A jogszabály mai napon ( 2019.02.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (4) bekezdésében és 85. §-ában, az egészségügyi ágazatra vonatkozó szabályok tekintetében a Kjt. 20/B. §-a (2) bekezdésének, 21/A. §-a (5) bekezdésének, 22. §-a (4) és (5), valamint (9) bekezdésének, továbbá 23. §-a (1) és (2) bekezdésének végrehajtására kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) a Kjt. 1. § (1) bekezdésében meghatározott munkáltatóra,

b) a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szervre (a továbbiakban: szolgáltató központ).

(2) E rendelet szabályai nem érintik a közalkalmazotti pályázatok közzétételével kapcsolatos rendelkezést tartalmazó törvényekben, illetve ezek végrehajtására kiadott rendeletekben foglalt egyéb előírások teljesítésének kötelezettségét.

2. § (1) A szolgáltató központ elektronikus rendszert és honlapot működtet a közalkalmazotti pályázatok interneten történő megjelenítése céljából.

(2) Az egyedi azonosítóval rendelkező munkáltató a pályázat útján betölteni kívánt közalkalmazotti állásról az 1. számú mellékletében szereplő pályázati adatok alapján - a szolgáltató központ által működtetett elektronikus rendszeren keresztül - elektronikusan kitölti a közzétételi adatlapot (a továbbiakban: adatlap), és azt megküldi a szolgáltató központ részére.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak mellett a munkáltató egyúttal

a) megküldi a pályázati kiírást a fenntartónak a Kjt. 20/A. § (4) bekezdés a) pontjában szereplő közzététel érdekében, valamint

b) gondoskodik a Kjt. 20/A. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott közzétételről, illetve

c) ha az 1. § (2) bekezdésében meghatározott jogszabály a közzététel helyére nézve a Kjt. 20/A. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérő szabályt állapít meg, megteszi az ezzel kapcsolatosan szükséges intézkedéseket.

(4) A szolgáltató központ az adatlap beérkezéséről elektronikusan haladéktalanul visszaigazolást küld a munkáltatónak.

(5) Az adatlap beérkezésétől számított két munkanapon belül a szolgáltató központ megjeleníti a honlapján az adatlap tartalmán alapuló, az elektronikus rendszer által generált pályázat felhívást. A közzététel időpontjáról elektronikusan értesíti a munkáltatót.

(6) *  A pályázati eljárásban megállapított határidőket a szolgáltató központ honlapján történő közzétételtől kell számítani.

3. § (1) A pályázati elektronikus rendszerhez - a jelen rendeletben meghatározott mértékig - történő közvetlen (online) hozzáférés érdekében a szolgáltató központ egyedi azonosítót ad ki a munkáltatóknak.

(2) Az egyedi azonosító kiadását a munkáltató vezetője igényelheti a 2. számú melléklet szerinti bejelentő lap megküldésével.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti, a munkáltató vezetője által elektronikusan hitelesített bejelentő lapot a szolgáltató központ részére kell elektronikus úton megküldeni. A szolgáltató központ a munkáltató részére az egyedi azonosítót a bejelentéstől számított öt munkanapon belül, elektronikus úton küldi meg.

4. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően,

a) 2008. január 1-jén lép hatályba a rendelet 1-3. §-a, 7. §-a, 8. §-ának (1) és (5) bekezdése, valamint 9. §-ának (1) bekezdése,

b) 2008. április 1-jén lép hatályba a rendelet 10. §-a,

c) *  2008. július 1-jén lép hatályba a rendelet 9. § (2) bekezdése.

(3) A rendelet 1-3. §-ának rendelkezéseit első ízben a hatálybalépését követően kiírt pályázatokra kell alkalmazni.

(4) *  E rendelet 7. §-a, 8. § (1) és (5) bekezdése, 9. §-a és 10. §-a 2008. július 2-án hatályát veszti. Ettől eltérően, 2009. január 31-én veszti hatályát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 23. § (3)-(5) bekezdése.

(5) * 

5. § * 

6. § * 

7. § * 

8. § (1) * 

(2)-(3) * 

(4) * 

(5) * 

9-10. § * 

11. § *  E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (3) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Közzétételi adatlap adatai

I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai

1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma

2. A közzétételi adatlapot kitöltő személyügyi munkatárs neve

3. A közzétételi adatlap - munkáltató által képzett - iktatószáma

4. A munkáltató megnevezése

5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre

6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók

7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ

8. A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) neve, e-mail címe, telefonszáma

(A 7-8. pont kitöltése nem kötelező)

II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok

1. A munkakör megnevezése

2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése

3. A vezetői megbízás szintje (vezető/magasabb vezető)

4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre sor kerül

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni

6. A munkakör betölthetőségének időpontja

7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott)

8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős)

9. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama

10. A munkavégzés helye

11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok felsorolása

12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése

13. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat

14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás szintje, nyelvvizsga típusa

15. A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret

16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa

17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje

18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat

19. Egyéb feltételek/előnyök a munkakör betöltéséhez

20. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák

(A 3. pont kitöltése csak a 2. pont kitöltése esetén kötelező. A 4. pont kitöltése csak akkor kötelező, ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja. A 14-20. pont, illetve az előnyt jelentő kategóriák kitöltése nem kötelező.)

III. A munkakörre kiírandó pályázat adatai

1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma

2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása

3. A pályázat benyújtásának határideje

4. A pályázat benyújtásának módja

5. A pályázat benyújtásának feltételei

6. A pályázat elbírálásának határideje

7. A pályázat elbírálásának módja, rendje

8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje (a szolgáltató központ honlapján való közzétételen kívül)

9. A pályázat elektronikusan történő benyújtása esetén az annak fogadására kijelölt munkatárs neve, e-mail címe

10. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma

(A 9-10. pont kitöltése nem kötelező.)

2. számú melléklet a 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Egyedi azonosító kiadásának igénylésére szolgáló bejelentő lap

A munkáltató megnevezése:
székhelye:
levelezési címe:
vezetőjének neve:
A szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt munkatárs neve, telefonszáma, e-mail címe

  Vissza az oldal tetejére