A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

308/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti gazdasági együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya, a továbbiakban „a Szerződő Felek”,

azzal az óhajjal, hogy fejlesszék és elmélyítsék az országaik közötti hosszú távú gazdasági kapcsolatokat,

azzal a törekvéssel, hogy a kölcsönös előnyök alapján fejlesszék tovább és erősítsék gazdasági együttműködésüket,

tiszteletben tartva az egyrészről a Mexikói Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és annak tagállamai által Brüsszelben, 1997. december 8-án aláírt gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodást,

kölcsönös érdeküknek tartva a megfelelő keretek kialakítását a Szerződő Felek közötti folyamatos párbeszédhez, elsősorban a két ország kis- és középvállalkozásai javát szolgáló gazdasági kapcsolataiknak, továbbá a vállalkozói szféra együttműködésének erősítésére és bővítésére meghozandó intézkedések elemzése és az ezekről való megállapodás érdekében

a következőkben állapodtak meg:

Általános rendelkezések

1. cikk

A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy elsődleges céljuk, hogy hatályban lévő jogszabályaik keretein belül és a jelen Megállapodás rendelkezéseivel összhangban kialakítsák a gazdasági együttműködés kérdései megvitatásának mechanizmusát, és ennek révén elősegítsék, bővítsék és diverzifikálják gazdasági kapcsolataikat.

2. cikk

Figyelembe véve a gazdasági kapcsolatok jelenlegi helyzetét és perspektíváit, a Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy többek között a következő területeken kedvezőek a feltételek a hosszú távú együttműködésre:

a) élelmiszer-feldolgozó ipar,

b) elektronikai és elektrotechnikai ipar,

c) kis- és középvállalkozások,

d) oktatás,

e) egészségügy, gyógyászati és gyógyszeripar,

f) humán erőforrások fejlesztése,

g) idegenforgalom,

h) vízgazdálkodás,

i) számítástechnika és informatika, valamint

j) tudomány és technológia.

3. cikk

A Szerződő Felek törekednek arra, hogy megfelelő eszközökkel szélesítsék és mélyítsék el gazdasági együttműködésüket:

a) Elősegítik a kapcsolatok építését és támogatják az együttműködést a gazdasági döntéshozók, a kormányzati intézmények, a szakmai szervezetek, az érdekképviseletek és kamarák, a regionális és helyi szervek között.

b) Információkat cserélnek a fejlesztési prioritásokról és elősegítik az üzleti szereplők részvételét a fejlesztési projektekben.

c) Közlik egymással a gazdasági együttműködésre vonatkozó információkat, statisztikai kimutatásokat és hatályos jogszabályi rendelkezéseket.

d) Ösztönzik a vásárokon és kiállításokon történő részvételt és az üzleti események, szemináriumok, szimpóziumok szervezését.

e) Elősegítik a kis- és középvállalkozások erőteljesebb részvételét a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban.

f) Konzultációs, marketing, tanácsadói és szakértői szolgáltatások nyújtásával elősegítik az együttműködést a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken.

g) Elősegítik a régiók közötti és a nemzetközi szintű együttműködést a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben.

Magyar-Mexikói Vegyes Bizottság

4. cikk

1. A Szerződő Felek ezúton létrehozzák a Magyar-Mexikói Vegyes Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).

2. A Bizottságot a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztere és a Mexikói Egyesült Államok Külügyminisztere, illetve hivatalos képviselőik vezetik.

3. Amennyiben ezt kívánatosnak tartja, a Bizottság a Szerződő Felek más kormányzati szerveitől is támogatást kérhet, továbbá ilyen kormányzati szervekből ideiglenes és állandó albizottságokat, munkacsoportokat vagy szakértői munkacsoportokat is létrehozhat, feladatait ezekre átruházhatja, illetve kikérheti nem kormányzati személyek és intézmények tanácsát is.

4. A Bizottság a Szerződő Felek egyikének kérésére felváltva Magyarországon és Mexikóban ülésezik.

5. A Bizottság üléseinek napirendjéről a Szerződő Felek legalább 2 (két) hónappal előre megállapodnak, és arról egymást diplomáciai úton értesítik.

6. Az ideiglenes és állandó albizottságok, munkacsoportok és szakértői munkacsoportok, valamint a 3. cikk a) pontjában említett nem kormányzati személyek és intézmények által készített valamennyi jelentést és ajánlást megfontolás céljából a Bizottság elé kell terjeszteni.

Konzultáció

5. cikk

1. A Szerződő Felek a kétoldalú gazdasági kapcsolataikból eredő valamennyi esetleges vitájuk során együttműködés és konzultációk révén kísérelnek meg kölcsönösen kielégítő megegyezésre jutni.

2. A Szerződő Felek a Bizottságon keresztül - kérésre - bármikor konzultációt folytathatnak bármely olyan ügyről vagy intézkedésről, amely a jelen Megállapodás működését, végrehajtását, illetve gazdasági kapcsolataikat érinti vagy érintheti.

3. A konzultáció lefolytatására az írásbeli kérés kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül kerül sor, kivéve, ha a Szerződő Felek egy későbbi időpontban állapodnak meg.

6. cikk

Jelen Megállapodás nem befolyásolja a Magyar Köztársaság európai uniós tagságából fakadó és arra tekintettel alkalmazandó kötelezettségeit. Következésképpen a jelen Megállapodás rendelkezései nem idézhetők vagy értelmezhetők - sem részben, sem egészben - úgy, hogy érvénytelenítsék, módosítsák vagy más módon befolyásolják a Magyar Köztársaságnak az Európai Uniót létrehozó Szerződésekben, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos joganyagában foglalt kötelezettségeit, sem a Szerződő Feleknek azon kötelezettségeit, amelyeket a Brüsszelben, 1997. december 8-án aláírt Gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodás egyrészről Európai Közösség és annak tagállamai, valamint másrészről a Mexikói Egyesült Államok között, és az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült kiegészítő jegyzőkönyv, valamint a Második kiegészítő jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel szabályoznak.

7. cikk

A jelen Megállapodás keretében cserélt információk a Szerződő Felek előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adhatók ki vagy továbbíthatók harmadik felek számára.

8. cikk

A Szerződő Felek minden lehetséges módon elősegítik a jelen Megállapodásból fakadó tevékenységekben hivatalosan részt vevő személyek országukba történő belépését, ott tartózkodását és országukból történő kilépését. A résztvevők alávetik magukat a fogadó országban hatályos bevándorlási, adóügyi, vámügyi, közegészségügyi és nemzetbiztonsági jogszabályoknak, az illetékes hatóságok előzetes felhatalmazása nélkül kizárólag a tisztségükből eredő tevékenységekben működhetnek közre. A résztvevők a fogadó országot annak törvényeivel és rendelkezéseivel összhangban hagyják el.

9. cikk

A Szerződő Felek a jelen Megállapodás alkalmazásából vagy értelmezéséből fakadó bármely vitát kölcsönös megegyezéssel, diplomáciai úton rendezik.

10. cikk

A jelen Megállapodás a diplomáciai úton átadott jegyzékek közül a legutóbbi kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba, mely jegyzékben a Szerződő Felek arról tájékoztatják egymást, hogy eleget tettek a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső törvényi előírásaiknak.

A jelen Megállapodás 2 (két) évig marad hatályban, ezután további két-két éves periódusokkal automatikusan meghosszabbodik mindaddig, amíg az egyik Szerződő Fél a megszüntetésére irányuló szándékáról 6 (hat) hónappal a lejárat előtt a másik Szerződő Felet diplomáciai úton nem értesíti.

A Szerződő Felek a jelen Megállapodást kölcsönös megegyezéssel módosíthatják. A módosítások a jelen cikk első bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően lépnek hatályba.

A jelen Megállapodás megszűnése nem érinti a hatálya alatt folytatott tevékenységek befejezését, hacsak a Felek másként nem állapodnak meg.

Kelt és aláírásra került Mexikóvárosban, 2007. október hó 22. napján két eredeti példányban, magyar, spanyol és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg a mérvadó.

A Magyar Köztársaság A Mexikói Egyesült Államok
Kormánya részéről Kormánya részéről

Agreement on economic cooperation between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the United Mexican States

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the United Mexican States, hereinafter referred to as „the Contracting Parties”;

wishing to develop and strengthen the long-standing economic relations between both countries;

seeking to develop and intensify their economic cooperation on the basis of mutual benefit;

acknowledging the Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between the United Mexican States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, signed in Brussels on 8 December 1997;

interested to establish an adequate framework towards a continuous dialogue between the Contracting Parties, to analyze and to agree upon the measures to strengthen and to increase their economic relations and the entrepreneurial cooperation benefiting in particular of the small and medium enterprises of both countries;

have agreed as follows:

General provision

Article 1

The Contracting Parties agree that in accordance with their respective national legislation and with the provisions of this Agreement, their main objective is the promotion, extension and diversification of their economic relations through the establishment of a dialogue mechanism on issues related to economic cooperation.

Article 2

The Contracting Parties, considering the current state and perspectives of economic relations, agree that favorable conditions for long term cooperation exist, inter alia, in the following areas:

a) Food processing industry;

b) Electronic and electro technical industry;

c) Small and Medium Size enterprises;

d) Education;

e) Health care, medical and pharmaceutical industry;

f) Human resource development;

g) Tourism;

h) Water management;

i) Computer and information technology; and

j) Science and technology.

Article 3

The Contracting Parties shall endeavour to broaden and intensify their economic cooperation through appropriate means, such as:

a) Promoting the links and strengthening the cooperation between the economic policy makers, government institutions, professional organizations, business federations, chambers, regional and local entities;

b) Exchanging information on development priorities and facilitating the participation of business operators in development projects;

c) Exchanging information, statistics and legal provisions in force, relevant to economic cooperation;

d) Encouraging the participation in fairs and exhibitions, and organizing business events missions, seminars and symposia;

e) Promoting the stronger participation of Small and Medium Size Private Sector Enterprises in bilateral economic relations;

f) Encouraging the cooperation in order to provide marketing consulting, advisory and expert services in the areas of mutual interest;

g) Promotion of interregional cooperation and cooperation on international level in issues of mutual interest.

Hungarian-Mexican Joint Commission

Article 4

1. The Contracting Parties hereby establish the Hungarian-Mexican Joint Commission, hereinafter referred to as „the Commission”.

2. The Commission shall be presided by the Minister of Economy and Transport of the Republic of Hungary and the Minister of Foreign Affairs of the United Mexican States, or by their official representatives.

3. The Commission may request the assistance of officials from other governmental bodies of the Contracting Parties when it considers convenient; and may establish and delegate responsibilities to ad hoc or permanent sub-commissions from these governmental bodies, and working groups and working groups of experts, and may request the advice of non-governmental persons and institutions.

4. The Commission shall meet in sessions upon the request of each of the Contracting Parties, alternately in Hungary and in Mexico.

5. The agenda for the sessions shall be agreed upon by the Contracting Parties at least two (2) months in advance and shall be notified through the diplomatic channels.

6. All reports and recommendations made by ad hoc or permanent sub-commissions, working groups and working groups of experts, as well as those from non-governmental persons and institutions, referred to in Article 3 (a), shall be submitted to the Commission for consideration.

Consultations

Article 5

1. The Contracting Parties shall endeavour to reach a mutually satisfactory settlement of any dispute that may arise in respect of the bilateral economic relations, through cooperation and consultation.

2. Upon request, the Contracting Parties may consult at any moment, through the Commission, on any matter or measure that affect or may affect the application or the implementation of this Agreement or their economic relations.

3. Consultations shall take place within thirty (30) days following the receipt of a written request, unless the Contracting Parties agree on a latter date.

Article 6

This Agreement shall in no way prejudice to the obligations of the Republic of Hungary as a Member State of the European Union, and is subject to those obligations. Consequently the provisions of this Agreement shall not be invoked or interpreted, neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of the Republic of Hungary arising from the Treaties on which the European Union is founded, as well as from the primary and secondary law of the European Union, or the obligations of the Contracting Parties under the Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between the United Mexican States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, signed in Brussels on 8 December 1997; the Additional Protocol to the Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the United Mexican States of the other part, to take account of the Accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union, and the Second Additional Protocol to the Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the United Mexican States of the other part, to take account of the Accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union.

Article 7

The information exchanged within the framework of this Agreement, shall not be disclosed or transferred to a third party, without previous consent of both Contracting Parties, in writing.

Article 8

Each of the Contracting Parties shall provide all the necessary facilities for the entry, stay and departure of participants who are officially involved in the activities derived from present Agreement. Such participants shall be subject to the immigration, tax, customs, sanitary and national security law of the receiving country and may not undertake any activity other than that pertaining to their functions, without the previous authorization of the competent authorities in this field. The participants shall leave the receiving country in accordance with its laws and regulations.

Article 9

Any dispute that may arise from the application or interpretation of this Agreement shall be solved by mutual agreement between the Contracting Parties, through diplomatic channels.

Article 10

This Agreement shall enter into force thirty (30) days following the date of the latest notification submitted through diplomatic channels and in which the Contracting Parties communicate the fulfilment of their internal legal requirements established for such purpose.

This Agreement shall remain in force for a period of two (2) years and shall be automatically renewed for similar periods unless either of the Contracting Parties notifies the other Party of its intention to terminate this Agreement, through the diplomatic channels, within six (6) months in advance.

This Agreement may be modified by mutual consent of the Contracting Parties. The amendments shall come into force in accordance with the procedures established in the first paragraph of this Article.

The termination of this Agreement shall not affect the conclusion of the activities initiated while it was in force, unless the Contracting Parties agreed otherwise.

Signed in the city of Mexico City on the 22nd day of: October of 2007 in two original copies, in the Hungarian, Spanish, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation of this Agreement the English text shall prevail.

For the Government of the For the Government of the
Republic of Hungary United Mexican States”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a Megállapodás 10. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére