A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet

a szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdésének 22. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § Szénipari szerkezetátalakítási támogatásra a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 171. §-ának (13) bekezdésében meghatározott bányavállalkozóként a Vértesi Erőmű Zrt. vagy annak jogutódja (a továbbiakban együtt: bányavállalkozó) jogosult.

2. § Az e rendeletben használt fogalmakra a VET-ben, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályokban szereplő fogalommeghatározások az irányadók.

3. § (1) *  A bányavállalkozó a szénipari szerkezetátalakítási támogatás keretében

a) a széntermelő egységekben indokolt folyó termelési veszteségek alapján számított, a 2010/787/EU tanácsi határozat 3. cikke szerinti üzembezárási támogatásra (a továbbiakban: üzembezárási támogatás) és

b) a széntermelő egységek bezárásából származó, a folyó termeléshez nem kapcsolódó költségek és bevételek különbözete alapján számított, a 2010/787/EU tanácsi határozat 4. cikke szerinti rendkívüli költségek fedezésére nyújtott támogatásra (a továbbiakban: rendkívüli támogatás)

jogosult.

(1a) *  A szénipari szerkezetátalakítási támogatás mértékéről a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslata alapján az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) határozatban dönt.

(2) *  Az (1) bekezdés a) pontja szerinti veszteséget a széntermelő egység indokolt ráfordításainak, valamint a széntermelő egység vonatkozásában - az erőművi egység tárgyévi széntermelésen alapuló villamos energia- és hőtermeléséből származó indokolt bevételének az erőművi egység és a széntermelő egység ráfordításainak arányában - megállapított árbevétel különbözete adja.

(2a) *  Az erőművi egység tárgyévi széntermelésén alapuló villamos energia- és hőtermelésből származó indokolt bevétel az erőművi egység ténylegesen elért árbevétele és a piaci körülmények között elérhető árbevétel közül a nagyobbik érték. A piaci körülmények között elérhető árbevétel számszerűsítésénél a Hivatal az értékesítés időszakát és az értékesített termékek jellegzetességeit is figyelembe veszi.

(3) Ha a bányavállalkozó a széntermeléssel, illetve a szén felhasználásával előállított villamos energia és hőenergia termeléssel összefüggésben - az ezen tevékenységéhez kapcsolódó kutatás, technológiafejlesztés, környezet és képzés tekintetében nyújtott állami támogatásokat kivéve - külön jogszabályban megállapított támogatásban is részesül, akkor az (1)-(2) bekezdések alapján adható támogatást a külön jogszabály szerinti támogatás mértékével csökkenteni kell.

(4) *  Az üzembezárási támogatás mértéke a melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerinti, az elszámolás tárgyát képező naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozó összeget, és a rendkívüli támogatás 2011-2018. tárgyévekre megállapított mértéke a melléklet 2. pontjában foglalt táblázat szerinti összeget nem haladhatja meg.

(5) * 

4. § * 

5. § *  (1) A Hivatal a tárgyévet megelőző év július 31. napjáig javaslatot tesz a miniszternek a szénipari szerkezetátalakítási támogatás mértékére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslat előkészítése céljából a bányavállalkozó a tárgyévet megelőző év június 30. napjáig a bányabezárással összefüggő tárgyévi várható költségeiről tájékoztatja a Hivatalt.

6. § (1) *  Az átviteli rendszerirányító a szénipari szerkezetátalakítási pénzeszköz kezelésére elkülönített számlát vezet (a továbbiakban: szénipari szerkezetátalakítási támogatás céljára elkülönített számla).

(2) A szénipari szerkezetátalakítási támogatás céljára elkülönített számla terhére történő bármilyen kifizetés csak a miniszter határozata alapján történhet.

7. § (1) *  A bányavállalkozó a tárgyévre vonatkozó támogatás iránti kérelmét a tárgyévet követő év március 31. napjáig nyújtja be a Hivatalhoz.

(2) *  A kérelemben meg kell jelölni

a) az érvényesíteni kívánt igény jogcímét és mértékét, és

b) üzembezárási támogatás esetében

ba) az erőművi egység tárgyévi széntermelésen alapuló villamos energia- és hőtermeléséből származó bevételének az erőművi egység és a széntermelő egység ráfordításainak arányában történő felosztása alapján számított széntermelő egység árbevételét,

bb) a széntermelő egység ráfordításait,

bc) az erőművi egység tárgyévi széntermelésen alapuló villamos energia- és hőtermeléséből származó bevételének az erőművi egység és a széntermelő egység ráfordításainak arányában történő felosztása alapján számított erőművi egység árbevételét, és

bd) az erőművi egység ráfordításait.

(3) *  A Hivatal a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra vonatkozó kérelmet megvizsgálja, és a tárgyévet követő év április 30. napjáig javaslatot készít a miniszter részére a tárgyévhez kapcsolódó szénipari szerkezetátalakítási támogatás indokolt mértékére vonatkozóan. A Hivatal ezzel egyidejűleg a bányavállalkozót rendkívüli támogatás esetében tájékoztatja az általa támogatásra nem javasolt költségelemekről, üzembezárási támogatás esetében az indokolt folyó termelési veszteség megállapításának részleteiről.

(4) *  A miniszter a tárgyévet követő év május 25. napjáig határozatban állapítja meg a bányavállalkozónak a tárgyévre vonatkozóan kifizetendő támogatás összegét.

8. § *  (1) A miniszter a tárgyév során a bányavállalkozó kérelme alapján a Hivatal javaslatára az éves összeg terhére

a) üzembezárási támogatás esetében előleg kifizetéséről,

b) rendkívüli támogatás esetében - tényadatokon alapuló utólagos elszámolás alapján - részlet (a továbbiakban: részlet) kifizetéséről

dönthet.

(2) A bányavállalkozó (1) bekezdés szerinti előleg vagy részlet kifizetésére irányuló kérelmet évente összesen legfeljebb hat alkalommal nyújthat be a Hivatalhoz. A kérelemhez mellékelni kell

a) előleg fizetésére irányuló kérelem esetében

aa) külön-külön az erőművi egységben és a széntermelő egységben ténylegesen felmerült vagy tervezetten felmerülő ráfordításokra és bevételekre, valamint

ab) az erőművi egység tárgyévi széntermelésén alapuló villamos energia- és hőtermeléséből származó bevételének az erőművi egység és a széntermelő egység ráfordításainak arányában történő felosztása alapján számított, az erőművi egységre és a széntermelő egységre vonatkozó árbevételi adatokat,

b) részlet fizetésére irányuló kérelem esetében a széntermelő egységek bezárásából származó, a folyó termeléshez nem kapcsolódó, ténylegesen felmerült költségekre és bevételekre vonatkozó adatokat és a kapcsolódó számlákat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti előleg és részlet összege nem haladhatja meg a szénipari szerkezetátalakítási támogatás céljára elkülönített számlán rendelkezésre álló összeget.

9. § *  A miniszternek a 7. § (4) bekezdése, illetve a 8. § (1) bekezdése szerinti döntését követően az átviteli rendszerirányító a szénipari szerkezetátalakítási támogatás céljára elkülönített számla terhére haladéktalanul gondoskodik a bányavállalkozót megillető összeg kifizetéséről.

10. § *  (1) Ha a szénipari szerkezetátalakítás céljára elkülönített számlán rendelkezésre álló összeg nem éri el a tárgyévre vonatkozóan a bányavállalkozónak a 7. § (4) bekezdése alapján - a már folyósított előlegeken és részleteken túlmenően - kifizetendő támogatás összegét, a különbözetet a tárgyévet követő évben beszedett pénzeszköz összegéből kell a bányavállalkozó számára a tárgyévet követő év december 31. napjáig átutalni.

(2) A bányavállalkozóval az (1) bekezdés szerint a tárgyévre vonatkozóan utólagosan elszámolt különbözetet a tárgyévre vonatkozó támogatásként kell kezelni.

10/A. § *  (1) *  A 2010/787/EU tanácsi határozat 7. cikk (4) és (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter teljesíti az Európai Bizottság felé.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítéséhez az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter számára a Hivatal

a) a 2010/787/EU tanácsi határozat 7. cikk (4) bekezdésében foglaltak vonatkozásában minden tárgyévet megelőző év november 30. napjáig,

b) a 2010/787/EU tanácsi határozat 7. cikk (5) bekezdésében foglaltak vonatkozásában minden tárgyévet követő év június 15. napjáig

szolgáltat adatot.

11. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

12. § *  (1) A Hivatal e rendeletnek a szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 211/2011. (X. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módosító Korm. rendelet) megállapított 5. § (1) bekezdése szerinti javaslatát a miniszter részére a 2013. tárgyév vonatkozásában a Módosító Korm. rendelet hatálybalépését követő 30. napig teszi meg.

(2) A bányavállalkozó e rendeletnek a Módosító Korm. rendelettel megállapított 5. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségének a 2013. tárgyév vonatkozásában a Módosító Korm. rendelet hatálybalépését követő 15. napig tesz eleget.

12/A. § *  (1) A bányavállalkozó e rendeletnek a szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 13/2013. (I. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított 7. § (1) bekezdése szerinti támogatás iránti kérelmét a 2011. tárgyévre vonatkozóan a Mód. rendelettel megállapított 7. § (1) bekezdésének hatálybalépését követő 15. napig nyújtja be a Hivatalhoz.

(2) A Hivatal e rendeletnek a Mód. rendelettel megállapított 7. § (3) bekezdése szerinti javaslatát a 2011. tárgyévre vonatkozóan a Mód. rendelettel megállapított 7. § (3) bekezdésének hatálybalépését követő 45. napig készíti el és terjeszti elő a miniszter részére.

(3) A minisztere rendeletnek a Mód. rendelettel megállapított 7. § (4) bekezdése szerinti határozatát a 2011. tárgyévre vonatkozóan a Mód. rendelettel megállapított 7. § (4) bekezdésének hatálybalépését követő 75. napig hozza meg.

(4) A Hivatal a 10/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét a 2011-2013. tárgyévek vonatkozásában 2013. március 15. napjáig teljesíti.

13. § *  (1) E rendelet 10/A. §-a a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozat 7. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(2) E rendelet a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Melléklet a 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelethez * 

1. Az üzembezárási támogatás tárgyévenként megállapítható maximális összege

A B
1. Tárgyév Az üzembezárási támogatás maximális összege (forint)
2. 2011. 6 462 992 991
3. 2012. 6 493 176 924
4. 2013. 4 847 244 743
5. 2014. 4 847 244 743
6. 2015. 0
7. 2016. 0
8. 2017. 0
9. 2018. 0
10. 2011-2018. összesen 22 650 659 401

2. A rendkívüli támogatás maximális összege

A B
1. Tárgyév A rendkívüli támogatás maximális összege (forint)
2. 2011-2018. összesen 19 596 755 605

  Vissza az oldal tetejére