A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

162/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Kámoni arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 115.010/1950 OTT határozatával védetté nyilvánított Kámoni arborétum természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Kámoni arborétum természetvédelmi terület kiterjedése 25,0 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Szombathely 817, 825/1, 828/7 hrsz-ból 1,1 ha (828/7a, 828/7b), 891, 974/2, 1002, 1003.

3. § A védettség indoka és célja az arborétum legfőbb értékét képező külhonos és örökzöld növények, valamint az arborétum kiemelkedő esztétikai és tájképi értékeinek megőrzése.

4. § (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.

(2) A terület természetvédelmi kezelési tervét a melléklet tartalmazza.

5. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Melléklet a 162/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Kámoni arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

- A dendrológiai, botanikai gyűjtemény fenntartása, megőrzése és védelme,

- a fenyő fajtafenntartó telep fenntartása,

- a géngyűjtemény megőrzése,

- a természetes növénytársulások maradványainak megőrzése,

- a védett állatfajok létfeltételeinek biztosítása,

- az arborétum mint kultúrtörténeti érték megőrzése,

- a közművelődés, a szabadidő kulturált eltöltésének, a természetben történő élményszerzésnek és felüdülésnek az elősegítése elsősorban a fenyő- és hangafélék, valamint egyéb botanikai értékek oktatási és ismeretterjesztési célokat szolgáló bemutatásával,

- a természeti, tájépítészeti és kultúrtörténeti értékek megismerésére irányuló idegenforgalom, valamint a rekreáció elősegítése.

2. Természetvédelmi stratégiák

- Az arborétum erdészeti, kertészeti, tájépítészeti és botanikai kutatások regionális központjává fejlődésének elősegítése, elsősorban a növénynemesítési kutatások, a génmegőrzési tevékenység feltételeinek biztosításával,

- az arborétumban folyó kutatások eredményei táj- és természetvédelmi célú hasznosításának elősegítése,

- a természetestől távol álló, sajátos szempontok szerint kialakított mesterséges élőhelyek gondozása, ápolása, megfelelő állapotuk fenntartása az általuk nyújtott esztétikai élmény biztosítása érdekében,

- a mesterséges élőhely-komplexum állatvilágának védelme, különös tekintettel a tavi, folyóvízi, fás társulásokhoz kötődő, illetve az odúlakó fajokra,

- a növényfajok, -fajták, kertészeti változatok fennmaradásának biztosítása a mesterséges biotópok fenntartása érdekében,

- a potenciális növénytársulások fennmaradt képviselőinek, egyedeinek (így különösen a Gyöngyös-part vegetációja, az idős tanúfák) védelme.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

A természetvédelmi kezelési módokra, korlátozásokra, tilalmakra vonatkozó előírásokat - a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet 2. § (2) bekezdésének c) pontjában, illetve mellékletének 7. pontjában meghatározottak szerint - a 3.1.1-3.1.6. fejezet tartalmazza.

3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása

- Az arborétum füves területeit - melyek elsősorban a rálátások szerepét hivatottak betölteni - évente legalább egyszer kézi vagy gépi úton kaszálni szükséges, és gondoskodni kell a széna forgatásáról, begyűjtéséről és elszállításáról.

- A fával és cserjékkel borított területeken az oda nem illő, felverődő, nem kívánt cserje-, illetve gyomfajokat talajfelszíni mechanikus gyomirtással kell eltávolítani. A megfelelő állapotot (záródás, növőtér) a gyűjtemény növényegyedeinek nyesésével, egészségügyi célzatú ápolásával, a kiszáradt egyedek eltávolításával kell biztosítani.

- A mesterséges tavak, árokrendszerek, a Gyöngyös-holtág műtárgyait, partvédelmi berendezéseit folyamatosan karban kell tartani, növényzetüket ápolni, védeni szükséges. A tavakat tízévente legalább egyszer ki kell kotorni a feliszapolódás megakadályozása érdekében.

- A Gyöngyös-patak parti sávjának növényzetét - az egészségügyi termelésen kívül - beavatkozással nem szabad érinteni.

- A zsilipeken keresztül annyi vizet kell juttatni a területen található vízfolyások medreibe, hogy a Gyöngyös-patak vízszintjéhez képest lényeges különbség ne alakuljon ki.

3.1.2. Fajok védelme

- Az odúlakó állatok részére mesterséges odúkat kell kihelyezni.

- Gondoskodni kell az idős tanúfák, tekintélyes korú növénykülönlegességek védelméről, ápolásáról.

3.1.3. Látogatás

- A Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) a látogatók mozgását időben és térben korlátozhatja.

3.1.4. Oktatás és bemutatás

- A természetvédelmi oktatás, nevelés előmozdítása érdekében újabb ismertető, tájékoztató és növénynév táblákat kell kihelyezni, valamint - a már meglévőkkel együttesen - gondoskodni kell fenntartásukról, folyamatos karbantartásukról.

- Oktatás, bemutatás céljával állandó és időszaki tárlatokat, gyűjteményes, interaktív kiállítást, rendezvényeket, természetvédelmi táborokat kell szervezni.

3.1.5. Kutatás, vizsgálatok

- Biztosítani kell a feltételeket az erdészeti célú kutatás, fajtanemesítés, valamint a természetvédelemhez köthető tudományos vizsgálatok elvégzéséhez.

- Engedélyezett kutatást csak kutatási terv alapján, az igazgatósággal egyeztetett módon lehet végezni. A kutatás eredményeiről kutatási jelentést kell leadni az igazgatóság részére.

3.1.6. Természetvédelmi infrastruktúra

- A látogatók kulturált fogadása érdekében új bejáratot, fogadóépületet, szociális létesítményeket és autóparkolókat szükséges létesíteni.

- A Gyöngyös-patakra hidat kell építeni.

- A sétaút-hálózatot új utakkal kell bővíteni.

- A természetvédelmi oktatás-nevelés előmozdítása érdekében a területen tanösvényt kell létesíteni.

- Az épületek, berendezési tárgyak és a látogatást, bemutatást, kutatást lehetővé tévő infrastruktúra megfelelő műszaki állapotát fenn kell tartani.

- Az arborétum területén csak olyan mély- és magasépítési tevékenység folyhat, amely a meglévő épületek, építmények fenntartása, valamint a természetvédelmi kezelés érdekében történik. Egyéb célú építési munka nem végezhető a területen.


  Vissza az oldal tetejére