Hatály: határozatlan - Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

277/2007. (X. 20.) Korm. rendelet

a Lengyel Köztársaság Kormánya és a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Program Kezelő Szervezete (NAPMO) Igazgató Tanácsa közötti, a NAPMO-hoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi megállapodások kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Kiegészítő Megállapodás a NATO E-A3 Együttműködési Programról létrejött Többoldalú Egyetértési Nyilatkozathoz (MOU) a Lengyel Köztársaság Kormánya csatlakozásáról című és a Lengyel Köztársaság Kormányának a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző (NATO AEW & C) Erőire vonatkozó Műveleti és Támogatási Egyetértési Nyilatkozathoz (MOU) történő csatlakozását tartalmazó Kiegészítő Megállapodás című nemzetközi megállapodások (a továbbiakban: Megállapodások) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Kiegészítő Megállapodás a NATO E-A3 Együttműködési Programról létrejött Többoldalú Egyetértési Nyilatkozathoz (MOU) a Lengyel Köztársaság Kormánya csatlakozásáról című nemzetközi megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Kiegészítő Megállapodás a NATO E-A3 Együttműködési Programról létrejött Többoldalú Egyetértési Nyilatkozathoz (MOU) a Lengyel Köztársaság Kormánya csatlakozásáról című nemzetközi megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Supplement
to the Multilateral Memorandum of Understanding on the NATO E-3A Cooperative Programme Concerning the accession of the Government of the Republic of Poland

The Governments of Belgium, Canada, Denmark, Germany, Greece, Hungary, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Turkey, United Kingdom and the United States:

having undertaken a cooperative NATO E-3A programme pursuant to the Multilateral Memorandum of Understanding on the NATO E-3A Cooperative Programme, signed on 6 December 1978, as Addended on 10 December 1990, amended on 13 August 1997, supplemented on 11 December 1998 for the accession of Spain, amended on 8 April 2004, supplemented again on 22 December 2005 for the accession of Hungary (hereafter referred to as the MMOU, as Addended);

having received the request of the Government of the Republic of Poland to participate in the NATO E-3A Cooperative Programme in accordance with the provisions of the MMOU, as Addended;

having consulted regarding the accession of the Government of the Republic of Poland; and

concur that, by accepting the conditions detailed in the following Articles, the Republic of Poland accedes to the MMOU, as Addended; and the Government of the Republic of Poland agrees.

Article I

The Government of the Republic of Poland hereby accedes to the Multilateral Memorandum of Understanding, as Addended, and will comply with the provisions thereof, implementing agreements thereto, and documents and decisions approved by the NATO AEW & C Programme Management Organization (NAPMO) Board of Directors (BOD).

Article II

The Government of the Republic of Poland, as a member state of NAPMO, shall have one voting member on the NAPMO BOD and committees on the same basis as all other NAPMO participating nations. However, the Republic of Poland will have no rights, including voting rights, in relation to NATO AEW & C Programme matters decided prior to the Republic of Poland’s accession for which the Republic of Poland did not make a financial contribution.

Article III

Taking into account the 13 NAPMO Nations’ financial contributions ceiling of U.S. $ 1200 Million (Base Year First Quarter 1996) for the Mid-Term Modernisation Programme, as set forth in the MMOU, as Addended, the Government of the Republic of Poland will pay, as an additional contribution to the NATO E-3A Mid-Term Modernisation Programme, a ceiling amount equal to 3% of the Mid-Term Modernization Programme contributions ceiling, as reduced by the administrative costs expended and paid from other Nations’ contributions prior to the effective date of this Supplement. The Government of the Republic of Poland will pay its contribution to the Mid-Term Modernization Programme between the years 2006 and 2011. Also taking into account the 14 NAPMO Nations financial contributions ceiling of U.S. $ 200 Million (TY) for the Large Aircraft Infrared Counter Measures (LAIRCM) project as set forth in the MMOU, as Addended, the Government of the Republic of Poland will contribute 3% to the LAIRCM project ceiling amount.

The Government of the Republic of Poland will also pay:

a) An amount of U.S. $ 1.191.000 which is equal to 3% of the Programme Generated Income in the Programme, and

b) An amount equal to 3% of any other approved expenditure resulting from the NATO AEW & C Programme, not included above or expended from Programme Generated Income, as from the date of entry into force of this Supplement, and

c) As of the year 2006, annual contributions to the NATO E-3A Operations and Support costs, as further defined in the Supplement concerning the accession of the Republic of Poland to the Memorandum of Understanding for Operations and Support of the NATO AEW & C Force, dated 26 September 1984 and revised on 27 March 2003.

Article IV

The Government of the Republic of Poland will assign personnel to NAPMA in accordance with policies and procedures as agreed by the NAPMO BOD.

Article V

This Supplement to the MMOU, as Addended, will become effective on the date of the last signature.

Kiegészítő Megállapodás
a NATO E-3A Együttműködési Programról létrejött Többoldalú Egyetértési Nyilatkozathoz (MOU) a Lengyel Köztársaság Kormánya csatlakozásáról

Belgium, Kanada, Dánia, Németország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Törökország, az Egyesült Királyság, valamint az Amerikai Egyesült Államok Kormányai:

az 1978. december 6-án aláírt, 1990. december 10-én kiegészített, 1997. augusztus 13-án módosított, 1998. december 11-én Spanyolország csatlakozására vonatkozó kiegészítéssel ellátott, valamint 2004. április 8-án módosított, majd 2005. december 22-én Magyarország csatlakozása vonatkozásában ismét kiegészített NATO E-3A Együttműködési Program Többoldalú Egyetértési Nyilatkozata [a továbbiakban „Módosított Többoldalú Egyetértési Nyilatkozat” (Multilateral Memorandum of Understanding (MMOU)] rendelkezéseinek értelmében elindították a NATO E-3A Együttműködési Programot, valamint

megkapták a Lengyel Köztársaság Kormányának a Módosított Többoldalú Egyetértési Nyilatkozat (MMOU) rendelkezései értelmében a NATO E-3A Együttműködési Programban való részvétel iránti kérelmét, valamint

megbeszéléseket folytattak a Lengyel Köztársaság Kormánya csatlakozásáról, és

egyetértésre jutottak arról, hogy az alábbi cikkek rendelkezéseinek elfogadásával a Lengyel Köztársaság a jelen Módosított Többoldalú Egyetértési Nyilatkozathoz (MMOU) csatlakozhat. Ezzel a Lengyel Köztársaság Kormánya egyetért.

1. Cikk

A Lengyel Köztársaság Kormánya ezúton csatlakozik a Módosított Többoldalú Egyetértési Nyilatkozathoz (MMOU), annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri, az abban foglalt megállapodásokat, valamint a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Program Kezelő Szervezete (NATO AEW & C Program Management Organization, NAPMO) Igazgatótanácsa (Board of Directors, BOD) által jóváhagyott dokumentumokban foglaltakat, valamint a határozatokat végrehajtja.

2. Cikk

A NAPMO tagjaként a Lengyel Köztársaság Kormányát a NAPMO Igazgatótanácsában és bizottságaiban a NAPMO-ban részt vevő összes egyéb nemzettel megegyező formában egy szavazati joggal rendelkező tag képviseli. Ugyanakkor a Lengyel Köztársaság csatlakozását megelőzően elfogadott és a Lengyel Köztársaság pénzügyi hozzájárulása nélkül indított NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Programokkal (NATO AEW & C) kapcsolatos kérdésekben a Lengyel Köztársaságot nem illetik meg jogok, így szavazati jogok sem.

3. Cikk

A 13 NAPMO tagországnak a Középtávú Modernizálási Programhoz (Mid Term Modernization Program) a Módosított Többoldalú Egyetértési Nyilatkozatban (MMOU) rögzített pénzügyi hozzájárulására vonatkozó 1200 millió US dollár (1996. bázisév első negyedév alapú) felső határérték figyelembevételével a Lengyel Köztársaság Kormánya a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző (NATO E-3A) Középtávú Modernizálási Programhoz teljesítendő, a jelen Kiegészítő Megállapodás hatálybalépését megelőzően felmerült és más nemzetek hozzájárulásának felhasználásával fedezett költségekkel és ráfordításokkal csökkentett pénzügyi hozzájárulás felső határértéke 0,85 százalékának megfelelő kiegészítő hozzájárulást fizet. A Lengyel Köztársaság Kormánya a Középtávú Modernizálási Programhoz való hozzájárulását 2006. és 2011. évek közötti időszakban teljesíti. Szintén figyelembe véve a 14 NAPMO tagország 200 millió US dollár felső határértékű hozzájárulását a Nagytestű Légijárművek Infravörös Rakéták Elleni Védelme (LAIRCM) projekthez, a Módosított Többoldalú Egyetértési Nyilatkozat alapján a Lengyel Köztársaság Kormánya a LAIRCM projekthez 3% felső határértékkel járul hozzá.

A Lengyel Köztársaság Kormánya az alábbi költségeket, illetve ráfordításokat ugyancsak fedezi:

a) a Programhoz Befolyó Összeg (Program Generated Income) 3 százalékának megfelelő 1 191 000 US dollár összeget, valamint

b) a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző (NATO AEW & C) Program keretében felmerülő és a Programhoz Befolyó Összegbe nem foglalt vagy a Programból nem fedezett bármilyen egyéb jóváhagyott költség, illetve ráfordítás 3 százalékának megfelelő összeget, a jelen Kiegészítő Megállapodás hatálybalépésétől fogva, valamint

c) a Lengyel Köztársaság Kormányának az 1984. szeptember 26-i és 2003. március 27-én átdolgozott, a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző (NATO AEW & C) Erőire vonatkozó Műveleti és Támogatási Tárgyú Egyetértési Nyilatkozathoz (MOU) történő csatlakozását tartalmazó Kiegészítő Megállapodás rendelkezéseinek értelmében definiált és a NATO E-3A műveleti és támogatási költségeihez teljesített éves hozzájárulást 2006. évtől.

4. Cikk

A Lengyel Köztársaság Kormánya a NAPMO Igazgatótanácsa (NAPMO BOD) által meghatározott irányelvekkel és eljárásokkal összhangban nevez ki szakembereket a NAPMA-ba.

5. Cikk

A Módosított Többoldalú Egyetértési Nyilatkozathoz (MMOU) csatolt jelen Kiegészítő Megállapodás az utolsó aláírás napján lép hatályba.”

4. § A Kormány a Lengyel Köztársaság Kormányának a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző (NATO AEW & C) Erőire vonatkozó Műveleti és Támogatási Egyetértési Nyilatkozathoz (MOU) történő csatlakozását tartalmazó Kiegészítő Megállapodás című nemzetközi megállapodást e rendelettel kihirdeti.

5. § A Lengyel Köztársaság Kormányának a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző (NATO AEW & C) Erőire vonatkozó Műveleti és Támogatási Egyetértési Nyilatkozathoz (MOU) történő csatlakozását tartalmazó Kiegészítő Megállapodás című nemzetközi megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Supplement to the Memorandum of Understanding for Operations and Support of the NATO Airborne Early Warning and Control Force Concerning the accession of the Government of the Republic of Poland

The Governments of Belgium, Canada, Denmark, Germany, Greece, Hungary, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Turkey, the United Kingdom and the United States:

having undertaken a cooperative programme to support the operations of the NATO AEW & C Force pursuant to the Memorandum of Understanding for Operations and Support of the NATO Airborne Early Warning and Control Force, dated 26 September 1984 and revised on 27 March 2003 and supplemented on 22 December 2005 for the accession of Hungary (hereafter referred to as the O & S MOU);

having received the request of the Government of the Republic of Poland to participate in the NATO AEW & C Force in accordance with the provisions of the O & S MOU; and

having consulted regarding the accession of the Government of the Republic of Poland;

concur that, by accepting the conditions detailed in the following Articles, the Republic of Poland accedes to the O & S MOU; and the Government of the Republic of Poland agress.

Article I

The Government of the Republic of Poland hereby accedes to the O & S MOU and will comply with the provisions thereof and the implementing arrangements thereto.

Article II

Beginning in 2006, the Government of the Republic of Poland will participate in and contribute to the Operations and Support (O & S) of the NATO funded elements of the Force, and will be an integral part of the E-3A O & S cost shares as provided in Section VIII of the O & S MOU. The annual contribution of the Government of the Republic of Poland will increase incrementally until a steady state contribution of 3% is achieved in the year 2009 (2006 - 0.3%, 2007 -1.1% and 2008 - 2.2%). The annual contribution of the Government of the Republic of Poland to the NAEW & C Force Command Headquarters will be 2.3771%, beginning 2006. The contribution percentages of the participating nations in the O & S MOU, Section VIII, Paragraph 2.(a)(2) will be adjusted in accordance with that Section.

Article III

The Government of the Republic of Poland will assign personnel to the NAEW & C Force Command Headquarters and the NATO E-3A Component in accordance with NATO policies and procedures.

Article IV

This Supplement to the O & S MOU will become effective on the date of the last signature.

A Lengyel Köztársaság Kormányának a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző (NATO AEW & C) Erőire vonatkozó Műveleti és Támogatási Egyetértési Nyilatkozathoz (MOU) történő csatlakozását tartalmazó Kiegészítő Megállapodás

Belgium, Kanada, Dánia, Németország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Törökország, az Egyesült Királyság, valamint az Amerikai Egyesült Államok Kormányai:

az 1984. szeptember 26-án aláírt és 2003. március 27-én átdolgozott, majd 2005. december 22-én Magyarország csatlakozása következtében kiegészített, a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző (NATO AEW & C) erőire vonatkozó Műveleti és Támogatási Egyetértési Nyilatkozat [Memorandum of Understanding for Operations and Support (O & S MOU)] rendelkezéseinek értelmében elindították a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző (NATO AEW & C) Erőit támogató együttműködési programot, valamint

megkapták a Lengyel Köztársaság Kormányának a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző (NATO AEW & C) Erőiben a Műveleti és Támogatási Egyetértési Nyilatkozat (O & S MOU) rendelkezései értelmében való részvétel iránti kérelmét, valamint

megbeszéléseket folytattak a Lengyel Köztársaság Kormánya csatlakozásáról, és

egyetértésre jutottak arról, hogy az alábbi cikkek rendelkezéseinek elfogadásával a Lengyel Köztársaság csatlakozhat a Műveleti és Támogatási Egyetértési Nyilatkozathoz (O & S MOU). Ezzel a Lengyel Köztársaság Kormánya egyetért.

1. Cikk

A Lengyel Köztársaság Kormánya ezúton csatlakozik a Műveleti és Támogatási Egyetértési Nyilatkozathoz (O & S MOU), annak rendelkezéseit, annak végrehajtási megállapodásait magára nézve kötelezőnek elismeri.

2. Cikk

2006. évtől a Lengyel Köztársaság Kormánya részt vesz és az Erők NATO által finanszírozott elemeinek műveleteiben és támogatásában, illetve hozzájárul azokhoz. A Magyar Kormány a Műveleti és Támogatási Egyetértési Nyilatkozat (O & S MOU) VIII. sz. Cikke rendelkezéseinek értelmében részt vesz az E-3A műveleti és támogatási célú költség megosztási rendszerben. A Lengyel Köztársaság Kormánya éves hozzájárulása fokozatosan emelkedik addig, amíg a 3 százalékban meghatározott részarányt 2009. évben el nem éri (0,3 százalék 2006-ban, 1,1 százalék 2007-ben, 2,2 százalék 2008-ban). A Lengyel Köztársaság Kormánya által a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző (NAEW & C) Erők Parancsnoksága részére teljesítendő éves hozzájárulás 2006. évtől kezdődően 2,3771 százalék. A részt vevő országok hozzájárulásainak a Műveleti és Támogatási Egyetértési Nyilatkozat (O & S MOU) VIII. sz. Cikkely, 2.(a)(2) bekezdés rendelkezéseinek értelmében meghatározott százalékos részaránya az adott Cikkely rendelkezéseivel összhangban módosul.

3. Cikk

A Lengyel Köztársaság Kormánya a NATO által alkalmazott irányelvekkel és eljárásokkal összhangban nevez ki szakembereket a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző (NAEW & C) Erők Parancsnokságába, valamint a NATO E-3A Komponensbe.

4. Cikk

A Műveleti és Támogatási Egyetértési Nyilatkozathoz (O & S MOU) csatolt jelen Kiegészítő Megállapodás az utolsó aláírás napján lép hatályba.”

6. § (1) E rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a Kiegészítő Megállapodás a NATO E-A3 Együttműködési Programról létrejött Többoldalú Egyetértési Nyilatkozathoz (MOU) a Lengyel Köztársaság Kormánya csatlakozásáról V. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) E rendelet 4-5. §-a A Lengyel Köztársaság Kormányának a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző (NATO AEW & C) Erőire vonatkozó Műveleti és Támogatási Egyetértési Nyilatkozathoz (MOU) történő csatlakozását tartalmazó Kiegészítő Megállapodás IV. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(4) A Megállapodások, illetve e rendelet 2-5. §-ai hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(5) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a honvédelmi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére