A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

274/2007. (X. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között Hegyeshalom-Nickelsdorfban közös kapcsolattartási szolgálati helyen történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között Hegyeshalom-Nickelsdorfban közös kapcsolattartási szolgálati helyen történő együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között Hegyeshalom-Nickelsdorfban közös kapcsolattartási szolgálati helyen történő együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: magyar Szerződő Fél) és az Osztrák Szövetségi Kormány (a továbbiakban: osztrák Szerződő Fél) (a továbbiakban: Szerződő Felek)

- a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) alapján,

- a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között, személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről szóló, Salzburgban, 1992. október hó 9. napján aláírt Egyezmény figyelembevételével (a továbbiakban: Visszafogadási Egyezmény),

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Szerződő Felek a magyar-osztrák államhatár területén Nickelsdorf községben közös kapcsolattartási szolgálati helyet (a továbbiakban: szolgálati hely) létesítenek, az információcsere és az együttműködés megkönnyítése érdekében.

2. cikk

(1) A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő személyek a hatáskörükön belül, egymással tanácskozva és egymást támogatva eljárnak:

a) a határon átnyúló rendőrségi együttműködés és a rendőrségi területhez kapcsolódó információcsere elősegítésében és fokozásában;

b) a közös határon, illetve a Szerződő Felek közös határmenti területein a közös ellenőrzési és felügyeleti feladatok, illetve más műveletek összehangolásában;

c) a hatályos egyezmények betartásával, a jogellenesen beutazó/tartózkodó, a Szerződő Felek állampolgárainak és harmadik országok állampolgárainak visszafogadásával kapcsolatos ügyekben;

d) a bűnözés megelőzésével, visszaszorításával és a bűnüldözéssel kapcsolatos információk cseréjében;

e) az illegális migráció és az azt kísérő jogellenes cselekmények elleni közös fellépésre vonatkozó együttműködési formák összehangolásában.

(2) A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő személyek a feladataik teljesítése során együttműködnek. Rendőrségi intézkedések önálló végrehajtására nem jogosultak, információk közlését és a feladatok ellátását kizárólag az őket küldő Szerződő Fél által adott utasítások alapján végzik.

(3) A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő személyek közötti kommunikáció magyar és német nyelven folyik; a szolgálati helyen szolgálatot teljesítő személyek jogosultak a kérdéseiket saját országuk hivatalos nyelvén feltenni.

(4) A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő személyek kizárólag a nemzeti hatóságaik irányítási és fegyelmi jogköre alá tartoznak.

(5) A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő személyek jogosultak a nemzeti egyenruhájukban, illetve jól látható szolgálati jelvénnyel a szolgálati helyen megjelenni, és ott a szolgálatukat ellátni, valamint, a fogadó állam előírásainak megfelelően, szolgálati fegyvert viselni. A szolgálati fegyver csak jogos védelmi helyzetben és végszükség esetén használható.

3. cikk

(1) Az osztrák Szerződő Fél a szolgálat gyakorlásához szükséges helyiséget térítésmentesen a magyar Szerződő Fél rendelkezésére bocsátja, és a távközlési költségek kivételével minden üzemeltetési költséget visel. Lehetővé teszi a magyar Szerződő Fél számára a saját maga által biztosított távközlési és adatfeldolgozó berendezések elhelyezését és üzemeltetését, valamint a saját hálózatukhoz szükséges csatlakozások létrehozását. Az osztrák Szerződő Fél a jelen Megállapodásban rögzített feladatok biztosítása érdekében lehetővé teszi a magyar távközlési és adatfeldolgozó berendezések üzemeltetője számára, hogy a csatlakozások létrehozása és karbantartása érdekében az államának területére lépjen.

(2) A magyar Szerződő Fél által a szolgálati helyre vitt berendezések és ingóságok a magyar Szerződő Fél tulajdonában maradnak.

(3) A szolgálati helyet a Szerződő Felek nyelvein kell megjelölni.

4. cikk

(1) A Szerződés 1. cikkének 1. pontjában meghatározott hatóságok központi szervei (a továbbiakban: központi szervek) kicserélik a szolgálati helyen szolgálatot teljesítő személyek névsorát, és tájékoztatják egymást a személyzeti állományban bekövetkezett változásokról.

(2) A Szerződő Felek központi szervei kijelölnek egy-egy szolgálatot teljesítő személyt, aki a közös tevékenység megszervezéséért és a szolgálati hely üzemeltetéséért felelős. A felelősök a jelen Megállapodás hatálybalépésétől számított hat hónapon belül közösen kidolgozzák az ügyviteli szabályzatot, és a kapcsolattartási szolgálati hely megfelelő működésének biztosítása érdekében minden szükséges intézkedést megtesznek.

(3) Az ügyviteli szabályzat a központi szervek jóváhagyása után kötelező erejűvé válik.

5. cikk

(1) A Szerződő Felek központi szerveinek képviselői és megbízottai legalább évente egyszer találkoznak azért, hogy az együttműködést és a tevékenységüket értékeljék. Ezen találkozó keretében

a) kicserélik a szolgálati hely tevékenységéről, valamint a bűnözés különböző formáinak alakulásáról szóló statisztikai adatokat, és

b) kidolgozzák a határon vagy a határmenti területen történő közös tevékenységekre vonatkozó közös munkaprogramot és stratégiát.

(2) A találkozók lezárásaként jegyzőkönyvet írnak alá.

6. cikk

A jelen Megállapodás alkalmazásával kapcsolatos vitákat a Szerződő Felek központi szervei közötti tárgyalások útján kell rendezni. Amennyiben a Szerződő Felek központi szervei nem tudnak megegyezni, a vitákat diplomáciai úton kell rendezni.

7. cikk

(1) A jelen Megállapodás azon hónap első napján lép hatályba, amely azt a hónapot követi, amikor a második Szerződő Fél diplomáciai úton értesítést adott a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírások teljesítéséről.

(2) A jelen Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a Hegyeshalom-Nickelsdorf határátkelőhely területén a közös kapcsolattartási szolgálati hely létrehozásáról szóló, Győrben, 2001. május 4-én aláírt Megállapodás hatályát veszti.

(3) A jelen Megállapodás határozatlan időre szól. Bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton, írásban bármikor felmondhatja. Ebben az esetben a Megállapodás a felmondás beérkezését követő 90. napon hatályát veszti.

Készült Nickelsdorfban, 2007. október 11. napján, két eredeti példányban, magyar és német nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Aláírások”

4. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. és 3. §-a a Megállapodás 7. cikkének (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a Hegyeshalom-Nickelsdorf határátkelőhely területén a közös kapcsolattartási szolgálati hely létrehozásáról szóló, Győrben, 2001. május 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 110/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet hatályát veszti. * 

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépésének naptári napját, annak ismertté válását követően, a külpolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére