A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

208/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az V/B. összeurópai közlekedési folyosó Letenye és Goričan közötti autópálya határhídjának a Mura folyón történő építéséről szóló, Budapesten, 2004. december 16-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az V/B. összeurópai közlekedési folyosó Letenye és Goričan közötti autópálya határhídjának a Mura folyón történő építéséről szóló, Budapesten, 2004. december 16-án aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az V/B. összeurópai közlekedési folyosó Letenye és Goričan közötti autópálya határhídjának építéséről a Mura folyón

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

tekintettel az infrastruktúra-kapcsolatoknak a két ország közötti gazdasági együttműködés fejlődésére gyakorolt hatására,

figyelemmel a két államnak az Európai Unióba való integrálódására, a határokon átívelő együttműködés fejlesztését célzó törekvéseire, valamint az V/B. (Rijeka-Zágráb-Budapest) összeurópai közlekedési folyosó fejlesztésére,

a két állam Kormánya között a Letenye-Goričan autópálya-kapcsolat létesítéséről Budapesten, 2001. március 2-án aláírt Egyezmény alapján

a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

Az Egyezmény célja

(1) Szerződő Felek az V/B. összeurópai folyosó Letenye és Goričan közötti autópálya-kapcsolatának létrehozása érdekében a Mura folyó 34+570 folyamkilométer szelvényében új autópálya-híd létesítéséről állapodnak meg az alábbiak szerint:

a) Szerződő Felek közösen építik meg az autópálya-csatlakozás hídját, ideértve a kétoldali hídfőket és úszólemezeket (a továbbiakban: híd). A hídhoz csatlakozó autópálya-szakaszokat a Szerződő Felek saját államuk területén saját beruházásukban valósítják meg.

b) A közös beruházás tárgyát képező híd terveinek elkészíttetéséről a magyar Szerződő Fél gondoskodik.

c) A Szerződő Felek az autópálya-határcsatlakozás közös beruházási elemeinek megvalósítására közös program-végrehajtási egységet - Programme Implementation Unit - (a továbbiakban: PIU) állítanak fel. A tervek ellenőrzéséről, az engedélyek beszerzéséről, a kivitelező kiválasztásáról, a műszaki ellenőrzésről és a finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáról a PIU gondoskodik.

(2) A határátkelőhely létesítésével, forgalmával és a határforgalom ellenőrzésével kapcsolatos kérdéseket a Szerződő Felek külön megállapodásban rögzítik.

(3) A hídon csak a híd és az autópálya üzemeltetéséhez szükséges közművezetékek, a határjelek, továbbá a horvát határőr szerveknek a közös határátkelőhelyen végzendő munkájához szükséges vezetékek és berendezések helyezhetők el.

2. Cikk

Az Egyezmény végrehajtásában illetékes szervek

A Szerződő Felek ezen Egyezmény végrehajtásával a Magyar Köztársaságban a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot, a Horvát Köztársaságban a Tengerügyi, Idegenforgalmi, Közlekedési és Fejlesztési Minisztériumot (a továbbiakban: illetékes szervek) bízzák meg.

3. Cikk

Finanszírozás

(1) A Szerződő Felek a híd tervezési, előkészítési és kivitelezési munkáit (a továbbiakban együtt: építés) a következők szerint finanszírozzák:

a) *  a híd építésével kapcsolatos költségeket - a kétoldali hídfőkkel és úszólemezekkel bezárólag - a Szerződő Felek közösen, egyenlő arányban viselik. A költségek egymás közötti megosztásánál a Szerződő Felek a kivitelezési munkák árát az általános forgalmi adó nélküli értékben oly módon számolják el, hogy függetlenül a teljesítés helyétől ezen költségek nettó 50%-át az egyik Szerződő Fél, nettó 50%-át a másik Szerződő Fél viseli, az adott államban érvényes adómérték alkalmazásával,

b) a hídhoz csatlakozó autópálya-szakaszok építési költségeit saját államának területén a Szerződő Felek mindegyike maga viseli.

(2) A Szerződő Felek erőfeszítéseket tesznek az Európai Unió vagy nemzetközi pénzintézetek pénzügyi támogatásának megszerzésére.

(3) A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak a társfinanszírozáshoz szükséges hazai források biztosítására, valamint arra, hogy a PIU-t az EU finanszírozási feltételeinek megfelelően megalakítják és működtetik.

4. Cikk

Tervezés, előkészítés és kivitelezés

(1) A Szerződő Felek biztosítják a híd és a csatlakozó autópálya-szakaszok tervezési munkáinak összehangolását, és megállapodnak abban, hogy az engedélyezési eljárások a Szerződő Felek államának belső előírásaival összhangban fogják megvalósítani.

(2) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a híd építéséhez külön-külön beszerzik illetékes hatóságaik építési és valamennyi további szükséges engedélyét.

(3) *  A híd előkészítésére és építésére a kiadott építési engedélyekkel, valamint a PIU irányelveivel és határozataival összhangban kerül sor, amiről a két Szerződő Fél illetékes szervei útján gondoskodik.

(4) *  A híd megépítésére közösen kerül kiírásra a nyilvános, egyfordulós, nemzetközi versenytárgyalás. A versenytárgyalás kiírására és lebonyolítására vonatkozó eljárásrendet, amely az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatás-megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló 2004. március 31-i 2004/18/EK irányelvén alapul, ezen Egyezmény 1. számú melléklete tartalmazza. A szerződéskötés a FIDIC (Federation International des Ingénieurs Conseils - Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége) ajánlásával összhangban történik.

(5) * 

5. Cikk

Határidők

(1) *  A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az illetékes szerveik közreműködésével a tervezési, előkészítési és kivitelezési munkákat úgy végzik, hogy a híd építése 2008-ban befejeződhessen, kapcsolódva a már elkészült vagy építés alatt álló csatlakozó autópálya-szakaszokhoz és a határforgalom ellenőrzéséhez szükséges létesítményekhez.

(2) Az autópálya határ-csatlakozás megépítésének befejezési időpontját, valamint a határátkelőhely megnyitásának időpontját a Szerződő Felek diplomáciai úton egyeztetik egymással.

6. Cikk

Különleges vámrendelkezések

(1) *  A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az egyik Szerződő Fél államának területéről kivitt, illetve a másik Szerződő Fél államának vámterületére behozott, a híd megvalósításához szükséges anyagok és termékek mentesek a vámfizetési kötelezettség alól. A fel nem használt anyagokat, termékeket vissza kell szállítani azon Szerződő Fél államának területére, ahonnan azokat behozták.

(2) *  A híd megvalósításához szükséges gépek, járművek, berendezések és eszközök vám- és illeték-, valamint vámbiztosíték fizetési kötelezettség alól mentesek azzal a feltétellel, hogy azokat a küldő államba visszaszállítják.

(3) A munkák befejezését követően a fel nem használt, valamint a visszaszállítási kötelezettséggel beszállított és időközben vissza nem szállított anyagokat, vagyontárgyakat - a Szerződő Felek vámhatóságai által meghatározott időpontig - vissza kell szállítani azon állam területére, ahonnan azok érkeztek. Azokat a vagyontárgyakat, amelyeknek visszaszállítása ennek ellenére sem történik meg, vám-, adó-, illeték- és egyéb díjfizetési kötelezettség terheli azon állam hatályos jogszabályai szerint, amely állam területén azok maradtak.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltak megvalósulását a Szerződő Felek vámhatóságai ellenőrzik.

7. Cikk

A híd fenntartása és üzemeltetése

A híd üzemeltetéséről, fenntartásáról és időszakos vizsgálatáról, valamint ezek elvégzésének menetéről a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között létrejött, a két ország közös államhatárán lévő közúti határhidak üzemeltetéséről és fenntartásáról szóló, Zágrábban, 2001. április 19-én aláírt Megállapodás rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. Cikk

Tulajdonjog

(1) A híd 50-50% arányban a Szerződő Felek államának osztatlan közös tulajdonába kerül.

(2) Minden egyéb, a beruházással összefüggésben megvalósult létesítmény a Mura folyó bal partján a Magyar Köztársaság, a Mura folyó jobb partján a Horvát Köztársaság tulajdonába kerül.

9. Cikk

A károk és a költségek viselése

(1) Amennyiben az egyik Szerződő Fél alapos indok nélkül elzárkózik attól, hogy a hidat megépítse, köteles megtéríteni a másik Szerződő Fél minden olyan kárát és költségét, ami bizonyítottan a híd építésével összefüggésben merült fel.

(2) A hídban vis maior miatt keletkezett kárt a Szerződő Felek egyenlő arányban viselik.

10. Cikk

Az államhatár átlépése

(1) A híd, valamint a kapcsolódó létesítmények építésének előkészítésével, tervezésével és kivitelezésével megbízott személyek a beruházás időszakában szabadon mozoghatnak az államhatár közelében az építési övezetben. Amennyiben a jelen Egyezményből fakadó feladatok teljesítése indokolttá teszi, az építési övezetben korlátozás nélkül átléphetik az államhatárt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek a Szerződő Felek által felhatalmazott ellenőrző szervek felszólítására az államhatár átlépéséhez szükséges érvényes okmánnyal kötelesek igazolni magukat.

(3) A PIU az (1) bekezdésben megjelölt személyek névjegyzékét legalább 15 nappal a munkák megkezdése előtt megküldi mindkét Szerződő Fél illetékes határőrizeti szerveinek.

11. Cikk

A viták rendezése

(1) Ezen Egyezmény értelmezésével és végrehajtásával összefüggő esetleges viták rendezése az illetékes szervek feladata. Megegyezés hiányában a vitás kérdéseket a Szerződő Felek diplomáciai úton rendezik.

(2) Amennyiben a vitát nem sikerül az (1) bekezdésben megjelölt módon rendezni, az bármelyik Szerződő Fél kérelme alapján ad hoc módon Választott Bíróság elé terjeszthető.

(3) A bármelyik Szerződő Féltől eredő igénybejelentést követő két hónapon belül a Szerződő Felek egy-egy választott bírót jelölnek ki. A Választott Bíróság elnöke egy harmadik állam polgára lesz, akinek személyéről a két választott bíró állapodik meg.

(4) A Választott Bíróság szavazattöbbséggel dönt, döntése mindkét Szerződő Félre nézve kötelező.

(5) Amennyiben a Választott Bíróság elnökének személyéről a kijelölt választott bírák a kérelem benyújtásának napjától számított hat hónapon belül nem tudnak megegyezni, bármelyik Szerződő Fél a Hágai Állandó Döntőbíróság főtitkárához fordulhat, hogy nevezze ki a Döntőbíróság elnökét. Abban az esetben, ha az Állandó Döntőbíróság főtitkára az egyik Szerződő Fél állampolgára lenne, az Állandó Döntőbíróság opciós szabálya szerint kell eljárni.

(6) A Szerződő Felek viselik a saját választott bírájuk tevékenységével összefüggő költségeket. A Választott Bíróság eljárásával összefüggő további költségeket a Szerződő Felek egyenlő arányban viselik.

12. Cikk

Az Egyezmény hatálybalépése

(1) Ezen Egyezmény azon későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek értesítették egymást arról, hogy az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak eleget tettek. * 

(2) Ezen Egyezmény határozatlan időre szól, rendelkezéseit a Szerződő Felek az aláírás napjától ideiglenesen alkalmazzák. Az Egyezményt bármelyik Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. Az Egyezmény a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél által történt átvételének napjától számított 6 (hat) hónap elteltével hatályát veszti.

(3) Ezen Egyezmény a Szerződő Felek közös megegyezése alapján módosítható, az addig elvégzett munkák költségeinek elszámolása mellett. A módosítás az (1) bekezdés szerint lép hatályba.

Készült Budapesten, 2004. év december hó 16. napján, két eredeti példányban, magyar és horvát nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.”

(Aláírások)

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az Egyezmény hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(3) E rendelet végrehajtásáról a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a külügyminiszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére