A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

253/2007. (X. 3.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya, a továbbiakban a „Szerződő Felek”,

- azzal az óhajjal, hogy elmélyítsék az országaik közötti hosszú távú kapcsolatokat,

- azzal a törekvéssel, hogy fenntartsák és erősítsék tradicionális gazdasági kapcsolataikat,

- azzal a szándékkal, hogy a kölcsönös előnyök alapján fejlesszék és intenzívebbé tegyék gazdasági, ipari, műszaki és technológiai együttműködésüket,

- azzal a meggyőződéssel, hogy a szerződéses keretek erősítése a további együttműködéshez előnyös feltételeket és megfelelő alapot teremt,

- figyelembe véve a Szerződő Felek érdekeltségét az EUROMED együttműködés terén,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek hatályban lévő törvényeik keretein belül és nemzetközi kötelezettségeikkel teljes összhangban a gazdasági fejlődés minden fontos területén elősegítik a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés bővítését és diverzifikálását.

2. Cikk

Figyelembe véve gazdasági, tudományos és technikai kapcsolatuk jelenlegi helyzetét és perspektíváit, a Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy többek között a következő területeken kedvezőek a feltételek a hosszú távú együttműködésre:

- mezőgazdaság,

- olaj- és gázipar,

- ipar,

- környezetvédelem,

- villamossági és energiaszektor,

- hírközlés és informatika,

- idegenforgalom,

- vízgazdálkodás,

- lakásépítés és építőipar,

- felsőoktatás és tudományos kutatás,

- egészségügy,

- közigazgatási fejlesztés,

- közlekedés és

- egyéb, a Szerződő Felek által megállapított területek.

3. Cikk

A Szerződő Felek törekednek arra, hogy megfelelő eszközökkel szélesítsék és mélyítsék el együttműködésüket:

- elősegítik a kapcsolatok építését és erősítik az együttműködést a gazdasági döntéshozók, a kormányzati intézmények, a szakmai szervezetek, érdekképviseletek és kamarák, a regionális és helyi szervek között, ösztönözve a kölcsönös érdeklődésre számot tartó gazdasági információk cseréjét, valamint képviselőik és más gazdasági és szakmai delegációk látogatásait;

- információkat cserélnek a fejlesztési prioritásokról és elősegítik az üzleti szereplők részvételét a fejlesztési projektekben;

- szorgalmazzák a két ország üzleti körei közötti új kapcsolatok létesítését és a meglévők szélesítését, elősegítik mind az egyének, mind a vállalkozások közötti látogatásokat, találkozókat és más kapcsolatfelvételeket;

- ösztönzik a beruházási tevékenységet, a vegyes vállalatok alapítását, és cégképviseletek és fiókvállalatok létesítését;

- üzleti információkat cserélnek, ösztönzik a vásárokon és kiállításokon történő részvételt és az üzleti események, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezését;

- elősegítik a kis- és középvállalkozások erőteljesebb részvételét a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban;

- konzultációs, marketing-, tanácsadói és szakértői szolgáltatások nyújtásával elősegítik az együttműködést a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken;

- ösztönzik pénzintézeteiket és bankszektorukat a szorosabb kapcsolatok kialakítására és együttműködésük erősítésére;

- elősegítik a régiók közötti és a nemzetközi szintű együttműködést a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben.

4. Cikk

A Szerződő Felek a jelen Megállapodás megkötésével egy „Vegyes Bizottságot” hoznak létre, amelynek összehívása a Szerződő Felek kérésére történik, felváltva Magyarországon és Egyiptomban. A Bizottságot a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériuma és az Egyiptomi Arab Köztársaság Nemzetközi Együttműködési Minisztériuma vezeti.

A Vegyes Bizottság feladatai különösen az alábbiakat foglalják magukba:

- a kétoldalú kapcsolatok alakulásának megvitatása;

- új lehetőségek feltárása a jövőbeli gazdasági, tudományos és műszaki együttműködés további fejlesztéséhez;

- javaslatok kidolgozása a gazdasági együttműködés feltételeinek javítására a két ország vállalatai között;

- javaslatok tétele a jelen Megállapodás végrehajtására vonatkozóan.

A Szerződő Felek a jelen Megállapodás végrehajtásával, illetve értelmezésével kapcsolatos véleményeltéréseket a Vegyes Bizottság keretei között rendezik.

5. Cikk

A jelen Megállapodás nem befolyásolja a Magyar Köztársaság európai uniós tagságából fakadó és arra tekintettel alkalmazandó kötelezettségeit. Következésképpen a jelen Megállapodás rendelkezései nem idézhetők vagy értelmezhetők - sem részben, sem egészben - úgy, hogy érvénytelenítsék, módosítsák vagy más módon befolyásolják a Magyar Köztársaságnak az Európai Uniót létrehozó Szerződésekben, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos joganyagában foglalt kötelezettségeit, sem a Szerződő Feleknek azon kötelezettségeit, amelyeket az Egyiptomi Arab Köztársaság és az Európai Unió által Luxembourgban, 2001. június 25-én aláírt Euro-Mediterrán Társulási Megállapodás és az Euro-Mediterrán Társulási Megállapodásnak egyfelől az Európai Unió és Tagállamai, másfelől az Egyiptomi Arab Köztársaság által aláírt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásáról szóló, Brüsszelben 2004. december 20-án aláírt jegyzőkönyve szabályoz.

6. Cikk

A jelen Megállapodás a két ország szükséges jogi eljárásának befejezését jelző jegyzékváltás napján lép hatályba és hároméves időszakra marad érvényben, ezután további egy-egy éves periódusokkal automatikusan meghosszabbodik mindaddig, amíg az egyik Szerződő Fél a megszüntetésére irányuló szándékáról hat hónappal a lejárat előtt a másik Szerződő Felet írásban nem értesíti.

A megszüntetés az értesítést követő hat hónappal lép érvénybe.

A jelen Megállapodás hatálybalépésével az 1996. március 26-án Kairóban aláírt, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti Gazdasági, Tudományos és Technikai Együttműködési Megállapodás hatályát veszíti.

Kelt és aláírásra került Budapesten, 2007. szeptember 20-án, két eredeti példányban, magyar, arab és angol nyelven, és mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg a mérvadó.

Agreement
on Economic Co-operation between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Arab Republic of Egypt

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Arab Republic of Egypt, hereinafter referred to as „the Contracting Parties”,

- Desirous of enhancing the long-standing relationship between their countries,

- Wishing to continue and reinforce their existing traditional economic relations,

- Willing to develop and intensify their economic, industrial, technical and technological co-operation on the basis of mutual benefit,

- Convinced that, deepening of the contractual framework establishes favourable conditions and suitable basis for further co-operation,

- Taking into consideration the interest of the Contracting Parties in the participation the EUROMED co-operation,

have agreed as follows:

Article 1

Within the framework of their respective legislation, while observing and fully conforming to their international obligations, the Contracting Parties shall promote the expansion and diversification of mutually advantageous economic co-operation in all fields relevant to economic development.

Article 2

The Contracting Parties, considering the current status and perspectives of their economic, scientific and technical co-operation, agreed that favourable conditions for long-term co-operation exist in the following areas:

- Agriculture,

- Oil and Gas,

- Industry,

- Environment,

- Electricity and Energy,

- Telecommunications and Information Technology,

- Tourism,

- Water management,

- Housing and Construction,

- Higher Education and Scientific Research,

- Healthcare,

- Administrative Development,

- Transport, and

- Other fields agreed upon between the Contracting Parties.

Article 3

The Contracting Parties shall endeavour to broaden and intensify their co-operation through appropriate means, such as:

- Promoting links and strengthening co-operation between their respective economic policy-makers, government agencies, professional organizations, business federations, chambers, regional and local entities, encouraging the exchange of economic information of mutual interest, and visits of their representatives and other economic and technical delegations,

- Facilitating the participation of business operators in development projects, and exchanging information on development priorities,

- Expediting the establishment of new contacts and broadening the existing ones between business communities of the two countries, encouraging visits, meetings and other interactions between both individuals and enterprises,

- Encouraging investment activities, the establishment of joint ventures and company representations and branch offices,

- Exchanging business information, encouraging the participation in fairs and exhibitions, organizing business events, seminars, symposia and conferences,

- Promoting stronger involvement of small and medium-size private sector enterprises in bilateral economic relations,

- Encouraging co-operation in providing consulting, marketing, advisory and expert services in the areas of mutual interest,

- Encouraging their financial institutions and banking sector to establish closer contacts with each other and strengthen their co-operation respectively,

- Promotion of inter-regional co-operation and co-operation on the international level in issues of mutual interest.

Article 4

Upon conclusion of this Agreement a „Joint Commission” shall be established that shall be convened upon request of the Contracting Parties alternately in Hungary and Egypt. This commission shall be headed by the Ministry of Economy and Transport of the Republic of Hungary and the Ministry of International Cooperation of the Arab Republic of Egypt.

The duties of the Joint Commission shall comprise, in particular, the following:

- Discussing the development of bilateral relations,

- Identifying the potentials development of future economic, scientific and technical co-operation,

- Drawing up suggestions for the improvement of terms of co-operation between enterprises of both countries,

- Making proposals for the application of this Agreement.

Differences of opinion between the Contracting Parties on the implementation or interpretation of this Agreement are to be settled within the framework of the Joint Commission.

Article 5

This Agreement shall in no way prejudice to the obligations of the Republic of Hungary as a member state of the European Union, and is subject to those obligations. Consequently the provisions of this Agreement shall not be invoked or interpreted, neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of the Republic of Hungary arising from the Treaties on which the European Union is founded, as well as from the primary and secondary law of the European Union, or the obligations of the Contracting Parties under the Euro- Mediterranean Association Agreement between the Arab Republic of Egypt and the European Communities signed in Luxembourg on June 25, 2001 and the Protocol to the Euro- Mediterranean Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part, to take account of the Accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union signed in Brussels on December 20, 2004.

Article 6

This Agreement shall enter into force on the date of exchanging notes indicating the completion of the required legal procedures of both countries and shall be in force for a period of three years. Thereafter it shall be extended for successive one year periods unless either Contracting Party notifies the other, in writing, of its intention to terminate it six months prior to its expiry.

The termination will be effective six months after the date of the notification.

By entry into force of this Agreement, the Agreement on Economic, Scientific and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Arab Republic of Egypt, signed in Cairo, on March 26, 1996 shall cease to be in force.

Done at Budapest, on the 20th of September 2007, in two originals in the Hungarian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation the English text shall prevail.

For the Government
of Republic of Hungary
For the Government
of the Arab Republic of Egypt”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a megállapodás 6. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A megállapodás, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére