A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

318/2007. (XI. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya, az Osztrák Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, Dolga Vason Rendészeti Együttműködési Központ működtetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya, az Osztrák Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, Dolga Vason Rendészeti Együttműködési Központ működtetéséről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya, az Osztrák Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, Dolga Vason Rendészeti Együttműködési Központ működtetéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: magyar Szerződő Fél), az Osztrák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: osztrák Szerződő Fél) és a Szlovén Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: szlovén Szerződő Fél),

a továbbiakban: Szerződő Felek,

azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között,

figyelemmel a Szerződő Felek közötti, hatályos kétoldalú rendőri együttműködési szerződésekre, és a személyek államhatáron történő visszafogadásáról szóló szerződésekre,

tekintettel az Európai Unió tagállamai által alkalmazott, rendőri együttműködési alapelvekre,

figyelemmel a Szerződő Felek jogszabályaira,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Központ létesítése

(1) A szlovén Szerződő Fél a Szlovén Köztársaságban, Lendva (Lendava) önkormányzat területén, a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság közötti államhatár térségében Rendészeti Együttműködési Központot (a továbbiakban: Központ) létesít. A Központ a Dolga Vas-i Határrendőrségi Kirendeltség épületében kerül elhelyezésre.

(2) A jelen Megállapodás alkalmazásában, a Központ működési területe kiterjed:

a) a közös államhatártól a Dolga Vas-i Határrendőrségi Kirendeltségig vezető útra, a szolgálatba járás céljából;

b) a Dolga Vas-i Határrendőrségi Kirendeltségen kijelölt szolgálati helyiségre, és az ahhoz tartozó kiegészítő helyiségre;

c) a kijelölt szolgálati parkolóra.

(3) A Központban a Magyar Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság illetékes hatóságainak tisztviselői teljesítenek szolgálatot.

(4) A Központot a Szerződő Felek nyelvein írt táblával, a Szerződő Felek zászlóival és címereivel kell megjelölni.

(5) A Központ nyitvatartási idejét a 3. cikkben meghatározott illetékes hatóságok egyhangúan állapítják meg.

2. cikk

Feladatok

A Központ feladata a Szerződő Felek közötti együttműködés elősegítése és fejlesztése, különösen:

a) a Szerződő Felek közötti, hatályos kétoldalú rendőri együttműködési szerződések és a személyek államhatáron történő visszafogadásáról szóló szerződések alapján a határon átnyúló rendőrségi együttműködés elősegítésével;

b) a közrend és a közbiztonság fenntartásának, valamint a határon átnyúló bűnözés és illegális migráció megelőzésének támogatásával;

c) a többi, az EU tagállamai között létesített rendészeti együttműködési központokkal való együttműködés által.

3. cikk

Illetékes hatóságok

A jelen Megállapodás végrehajtására illetékes hatóságok:

a) a Magyar Köztársaság részéről: Rendőrség, Határőrség, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal;

b) az Osztrák Köztársaság részéről: Belügyminisztérium, Közbiztonsági Főigazgatóság;

c) a Szlovén Köztársaság részéről: Belügyminisztérium, Rendőrség, Egyesített Rendőrségi Igazgatóság, Határrendőrségi Részleg.

4. cikk

Együttműködési területek

(1) A magyar és az osztrák Szerződő Fél által kiküldött tisztviselők önálló rendőri intézkedés megtételére nem jogosultak, csak információt szolgáltatnak, és feladatukat kizárólag a kiküldő Szerződő Fél által adott utasítások alapján végzik.

(2) A Szerződő Feleknek a Központban szolgálatot teljesítő tisztviselői elsősorban támogatás és tanács adása útján működnek együtt:

a) a határon átnyúló rendészeti területen a határon átnyúló együttműködés és információcsere elősegítésével és megerősítésével;

b) az illegális migráció és az azt kísérő bűncselekmények elleni közös fellépéssel;

c) a közös államhatáron, illetve a Szerződő Felek együttműködését érintő saját határterületeken a határellenőrzések és más műveletek közös feladatainak koordinálásával;

d) a határon átnyúló bűnözés megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos információcserével;

e) megkeresés alapján, a visszafogadási megállapodások végrehajtása során felmerülő kérdések megoldásában történő segítségnyújtással;

f) a többi, az EU tagállamai között létesített rendészeti együttműködési központokkal való együttműködéssel kapcsolatos információcserével;

g) a kiküldő Szerződő Fél által meghatározott egyéb információcserével és más feladatok végrehajtásával.

5. cikk

Jogi státusz

(1) A Központban szolgálatot teljesítő tisztviselők tevékenységük ellátása során saját hatáskörükön belül eljárva együttműködnek.

(2) A tisztviselők jogosultak a másik Szerződő Fél illetékes hatósága által továbbított megkeresések közvetlen megválaszolására, a nemzeti jogszabályaikkal összhangban, nem érintve a nemzeti központi hatóságok közötti információcserét.

(3) A tisztviselők a szolgálatot közös helyiségben teljesítik, és a lehető legrövidebb időn belül válaszolnak a másik Szerződő Fél tisztviselőinek megkereséseire.

(4) A 3. cikkben meghatározott illetékes hatóságok kicserélik a Központba kiküldött tisztviselők névsorát, és tájékoztatják egymást minden bekövetkező változásról.

