A jogszabály mai napon ( 2019.11.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2008. (II. 18.) GKM rendelet

az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezeti kezelésű előirányzatai közül az alábbi előirányzatokra terjed ki:

a) Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok

25. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport

b) * 

c) Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

25. cím, 30. alcím, 16. jogcímcsoport

d) Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok

25. cím, 30. alcím, 33. jogcímcsoport

e)-g) * 

h) EU szabványok honosítása

25. cím, 14. alcím, 5. jogcímcsoport

2. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok forrása a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) e célra jóváhagyott előirányzat.

(2) Az előirányzatok terhére éven túli kötelezettségvállalást a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) engedélyezhet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 47. §-ára és 49. § r) pontjában foglalt rendelkezésre figyelemmel.

3. § (1) A miniszter - hivatali szervezete útján - az előirányzatokból nyújtott támogatások rendeltetésüknek megfelelő felhasználását ellenőrzi.

(2) Amennyiben az ellenőrzés során a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása kerül megállapításra, a támogatás jogtalanul igénybe vett része visszavonásra kerül.

(3) A támogatottnak a jogtalanul igénybe vett támogatást az igénybevétel napjától a visszavonási döntés időpontjáig számítva a - visszavonáskor érvényes mértékű - jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal növelt összeggel kell visszafizetnie.

Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok

4. § (1) Az előirányzat célja elősegíteni a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt jelentőségű európai és nemzetközi szabványosítási és akkreditálási kapcsolatok erősítését az európai és nemzetközi szervezetekben - a hazai képviseletet és részvételt biztosító Magyar Szabványügyi Testület, valamint a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: köztestületek) tevékenységén keresztül - a következő területeken:

a) a nemzetközi és az európai szabványosítási szervezetek működésében való részvétel, az ebből származó hazai feladatok előkészítése, elvégzése, egyeztetése,

b) a nemzetközi és európai akkreditálási szervezetek működésébe történő bekapcsolódás és részvétel, az ebből származó hazai feladatok előkészítése, egyeztetése, két- és többoldalú együttműködési és kölcsönös elismerési megállapodások kezdeményezése és megkötése.

(2) Az előirányzat forrása - a költségvetési törvény e célra jóváhagyott előirányzata mellett - az előirányzat javára belföldi vagy külföldi természetes és jogi személyek által teljesített, a nemzetközi és európai együttműködések megvalósítását támogató önkéntes befizetések, adományok, segélyek, amelyek az adományozás körülményeire tekintettel közérdekű kötelezettségvállalásnak minősülhetnek.

5. § Az előirányzatból vissza nem térítendő támogatás a következő jogcímeken nyújtható:

a) a két- és többoldalú nemzetközi és európai együttműködések részvételi és titkársági feladatai ellátásának költségei,

b) a nemzetközi és az európai szervezetek működésébe történő bekapcsolódás és részvétel költségei,

c) a nemzetközi és európai szervezetekben való részvétel tagdíjai,

d) a két- és többoldalú nemzetközi és európai megállapodásokhoz való csatlakozás és részvétel költségei,

e) a nemzetközi és európai szervezetek magyarországi ülései előkészítésének, szervezésének költségei,

f) nemzetközi és európai adatbázisok, kiadványok beszerzési, honosítási költségei,

g) az Európai Szabványügyi Bizottság és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság tagságával járó, az európai szabványok előkészítésében való közreműködés költségei.

6. § A miniszter - a két köztestület által az előirányzat felhasználására benyújtott javaslat alapján - dönt az előirányzat éves összegének köztestületek közötti megosztásáról.

7. § (1) A támogatás folyósítása számlákon és kifizetési dokumentumokon alapuló elszámolás szerint történik - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - utólagosan.

(2) A köztestületek kérelmére legfeljebb az előirányzott támogatás 10%-áig - utólagos elszámolási kötelezettséggel - előleg folyósítható. Az előleggel történő elszámolásig további támogatás nem folyósítható.

(3) Az éves nemzetközi tagdíj bizonylattal igazolt teljes összege előlegként folyósítható utólagos elszámolási kötelezettséggel.

(4) A támogatás (az előleg) folyósítását és annak elszámolási feltételeit a köztestületekkel kötött szerződés tartalmazza.

8. § * 

Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

9. § *  Az előirányzat célja az ipar, a kereskedelem területén - a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvényben, illetve a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint - a védelmi felkészítési és gazdaságmozgósítási feladatokkal kapcsolatos teendők finanszírozásának biztosítása, a minősített időszakokban az ágazatok működőképességének, a lakosság ellátásának, az állam irányíthatóságának biztosítása, illetve a Magyar Honvédség és rendvédelmi szervek, továbbá a szövetséges fegyveres erők szükségleteinek kielégítése.

10. § (1) A miniszter a hadiipari kapacitásokkal összefüggően vissza nem térítendő támogatást nyújt a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet szerint meghatározott - a minisztérium fejezetét érintő - minősített időszaki igények kielégítéséhez szükséges lekötött hadiipari kapacitások biztosításához és fenntartásához.

(2) A miniszter a kapacitások fenntartására a támogatásra jogosultakkal szerződést köt.

(3) A miniszter a támogatásra jogosultak részére, a lekötött hadiipari kapacitások biztosítására a támogatást egy összegben bocsátja rendelkezésre. A kifizetés igazolt teljesítmény, valamint számla vagy számlát helyettesítő bizonylat alapján utólag történik.

11. § (1) Az előirányzat terhére - a közbeszerzési szabályoknak megfelelően - finanszírozhatóak a védelmi felkészítés feladatai az ágazat működőképességének, a lakosság ellátásának, az ágazatok állami irányíthatóságának, minősített időszaki biztosítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt célok érdekében a következő jogcímeken a miniszter a feladatok ellátására szerződést, illetve megállapodást köt:

a) a védelmi célú állami tartalékok fenntartása,

b) az ágazati infrastruktúra védelmi célú fejlesztése és fenntartása,

c) a gazdaságfelkészítés és -mozgósítás központi és területi feladatainak végrehajtása,

d) gazdaságmozgósítási informatikai rendszer fenntartása és fejlesztése,

e) az ágazat honvédelmi feladatainak ellátásába bevont szervezetek felkészítése,

f) a Befogadó Nemzeti Támogatás feladatainak finanszírozása.

Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok

12. § *  Az előirányzat célja a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényben, illetve a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvényben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban a miniszter számára előírt feladatok teljesítéséhez, így az ipari, a kereskedelmi ágazat felkészítéséhez a természeti és a civilizációs katasztrófák megelőzésére, azok bekövetkezése esetén hatásaik csökkentéséhez, a következmények felszámolásához és a helyreállítással kapcsolatos feladatok finanszírozásának biztosítása.

13. § (1) Az előirányzatból - a nukleárisbaleset-elhárítással összefüggésben - vissza nem térítendő támogatás nyújtható az ágazati nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervben és a működési utasításban meghatározott feladatok végrehajtása feltételeinek biztosításához a kijelölési okmányban megjelölt szervezetek számára.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokat a „GEO-S” Geotechnikai és Geofizikai Betéti Társaság és a Paksi Atomerőmű Zrt. látja el.

(3) A miniszter az (1) bekezdésben foglalt feladatok ellátására a kijelölt szervezetekkel szerződést köt.

(4) A támogatás folyósítása igazolt teljesítés, valamint számla vagy számlát helyettesítő bizonylat alapján utólag - egy összegben - történik.

(5) A kijelölt szervezetek a - kijelölés alapján hatáskörükbe utalt - feladatok teljesítéséről és a támogatási összeg felhasználásáról évente december 10-éig beszámolót készítenek a miniszter részére.

14. § (1) Az előirányzat terhére történik a katasztrófavédelemmel és a polgári védelemmel összefüggő célok érdekében - az általános közbeszerzési szabályoknak megfelelően - az ágazatok polgári védelmi és katasztrófavédelmi rendszere korszerűsítésének, az érintett szervezetek felkészítésének, a minisztériumi főügyelet működtetésének finanszírozása.

(2) A miniszter a feladatok ellátására szerződést, illetve megállapodást köt.

15-17. § * 

EU szabványok honosítása

18. § Az előirányzat célja a Magyar Szabványügyi Testület szabványosítási költségeihez való hozzájárulás a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 9. §-ában foglaltaknak megfelelően, különösen a következő területeken:

a) az új megközelítésű irányelvekhez, illetve azokat bevezető magyar rendeletekhez kapcsolódó harmonizált európai szabványok átvétele,

b) a szakterület európai szabványainak nemzeti szabványként, lehetőleg magyar nyelven történő bevezetése,

c) a miniszteri rendeletekhez kapcsolódó nemzeti szabványok kidolgozása.

19. § (1) Az előirányzatból vissza nem térítendő támogatás a következő jogcímeken folyósítható:

a) nemzeti szabványok kidolgozása,

b) európai és nemzetközi szabványok nemzeti szabványként való közzététele,

c) honosított, harmonizált szabványok jegyzékének rendszeresen történő közzététele.

(2) A miniszter az elvégzendő feladatokról és annak finanszírozási feltételeiről, valamint a teljesítés módjáról és elszámolásáról a Magyar Szabványügyi Testülettel szerződésben állapodik meg.

Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) * 

(3) A rendeletet a hatálybalépését követően indított eljárások esetén kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére