Hatály: közlönyállapot (2007.VIII.31.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 55. §-a (1) bekezdésének h) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) központi hivatal. Az NFH-t a fogyasztóvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

(2) Az NFH önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

(3) Az NFH-t főigazgató vezeti.

(4) Az NFH székhelye Budapest.

2. § A miniszter irányítási jogkörében

a) a főigazgató javaslata alapján kinevezi és felmenti az NFH gazdasági vezetőjét;

b) jóváhagyja az NFH éves ellenőrzési és vizsgálati programját;

c) évente beszámoltatja a főigazgatót az NFH tevékenységéről.

3. § (1) Az NFH központi szervből, területi szervekből, valamint azok kirendeltségeiből áll.

(2) Az NFH központi szervét a főigazgató közvetlenül vezeti.

(3) Az NFH területi szervei az igazgató által vezetett regionális felügyelőségek (a továbbiakban: felügyelőségek). A felügyelőségek szervezeti egységei a - regionális felügyelőségek székhelyén kívüli - megyeszékhelyeken működő kirendeltségek.

(4) A felügyelőségek megnevezését, székhelyét, illetékességi területét e rendelet melléklete tartalmazza;

(5) Az NFH a közigazgatási hivatalok szakigazgatási szerveiként működő fogyasztóvédelmi felügyelőségek (ideértve azok területi osztályait is), valamint a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség általános jogutódja.

4. § (1) A főigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat az NFH központi szervének köztisztviselői és munkavállalói, továbbá a felügyelőségek igazgatói felett. Az igazgatók kinevezését, felmentését a miniszter előzetesen véleményezi.

(2) Az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a felügyelőség, illetve kirendeltségeinek köztisztviselői és munkavállalói felett. A vezető beosztású köztisztviselők kinevezését, felmentését a főigazgató előzetesen véleményezi.

5. § A főigazgató

a) évente beszámoltatja, továbbá döntése szerint beszámoltathatja a felügyelőségek igazgatóit a felügyelőség tevékenységéről;

b) megszervezi és összehangolja az éves ellenőrzési és vizsgálati programban meghatározott regionális és országos vizsgálatokat;

c) több felügyelőség illetékességi területét vagy a fogyasztók széles körét érintően eseti vizsgálatokat rendelhet el;

d) ellátja a felügyelőségek szakmai tevékenységének törvényességi, szakszerűségi ellenőrzését;

e) a felügyelőségek igazgatóit - a felügyelőség közigazgatási hatósági eljárása kivételével - konkrét feladat elvégzésére, mulasztás pótlására utasíthatja.

6. § (1) Az NFH központi szerve útján

a) véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket a miniszter megkeresése alapján;

b) szükség szerint javaslatot tesz a miniszternek a fogyasztókat érintő jogszabályok módosítására;

c) közreműködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában, figyelemmel kíséri és elemzi annak érvényesülését;

d) irányítja az áruk és szolgáltatások biztonságossága és megfelelősége ellenőrzésével összefüggő, külön jogszabályban meghatározott feladatokat, működteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert;

e) koordinálja az NFH nemzetközi kapcsolatait;

f) végzi, illetve végezteti a feladatainak ellátásához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat;

g) gondoskodik az NFH köztisztviselőinek szakmai továbbképzéséről;

h) együttműködési megállapodást köthet a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó más állami szervekkel.

(2) Az NFH

a) szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek tevékenységéhez és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság erősítéséhez;

b) fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentet meg;

c) termék-összehasonlító vizsgálatokat végez, illetve végeztet, és közzéteszi azok eredményét;

d) módszertani segédanyagokat készít a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében, továbbá

e) támogatja az önkormányzati tanácsadó irodák működését.

(3) Az NFH fogyasztóvédelmi hatóságként

a) a jogszabályban más szervek számára megállapított fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskörök kivételével ellenőrzi mindazon tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartását, amelyek a fogyasztókat érintik vagy érinthetik, így különösen

aa) az áru forgalmazására és szolgáltatások nyújtására,

ab) az áru és szolgáltatás minőségére, az áru biztonságossági követelményeknek való megfelelésének tanúsítására,

ac) az áru mérésére - ideértve a mérőeszköz hitelességét is -, elszámolására, valamint a kiállított számla, illetve nyugta helyességére,

ad) a megállapított hatósági ár alkalmazására,

ae) a fogyasztók tájékoztatására,

af) a közterületi árusításra, szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartását;

b) külön jogszabály szerint ellenőrzi az áruk és szolgáltatások biztonságosságát és megfelelőségét;

c) figyelemmel kíséri a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételeket, és szükség esetén a főigazgató útján külön jogszabály szerint eljárást indít ezek érvénytelenségének, illetve tisztességtelenségének megállapítása, valamint a tisztességtelen általános szerződési feltétel alkalmazásától és alkalmazására ajánlásától való eltiltás iránt;

d) ellátja mindazokat a közigazgatási hatósági feladatokat, amelyeket jogszabály feladat- és hatáskörébe utal.

(4) A felügyelőségek a külön jogszabályban meghatározott esetekben, az ellenőrzésük során észlelt szabálysértések miatt a szabálysértési hatóság jogkörét gyakorolják.

7. § (1) Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány közigazgatási hatósági ügyekben az NFH-t jelöli ki.

(2) Közigazgatási hatósági ügyekben első fokon regionális illetékességgel a felügyelőségek, másodfokon országos illetékességgel az NFH központi szerve jár el.

(3) A Kormány

a) a felügyelőségek gyógyszerek reklámozásával kapcsolatos eljárásában az Országos Gyógyszerészeti Intézetet, az NFH központi szerve által lefolytatott másodfokú eljárásban az Egészségbiztosítási Felügyeletet,

b) a felügyelőségek gyógyászati segédeszközök reklámozásával kapcsolatos eljárásában az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt, az NFH központi szerve által lefolytatott másodfokú eljárásban az Egészségbiztosítási Felügyeletet,

c) a felügyelőségek elektronikus úton kötött szerződésekre vonatkozó szabályok megsértésével kapcsolatos eljárásában a Nemzeti Hírközlési Hatóságot

jelöli ki szakhatóságként.

8. § (1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány a területileg illetékes felügyelőséget jelöli ki.

(2) A Kormány

a) a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény 20. §-ának (2) bekezdésében,

b) az Fgytv. 21. §-ának (3)-(4) bekezdésében, 39. §-ának (1) bekezdésében, 43/A. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, valamint (3) bekezdésében, illetve 50. §-ában,

c) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 16. §-ának k) pontjában,

d) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 76. §-ának (2) bekezdésében

fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH központi szervét jelöli ki.

(3) A Kormány

a) az Fgytv. 3. §-ának (3) bekezdésében, 17. §-ának (5) bekezdésében, 43/A. §-a (1) bekezdésének a)-c) és e)-j) pontjában, valamint (2) és (4) bekezdésében, továbbá 48. §-ának (3) bekezdésében,

b) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 10. §-a (1) bekezdésének f) pontjában,

c) a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 11. §-ában,

d) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 5. §-ában,

e) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 10. számú melléklete A) pontjának 11. alpontjában,

f) az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 11. §-a (1) bekezdésének c) pontjában,

g) az Eht. 21. §-ában, 42. §-a (2) bekezdésének c) pontjában, valamint 45. §-ának (3) bekezdésében,

h) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 7. §-ának e) pontjában, 8. §-a (1) bekezdésének a)-b) és f) pontjában, 9. §-ában, 10. §-ának a) pontjában, 11. §-ának (1) bekezdésében, valamint 18. §-ának e) pontjában

fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t jelöli ki.

(4) A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 16. §-a (4) bekezdésének g) pontja szerinti esetben a vámtitokról az eljárásra illetékes felügyelőséget az NFH központi szerve útján kell tájékoztatni.

9. § E rendelet 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A felügyelőségek megnevezése, székhelye, illetékességi területe

1. Dél-alföldi Régió

NFH Dél-alföldi Regionális Felügyelősége

Felügyelőség székhelye: Szeged

Illetékességi területe: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye

2. Dél-dunántúli Régió

NFH Dél-dunántúli Regionális Felügyelősége

Felügyelőség székhelye: Kaposvár

Illetékességi területe: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye

3. Észak-alföldi Régió

NFH Észak-alföldi Regionális Felügyelősége

Felügyelőség székhelye: Debrecen

Illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4. Észak-magyarországi Régió

NFH Észak-magyarországi Regionális Felügyelősége

Felügyelőség székhelye: Eger

Illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye

5. Közép-dunántúli Régió

NFH Közép-dunántúli Regionális Felügyelősége

Felügyelőség székhelye: Székesfehérvár

Illetékességi területe: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye

6. Közép-magyarországi Régió

NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége

Felügyelőség székhelye: Budapest

Illetékességi területe: Budapest, Pest megye

7. Nyugat-dunántúli Régió

NFH Nyugat-dunántúli Regionális Felügyelősége

Felügyelőség székhelye: Győr

Illetékességi területe: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye


  Vissza az oldal tetejére