6. cikk

Munkanyelv

A tisztviselők magyar, német, szlovén vagy angol nyelven kommunikálnak egymással. A megkereséseket és válaszaikat jogosultak a saját nyelvükön továbbítani.

7. cikk

Költségek

(1) A szlovén Szerződő Fél térítésmentesen a többi Szerződő Fél rendelkezésére bocsátja a Központban történő szolgálatteljesítéshez szükséges helyiséget, és a távközlési használati díjak kivételével viseli a működési költségeket.

(2) A kizárólagosan az egyik Szerződő Fél által használni kívánt helyiség külön megállapodás alapján bocsátható az adott Szerződő Fél rendelkezésére.

(3) A szlovén Szerződő Fél lehetővé teszi a többi Szerződő Fél által biztosított távközlési berendezések és adatfeldolgozó eszközök üzembe helyezését és működtetését, valamint a szükséges - a helyi hálózatokkal történő - összeköttetések kiépítését.

(4) A jelen Megállapodásban meghatározott tevékenységek ellátása céljából, a szlovén Szerződő Fél feljogosítja a többi Szerződő Fél távközlési és adatfeldolgozó szakembereit az eszközök üzembe helyezése, valamint a hálózati kapcsolatok létesítése és karbantartása céljából az államának területére történő belépésre.

(5) A többi Szerződő Fél által a Központba vitt és üzembe helyezett eszközök és más ingóságok a saját tulajdonukban maradnak. A szolgálatteljesítéshez szükséges felszerelések és eszközök behozatalára vám és más költség nem kerül kivetésre.

8. cikk

A Központ működése

(1) A 3. cikkben meghatározott valamennyi hatóság kijelöl egy tisztviselőt, aki a Központ szervezési kérdéseiért, tevékenységéért és működéséért felelős. A munka elemzése, a problémák, hiányosságok és szabálytalanságok felszámolása, valamint a további munka tervezése céljából a tisztviselők havonta találkozót tartanak. Minden találkozóról jegyzőkönyv készül.

(2) A Központ működésének megkezdése előtt a 3. cikkben meghatározott hatóságok működési szabályzatot fogadnak el, és megteszik a Központ működésének biztosításához szükséges egyéb intézkedéseket.

(3) A működési szabályzat jóváhagyása után az valamennyi Szerződő Félre nézve kötelező.

(4) A 3. cikkben meghatározott hatóságok képviselői évente legalább egyszer találkozót tartanak az együttműködés áttekintése és a Központ működésének értékelése céljából.

9. cikk

Más szerződésekhez való viszony

A jelen Megállapodás rendelkezései nem érintik a Szerződő Feleknek egyéb két- vagy többoldalú szerződésekben vállalt kötelezettségeit.

10. cikk

A viták rendezése

A jelen Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő vitákat a jelen Megállapodás végrehajtásáért felelős minisztériumok közötti tárgyalások útján kell rendezni. Amennyiben azok nem tudnak dönteni a vitás kérdésben, a vitát diplomáciai úton kell rendezni.

11. cikk

Letéteményes

A jelen Megállapodás letéteményese a Szlovén Köztársaság Kormánya.

12. cikk

Csatlakozás

(1) A jelen Megállapodás csatlakozásra nyitva áll a Szlovén Köztársasággal szomszédos országok előtt. A csatlakozásról a Szerződő Felek egyhangúan döntenek. A csatlakozással az adott napig a jelen Megállapodás 8. cikke alapján megalkotott működési szabályzat a csatlakozó állam számára is kötelezővé válik.

(2) A csatlakozási okmányt a letéteményesnél kell letétbe helyezni, aki a csatlakozási okmány letétbe helyezéséről értesíti a többi Szerződő Felet. A csatlakozó állam vonatkozásában a jelen Megállapodás a csatlakozási okmány letétbe helyezésének napját követő 90. napon lép hatályba. * 

13. cikk

Záró rendelkezések

(1) A jelen Megállapodás a szükséges belső jogi eljárások lefolytatásáról szóló utolsó hivatalos értesítés, illetve az utolsó jóváhagyó vagy megerősítő okmány letétbe helyezésének napján lép hatályba. A letéteményes a hatálybalépés napjáról valamennyi Szerződő Felet értesíti.

(2) A jelen Megállapodás határozatlan időre szól. A jelen Megállapodást bármely Szerződő Fél felmondhatja a letéteményesnek címzett írásbeli értesítéssel, aki erről haladéktalanul értesíti a többi Szerződő Felet. A felmondás a felmondó Szerződő Fél vonatkozásában azt a napot követő hatodik hónap elteltével válik hatályossá, amelyen a letéteményes a felmondásról értesítette a többi Szerződő Felet.

Készült Brüsszelben, 2007. év november hónap 8. napján, négy eredeti példányban, magyar, német, szlovén és angol nyelven, valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Minden Szerződő Fél részére átadásra kerül egy eredeti példány. Egy eredeti példány a letéteményesnél kerül elhelyezésre. A jelen Megállapodás értelmezésével kapcsolatos eltérések esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. és 3. §-a a Megállapodás 13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a jelen rendelet 2. és 3. §-ai hatálybalépésének naptári napját, annak ismertté válását követően, a külpolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére