A jogszabály mai napon ( 2022.11.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2007. évi CLXXVII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Latvia on the mutual representation by their diplomatic and consular missions in processing visas and collecting biometric data

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Latvia (hereinafter: the Contracting Parties), with due regard to the enhancement of cooperation among the Member States of the European Union in the matters of immigration and specially in the field of visa issuance, have agreed upon the following:

Article 1

From the date of application of all parts of the Schengen acquis by the Republic of Hungary and the Republic of Latvia, the Contracting Parties shall represent each other in processing uniform visas (airport transit visas, transit visas, short-stay visas) in accordance with the provisions of the Schengen acquis, with this Agreement, as well as with the implementing agreements concluded according to Article 7.

Article 2

According to the implementing agreements representation may be reduced to one or several parts of the visa issuing procedure, namely providing information on visa applications, arranging appointments, conducting interviews, receiving and forwarding applications and supporting documents, recording data - including biometric data - and collecting administrative fees.

Article 3

The Contracting Parties may assist each other in the collection of biometric data to be used for applications for D visas, residence permits and passports. Detailed rules of this type of co-operation shall be regulated in the implementing agreements.

Article 4

(1) Acting under Articles 1-3, the diplomatic and consular missions of the Contracting Parties shall render each other all appropriate assistance.

(2) At locations where only one of the Contracting Parties has a mission, that mission shall give assistance to the mission of the other Contracting Party competent for that location in accordance with the implementing agreements.

Article 5

Acting under Article 1-3, the relevant legal norms of the European Union on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, as well as those of the representing Contracting Party shall be applicable.

Article 6

Acting under Article 1, the representing Contracting Party shall act as diligently as if processing visas or collecting data on its own behalf. However, there is no liability of one Contracting Party for activities performed on behalf of the other Contracting Party.

Article 7

The Foreign Ministries of the Contracting Parties shall conclude implementing agreements which designate the diplomatic and consular missions to which this Agreement shall be applied as well as the necessary technical details of the co-operation and rules relating to data protection, if necessary.

Article 8

The Contracting Parties shall not make any payments to each other for the processing of the visa applications submitted under this Agreement, but instead the diplomatic and consular missions of the Contracting Parties shall retain the collected visa fees for the processing of the visa applications submitted under this Agreement, which amount is determined with the Schengen acquis.

Article 9

The provisions of this Agreement may be amended in a way agreed on in writing by the Contracting Parties. Such amendments shall enter into force in accordance with the provisions of Article 13.

Article 10

The Contracting Parties may suspend the application of this Agreement wholly or partly at any time. The starting and closing date of the suspension shall be communicated through diplomatic channels and shall become effective thirty (30) days after notification, unless agreed otherwise by the Contracting Parties.

Article 11

This Agreement is concluded for an indefinite period. It may be terminated at any time by a notification through diplomatic channels by either Contracting Party. In case of termination, the Agreement remains in force for ninety (90) days following the receipt of the notification by the other Contracting Party.

Article 12

This Agreement may be applied provisionally if the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that the requirements for the provisional application have been fulfilled.

Article 13

This Agreement shall enter into force on the first day of the month after the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that their internal legal requirements necessary for the entry into force have been fulfilled.

Done at Riga this 21 day of November, 2007 in two originals in the English language.

(Signatures)

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek), kellő figyelemmel az Európai Unió tagállamai közötti együttműködés fejlesztésére a bevándorlási ügyekben, és különösképpen a vízumkiadás terén a következőkben állapodott meg:

1. Cikk

A schengeni joganyagnak a Magyar Köztársaság, valamint a Lett Köztársaság vonatkozásában történő teljes körű alkalmazása napjától kezdődően a Szerződő Felek a schengeni joganyag, a jelen Megállapodás, valamint a 7. cikkben foglaltak szerint kötött végrehajtási megállapodások rendelkezéseinek megfelelően járnak el egymás nevében az egységes vízum (repülőtéri tranzitvízum, átutazóvízum, rövid időtartamú tartózkodásra jogosító vízum) kiadására irányuló eljárásban.

2. Cikk

A végrehajtási megállapodásokban foglaltak szerint a képviselet korlátozható a vízumkiadási eljárás egy részére vagy egyes elemeire, nevezetesen, a vízumok kiadására vonatkozó információ nyújtása, időpont egyeztetése, interjú lefolytatása, kérelmek és támogató dokumentumok átvétele és továbbítása, adatok rögzítése - ideértve a biometrikus adatokat is -, valamint az eljárási díjak bevételezése.

3. Cikk

A Szerződő Felek a D vízumokhoz, tartózkodási engedélyekhez és útlevélkérelmekhez szükséges biometrikus adatok gyűjtése során is segítséget nyújthatnak egymásnak. Az ilyen jellegű együttműködés részletes szabályait a végrehajtási megállapodások szabályozzák.

4. Cikk

(1) Az 1-3. cikkek rendelkezései alapján eljárva a Szerződő Felek diplomáciai és konzuli képviseletei minden megfelelő módon segítik egymást.

(2) Azokon az állomáshelyeken, ahol csak az egyik Szerződő Félnek van külképviselete, ez a külképviselet a végrehajtási megállapodásoknak megfelelően segítséget nyújt a másik Szerződő Fél helyileg illetékes külképviseletének.

5. Cikk

Az 1-3. cikkek rendelkezései alapján eljárva az Európai Unió, valamint a képviseletet ellátó Szerződő Fél megfelelő jogszabályait kell alkalmazni a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelme és az ilyen adatok szabad áramlása vonatkozásában.

6. Cikk

Az 1. cikk rendelkezései alapján eljárva a képviseletet ellátó Fél ugyanolyan gondosságot tanúsít a vízumok kiadására irányuló eljárásban és az adatgyűjtésben, mintha saját nevében folytatná le az eljárást. Mindemellett az egyik Szerződő Féltől átvállalt tevékenysége tekintetében a másik Szerződő Fél nem tartozik felelősséggel.

7. Cikk

A Szerződő Felek Külügyminisztériumai végrehajtási megállapodások keretében kijelölik azokat a diplomáciai és konzuli képviseleteket, amelyekre a Megállapodás vonatkozik, valamint meghatározzák az együttműködés szükséges technikai részletszabályait, illetve szükség esetén az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.

8. Cikk

A Szerződő Felek a jelen Megállapodásban foglaltak szerint benyújtott vízumkérelmek feldolgozásának költségét nem térítik meg egymásnak, ehelyett az e Megállapodás szerint benyújtott vízumkérelmek feldolgozásáért beszedett vízumdíjak, melyek összegét a schengeni joganyag határozza meg, a Szerződő Felek diplomáciai és konzuli képviseleteinek bevételét képezik.

9. Cikk

Jelen Megállapodás rendelkezéseit a Szerződő Felek írásba foglalt megegyezés útján módosíthatják. A fenti módosítások a 13. cikk rendelkezéseivel összhangban lépnek hatályba.

10. Cikk

A Szerződő Felek a jelen Megállapodás alkalmazását bármikor, részben vagy egészben felfüggeszthetik. A felfüggesztés kezdő és befejező időpontját diplomáciai úton kell közölni, és az az értesítés küldését követő harminc (30) nap elteltével válik alkalmazhatóvá, amennyiben a Szerződő Felek erről másként meg nem állapodnak.

11. Cikk

A jelen Megállapodás határozatlan időre szól. Azt bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton küldött értesítéssel bármikor felmondhatja. Felmondás esetén a Megállapodás kilencven (90) napig marad hatályban, azt követően, hogy a másik Szerződő Fél az értesítést kézhez vette.

12. Cikk

Jelen Megállapodás ideiglenesen alkalmazható, azt követően, hogy a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy az ideiglenes alkalmazáshoz szükséges feltételeket teljesítették.

13. Cikk

Jelen Megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges, nemzeti jogukban foglalt feltételeket teljesítették.

Készült Rigában, 2007. november 21-én, angol nyelven, két eredeti példányban.

(Aláírások)”

4. § * 

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. §-a és 3. §-a a Megállapodás 12. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) E törvény 4. §-a, valamint 5. § (4) bekezdése a Megállapodás 13. cikkében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(4) * 

(5) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2)-(4) bekezdésben meghatározott időpontok naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter azok ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére