A jogszabály mai napon ( 2022.08.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh Köztársaságban kiállított, végzettséget tanúsító okiratok, továbbá a tudományos fokozatot és címet tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2005. június 9-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh Köztársaságban kiállított, végzettséget tanúsító okiratok, továbbá a tudományos fokozatot és címet tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságban és a Cseh Köztársaságban kiállított, végzettséget tanúsító okiratok, továbbá a tudományos fokozatot és címet tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Szerződő Felek)

- a két ország sokoldalú oktatási és kulturális kapcsolatainak erősítése és továbbfejlesztése érdekében,

- a tanulói és a hallgatói mobilitás elősegítésére és növelésére,

- az 1997. április 11-én Lisszabonban aláírt „A felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló egyezménnyel” összhangban,

- tekintettel az Európa Tanács és az UNESCO tagállamainak a hallgatók és az egyetemi oktatók nemzetközi cseréjének harmonizációjában elért sikereire,

- az ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi és egyéb szakképesítések két- és többoldalú elismerésének, illetve átláthatóságának az Európai Unió által támogatott szándékára, továbbá

- az európai oktatási miniszterek 1999. június 19-én Bolognában aláírt közös nyilatkozatában, valamint a felsőoktatásért felelős európai miniszterek 2001. május 19-én Prágában tartott találkozójának kommünikéjében megfogalmazott célok elérése érdekében,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Magyar Köztársaságban kiállított, az általános iskola nyolcadik évfolyamának elvégzését tanúsító bizonyítványok és a Cseh Köztársaságban kiállított, az alapfokú iskolai végzettség megszerzését tanúsító bizonyítványok egyenértékűek, és a másik Szerződő Fél országában középiskolában folytatható tanulmányokra való jelentkezésre jogosítanak.

2. Cikk

A Magyar Köztársaságban kiállított, az állam által elismert szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok és a Cseh Köztársaságban kiállított, szakképzettség megszerzését tanúsító, állam által elismert okiratok egyenértékűek, amennyiben a szakmai képzés időtartama és tartalma azonos vagy nagymértékben hasonló.

3. Cikk

(1) A Magyar Köztársaságban kiállított érettségi bizonyítványok és a Cseh Köztársaságban kiállított érettségi bizonyítványok (vysvědčení o maturitní zkoušce) egyenértékűek, és feljogosítanak arra, hogy a másik Szerződő Fél országában felsőoktatási intézményben folytatható tanulmányokra lehessen jelentkezni.

(2) A Magyar Köztársaságban kiállított érettségi bizonyítványok a Cseh Köztársaságban felsőfokú szakiskolákban folytatható tanulmányokra való jelentkezésre is jogosítanak. A Cseh Köztársaságban kiállított érettségi bizonyítványok a Magyar Köztársaságban akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés keretében folytatható tanulmányokra való jelentkezésre is jogosítanak.

(3) A Magyar Köztársaságban a művészeti szakközépiskolák által kiállított, a művészeti szakmai képzés elvégzését tanúsító bizonyítványok a Cseh Köztársaságban a felsőoktatási intézmények megfelelő művészeti tanulmányi programjain folytatható tanulmányokra való jelentkezésre jogosítanak. A Cseh Köztársaságban a konzervatóriumok által az abszolutóriumról kiállított bizonyítványok (vysvědčení o absolutoriu a diplpm absolventa) a Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményeinek megfelelő művészeti szakirányú tanulmányi programjain folytatható tanulmányokra való jelentkezésre jogosítanak.

4. Cikk

A Magyar Köztársaságban kiállított, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés elvégzését tanúsító bizonyítványok és a Cseh Köztársaságban kiállított, a felsőfokú szakiskolák elvégzését tanúsító abszolutóriumi bizonyítványok és a felsőfokú szakiskola elvégzését tanúsító diplomák (vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšši odborné školy) egyenértékűek, amennyiben a szakmai képzés időtartama és tartalma azonos vagy nagymértékben hasonló.

5. Cikk

(1) A Magyar Köztársaság közoktatási intézményeiben folytatott résztanulmányok, illetve a Cseh Köztársaság államilag elismert általános és középiskoláiban, valamint felsőfokú szakiskoláiban folytatott résztanulmányok a tanuló vagy törvényes képviselője kérelmére kölcsönösen beszámíthatók és elismerhetők. A tanulmányok egyezőségét az az oktatási intézmény bírálja el, amelyhez a kérelmet benyújtják.

(2) A Magyar Köztársaságban, illetve a Cseh Köztársaságban az államilag elismert felsőoktatási intézményekben folytatott résztanulmányok a hallgató kérelmére mint tanulmányi idő, illetve tanulmányi teljesítmény (kredit, vizsga) kölcsönösen beszámíthatók és elismerhetők. A tanulmányok egyezőségét az a felsőoktatási intézmény bírálja el, amelyhez a kérelmet benyújtják.

6. Cikk

(1) A Magyar Köztársaságban kiállított, államilag elismert, főiskolai végzettségi szintet tanúsító oklevelek és a Cseh Köztársaságban a „bakalář” képzésben folytatott tanulmányok befejezése után kiállított, államilag elismert oklevelek egyenértékűek.

(2) A Magyar Köztársaságban az egyetemi tanulmányok befejezése után kiállított, államilag elismert oklevelek és a Cseh Köztársaság felsőoktatási intézményeiben a magiszteri képzésben folytatott tanulmányok befejezése után kiállított, államilag elismert oklevelek egyenértékűek.

(3) A Magyar Köztársaságban az egyetemi szakirányú továbbképzésben szerzett, államilag elismert oklevelek és a Cseh Köztársaság felsőoktatási intézményei által kiállított, a magiszteri képzésben folytatott tanulmányok befejezése utáni állami szigorlati vizsgák (státní rigorózní zkouška) letételét tanúsító, államilag elismert oklevelek egyenértékűek.

(4) A Magyar Köztársaság egyetemei által kiállított, tudományos fokozatot tanúsító, államilag elismert doktori oklevelek (rövidítve: PhD, DLA) és a Cseh Köztársaság felsőoktatási intézményei által a doktori képzésben folytatott tanulmányok befejezése után kiállított, államilag elismert oklevelek (rövidítve: Ph.D., Th.D.) egyenértékűek.

7. Cikk

A 6. cikk rendelkezései nem érintik a szakképzettség elismerését, amely a Szerződő Felek belső jogi előírásainak megfelelően történik.

8. Cikk

Az egyik Szerződő Fél országában adományozott címeket és tudományos fokozatokat a végzettek a másik Szerződő Fél országában az eredeti elnevezéssel, az adományozó intézmény feltüntetése nélkül is használhatják.

9. Cikk

A Szerződő Felek a jelen Egyezmény alapján a belső jogi előírásaikkal összhangban fejleszteni fogják az együttműködést.

10. Cikk

(1) A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást az országaik oktatási rendszerében bekövetkezett változásokról, és a jelen Egyezményben tárgyalt, általánosan használt okiratok mintáit az általános iskolaitól a felsőfokú szakiskolai okiratokkal bezárólag egymásnak megküldik.

(2) Amennyiben a Szerződő Felek belső jogi előírásai megváltoznak, a Szerződő Felek tárgyalást kezdenek a jelen Egyezmény esetleges módosításáról.

11. Cikk

(1) Bármely Szerződő Fél kérésére az országaik oktatási miniszterei által kijelölt szakemberekből álló csoport ülést tart.

(2) A Szerződő Felek továbbá minden év augusztus 31-ig eljuttatják egymáshoz az országuk felsőoktatási rendszerébe tartozó, államilag elismert intézmények listáját. A Szerződő Felek biztosítják egymás számára az ezen információkhoz való hozzáférést. Jelentős változások esetén a Szerződő Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a változásokról.

12. Cikk

A Szerződő Felek egyenértékűnek ismerik el a „tudományok kandidátusa” és a „tudományok doktora” fokozatok odaítélését igazoló, a Szerződő Felek országaiban kiállított okiratokat.

13. Cikk

Jelen Egyezmény hatálybalépésével a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság tekintetében a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Népköztársaságban és a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban kiadott, végzettséget, tudományos fokozatokat és címeket igazoló okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Prágában, 1989. október 11-én aláírt egyezmény hatályát veszti.

14. Cikk

Jelen Egyezmény a Szerződő Felek országainak belső jogi előírásaival összhangban történő jóváhagyásra szorul, és azon a napon lép hatályba, amelyen a Szerződő Felek írásban értesítik egymást, hogy az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges, a belső jog által meghatározott feltételeket teljesítették.

15. Cikk

Jelen Egyezmény határozatlan időre szól, azonban a Szerződő Felek bármelyike írásban felmondhatja. Ebben az esetben az Egyezmény a felmondásáról szóló értesítés átvételének napjától számított 12 hónap múlva veszti hatályát.

Kelt Budapesten, 2004. május 6-án, két eredeti példányban, magyar és cseh nyelven, melyből mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság
Kormánya részéről
A Cseh Köztársaság
Kormánya részéről”

3. § (1) E rendelet a kihirdetés napját követő 8. napon lép hatályba. * 

(2) A rendelet végrehajtásáról az oktatási és kulturális miniszter gondoskodik. * 


  Vissza az oldal tetejére