A jogszabály mai napon ( 2021.07.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2008. (I. 16.) EüM rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § *  Az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, továbbá olyan államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez, tagállami állampolgár részére, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 28. § (2) bekezdése alapján a tagállam állampolgárával azonos megítélés alá eső személy részére kiállított, a képzés sikeres elvégzését tanúsító, e rendelet

a) 1. számú melléklete szerinti általános orvosi, szakorvosi, háziorvosi,

b) 2. számú melléklete szerinti ápolói,

c) 3. számú melléklete szerinti fogorvosi és szakfogorvosi,

d) 4. számú melléklete szerinti szülésznői,

e) 5. számú melléklete szerinti gyógyszerészi

oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok (a továbbiakban együtt: oklevél) Magyarországon feltétel nélkül kerülnek elismerésre, e rendelet és a külön jogszabály rendelkezései szerint.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet szabályait a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Európai Közösségi irányelvek hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő, egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről szóló 30/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet, továbbá az Európai Közösségi irányelvek hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő, egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről szóló 30/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról szóló 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet.

3. § *  (1) Ez a rendelet

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 21. cikk (1)-(3) bekezdésének, 23. cikkének, 27. cikk (1) és (2) bekezdésének, 33. cikkének, 33a. cikkének, 37. cikkének, 43. cikkének, 43a. cikkének, 45. cikk (3) bekezdésének, V. melléklet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2., 5.6.2. pontjának,

b) a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/100/EK tanácsi irányelv melléklete V. fejezet b)-d), f)-m) és o)-p) pontjának,

c) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2011. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 21., 24. , 25., 28. és 32. pontjának,

d) a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/25/EU tanácsi irányelv melléklete A. rész 1. és 2. pontjának,

e) az irányelv V. melléklet:

ea) az 5.1.1. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek és a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek,

eb) az 5.1.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek és a 2007/C 165/06 EK bizottsági közleménynek,

ec) az 5.1.3. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 137/07 EK bizottsági közleménynek,

ed) az 5.1.4. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek és a 2007/C 165/06 EK bizottsági közleménynek,

ee) az 5.2.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek és a 2008/C 137/07 EK bizottsági közleménynek,

ef) az 5.3.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek,

eg) az 5.3.3. pont tekintetében a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 137/07 EK bizottsági közleménynek és a 2007/C 165/07 EK bizottsági közleménynek,

eh) az 5.5.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek és a 2008/C 137/07 EK bizottsági közleménynek,

ei) az 5.6.1. pont tekintetében a 2008/C 137/07 EK bizottsági közleménynek,

ej) az 5.6.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek és a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek,

ek) az 5.1.1-5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2. és 5.6.2. alpontok tekintetében a szakmai képesítések kölcsönös elismeréséről szóló III. melléklet kicseréléséről szóló, 2011. szeptember 30-i, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás 14. cikkével létrehozott EU-Svájc Vegyes Bizottság 2/2011 határozatának (2011/702/EU),

el) az 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.6.2 pontja a 2010/C 129/02 EK bizottsági közleménynek,

em) az 5.1.1 pontja a 2010/C 129/02 EK bizottsági közleménynek és a 2010/C 337/02 EK bizottsági közleménynek,

en) az 5.1.3. és 5.1.4. pontja a 2011/C 183/01 EK bizottsági közleménynek,

eo) az 5.1.1., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3. és 5.6.2. pontja a 2011/C 367/03 EK bizottsági közleménynek,

ep) az 5.1.3., 5.2.2. és 5.3.2. pontja a 2012/C 244/01 EK bizottsági közleménynek,

eq) az 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2. és 5.6.2. pontja a 2013/C 183/02 EK bizottsági közleménynek,

f) a 2003. évi uniós Csatlakozási Okmány II. melléklet 2. C. pontjának

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és V. mellékletének módosításáról szóló, 2011. március 3-i 213/2011/EU bizottsági rendelet,

b) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. január 13-i (EU) 2016/790 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat,

c) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. szeptember 11-i (EU) 2017/2113 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat,

d) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/608 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat,

e) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. január 23-i (EU) 2020/548 felhatalmazáson alapuló határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. számú melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez * 

A) *  Az orvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok az alapképzésben

A B C D E
Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzését tanúsító okiratot kísérő igazolás Hivatkozási dátum
1. *  Ausztria/Österreich Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde
(bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)
Medizinische Fakultät einer Universität, bzw Medizinische Universität 1994.1.1.
2. *  Belgium/België/Belgique/ Belgien Diploma van arts/Diplőme de docteur en médecine
Diplőme de „médecin”/Master in de geneeskunde
- Les universités/De universiteiten
- Le Jury compétent
d’enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap
1976.12.20.
3. *  Bulgária/България Диплома за висше образование на образователно-
квалификационна степен
„магистър” по Медицина» и професионална квалификация „Магистър-лекар"
Университет 2007.1.1.
4. *  Ciprus/Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Πτυχίο Ιατρικής Ιατρικό Συμβούλιο Ιατρικη σχολη πανεπιστημιου κυπρου (1)
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (3)
2004.5.1.
5. *  Csehország/Česko Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.) Lékářská fakulta univerzity v České republice 2004.5.1.
6. *  Dánia/Danmark Bevis for kandidatuddannelsen i medicin (cand.med.) Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen (cand.med.) Universitet 1. Autorisation som læge
2. Tilladelse til selvstændigt virke som læge
1976.12.20.
- Autorisation som læge og tilladelse til selvstændigt virke som læge
7. Egyesült Királyság/United Kingdom Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 1976.12.20.
8. *  Észtország/Eesti Arstikraad
Degree in Medicine (MD)
Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta
Tartu Ülikool 2004.5.1.
9. *  Finnország/Suomi/Finland Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen Yliopisto 1994.1.1.
10. *  Franciaország/France Diplőme d’Etat de docteur en Médicine Diplőme de fin de deuxième cycle des études médicales (7)

Diplőme de formation approfondie en sciences médicales (8)
Universités
Certificat de compétence clinique
1976.12.20.
11. Görögország/Ελλάς Πτυχίο Ιατρικής - Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου,
- Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου
1981.1.1.
12. Hollandia/Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen Faculteit
Geneeskunde
1976.12.20.
13. *  Horvátország/Hrvatska Diploma „doktor medicine/doktorica medicine” Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj 2013.7.1.
14. Írország/Ireland Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 1976.12.20.
15. Izland/ Ísland Embættispróf í læknisfræði, candidatus medicinae (cand. Med.) Háskóli Íslands Vottorð um viðbótarnám (kandidatsár) útgefið af Heilbrigðis-og Tryggingamálaráðuneytinu 1994.1.1.
16. *  Lengyelország/Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem „lekarza” szkoły wyższe Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego (4)/Świadectwo złożenia Lekarskiego
Egzaminu Końcowego (5)
Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego
2004.5.1.
17. Lettország/Latvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola 2004.5.1.
18. Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein Minden, az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki Illetékes hatóságok Gyakorlati képzési bizonyítvány 1995.5.1.
19. Litvánia/Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją
2. Magistro diplomas (medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo kvalifikacija)
Universitetas 1. Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją
2. Internatūros pažymėjimas (medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija)
2004.5.1.
20. Luxemburg/Luxembourg Diplőme d’Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements Jury d’examen d’Etat Certificat de stage 1976.12.20.
21. Magyarország Okleveles orvosdoktor oklevél (dr. med.) Egyetem 2004.5.1.
22. Málta/Malta Lawrja ta’ Tabib tal- Mediċina u
l-Kirurġija
Universita` ta’ Malta Ċertifikat ta’ reġistrazzjoni maħruġ mill- Kunsill Mediku 2004.5.1.
23. Németország/Deutschland - Zeugnis über die Ärztliche Prüfung Zuständige Behörden 1976.12.20.
- Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war
24. Norvégia/Norge Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus medicinae, röv.: cand.med.
(Candidata/candidatus medicinae, röv.: cand.med. fokozat megszerzést tanúsító oklevél)
Medisinsk universitetsfakultet (Egyetem orvostudományi kara) Bekreftelse på praktisk tjeneste som lege utstedt av kompetens offentlig myndighet
(Az illetékes hatóság által kiállított, gyakorlat elvégzését tanúsító oklevél)
1994.1.1
25. Olaszország/Italia Diploma di laurea in medicina e chirurgia Università Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia 1976.12.20.
26. Portugália/Portugal Carta de Curso de licenciatura em medicina
Certificado de mestrado integrado em medicina
Universidades Certificado emitido pela Ordem dos Médicos 1986.1.1.
27. *  Románia/România Diplomă de licenţă de doctor medic Diploma de licență și master (6) Universităţi
Ministerul Educației Naționale (6)
2007.1.1.
28. Spanyolország/España Título de Licenciado en Medicina y Cirugía Título de Licenciado en Medicina
Título de Graduado/a en Medicina
- Ministerio de Educación y Cultura
- El rector de una Universidad
1986.1.1.
29. Svédország/Sverige Läkarexamen Universitet eller högskola Bevis om legitimation som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen 1994.1.1.
30. Svájc/ Schweizerische
Eidgenossenschaft/
Confédération suisse/
Confederazione Svizzera/
Confederaziun svizra
1. Diplőme fédéral demédecin (Szövetségi orvosi oklevél)
2. Eidgenössisches Arztdiplom (Szövetségi okleveles orvos)
3. Diploma federale dimedico (Szövetségi orvosi oklevél)
Département fédéral de l’intérieur
(Szövetségi Belügyminisztérium) Eidgenössisches Departement des Innern
(Szövetségi Belügyminisztérium) Dipartimento federale dell’interno (Szövetségi Belügyminisztérium)
2002.6.1.
31. *  Szlovénia/Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor medicine/doktorica medicine” Univerza Potrdilo o Opravljenem Strokovnem Izpitu za Poklic Zdravnik/Zdravnica 2004.5.1.
32. *  Szlovákia/Slovensko DIPLOM všeobecné lekárstvo doktor všeobecného lekárstva („MUDr.”) Univerzita 2004.5.1.
(1) 2013. szeptembertől
(2) 2013. szeptembertől
(3) 2014. októbertől
(4) 2012-ig.
(5) 2013-tól.
(6) 2011-től.
(7) 2003/2004-től 2013/2014-ig.
(8) 2014/2015-től.

B) A szakorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

A. B. C. D.
Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Kibocsátó szerv Hivatkozási dátum
1. Ausztria/Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1994.1.1.
2. *  Belgium/België/Belgique/Belgie Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste Minister bevoegd voor Volksgezond-heid/Ministre de la Santé publique 1976.12.20.
3. Bulgária/България Свидетелство за призната специалност Университет 2007.1.1.
4. Ciprus/Κύπρος Πιστοποιητικό
Αναγνώρισης Ειδικότητας
Ιατρικό Συμβούλιο 2004.5.1.
5. *  Csehország/Česko Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví 2004.5.1.
6. *  Dánia/Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
1976.12.20.
7. Egyesült Királyság/United Kingdom Certificate of Completion of training Postgraduate Medical
Education and Training Board
General Medical Council
1976.12.20.
2010.4.1.
8. Észtország/Eesti Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool 2004.5.1.
9. Finnország/Suomi/Finland Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen Yliopisto 1994.1.1.
10. *  Franciaország/France 1. Certificat d’études spéciales de médecine accompagné du diplőme d’Etat de docteur en médecine

2. Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplőme d’Etat de docteur en médecine

3. Diplőme d’études spécialisées ou diplőme d’études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplőme d’Etat de docteur en médecine
1. Universités
2. Conseil de l’Ordre des Médecins
3. Universités
1976.12.20.
11. Görögország/Ελλάς Τίτλος Ιατρικής
Ειδικότητας
1. Περιφέρεια
2. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
3. Νομαρχία
1981.1.1.
12. Hollandia/Nederland Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister – Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
– Sociaal-Geneeskundigen
Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
1976.12.20.
Diploma geneeskundig specialist - Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (1)
13. *  Horvátország/Hrvatska Diploma o specijalističkom usavršavanju Ministarstvo nadležno za zdravstvo 2013.7.1.
14. Írország/Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority 1976.12.20.
15. Izland/Ísland Sérfræðileyfi (Szakosodás/szakorvosi engedély) Heilbrigðis-og Tryggingamálaráðuneyti (Egészségügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium) 1994.1.1.
16. Lengyelország/Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 2004.5.1.
17. *  Lettország/Latvija Sertifikāts” - kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē Latvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība 2004.5.1.
18. Liechtenstein/Fürstentum
Liechtenstein
Minden, a B) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki Illetékes hatóságok 1995.5.1.
19. Litvánia/Lietuva 1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją
2. Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija)
Universitetas 2004.5.1.
20. Luxemburg/Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 1976.12.20.
21. Magyarország Szakorvosi bizonyítvány Nemzeti Vizsgabizottság 2004.5.1.
22. *  Málta/Malta Ċertifikat ta’ Speċjalista Mediku Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċjalisti 2004.5.1.
23. Németország/Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 1976.12.20.
24. Norvégia/Norge Spesialistgodkjenning
(Szakorvosi oklevél)
Den norske laegeforening ihht. delegert myndighet (A norvég orvosi kamara által jóváhagyott hatóság) 1994.1.1.
25. Olaszország/Italia Diploma di medico specialista Università 1976.12.20.
26. Portugália/Portugal Titulo de especialista Ordem dos Médicos 1986.1.1.
27. Románia/România Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii 2007.1.1.
28. Spanyolország/España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1986.1.1.
29. Svédország/Sverige Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen Socialstyrelsen 1994.1.1.
30. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/
Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra
Diplőme de médecin spécialiste (Szakorvos)
Diplom als Facharzt (Szakorvos)
Diploma di medico specilista (Szakorvos)
Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses (Szövetségi Belügyminisztérium)
Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri
2002.6.1.
31. Szlovénia/Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu 1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
2004.5.1.
32. Szlovákia/Slovensko Diplom o špecializácii 1. Slovenská zdravotnícka univerzita
2. Univerzita Komenského v Bratislave
3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2004.5.1.
(1) 2013. januártól.

C) A szakorvosi képzések megnevezései

1. *  Aneszteziológia és általános sebészet

A. B. C.
Aneszteziológia Általános sebészet
Minimális képzési idő: 3 év Minimális képzési idő: 5 év
Ország Szakmai cím Cím
1. *  Ausztria/Österreich Anästhesiologie und
Intensivmedizin
- Chirurgie
- Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie (1)
2. *  Belgium/België/Belgique/Belgien Anesthésie-réanimation/Anesthesie-
reanimatie
Chirurgie/Heelkunde
3. Bulgária/България Анестезиология и интензивно лечение Хирургия
4. Ciprus/Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική
5. *  Csehország/Česko Anesteziologie a intenzivní medicína Chirurgie
6. Dánia/Danmark Anæstesiologi Kirurgi
7. Egyesült Királyság/United Kingdom Anaesthetics General surgery
8. Észtország/Eesti Anestesioloogia Üldkirurgia
9. Finnország/Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård Yleiskirurgia/Allmän kirurgi
10. Franciaország/France Anesthésie-réanimation Chirurgie générale
11. Görögország/Ελλάς Αναισθησιολογία Χειρουργική
12. Hollandia/Nederland Anesthesiologie Heelkunde
13. Horvátország/Hrvatska Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina Opća kirurgija
14. *  Írország/Ireland Anaesthesia (3)
Anaesthesiology (4)
General surgery
15. Izland/Ísland Svæfinga-og gjörgæslulæknisfræði Skurðlækningar
16. Lengyelország/Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna
17. Lettország/Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Ķirurģija
18. Litvánia/Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija
19. Liechtenstein/Fürstentum
Liechtenstein
Anästhesiologie Chirurgie
20. Luxemburg/Luxembourg Anesthésie-réanimation Chirurgie générale
21. Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Sebészet
22. Málta/Malta Anesteżija u Kura
Intensiva
Kirurġija Ġenerali
23. Németország/Deutschland Anästhesiologie (Allgemeine) Chirurgie
24 Norvégia/Norge Anestesiologi Generell kirurgi
25. Olaszország/Italia Anestesia, rianimazione e terapia intensiva Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore (2) Chirurgia generale
26. Portugália/Portugal Anestesiologia Cirurgia geral
27. Románia/România Anestezie şi terapie intensivă Chirurgie generală
28. Spanyolország/España Anestesiología y Reanimación Cirugía general y del aparato digestivo
29. Svédország/Sverige Anestesi och intensivvård Kirurgi
30. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédératio n suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra Anesthésiologie Anästhesiologie Anestesiologia Chirurgie Chirurgie Chirurgia
31. Szlovákia/Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína Chirurgia
32. *  Szlovénia/Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina Splošna kirurgija
(1) 2015. júniustól.
(2) 2015. februártól.
(3) 2018-ig.
(4) 2019-től.

2. *  Idegsebészet és Szülészet-nőgyógyászat

A. B. C.
Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat
Minimális képzési idő: 5 év Minimális képzési idő: 4 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe
2. Belgium/België/Belgique/Belgien Neurochirurgie Gynécologie - obstétrique/Gynaecologie - verloskunde
3. Bulgária/България Неврохирургия Акушерство и гинекология
4. Ciprus/Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική - Γυναικολογία
5. *  Csehország/Česko Neurochirurgie Gynekologie a porodnictví
6. Dánia/Danmark Neurokirurgi Gynækologi og obstetrik
7. Egyesült Királyság/UnitedKingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology
8. Észtország/Eesti Neurokirurgia Sünnitusabi ja günekoloogia
9. *  Finnország/Suomi/Finland Neurokirurgia/Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar
10. Franciaország/France Neurochirurgie Gynécologie - obstétrique
11. Görögország/Ελλάς Νευροχειρουργική Μαιευτική-Γυναικολογία
12. Hollandia/Nederland Neurochirurgie Obstetrie en Gynaecologie
13. Horvátország/Hrvatska Neurokirurgija Ginekologija i opstetricija
14. Írország/Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology
15. Izland/Ísland Taugaskurðlækningar Fæðingar- og kvenlækningar
16. Lengyelország/Polska Neurochirurgia Położnictwo i ginekologia
17. Lettország/Latvija Neiroķirurģija Ginekoloģija un dzemdniecība
18. Liechtenstein/FürstentumLiechtenstein Neurochirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe
19. Litvánia/Lietuva Neurochirurgija Akušerija ginekologija
20. Luxemburg/Luxembourg Neurochirurgie Gynécologie - obstétrique
21. Magyarország Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat
22. Málta/Malta Newrokirurġija Ostetriċja u Ġinekoloġija
23. Németország/Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe
24. Norvégia/Norge Nevrokirurgi Fødselshjelp og kvinnesykdommer
25. Olaszország/Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia
26. Portugália/Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia
27. Románia/România Neurochirurgie Obstetrică-ginecologie
28. Spanyolország/España Neurocirugía Obstetricia y ginecología
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra Neurochirurgie
Neurochirurgie
Neurochirurgia
Gynécologie et obstétrique Gynäkologie und Geburtshilfe Ginecologia e ostetricia
30. Svédország/Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi
31. *  Szlovákia/Slovensko Neurochirurgia Gynekológia a pőrodníctvo
32. Szlovénia/Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodništvo

3. *  Belgyógyászat és Szemészet

A B C
Belgyógyászat Szemészet
Minimális képzési idő: 5 év Minimális képzési idő: 3 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie
2. Belgium/België/Belgique/Belgien Médecine interne/Inwendige geneeskunde Ophtalmologie/Oftalmologie
3. Bulgária/България Вътрешни болести Очни болести
4. Ciprus/Κύπρος Παθολογία Οφθαλμολογία
5. *  Csehország/Česko Vnitřní lékařství Oftalmologie
6. Dánia/Danmark Oftalmologi
7. Egyesült Királyság/United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology
8. Észtország/Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia
9. Finnország/Suomi/Finland Sisätaudit/Inre medicin Silmätaudit/Ögonsjukdomar
10. Franciaország/France Médecine interne Ophtalmologie
11. Görögország/Ελλάς Παθολογία Οφθαλμολογία
12. Hollandia/Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde
13. Horvátország/Hrvatska Opća interna medicina Oftalmologija i optometrija
14. Írország/Ireland General (Internal) Medicine Ophthalmic surgery
Ophthalmology (1)
15. Izland/Ísland Lyflækningar Augnlækningar
16. Lengyelország/Polska Choroby wewnętrzne Okulistyka
17. Lettország/Latvija Internā medicīna Oftalmoloģija
18. Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein Innere Medizin Augenheilkunde
19. Litvánia/Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija
20. Luxemburg/Luxembourg Médecine interne Ophtalmologie
21. Magyarország Belgyógyászat Szemészet
22. Málta/Malta Mediċina Interna Oftalmoloġija
23. Németország/Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde
24. Norvégia/Norge Indremedisin Øyesykdommer
25. Olaszország/Italia Medicina interna Oftalmologia
26. Portugália/Portugal Medicina interna Oftalmologia
27. Románia/România Medicină internă Oftalmologie
28. Spanyolország/España Medicina interna Oftalmología
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra Médecine interne
Innere Medizin
Medicina interna
Ophtalmologie
Ophthalmologie
Oftalmologia
30. Svédország/Sverige Internmedicin Ögonsjukdomar (oftalmologi)
31. Szlovákia/Slovensko Vnútorné lekárstvo Oftalmológia
32. Szlovénia/Slovenija Interna medicina Oftalmologija
(1) 1991/1992-től.

4. *  Fül-orr-gégegyógyászat és Csecsemő-és gyermekgyógyászat

A. B. C.
Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat
Minimális képzési idő: 3 év Minimális képzési idő: 4 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich - Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
- Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (1)
Kinder- und
Jugendheilkunde
2. *  Belgium/België/Belgique/Belgien Oto-rhino-
laryngologie/Otorhinolaryngologie
Pédiatrie/Pediatrie
3. Bulgária/България Ушно-носно-гърлени болести Педиатрия
4. Ciprus/Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική
5. *  Csehország/Česko Otorinolaryngologie Dĕtské lékařství
6. Dánia/Danmark Oto-rhino-laryngologi Pædiatri
7. Egyesült Királyság/United Kingdom Otolaryngology Paediatrics
8. Észtország/Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria
9. Finnország/Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs-och halssjukdomar Lastentaudit/Barnsjukdomar
10. Franciaország/France Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale Pédiatrie
11. Görögország/Ελλάς Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική
12. Hollandia/Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde
13. Horvátország/Hrvatska Otorinolaringologija Pedijatrija
14. Írország/Ireland Otolaryngology Paediatrics
15. Izland/Ísland Háls-, nef- og eyrnalækningar Barnalækningar
16. Lengyelország/Polska Otorynolaryngologia Pediatria
17. Lettország/Latvija Otolaringoloģija Pediatrija
18. Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten Kinderheilkunde
19. Litvánia/Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos
20. Luxemburg/Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie
21. Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat
22. *  Málta/Malta Otorinolaringoloġija
Otorinolarinġoloġija - Kirurġija tar-Ras u l-Għonq (2)
Pedjatrija
23. Németország/Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinder- und Jugendmedizin
24. Norvégia/Norge Øre-nese-halssykdommer Barnesykdommer
25. Olaszország/Italia Otorinolaringoiatria Pediatria
26. Portugália/Portugal Otorrinolaringologia Pediatria
27. Románia/România Otorinolaringologie Pediatrie
28. Spanyolország/España Otorrinolaringología Pediatría y sus áreas especificas
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra Oto-rhino-laryngologie
Oto- Rhino-Laryngologie
Otorinolaringoiatria
Pédiatrie
Kinder- und Jugendmedizin
Pediatria
30. Svédország/Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar
(oto-rhino-laryngologi)
Barn- och ungdomsmedicin
31. Szlovákia/Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria
32. Szlovénia/Slovenija Otorinolaringológija Pediatrija
(1) 2015. júniustól.
(2) 2019-től.

5. *  Tüdőgyógyászat és Urológia

A. B. C.
Tüdőgyógyászat Urológia
Minimális képzési idő: 4 év Minimális képzési idő: 5 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich - Lungenkrankheiten
- Innere Medizin und Pneumologie (2)
Urologie
2. Belgium/België/Belgique/Belgien Pneumologie Urologie
3. Bulgária/България Пневмология и фтизиатрия Урология
4. Ciprus/Κύπρος Πνευμονολογία - Φυματιολογία Ουρολογία
5. *  Csehország/Česko Pneumologie a ftizeologie Urologie
6. Dánia/Danmark Intern medicin: lungesygdomme Urologi
7. Egyesült Királyság/UnitedKingdom Respiratory medicine Urology
8. Észtország/Eesti Pulmonoloogia Uroloogia
9. Finnország/Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi Urologia/Urologi
10. Franciaország/France Pneumologie Chirurgie urologique
11. Görögország/Ελλάς Φυματιολογία- Πνευμοvολογία Ουρολογία
12. Hollandia/Nederland Longziekten en tuberculose Urologie
13. Horvátország/Hrvatska Pulmologija Urologija
14. Írország/Ireland Respiratory medicine Urology
15. Izland/Ísland Lungnalækningar Þvagfæraskurðlækningar
16. Lengyelország/Polska Choroby płuc Urologia
17. Lettország/Latvija Ftiziopneimonoloģija Uroloģija
18. Liechtenstein/FürstentumLiechtenstein Pneumologie Urologie
19. Litvánia/Lietuva Pulmonologija Urologija
20. Luxemburg/Luxembourg Pneumologie Urologie
21. Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia
22. Málta/Malta Mediċina Respiratorja Uroloġija
23. Németország/Deutschland - Pneumologie
- Innere Medizin und Pneumologie (1)
Urologie
24. Norvégia/Norge Lungesykdommer Urologi
25. Olaszország/Italia Malattie dell’apparato respiratorio Urologia
26. Portugália/Portugal Pneumologia Urologia
27. Románia/România Pneumologie Urologie
28. Spanyolország/España Neumología Urología
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra Pneumologie
Pneumologie
Pneumologia
Urologie
Urologie
Urologia
30. Svédország/Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi
31. Szlovákia/Slovensko Pneumológia a ftizeológia Urológia
32. Szlovénia/Slovenija Pnevmologija Urologija
(1) 2011. júliustól. (2) 2015. júniustól.

6. *  Ortopédia és Patológia

A. B. C.
Ortopédia Patológia anatómia
Minimális képzési idő: 5 év Minimális képzési idő: 4 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich - Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
- Orthopädie und Traumatologie (2)
- Pathologie
- Klinische Pathologie und Molekularpathologie (2)
- Klinische Pathologie und Neuropathologie
2. Belgium/België/Belgique/Belgien Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde Anatomie pathologique/Pathologische anatomie
3. Bulgária/България Ортопедия и травматология Обща и клинична патология
4. Ciprus/Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατομία -
Ιστολογία
5. *  Csehország/Česko Ortopedie Patologie
6. Dánia/Danmark Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi og cytology
7. Egyesült Királyság/UnitedKingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology
8. Észtország/Eesti Ortopeedia Patoloogia
9. Finnország/Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi Patologia/Patologi
10. Franciaország/France Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques
11. Görögország/Ελλάς Ορθοπεδική Παθολογική Ανατομική
12. Hollandia/Nederland Orthopedie Pathologie
13. Horvátország/Hrvatska Ortopedija i traumatologija Patologija
Patologija i citologija (3)
14. Írország/Ireland Trauma and orthopaedic surgery Histopathology
15. Izland/Ísland Bæklunarskurðlaekningar Vefjameinafræði
16. Lengyelország/Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Patomorfologia
17. Lettország/Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Patoloģija
18. Liechtenstein/FürstentumLiechtenstein Orthopädische Chirurgie Pathologie
19. Litvánia/Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija
20. Luxemburg/Luxembourg Orthopédie Anatomie pathologique
21. Magyarország Ortopédia és traumatológia Patológia
22. Málta/Malta Kirurġija Ortopedika Istopatoloġija
23. Németország/Deutschland - Orthopädie (und Unfallchirurgie)
- Orthopädie und Unfallchirurgie (1)
Pathologie
24. Norvégia/Norge Ortopedisk kirurgi Patologi
25. Olaszország/Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica
26. Portugália/Portugal Ortopedia Anatomia patologica
27. Románia/România Ortopedie şi traumatologie Anatomie patologică
28. Spanyolország/España Cirugía ortopédica y traumatología Anatomía patológica
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates
Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio
Pathologie
Pathologie
Patologia
30. Svédország/Sverige Ortopedi Klinisk patologi
31. Szlovákia/Slovensko Ortopédia Patologická anatómia
32. Szlovénia/Slovenija - Ortopedska kirurgija; Travmatologija Patologija
(1) 2006. májustól. (2) 2015. júniustól.(3) 2015. november 3-tól.

7. *  Neurológia és Pszichiátria

A. B. C.
Neurológia Pszichiátria
Minimális képzési idő: 4 év Minimális képzési idő: 4 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich Neurologie Psychiatrie und
Psychotherapeutische Medizin
2. Belgium/België/Belgique/Belgien Neurologie Psychiatrie, particulièrement de l’adulte/Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie
3. Bulgária/България Нервни болести Психиатрия
4. Ciprus/Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική
5. *  Csehország/Česko Neurologie Psychiatrie
6. Dánia/Danmark Neurologi Psykiatri
8. Egyesült Királyság/UnitedKingdom Neurology General psychiatry
9. Észtország/Eesti Neuroloogia Psühhiaatria
10. Finnország/Suomi/Finland Neurologia/Neurologi Psykiatria/Psykiatri
11. Franciaország/France Neurologie Psychiatrie
12. Görögország/Ελλάς Νευρολογία Ψυχιατρική
13. Hollandia/Nederland Neurologie Psychiatrie
14. Horvátország/Hrvatska Neurologija Psihijatrija
15. Írország/Ireland Neurology Psychiatry
16. Izland/Ísland Taugalækningar Geðlækningar
17. Lengyelország/Polska Neurologia Psychiatria
18. Lettország/Latvija Neiroloģija Psihiatrija
19. Liechtenstein/FürstentumLiechtenstein Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie
20 Litvánia/Lietuva Neurologija Psichiatrija
21. Luxemburg/Luxembourg Neurologie Psychiatrie
20. Magyarország Neurológia Pszichiátria
22. Málta/Malta Newroloġija Psikjatrija
23. Németország/Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie
24. Norvégia/Norge Nevrologi Psykiatri
25. Olaszország/Italia Neurologia Psichiatria
26. Portugália/Portugal Neurologia Psiquiatria
27. Románia/România Neurologie Psihiatrie
28. Spanyolország/España Neurología Psiquiatría
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra Neurologie
Neurologie
Neurologia
Psychiatrie et psychothérapie
Psychiatrie und Psychotherapie
Psichiatria e psicoterapia
30. Svédország/Sverige Neurologi Psykiatri
31. Szlovákia/Slovensko Neurológia Psychiatria
32. Szlovénia/Slovenija Nevrologija Psihiatrija

8. *  Radiológia és Sugárterápia

A. B. C.
Radiológia Sugárterápia
Minimális képzési idő: 4 év Minimális képzési idő: 4 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich Radiologie Strahlentherapie- Radioonkologie
2. Belgium/België/Belgique/Belgien Radiodiagnostic/Röntgendiagnose Radiothérapie-oncologie/
Radiotherapie-oncologie
3. Bulgária/България Образна диагностика Лъчелечение
4. Ciprus/Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική
Ογκολογία
5. *  Csehország/Česko Radiologie a zobrazovací metody Radiační onkologie
6. Dánia/Danmark Radiologi Klinisk Onkologi
7. Egyesült Királyság/United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology
8. Észtország/Eesti Radioloogia Onkoloogia
9. Finnország/Suomi/Finland Radiologia/Radiologi Syöpätaudit/Cancersjukdomar
10. Franciaország/France Radiodiagnostic et imagerie Oncologie option oncologie
médicale radiothérapique
11. Görögország/Ελλάς Ακτινοδιαγνωστική Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
12. Hollandia/Nederland Radiologie Radiotherapie
13. Horvátország/Hrvatska Klinička radiologija Onkologija i radioterapija
14. Írország/Ireland Radiology Radiation oncology
15. Izland/Ísland Geislalækningar -
16. Lengyelország/Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna
17. Lettország/Latvija Diagnostiskā radioloģija Terapeitiskā radioloģija
18. Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein - Medizinische
Radiologie/Radio Onkologie
19. Litvánia/Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija
20. Luxemburg/Luxembourg Radiodiagnostic Radiothérapie
21. Magyarország Radiológia Sugárterápia
22. Málta/Malta Radjoloġija Onkoloġija u Radjoterapija
23. Németország/Deutschland (Diagnostische) Radiologie Strahlentherapie
24. Norvégia/Norge - -
25. Olaszország/Italia Radiodiagnostica Radioterapia
26. Portugália/Portugal Radiodiagnóstico Radioterapia Radioncologia
27. Románia/România Radiologie-imagistică medicală Radioterapie
28. Spanyolország/España Radiodiagnóstico Oncología radioterápica
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra - Radio-oncologie/radiothérapie
Radio-Onkologie/Strahlentherapie
Radio-oncologia/radioterapia
30. Svédország/Sverige Medicinsk radiologi
Radiologi (2)
Tumörsjukdomar (allmän onkologi) Onkologi (1)
31. Szlovákia/Slovensko Rádiológia Radiačná onkológia
32. Szlovénia/Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija
(1) 2008. szeptembertől.
(2) 2015. májustól.

9. *  Plasztikai Sebészet és Klinikai biológia

A. B. C.
Plasztikai sebészet Klinikai biológia
Minimális képzési idő: 5 év Minimális képzési idő: 4 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (3) Medizinische Biologie
2. *  Belgium/België/Belgique/Belgien Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde Biologie clinique/Klinische biologie
3. Bulgária/България Пластично-възстановителна и естетична хирургия Клинична лаборатория
4. Ciprus/Κύπρος Πλαστική Χειρουργική
5. *  Csehország/Česko Plastická chirurgie
6. Dánia/Danmark Plastikkirurgi
7. Egyesült Királyság/United Kingdom Plastic surgery
8. Észtország/Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin
9. Finnország/Suomi/Finland Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi
10. Franciaország/France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Biologie médicale
11. Görögország/Ελλάς Πλαστική Χειρουργική Ιατρική βιοπαθολογία (5)
12. Hollandia/Nederland Plastische chirurgie
13. Horvátország/Hrvatska Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
14. Írország/Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery
15. Izland/Ísland Lýtalækningar Diagnostyka laboratoryjna
16. Lengyelország/Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna
17. Lettország/Latvija Plastiskā ķirurģija
18. Liechtenstein/FürstentumLiechtenstein Plastische- und Wiederherstellungschirurgie Laboratorinė medicina
19. Litvánia/Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Laboratorinė medicina
20. Luxemburg/Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique
21. *  Magyarország - Plasztikai (égési) sebészet
- Plasztikai és égés-sebészet (6)
Orvosi laboratóriumi diagnosztika
22. Málta/Malta Kirurġija Plastika
23. Németország/Deutschland - Plastische (und Ästhetische) Chirurgie
- Plastische und Ästhetische Chirurgie (1)
Laboratoriumsmedizin (2)
24. Norvégia/Norge Plastikkirurgi Patologia clinica
Patologia clinica e biochimica clinica (4)
25. *  Olaszország/Italia Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica Patologia clinica
Patologia clinica e biochimica clinica (4)
26. Portugália/Portugal Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva Patologia clínica
27. Románia/România Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă Medicină de laborator
28. Spanyolország/España Cirugía plástica, estética y reparadora Análisis clínicos
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique Plastische,
Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
30. Svédország/Sverige Plastikkirurgi
31. Szlovákia/Slovensko Plastická chirurgia Laboratórna medicína
32. Szlovénia/Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
(1) 2006-tól.
(2) 2012-től.
(3) 2015. júniustól.
(4) 2015. júniustól.
(5) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1994. december 30.
(6) 2012-től.

10. *  Mikrobiológia és bakteriológia és Biokémia

A. B. C.
Mikrobiológia és bakteriológia Biokémia
Minimális képzési idő: 4 év Minimális képzési idő: 4 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich - Hygiene und Mikrobiologie
- Klinische Mikrobiologie und Hygiene (4)
- Klinische Mikrobiologie und Virologie (4)
Medizinische und Chemische Labordiagnostik
2. Belgium/België/Belgique/Belgien
3. Bulgária/България Микробиология Биохимия
4. Ciprus/Κύπρος Μικροβιολογία
5. *  Csehország/Česko Lékařská mikrobiologie Klinická biochemie
6. Dánia/Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi
7. *  Egyesült Királyság/United Kingdom Medical microbiology and virology (8) Chemical pathology
8. Észtország/Eesti
9. Finnország/Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi Kliininen kemia/Klinisk kemi
10. Franciaország/France
11. Görögország/Ελλάς - Ιατρική Βιοπαθολογία
- Μικροβιολογία
Ιατρική βιοπαθολογία (6)
12. Hollandia/Nederland Medische microbiologie Klinische chemie (2)
13. Horvátország/Hrvatska Klinička mikrobiologija
14. Írország/Ireland Microbiology Chemical pathology
15. Izland/Ísland Sýklafræði Vefjameinafræði
16. Lengyelország/Polska Mikrobiologia lekarska
17. Lettország/Latvija Mikrobioloģija
18. Liechtenstein/FürstentumLiechtenstein - Pathologie
19. Litvánia/Lietuva
20. Luxemburg/Luxembourg Microbiologie Chimie biologique
21. Magyarország Orvosi mikrobiológia
22. Málta/Malta Mikrobijoloġija Patoloġija Kimika
23. Németország/Deutschland - Mikrobiologie (Virologie) und
Infektionsepidemiologie
- Mikrobiologie, Virologie und
Infektionsepidemiologie (3)
Laboratoriumsmedizin (1)
24. Norvégia/Norge Medisinsk mikrobiologi Patologi
25. Olaszország/Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica (5)
26. Portugália/Portugal
27. Románia/România
28. Spanyolország/España Microbiología y parasitología Bioquímica clínica
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra - Pathologie
Pathologie
Patologia
30. Svédország/Sverige Klinisk bakteriologi
Klinisk mikrobiologi (7)
Klinisk kemi
31. Szlovákia/Slovensko Klinická mikrobiológia Klinická biochémia
32. Szlovénia/Slovenija Klinična mikrobiologija Medicinska biokemija
(1) 2012-ig
(2) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2000. április 4.
(3) 2006. májustól.
(4) 2015. júniustól.
(5) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2015. június 3.
(6) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1994. december 30.
(7) 2015. májustól.
(8) 2018. október 11-ig.

11. *  Immunológia és Mellkassebészet

A. B. C.
Immunológia Mellkassebészet
Minimális képzési idő: 4 év Minimális képzési idő: 5 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich - Immunologie
- Klinische Immunologie (2)
Thoraxchirurgie
2. Belgium/België/Belgique/Belgien Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (1)
3. Bulgária/България Клинична имунология Гръдна хирургия
Кардиохирургия
4. Ciprus/Κύπρος Ανοσολογία Χειρουργική Θώρακος
5. *  Csehország/Česko Alergologie a klinická imunologie Hrudní chirurgie
6. Dánia/Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi
7. Egyesült Királyság/United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery
8. Észtország/Eesti Torakaalkirurgia
9. Finnország/Suomi/Finland Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi
10. *  Franciaország/France Médecine interne et immunologie (5) Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
11. Görögország/Ελλάς Χειρουργική Θώρακος
12. Hollandia/Nederland Cardio-thoracale chirurgie
13. *  Horvátország/Hrvatska Alergologija i klinička imunologija Specijalist kardiotorakalna kirurgija (4)
14. Írország/Ireland Immunology (clinical and laboratory) Cardiothoracic surgery
15. Izland/Ísland Ónæmisfræði Brjóstholsskurðlækningar
16. Lengyelország/Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej
17. Lettország/Latvija Imunoloģija Torakālā ķirurģija Sirds
ķirurgs
18. Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein Allergologie und klinische Immunologie Herz- und thorakale
Gefässchirurgie
19. Litvánia/Lietuva Krūtinės chirurgija
20. Luxemburg/Luxembourg Immunologie Chirurgie thoracique
21. Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Mellkassebészet
22. Málta/Malta Immunoloġija Kirurġija Kardjo-Toraċika
23. Németország/Deutschland Thoraxchirurgie
24. Norvégia/Norge Immunologi og transfusjonsmedisin Thoraxkirurgi
25. Olaszország/Italia - Chirurgia toracica
- Cardiochirurgia
26. Portugália/Portugal Cirurgia cardiotorácica
27. Románia/România Chirurgie toracică
28. *  Spanyolország/España Inmunología Cirugía torácica
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra - Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Herz- und thorakale Gefässchirurgie
Chirurgia del cuore e dei vasi toracici
30. Svédország/Sverige Klinisk immunologi (3) Thoraxkirurgi
31. Szlovákia/Slovensko Klinická imunológia a alergológia Hrudníková chirurgia
32. Szlovénia/Slovenija Torakalna kirurgija
(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1983. január 1.
(2) 2015. júniustól.
(3) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2017. június 14.
(4) 2011. szeptembertől.
(5) 2017-től.

12. *  Gyermeksebészet és Érsebészet

A. B. C.
Gyermeksebészet Érsebészet
Minimális képzési idő: 5 év Minimális képzési idő: 5 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich Kinder- und Jugendchirurgie Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie
2. Belgium/België/Belgique/Belgien Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (1)
3. Bulgária/България Детска хирургия Съдова хирургия
4. Ciprus/Κύπρος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Αγγείων
5. *  Csehország/Česko Dĕtská chirurgie Cévní chirurgie
6. Dánia/Danmark Karkirurgi
7. Egyesült Királyság/United Kingdom Paediatric surgery Vascular surgery
8. Észtország/Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia
9. Finnország/Suomi/Finland Lastenkirurgia/Barnkirurgi Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi
10. Franciaország/France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire
11. Görögország/Ελλάς Χειρουργική Παίδων Αγγειοχειρουργική
12. Hollandia/Nederland
13. Horvátország/Hrvatska Dječja kirurgija Vaskularna kirurgija
14. *  Írország/Ireland Paediatric surgery Vascular surgery (2)
15. Izland/Ísland Barnaskurðlkæningar Æðaskurðleakningar
16. Lengyelország/Polska Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa
17. Lettország/Latvija Bērnu ķirurģija Asinsvadu ķirurģija
18. Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein Kinderchirurgie -
19. Litvánia/Lietuva Vaikų chirurgija Kraujagyslių chirurgija
20. Luxemburg/Luxembourg Chirurgie pédiatrique Chirurgie vasculaire
21. Magyarország Gyermeksebészet Érsebészet
22. Málta/Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurġija Vaskolari
23. Németország/Deutschland Kinderchirurgie Gefäßchirurgie
24. Norvégia/Norge Barnekirurgi Karkirurgi
25. Olaszország/Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare
26. Portugália/Portugal Cirurgia pediátrica Angologia/Cirurgia vascular
27. Románia/România Chirurgie pediatrică Chirurgie vasculară
28. Spanyolország/España Cirugía pediátrica Angiología y cirugía vascular
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra Chirurgie pédiatrique Kinderchirurgie
Chirurgia pediatrica
-
30. Svédország/Sverige Barn- och ungdomskirurgi Kärlkirurgi
31. Szlovákia/Slovensko Detská chirurgia Cievna chirurgia
32. *  Szlovénia/Slovenija Otroška kirurgija Kardiovaskularna kirurgija
(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1983. január 1.
(2) 2017. júniustól.

13. *  Kardiológia és Gasztroenterológia

A. B. C.
Kardiológia Gasztroenterológia
Minimális képzési idő: 4 év Minimális képzési idő: 4 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich Innere Medizin und Kardiologie Innere Medizin und Gastroenterologie und Hepatologie
2. *  Belgium/België/Belgique/Belgien Cardiologie Gastro-entérologie/Gastro-enterologie
3. *  Bulgária/България Кардиология Гастроентерология
4. Ciprus/Κύπρος Καρδιολογία Γαστρεντερολογία
5. *  Csehország/Česko Kardiologie Gastroenterologie
6. *  Dánia/Danmark Intern medicin: kardiologi Intern medicin: gastroenterology og hepatologi
7. Egyesült Királyság/United Kingdom Cardiology Gastroenterology
8. Észtország/Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia
9. Finnország/Suomi/Finland Kardiologia/Kardiologi Gastroenterologia/Gastroenterologi
10. Franciaország/France Cardiologie et maladies vasculaires Gastro-entérologie et hépatologie
11. Görögország/Ελλάς Καρδιολογία Γαστρεντερολογία
12. Hollandia/Nederland Cardiologie Maag-darm-leverziekten
13. Horvátország/Hrvatska Kardiologija Gastroenterologija
14. Írország/Ireland Cardiology Gastro-enterology
15. Izland/Ísland Hjartalaekning ar Meltingarlækningar
16. Lengyelország/Polska Kardiologia Gastrenterologia
17. Lettország/Latvija Kardioloģija Gastroenteroloģija
18. Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein Kardiologie Gastroenterologie
19. Litvánia/Lietuva Kardiologija Gastroenterologija
20. Luxemburg/Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-enterologie
21. Magyarország Kardiológia Gasztroenterológia
22. Málta/Malta Kardjoloġija Gastroenteroloġija
23. *  Németország/Deutschland - Innere Medizin und Schwerpunkt
Kardiologie
- Innere Medizin und Kardiologie (1)
- Innere Medizin und Schwerpunkt
Gastroenterologie
- Innere Medizin und Gastroenterologie
(1)
24. Norvégia/Norge Hjertesykdommer Fordøyelsessykdommer
25. *  Olaszország/Italia Malattie dell’apparato cardiovascolare Gastroenterologia
Malattie dell’apparato digerente (2)
26. Portugália/Portugal Cardiologia Gastrenterologia
27. Románia/România Cardiologie Gastroenterologie
28. Spanyolország/España Cardiología Aparato digestivo
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra Cardiologie
Kardiologie
Cardiologia
Gastroentérologie
Gastroenterologie
Gastroenterologia
30. Svédország/Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
31. Szlovákia/Slovensko Kardiológia Gastroenterológia
32. Szlovénia/Slovenija Kardiologija in vaskularna medicina Gastroenterologija
(1) 2009. októbertől.
(2) 2015. júniustól.

14. *  Reumatológia és Általános hematológia

A. B. C.
Reumatológia Általános hematológia
Minimális képzési idő: 4 év Minimális képzési idő: 3 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich Innere Medizin und Rheumatologie Innere Medizin und Hämatologie und internistische Onkologie
2. Belgium/België/Belgique/Belgien Rhumathologie/reumatologie
3. Bulgária/България Ревматология Клинична хематология
4. Ciprus/Κύπρος Ρευματολογία Αιματολογία
5. *  Csehország/Česko Revmatologie Hematologie a transfúzní lékařství
6. Dánia/Danmark Intern medicin: reumatologi Intern medicin:
hæmatologi
7. Egyesült Királyság/United Kingdom Rheumatology Haematology
8. Észtország/Eesti Reumatoloogia Hematoloogia
9. Finnország/Suomi/Finland Reumatologia/Reumatologi Kliininen hematologia/Klinisk hematologi
10. *  Franciaország/France Rhumatologie Hématologie (2)
11. Görögország/Ελλάς Ρευματολογία Αιματολογία
12. Hollandia/Nederland Reumatologie
13. Horvátország/Hrvatska Reumatologija Hematologija
14. Írország/Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory)
15. Izland/Ísland Gigtarlækningar Blóðmeinafræði
16. Lengyelország/Polska Reumatologia Hematologia
17. Lettország/Latvija Reimatoloģija Hematoloģija
18. Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein Rheumatologie Hämatologie
19. Litvánia/Lietuva Reumatologija Hematologija
20. Luxemburg/Luxembourg Rhumatologie Hématologie
21. Magyarország Reumatológia Hematológia
22. *  Málta/Malta Rewmatoloġija Ematoloġija
23. *  Németország/Deutschland - Innere Medizin und Schwerpunkt
Rheumatologie
- Innere Medizin und Rheumatologie (1)
- Innere Medizin und Schwerpunkt
Hämatologie und Onkologie
- Innere Medizin und Hämatologie und
Onkologie (1)
24. Norvégia/Norge Revmatologi Blodsykdommer
25. Olaszország/Italia Reumatologia Ematologia
26. Portugália/Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia
27. Románia/România Reumatologie Hematologie
28. Spanyolország/España Reumatología Hematología y hemoterapia
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra Rhumatologie
Rheumatologie
Reumatologia
Hématologie
Hämatologie
Ematologia
30. Svédország/Sverige Reumatologi Hematologi
31. Szlovákia/Slovensko Reumatológia Hematológia a transfúziológia
32. Szlovénia/Slovenija Revmatologija Hematologija
(1) 2009. októbertől.
(2) 2017-től.

15. *  Endokrinológia és Fizioterápia

A. B. C.
Endokrinológia Fizioterápia
Minimális képzési idő: 3 év Minimális képzési idő: 3 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation
2. Belgium/België/Belgique/Belgien Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie
3. Bulgária/България Ендокринология и болести на обмяната Физикална и рехабилитационна медицина
4. Ciprus/Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
5. *  Csehország/Česko Diabelotologie a endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína
6. Dánia/Danmark Intern medicin: endokrinologi
7. Egyesült Királyság/UnitedKingdom Endocrinology and diabetes mellitus
8. Észtország/Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria
9. Finnország/Suomi/Finland Endokrinologia/Endokrinologi Fysiatria/Fysiatri
10. Franciaország/France Endocrinologie - diabète - maladies métaboliques Médecine physique et de réadaptation
11. Görögország/Ελλάς Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
12. Hollandia/Nederland Revalidatiegeneeskunde
13. Horvátország/Hrvatska Endokrinologija i dijabetologija Fizikalna medicina i rehabilitacija
14. Írország/Ireland Endocrinology and diabetes mellitus
15. Izland/Ísland Efnaskipta- og innkirtlalækningar Orku- og endurhaefingarlækningar
16. Lengyelország/Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna
17. Lettország/Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna
18. Liechtenstein/FürstentumLiechtenstein Endokrinologie-Diabetologie Physikalische Medizin und Rehabilitation
19. Litvánia/Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija
20. Luxemburg/Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition Rééducation et réadaptation fonctionnelles
21. *  Magyarország Endokrinológia
Endokrinológia és anyagcsere-betegségek (4)
Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás
- Rehabilitációs medicina (5)
22. *  Málta/Malta Endokrinoloġija u Dijabete Mediċina ta’ Rijabilitazzjoni (6)
23. *  Németország/Deutschland - Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie
- Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie (1)
Physikalische und Rehabilitative Medizin
24. Norvégia/Norge Endokrinologi Fysikalsk medisin og rehabilitering
25. Olaszország/Italia Endocrinologia e malattie del ricambio
Endocrinologia e malattie del metabolismo (2)
Medicina fisica e riabilitazione
Medicina fisica e riabilitativa (2)
26. Portugália/Portugal Endocrinologia/Nutrição Medicina física e de reabilitação
27. Románia/România Endocrinologie Reabilitare Medicală
28. Spanyolország/España Endocrinología y nutrición Medicina física y rehabilitación
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra Endocrinologie-diabétologie
Endokrinologie-Diabetologie
Endocrinologia-diabetologia
Médecine physique et réadaptation
Physikalische Medizin und Rehabilitation
Medicina fisica e riabilitazione
30 Svédország/Sverige Endokrina sjukdomar
Endokrinologi och diabetologi (3)
Rehabiliteringsmedicin
31. Szlovákia/Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
32. Szlovénia/Slovenija Fizikalna in rehabilitacijska medicina
(1) 2009. októbertől.
(2) 2015. februártól.
(3) 2008. szeptembertől.
(4) 2012-től.
(5) 2016-tól.
(6) 2011-től.

16. *  Neuropszichiátria és Bőr-és nemibeteg-gyógyászat

A. B. C.
Neuropszichiátria Bőr- és nemibeteg-gyógyászat
Minimális képzési idő: 5 év Minimális képzési idő: 3 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich Neurologie und Psychiatrie (6) Haut- und Geschlechtskrankheiten
2. *  Belgium/België/Belgique/Belgien Neuropsychiatrie (1) - Dermato-vénéréologie/Dermato-
venereologie
3. Bulgária/България Кожни и венерически болести
4. Ciprus/Κύπρος Νευρολογία - Ψυχιατρική Δερματολογία - Αφροδισιολογία
5. *  Csehország/Česko Dermatovenerologie
6. Dánia/Danmark Dermato-venerologi
7. Egyesült Királyság/UnitedKingdom
8. Észtország/Eesti Dermatoveneroloogia
9. Finnország/Suomi/Finland Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi
10. Franciaország/France Neuropsychiatrie (2) Dermatologie et vénéréologie
11. Görögország/Ελλάς Νευρολογία - Ψυχιατρική Δερματολογία - Αφροδισιολογία
12. Hollandia/Nederland Zenuw – en zielsziekten (5) Dermatologie en venerologie
13. Horvátország/Hrvatska Dermatologija i venerologija
14. Írország/Ireland
15. Izland/Ísland Húð- og kynsjúkdómalaekningar
16. Lengyelország/Polska Dermatologia i wenerologia
17. Lettország/Latvija Dermatoloģija un veneroloģija
18. Liechtenstein/FürstentumLiechtenstein Dermatologie und Venereologie
19. Litvánia/Lietuva Dermatovenerologija
20. Luxemburg/Luxembourg Neuropsychiatrie (4) Dermato-vénéréologie
21. Magyarország Bőrgyógyászat
22. Málta/Malta Dermato-venerejoloġija
23. Németország/Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) Haut - und Geschlechtskrankheiten
24. Norvégia/Norge Hudsykdommer og veneriske sykdommer
25. Olaszország/Italia Neuropsichiatria (3) Dermatologia e venereologia
26. Portugália/Portugal Dermatovenereologia
27. Románia/România Dermatovenerologie
28. *  Spanyolország/España - Dermatología médico-quirúrgica y venereología
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra Dermatologie et vénéréologie
Dermatologie und Venerologie
Dermatologia e venerologia
30. Svédország/Sverige Hud- och könssjukdomar
31. Szlovákia/Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia
32. Szlovénia/Slovenija Dermatovenerologija
(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1987. augusztus 1., kivéve azon személyek esetében, akik képzésüket ezen időpontot megelőzően kezdték meg.
(2) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1971. 12. 31.
(3) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében:1999. 10. 31.
(4) Szakmai képesítés megszerzését tanúsító okiratot nem adnak ki az 1982. március 5. után megkezdett képzések esetében.
(5) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1984. 7. 9.
(6) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2004. 3. 31.

17. *  Radiológia és Gyermekpszichiátria

A. B. C.
Radiológia Gyermekpszichiátria
Minimális képzési idő: 4 év Minimális képzési idő: 4 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich Radiologie (6) - Kinder- und Jugendpsychiatrie
- Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Psychotherapeutische Medizin (8)
2. Belgium/België/Belgique/Belgien Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie
3. Bulgária/България Радиобиология Детска психиатрия
4. Ciprus/Κύπρος Παιδοψυχιατρική
5. *  Csehország/Česko Dĕtská a dorostová psychiatrie
6. Dánia/Danmark Børne- og ungdomspsykiatri
7. Egyesült Királyság/United Kingdom Child and adolescent psychiatry
8. Észtország/Eesti
9. Finnország/Suomi/Finland Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri
10. Franciaország/France Electro-radiologie (2) Pédopsychiatrie (7)
11. Görögország/Ελλάς Ακτινολογία - Ραδιολογία Παιδοψυχιατρική
12. Hollandia/Nederland Radiologie (5)
13. Horvátország/Hrvatska Klinička radiologija Dječja i adolescentna psihijatrija
14. Írország/Ireland Child and adolescent psychiatry
15. Izland/Ísland Geislalækningar Barna- og unglingageðlækningar
16. Lengyelország/Polska Psychiatria dzieci i młodzieży
17. Lettország/Latvija Bērnu psihiatrija
18. Liechtenstein/FürstentumLiechtenstein - Kinder- und Jugendpsychiatrie und - psychotherapie
19. Litvánia/Lietuva Vaikų ir paauglių psichiatrija
20. Luxemburg/Luxembourg Électroradiologie
(4)
Psychiatrie infantile
21. *  Magyarország Radiológia Gyermek- és ifjúsági pszichiátria
22. Málta/Malta
23. Németország/Deutschland Radiologie Kinder - und Jugendpsychiatrie und - psychotherapie
24. Norvégia/Norge - Barne- og ungdomspsykiatri
25. Olaszország/Italia Radiologia (3) Neuropsichiatria infantile
26. Portugália/Portugal Radiologia Psiquiatria da infância e da adolescência
27. Románia/România Psihiatrie pediatrică
28. Spanyolország/España Electroradiología (1)
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra - Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents
Kinder- und Jugendpsychiatrie und - psychotherapie
Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza
30. Svédország/Sverige Barn- och ungdomspsykiatri
31. Szlovákia/Slovensko Detská psychiatria
32. Szlovénia/Slovenija Radiologija Otroška in mladostniška psihiatrija
(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1984. 2. 1.
(2) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1971. 12. 3.
(3) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1993. 10. 31.
(4) Szakmai képesítés megszerzését tanúsító okiratot nem adnak ki az 1982. március 5. után megkezdett képzések esetében.
(5) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1984. 7. 08.
(6) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2004. 3. 31.
(7) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében:1991. január 1.
(8) 2015. júniustól.

18. *  Geriátria és Nefrológia

A. B. C.
Geriátria Nefrológia
Minimális képzési idő: 4 év Minimális képzési idő:4 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich Innere Medizin und Nephrologie
2. Belgium/België/Belgique/Belgien Gériatrie/Geriatrie
3. Bulgária/България Гериатрична медицина Нефрология
4. Ciprus/Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία
5. *  Csehország/Česko Geriatrie Nefrologie
6. Dánia/Danmark Intern medicin: geriatric Intern medicin: nefrologi
7. Egyesült Királyság/United Kingdom Geriatric medicine Renal medicine
8. Észtország/Eesti Nefroloogia
9. Finnország/Suomi/Finland Geriatria/Geriatri Nefrologia/Nefrologi
10. *  Franciaország/France Gériatrie (3) Néphrologie
11. Görögország/Ελλάς Νεφρολογία
12. Hollandia/Nederland Klinische geriatrie
13. Horvátország/Hrvatska Gerijatrija Nefrologija
14. Írország/Ireland Geriatric medicine Nephrology
15. Izland/Ísland Öldrunarlækningar Nýrnalækningar
16. Lengyelország/Polska Geriatria Nefrologia
17. Lettország/Latvija Nefroloģija
18. Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein Geriatrie Nephrologie
19. Litvánia/Lietuva Geriatrija Nefrologija
20. Luxemburg/Luxembourg Gériatrie Néphrologie
21. Magyarország Geriátria Nefrológia
22. Málta/Malta Ġerjatrija Nefroloġija
23. Németország/Deutschland - Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie
- Innere Medizin und Nephrologie (1)
24. Norvégia/Norge Geriatri Nyresykdommer
25. Olaszország/Italia Geriatria Nefrologia
26. Portugália/Portugal Nefrologia
27. Románia/România Geriatrie şi Nefrologie
gerontologie
28. Spanyolország/España Geriatría Nefrología
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra - Néphrologie
Nephrologie
Nefrologia
30. Svédország/Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi)
Njurmedicin (2)
31. Szlovákia/Slovensko Geriatria Nefrológia
32. Szlovénia/Slovenija Nefrologija
(1) 2009. októbertől.
(2) 2015. májustól.
(3) 2017-től.

19. *  Infektológia és Társadalom-orvostan és szociális orvostan

A. B. C.
Fertőző betegségek Társadalom-orvostan és szociális orvostan
Minimális képzési idő: 4 év Minimális képzési idő:
4 év
Ország Cím Cím
1 Ausztria/Österreich Innere Medizin und Infektiologie - Sozialmedizin
- Public Health (1)
2. Belgium/België/Belgique/ Belgien
3. Bulgária/България Инфекциозни болести Социална медицина и здравен мениджмънт комунална хигиена
4. Ciprus/Κύπρος Λοιμώδη Νοσήματα (3) Υγειονολογία
Κοινοτική Ιατρική
5. Csehország/Česko Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie
6. Dánia/Danmark Intern medicin: infektionsmedicin Samfundsmedicin
7. Egyesült Királyság/United Kingdom Infectious diseases Public health medicine
8. Észtország/Eesti Infektsioonhaigused
9. Finnország/Suomi/Finland Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar Terveydenhuolto/Hälsovård
10. Franciaország/France Maladies infectieuses et tropicales (4) Santé publique et médecine sociale
11. Görögország/Ελλάς Κοινωνική Iατρική
12. Hollandia/Nederland Maatschappij en gezondheid
13. Horvátország/Hrvatska Infektologija Javnozdravstvena medicina
14. Írország/Ireland Infectious diseases Public health medicine
15. Izland/Ísland Smitsjúkdómar Félagslækningar
16. Lengyelország/Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia
17. Lettország/Latvija Infektoloģija -
18. Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein Infektiologie Prävention und Gesundheitswesen
19. Litvánia/Lietuva Infektologija
20. Luxemburg/Luxembourg Maladies contagieuses Santé publique
21. Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan
22. Málta/Malta Mard Infettiv Saħħa Pubblika
23. Németország/Deutschland Öffentliches Gesundheitswesen
24. Norvégia/Norge Infeksjonssykdommer Samfunnsmedisin
25. Olaszország/Italia Malattie infettive
Malattie infettive e tropicali (2)
Igiene e medicina preventiva
26. Portugália/Portugal Doenças infecciosas Saúde pública
27 Románia/România Boli infecţioase Sănătate publică şi management
28. Spanyolország/España Medicina preventiva y salud pública
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra Infektiologie Infectiologie Malattie infettive Prévention et santé publique Prevention und Gesundheitswesen Prevenzione e salute pubblica
30. Svédország/Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin
31. Szlovákia/Slovensko Infektológia Verejné zdravotníctvo
32. Szlovénia/Slovenija Infektologija Javno zdravje
(1) 2015. júniustól.
(2) 2015. februártól.
(3) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2016. december 8.
(4) 2017-től.

20. *  Farmakológia és foglalkozás-orvostan

A. B. C.
Farmakológia Foglalkozás-orvostan
Minimális képzési idő: 4 év Minimális képzési idő: 4 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich Pharmakologie und Toxikologie - Arbeitsmedizin
- Arbeitsmedizin und angewandte Physiologie (1)
2. Belgium/België/Belgique/Belgien Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde
3. Bulgária/България Клинична фармакология и терапия Фармакология Трудова медицина
4. Ciprus/Κύπρος Ιατρική της Εργασίας
5. *  Csehország/Česko Klinická farmakologie Pracovní lékařství
6. Dánia/Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin
7. Egyesült Királyság/United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine
8. Észtország/Eesti
9. Finnország/Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling Työterveyshuolto/Företagshälsovård
10. Franciaország/France Médecine du travail
11. Görögország/Ελλάς Ιατρική της Εργασίας
12. *  Hollandia/Nederland - Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
- Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
13. Horvátország/Hrvatska Klinička farmakologija s toksikologijom Medicina rada i športa
14. Írország/Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Pharmaceutical Medicine (4) Occupational medicine
15. Izland/Ísland Lyfjafræði Atvinnulaekningar
16. Lengyelország/Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy
17. Lettország/Latvija Arodslimības
18. Liechtenstein/FürstentumLiechtenstein Klinische Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin
19. Litvánia/Lietuva Darbo medicina
20. Luxemburg/Luxembourg Médecine du travail
21. *  Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
22. Málta/Malta Farmakoloġija Klinika u t- Terapewtika Mediċina Okkupazzjonali
23. Németország/Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin
24. Norvégia/Norge Klinisk farmakologi Arbeidsmedisin
25. Olaszország/Italia Farmacologia
Farmacologia e tossicologia clinica (2)
Medicina del lavoro
26. Portugália/Portugal Medicina do trabalho
27. Románia/România Farmacologie clinică Medicina muncii
28. Spanyolország/España Farmacología clínica Medicina del trabajo
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra Pharmacologie et toxicologie cliniques Médecine du travail Arbeitsmedizin
Medicina del lavoro
30. Svédország/Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin (3)
31. Szlovákia/Slovensko Klinická farmakológia Pracovné lekárstvo
32. Szlovénia/Slovenija Medicina dela, prometa in športa
(1) 2015. júniustól.
(2) 2015. februártól.
(3) 2008. szeptembertől.
(4) 2017. júliustól.

21. *  Allergológia és Nukleáris medicina

A. B. C.
Allergológia Nukleáris medicina
Minimális képzési idő: 3 év Minimális képzési idő: 4 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich Nuklearmedizin
2. Belgium/België/Belgique/Belgien Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde
3. Bulgária/България Клинична алергология Нуклеарна медицина
4. Ciprus/Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική
5. *  Csehország/Česko Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína
6. Dánia/Danmark Klinisk fysiologi og
nuklearmedicin
7. Egyesült Királyság/United Kingdom Nuclear medicine
8. Észtország/Eesti
9. Finnország/Suomi/Finland Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin
10. *  Franciaország/France Allergologie (4) Médecine nucléaire
11. Görögország/Ελλάς Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική
12. Hollandia/Nederland Allergologie (1) Nucleaire geneeskunde
13. Horvátország/Hrvatska Alergologija i klinička imunologija Nuklearna medicina
14. Írország/Ireland
15. Izland/Ísland Ofnæmislaekningar Ísótópagreining
16. Lengyelország/Polska Alergologia Medycyna nuklearna
17. Lettország/Latvija Alergoloģija
18. Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein Allergologie und klinische Immunologie Nuklearmedizin
19. Litvánia/Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija
20. Luxemburg/Luxembourg Médecine nucléaire
21. Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina
22. Málta/Malta Mediċina Nukleari
23. Németország/Deutschland Nuklearmedizin
24. Norvégia/Norge - Nukleærmedisin
25. Olaszország/Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare
26. Portugália/Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear
27. Románia/România Alergologie şi imunologie clinică Medicină nucleară
28. Spanyolország/España Alergología Medicina nuclear
39. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra Allergologie et immunologie clinique
Allergologie und klinische
Immunologie Allergologia e immunológia clinica
Nuklearmedizin
Médecine nucléaire
Medicina nucleare
30. Svédország/Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin
Nuklearmedicin (2)
31. Szlovákia/Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína
32. *  Szlovénia/Slovenija Alergologije in klinične imunologije (odrasli) (3) Nuklearna medicina
(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1996.augusztus 12.
(2) 2008. szeptembertől.
(3) 2018-tól. (4) 2017-től.

22. *  Arc-és állkapocs-sebészet (orvosi alapképzés) és Haematológia

A. B. C.
Arc- és állkapocs-sebészet
(orvosi alapképzés)
Haematológia
Minimális képzési idő: 5 év Minimális képzési idő: 4 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich Mund- Kiefer - und Gesichtschirurgie (2)
2. Belgium/België/Belgique/Belgien
3. Bulgária/България Лицево-челюстна хирургия Трансфузионна хематология
4. Ciprus/Κύπρος
5. *  Csehország/Česko Maxilofaciální chirurgie
6. Dánia/Danmark
7. Egyesült Királyság/United Kingdom
8. Észtország/Eesti
9. Finnország/Suomi/Finland
10. Franciaország/France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie Hématologie
11. Görögország/Ελλάς
12. Hollandia/Nederland
13. Horvátország/Hrvatska Maksilofacijalna kirurgija
14. Írország/Ireland
15. Izland/Ísland - Blóðmeinafræði
16. *  Lengyelország/Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa
17. Lettország/Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija
18. Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein Kiefer- und Gesichtschirurgie Hämatologie
19. Litvánia/Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija
20. Luxemburg/Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale Hématologie biologique
21. *  Magyarország Szájsebészet (1)
22. Málta/Malta
23. Németország/Deutschland
24. Norvégia/Norge Kjevekirurgi og munnhulesykdommer Blodsykdommer
25. Italia Chirurgia maxillo-facciale
26. Portugália/Portugal Cirurgia maxilo-facial Hematologia clinica
27. Románia/România
28. Spanyolország/España Cirugía oral y maxilofacial
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Chirurgie orale et maxillo-faciale
Chirurgia oro-maxillofacciale
Hématologie
Hämatologie
Ematologia
30 Svédország/Sverige
31. Szlovákia/Slovensko Maxilofaciálna chirurgia
32. Szlovénia/Slovenija Maxilofacialna kirurgija
(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2007. 9. 30.
(2) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2013. 2. 28.

23. *  Sztomatológia és Bőrgyógyászat

A. B. C.
Sztomatológia Bőrgyógyászat
Minimális képzési idő: 3 év Minimális képzési idő: 4 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich
2. Belgium/ België/Belgique/Belgien
3. Bulgária/България
4. Ciprus/Κύπρος
5. *  Csehország/Česko
6. Dánia/Danmark
7. Egyesült Királyság/United Kingdom Dermatology
8. Észtország/Eesti
9. Finnország/Suomi/Finland
10. Franciaország/France Stomatologie
11. Görögország/Ελλάς
12. Hollandia/Nederland
13. Horvátország/Hrvatska
14. Írország/Ireland Dermatology
15. Izland/Ísland Húð- og kynsjúkdómalaekningar
16. Lengyelország/Polska
17. Lettország/Latvija
18. Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein - Dermatologie und Venereologie
19. Litvánia/Lietuva
20. Luxemburg/Luxembourg Stomatologie
21. *  Magyarország
22. Málta/Malta Dermatoloġija
23. Németország/Deutschland
24. Norvégia/Norge Bevis for gjennomgatt spesialistutdanning i Kjeveortopedi (Fogszabályozó szakfogorvosi képzés elvégzését bizonyító oklevél) Hudsykdommer og veneriske sykdommer
25. Olaszország/Italia Odontostomatologia (1)
26. Portugália/Portugal Estomatologia
27. Románia/România
28. Spanyolország/España Estomatología
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra Diplom für Kieferorthopädie
Diplőme fédéral d’orthodontiste
Diploma di ortodontista
Dermatologie et vénéréologie
Dermatologie und Venerologie
Dermatologia e venerologia
30. Svédország/Sverige
31. Szlovákia/Slovensko
32. Szlovénia/Slovenija
(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1994. december 31.

24. *  Nemi betegségek és Trópusi betegségek

A. B. C.
Venerológia Trópusi betegségek
Minimális képzési idő: 4 év Minimális képzési idő: 4 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich - Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin
- Klinische Immunologie und Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin (1)
2. Belgium/België/Belgique/Belgien
3. Bulgária/България
4. Ciprus/Κύπρος
5. *  Csehország/Česko
6. Dánia/Danmark
7. Egyesült Királyság/United Kingdom Genito-urinary medicine Tropical medicine
8. Észtország/Eesti
9. Finnország/Suomi/Finland
10. Franciaország/France
11. Görögország/Ελλάς
12. Hollandia/Nederland
13. Horvátország/Hrvatska
14. Írország/Ireland Genito-urinary medicine Tropical medicine
15. Izland/Ísland Húð- og kynsjúkdómalaekningar -
16. Lengyelország/Polska Medycyna transportu
17. Lettország/Latvija
18. Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein Dermatologie und Venereologie Tropenmedizin
19. Litvánia/Lietuva
20. Luxemburg/Luxembourg
21. Magyarország Trópusi betegségek
22. Málta/Malta Mediċina Uro-ġenetali
23. Németország/Deutschland
24. Norvégia/Norge Hudsykdommer og veneriske sykdommer -
25. Olaszország/Italia Medicina tropicale (2)
26. Portugália/Portugal Medicina tropical
27. Románia/România
28. Spanyolország/España
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra Dermatologie et vénéréologie
Dermatologie und Venerologie
Dermatologia e venerologia
Médecine tropicale et médecine des voyages Tropen- und Reisemedizin
Medicina tropicale e medicina di viaggio
30. Svédország/Sverige
31. Szlovákia/Slovensko Tropická medicína
32. Szlovénia/Slovenija
(1) 2015. júniustól.
(2) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2015. június 3.

25. *  Gasztroenterológiai sebészet és Baleseti és sürgősségi orvostan

A. B. C.
Gasztroenterológiai sebészet Traumatológia
Minimális képzési idő: 5 év Minimális képzési idő: 5 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich
2. Belgium/België/Belgique/Belgien Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen (1)
3. *  Bulgária/България Гастроентерологичнa хирургия (7) Спешна медицина
4. Ciprus/Κύπρος
5. *  Csehország/Česko - Traumatologie
- Urgentní medicína
6. *  Dánia/Danmark Akutmedicin (5)
7. Egyesült Királyság/UnitedKingdom Emergency medicine
8. *  Észtország/Eesti Erakorralise meditsiini eriarst (6)
9. *  Finnország/Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi Akuuttilääketiede/Akutmedicin
10. *  Franciaország/France Chirurgie viscérale et digestive Médecine d’urgence (8)
11. Görögország/Ελλάς
12. Hollandia/Nederland
13. Horvátország/Hrvatska Abdominalna kirurgija Hitna medicina
14. Írország/Ireland Emergency medicine
15. Izland/Ísland
16. Lengyelország/Polska Medycyna ratunkowa
17. Lettország/Latvija
18. Litvánia/Lietuva Abdominalinė chirurgija
19. Liechtenstein/FürstentumLiechtenstein
20. Luxemburg/Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique
21. Magyarország Oxyológia és sürgősségi orvostan
22. Málta/Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza
Mediċina tal-Emerġenza (4)
23. Németország/Deutschland Visceralchirurg ie
24. Norvégia/Norge
25. Olaszország/Italia Chirurgia dell’apparato digerente (3) Medicina d’emergenza-urgenza (2)
26. Portugália/Portugal
27. Románia/România Medicină de urgenţă
28. Spanyolország/España
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione
Svizzera/Confederaziun svizra
30. Svédország/Sverige Akutsjukvård
31. *  Szlovákia/Slovensko Gastroenterologická chirurgia - Úrazová chirurgia
- Urgentná medicína
32. Szlovénia/Slovenija Abdominalna kirurgija Urgentna medicina
(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1983. 1. 1.
(2) 2006. 2. 17-től.
(3) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2015. 6. 3.
(4) 2003. 11. 21-től.
(5) 2018. februártól.
(6) 2016. szeptembertől.
(7) 2010. szeptember 14-ig.
(8) 2017-től.

26. *  Klinikai neurofiziológia és Arc-állcsont-szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés)

A. B. C.
Klinikai neurofiziológia Arc-állcsont-szájsebészet
(orvosi és fogorvosi alapképzés) (1)
Minimális képzési idő: 4 év Minimális képzési idő: 4 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
2. Belgium/België/Belgique/Belgien Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/
Stomatologie en mond-, kaak-en aangezichtschirurgie
3. *  Bulgária/България Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
4. Ciprus/Κύπρος Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική
5. *  Csehország/Česko
6. Dánia/Danmark
7. Egyesült Királyság/UnitedKingdom Clinical neurophysiology Oral and maxillo-facial surgery
8. Észtország/Eesti
9. Finnország/Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi
10. Franciaország/France
11. Görögország/Ελλάς Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική (3)
12. Hollandia/Nederland
13. Horvátország/Hrvatska
14. Írország/Ireland Clinical neurophysiology Oral and maxillo-facial surgery
15. Izland/Ísland -
16. Lengyelország/Polska
17. Lettország/Latvija
18. Liechtenstein/FürstentumLiechtenstein Kiefer- und Gesichtschirurgie
19. Litvánia/Lietuva
20. Luxemburg/Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
21. *  Magyarország Arc-állcsont-szájsebészet
22. Málta/Malta Newrofiżjoloġija Klinika Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ
23. Németország/Deutschland - Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
- Mund-Kiefer- Gesichtschirurgie (2)
24. Norvégia/Norge Kjevekirurgi og munnhulesykdommer
25. Olaszország/Italia
26. Portugália/Portugal
27. *  Románia/România Chirurgie Orală şi Maxilo-facială (4)
28. Spanyolország/España Neurofisiologia clínica
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Chirurgie orale et maxillo-faciale
Chirurgia oro-maxillo-facciale
30. Svédország/Sverige Klinisk neurofysiologi
31. Szlovákia/Slovensko
32. Szlovénia/Slovenija
(1) Az arc-állcsont-szájsebész előírt képesítésének megszerzését igazoló okirat kiadásához szükséges képzés (orvosi és fogorvosi alapképzés) előfeltétele az orvosi alapképzés (24. cikk) befejezése és hitelesítése mellett a fogorvosi alapképzés (34. cikk) befejezése és hitelesítése.
(2) 2006-tól.
(3) 2014. július 10-től.
(4) 2009-től.

27. *  Orvosi onkológia és orvosi genetika

A. B. C.
Orvosi onkológia Orvosi genetika
Minimális képzési idő: 5 év Minimális képzési idő: 4 év
Ország Szakmai cím Cím
1. Ausztria/Österreich Medizinische Genetik
2. Belgium/België/Belgique/Belgien Oncologie médicale/Medische oncologie
3. Bulgária/България Медицинска онкология Медицинска генетика
4. Ciprus/Κύπρος Ακτινοθεραπευτική
Ογκολογία
5. *  Csehország/Česko Klinická onkologie Lékařská genetika
6. Dánia/Danmark Klinisk genetik
7. Egyesült Királyság/UnitedKingdom Medical oncology Clinical genetics
8. Észtország/Eesti Meditsiinigeneetika
9. Finnország/Suomi/Finland Perinnöllisyyslääketiede/Medicinsk genetik
10. Franciaország/France Oncologie Génétique médicale
11. Görögország/Ελλάς Παθολογική Ογκολογία
12. Hollandia/Nederland Klinische genetica
13. Horvátország/Hrvatska
14. Írország/Ireland Medical oncology Clinical genetics
15. Izland/Ísland
16. Lengyelország/Polska Onkologia kliniczna Genetyka kliniczna
17. Lettország/Latvija Onkoloģija ķīmijterapija Medicīnas ģenētika
18. Liechtenstein/FürstentumLiechtenstein
19. Litvánia/Lietuva Chemoterapinė onkologija Genetika
20. Luxemburg/Luxembourg Oncologie médicale Médecine génétique
21. Magyarország Klinikai onkológia Klinikai genetika
22. Málta/Malta Ġenetika Klinika/Medika
23. Németország/Deutschland Humangenetik
24. Norvégia/Norge
25. Olaszország/Italia Oncologia medica Genetica medica
26. Portugália/Portugal Oncologia médica Genética médica
27. Románia/România Oncologie medicală Genetică medicală
28. Spanyolország/España Oncología Médica
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra
30. Svédország/Sverige Onkologi Klinisk genetik
31. Szlovákia/Slovensko Klinická onkológia Lekárska genetica
32. Szlovénia/Slovenija Internistična onkologija Klinična genetika

28. *  Szívsebészet

A. B.
Szívsebészet
Minimális képzési idő:
5 év
Ország Cím
1. Ausztria/Österreich Herzchirurgie (3)
2. Belgium/ België/Belgique/ Belgien
3. Bulgária/България лекар - специалист по Кардиохирургия
4. Ciprus/Κύπρος
5. Csehország/Česko Kardiochirurg
6. Dánia/Danmark
7. Egyesült Királyság/United Kingdom
8. Észtország/Eesti Kardiokirurg (1)
9. Finnország/Suomi/Finland
10. Franciaország/France
11. Görögország/Ελλάς
12. Hollandia/Nederland
13. Horvátország/Hrvatska Kardiotorakalne kirurgije
14. Írország/Ireland
15. Izland/Ísland
16. Lengyelország/Polska Kardiochirurgia
17. Lettország/Latvija Sirds ķirurgs
18. Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein
19. Litvánia/Lietuva Gydytojo širdies chirurgo
20. Luxemburg/Luxembourg
21. Magyarország Szívsebészet
22. Málta/Malta
23. Németország/Deutschland
24. Norvégia/Norge
25. Olaszország/Italia Cardiochirurgia (2)
26. Portugália/Portugal
27. Románia/România
28. Spanyolország/España Cirugía Cardiovascular
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra
30. Svédország/Sverige
31. Szlovákia/Slovensko Kardiochirurg
32. Szlovénia/Slovenija
(1) 2014/2015-től.
(2) 2015/2016-tól.
(3) 2007/2008-tól.

D) *  A háziorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

A. B. C.
Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Szakmai cím Hivatkozási dátum
1. Ausztria/Österreich Diplom über die besondere Ausbildung in der Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin 1994.12.31.
2. Belgium/ België/Belgique/
Belgien
Bijzondere beroepstitel van huisarts/Titre professionnel particulier de médecin généraliste Huisarts/Médecin généraliste 1994.12.31.
3. Bulgária/България Свидетелство за призната специалност по Обща медицина Лекар-специалист по Обща медицина 2007.1.1.
4. Ciprus/Κύπρος Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής Ιατρός Γενικής Ιατρικής 2004.5.1.
5. Csehország/Česko Diplom o specializaci všeobecné praktické lékařství Všeobecný praktický lékař 2004.5.1.
6. Dánia/Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge i almen medicin Alment praktiserende læge/ Speciallæge i almen medicin 1994.12.31.
7. Egyesült Királyság/United
Kingdom
Certificate of completion of training General practitioner 1994.12.31.
8. Észtország/Eesti Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus
Diplom peremeditsiini erialal
Perearst 2004.5.1.
9. Finnország/Suomi/ Finland Todistus yleislääketieteen erityiskoulutuksesta/Bevis om särskild allmänläkarutbildning Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittanut laillistettu lääkäri/Legitimerad läkare som har fullgjort särskild allmänläkarutbildning 1994.1.1.
10. Franciaország/France Diplőmes d’études spécialisées de médecine générale accompagnés du diplőme d’Etat de docteur en médecine Médecin qualifié en médecine générale 1994.12.31.
11. Görögország/Ελλάς Τίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής Iατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής 1994.12.31.
12. Hollandia/Nederland Certificaat van inschrijving in een specialistenregister van huisartsen Diploma geneeskundig specialist Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC) Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst (1)
1994.12.31.
13. Horvátország/Hrvatska Diploma o specijalističkom usavršavanju specijalist obiteljske medicine 2013.7.1.
14. Írország/Ireland Certificate of specific qualifications in general medical practice General medical practitioner 1994.12.31.
15. Izland/Ísland - 1994.1.1.
16. Lengyelország/Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 2004.5.1.
17. Lettország/Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 2004.5.1.
18. Liechtenstein/Fürstentum
Liechtenstein
- 1995.5.1.
19. Litvánia/Lietuva 1. Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas
2. Rezidentūros pažymėjimas (šeimos gydytojo profesinė kvalifikacija)
Šeimos medicinos gydytojas
Šeimos gydytojas
2004.5.1.
20. Luxemburg/
Luxembourg
Diplőme de formation spécifique en medicine générale Médecin généraliste 1994.12.31.
21. Magyarország Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa 2004.5.1.
22. Málta/Malta Ċertifikat ta’ Speċjalista Mediku fil- Mediċina tal-Familja Tabib Speċjalista fil-Mediċina tal- Familja 2004.5.1
23. Németország/
Deutschland
Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin Facharzt/
Fachärztin für Allgemeinmedizin
1994.12.31.
24. Norvégia/Norge - 1994.1.1
25. Olaszország/Italia - Attestato di formazione specifica in medicina generale
- Diploma di formazione specifica in medicina generale
Medico di medicina generale 1994.12.31.
26. Portugália/Portugal Título de especialista em medicina geral e familiar Especialista em medicina geral e familiar 1994.12.31.
27. Románia/România Certificat de medic specialist medicină de familie Medic specialist medicină de familie 2007.1.1.
28. Spanyolország/
España
Título de especialista en medicina familiar y comunitaria Especialista en medicina familiar y comunitaria 1994.12.31.
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/ Confédération suisse/Confederazione Svizzera/ Confederaziun svizra Médecin praticien Praktischer Arzt Medico generico 2002.6.1.
30. Svédország/Sverige Bevis om specialistkompetens i allmänmedicin Specialist i allmänmedicin 1994.12.31.
31. Szlovákia/Slovensko Diplom o špecializácii v odbore
„všeobecné lekárstvo”
Všeobecný lekár 2004.5.1.
32. Szlovénia/Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz družinske medicine Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine 2004.5.1.
(1) 2013. januártól.

E) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén

1. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított, a következő időpontok előtt megkezdett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító orvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:

1.1. 1976. december 20. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság,

1.2. 1981. január 1. Görögország,

1.3. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália,

1.4. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország,

1.5. 1995. május 1. Liechtenstein,

1.6. 2002. június 1. Svájc,

1.7. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,

1.8. 2007. január 1. Bulgária és Románia,

1.9. 2013. július 1. Horvátország

esetében, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított, a következő időpontok előtt megkezdett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító szakorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:

2.1. 1976. december 20. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság,

2.2. 1981. január 1. Görögország,

2.3. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália,

2.4. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország,

2.5. 1995. május 1. Liechtenstein,

2.6. 2002. június 1. Svájc,

2.7. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,

2.8. 2007. január 1. Bulgária és Románia,

2.9. 2013. július 1. Horvátország

esetében, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

3. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító orvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és azt olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen orvosi oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén orvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.

4. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító szakorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1992. április 3. előtt megkezdett képzést igazol, és az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen szakorvosi oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén orvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és a B) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.

5. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett cseh képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén.

6. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett szlovák képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén.

7. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.

8. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.

9. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.

10. *  Feltétel nélkül el kell ismerni azon orvosi vagy szakorvosi okleveleket, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést

a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,

b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt

a volt Jugoszláviában kezdték meg, amennyiben az érintett tagállam hatóságai tanúsítják, hogy az orvosi vagy szakorvosi oklevél az orvosi tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása tekintetében területükön ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általuk kibocsátott, orvosi és szakorvosi területen szerzett szakképesítés. Az ilyen okiratokhoz csatolni kell az ugyanazon hatóságok által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy területükön az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta az orvosi vagy szakorvosi tevékenységet.

11. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár részére kiállított oklevél, akinek orvosi, szakorvosi, háziorvosi oklevele nem felel meg az A), B), C) vagy D) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet - a tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott - olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott orvosi, szakorvosi, háziorvosi oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően állították ki, és az azt kiállító tagállam úgy tekinti, mint az e melléklet A), B, C) vagy D) pontjában megnevezett oklevelet, képesítést.

12. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek 1975. június 20-án hatályos szabályozás alapján a nem teljes munkaidejű szakorvosi képzése 1983. december 31-éig megkezdődött, amennyiben az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

13. Feltétel nélkül elismerésre kerül azon tagállami állampolgár részére Spanyolországban kiállított szakorvosi oklevél, aki szakképzését 1995. január 1-je előtt befejezte, ha a szóban forgó képzés nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben az oklevelet az illetékes spanyol hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár letette a vonatkozó spanyol jogszabályban (1479/99. sz. királyi rendelet) foglalt szakmai alkalmassági vizsgát.

14. *  Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam illetékes hatósága által a tagállami állampolgár számára kiállított olyan igazolás, amely tanúsítja, hogy az orvos a D) pontban említett, háziorvosi képesítés megszerzését tanúsító okirat hiányában a következőkben felsorolt időpontig az orvosi szakmára alkalmazandó - az általános orvosi szakmai tevékenységek gyakorlásának megkezdésére jogosító - rendelkezések erejénél fogva jogosult a háziorvosi tevékenységnek az adott tagállam szociális biztonsági rendszere keretében történő gyakorlására, és aki az említett időpontig a tagállam területén letelepedett, valamint akinek az orvosi, szakorvosi oklevele feltétel nélkül elismerhető.

14.1. 1994. január 1. Finnország,

14.2. 1994. december 31. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália, Svédország és az Egyesült Királyság,

14.3. 2002. június 1. Svájc,

14.4. 2004. május 1. Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,

14.5. 2007. január 1. Bulgária és Románia,

14.6. 2013. július 1. Horvátország

esetében.

15. Feltétel nélkül elismerésre kerül az Olaszországban megszerzett és az irányelv V. melléklet 5.1.2. és 5.1.3. pontjában felsorolt szakorvosi képesítés azon orvosok esetében, akik szakorvosi képzésüket 1983. december 31. után és 1991. január 1. előtt kezdték meg, feltéve, hogy a képesítés megszerzését tanúsító okirathoz csatolják azt az illetékes olaszországi hatóságok által kiállított igazolást, amelynek értelmében az érintett orvos Olaszországban ugyanazon az érintett szakterületen ténylegesen és jogszerűen, az igazolás kiállítását megelőző tíz éven belül legalább hét egymást követő évben szakorvosként tevékenykedett.

2. számú melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez * 

A) *  Az általános ápolók számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

A. B. C. D. E.
Ország Előírt képesítés megszerzését
tanúsító okirat
Kibocsátó szerv Szakmai cím Hivatkozási dátum
1. Ausztria/Österreich 1. Diplom über die Ausbildung in der all-gemeinen Gesundheits- und Krankenpflege
2. Diplom als „Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger”
3. Diplom über den Abschluss des Fachhochschul-
Bachelorstudiengangs „Gesundheits- und Krankenpflege”
1. Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege - Diplomierte Gesundheitsund Krankenschwester 1994.1.1.
2. Allgemeine Krankenpflegeschule - Diplomierter Gesundheitsund Krankenpfleger
3. Fachhochschulrat/ Fachhochschule
2. Belgium/België/
Belgique/Belgien
- Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/Diplőme d’infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)
- Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/ Brevet d’infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)
- Brevet einer Pflegeassistentin Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d’hospitalier(ère)/
- De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d’enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten - Hospitalier(ère)/ Verpleegassistent(e) 1979.6.29.
- De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/
Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschuß der Deutschsprachigen Gemeinschaft
- Infirmier(ère) hospitalier(ère)/ Ziekenhuisverpleger
(-verpleegster)
3. Bulgária/България Диплома за висше образование на образователно-
квалификационна степен
„Бакалавър” с професионална квалификация „Медицинска сестра”
Университет Медицинска сестра 2007.1.1.
4. Ciprus/Κΰπρος Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής 2004.5.1.
Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νοσηλευτής(τρια) Γενικής
Νοσηλευτικής
Πτυχίο Νοσηλευτικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας - BSc in Nursing Πανεπιστήμιο Λευκωσίας University of Nicosia
Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Frederick
5. Csehország/Česko 1.Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.)
2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.), amelyet a következő igazolás kísér: Vysvědčení o absolutoriu
1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem
- Všeobecná sestra 2004.5.1.
6. Dánia/Danmark Bevis for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Professionshřjskole Sygeplejerske 1979.6.29.
7. Egyesült Királyság/
United Kingdom
A qualification approved by the Nursing and Midwifery Council or one of its predecessor bodies as attesting to the completion of training required for general nurses by Article 31 and the standard of proficiency as required for registration as a Registered Nurse - Adult in its register (3) Education institutions approved by the Nursing and Midwifery Council or one of its predecessor bodies Registered Nurse - Adult 1979.6.29
8. Észtország/Eesti 1. Diplom õe erialal 1. Tallinna Meditsiinikool Tartu Meditsiinikool Kohtla-Järve Meditsiinikool õde 2004.5.1.
2. Õe põhikoolituse diplom 2. Tallinna Tervishoiu
Kõrgkool
3. Õe põhiõpe diplom 3. Tartu Tervishoiu Kõrgkool
9. Finnország/Suomi/Finland 1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen 1. Terveydenhuoltoppilaitokset/
Hälsovårdsläroanstalter
Sairaanhoitaja/
Sjukskötare
1994.1.1.
2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexam en inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH) 2. Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor
10. Franciaország/France - Diplőme d’Etat d’infirmier(ère)
- Diplőme d’Etat d’infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999
Le ministèrede la santé Infirmier(ère) 1979.6.29.
11. Görögország/Ελλάς 1. Πτυχίο Νοσηλευτικής
Παν/μίου Αθηνών
1. Πανεπιστήμιο Αθηνών Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια 1981.1.1.
2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) 2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτω
3. Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής 3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
6. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
7. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου 7. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
12. Hollandia/Nederland 1. Diploma’s verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A 1. Door een van overheidswege benoemde examencommissie Verpleegkundige 1979.6.29.
2. Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige) 2. Door een van overheidswege benoemde examencommissie
3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige) 3. Door een van overheidswege benoemde examencommissie
4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige - Kwalificatieniveau 4 4. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling
5. Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 5 5. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling
13. Horvátország/Hrvatska 1. Svjedodžba „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” 1. Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” 1. medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 2013.7.1.
2. Svjedodžba „prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva” 2. Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj Sveučilišta u Republici Hrvatskoj Veleučilišta u Republici Hrvatskoj 2. prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva
14. Írország/Ireland 1. Certificate of RegisteredGeneral Nurse (1) 1. An Bórd Altranais (The Nursing Board) (2012. október 1-ig); Bórd Altranais agus Cnáimhseachais na hEireann
(The Nursing and Midwifery Board of Ireland)
(2012. október 2-től).
Registered General Nurse
(RGN)
1979.6.29
2. B.Sc. in Nursing Studies (General) approved by the NMBI (2) 2. Third-level Institution delivering the B.Sc. in Nursing Studies approved by the NMBI (2002. szeptembertől)
3. B.Sc. in Children’s and General (Integrated) Nursing approved by the NMBI (2) 3. Third-level Institution delivering the B.Sc. in Children’s and General (Integrated) Nursing approved by the NMBI (2006. szeptembertől)
15. Izland/Ísland 1. B.Sc. í hjúkrunarfræði
(B. Sc. ápolástudományból)

2. B.Sc. í hjúkrunarfræði
(B. Sc. ápolástudományból)


3. Hjúkrunarpróf
(Ápolói vizsga)
1. Háskóli Islands
(Izlandi Egyetem)

2. Háskólinn á Akureyri (Az Izlandi Egyetem kihelyezett tagozata Akureyriben)

3. Hjúkrunarskóli
Íslands
(Izlandi Ápolóképző)
1994. 1.1.
16. Lengyelország/Polska - Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem „magister pielęgniarstwa” Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze Pielegniarka 2004.5.1.
- Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku/specjalności pielęgniarstwo z tytułem „licencjat pielęgniarstwa”
17. Lettország/Latvija 1. Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu 1. Māsu skolas Māsa 2004.5.1.
2. Māsas diploms 2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu
18. Liechtenstein/
Fürstentum Liechtenstein
Minden, az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki Illetékes hatóságok Gyakorlati képzési bizonyítvány 1995. 5. 1.
19. Litvánia/Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją 1. Universitetas Bendrosios praktikos slaugytojas 2004.5.1.
2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją 2. Kolegija
3. Bakalauro diplomas (slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija) 3. Universitetas
4. Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija) 4. Kolegija
20. Luxemburg/
Luxembourg
- Diplőme d’Etat d’infirmier Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports Infirmier 1979.6.29.
- Diplőme d’Etat d’infirmier hospitalier gradué
21. Magyarország 1. Ápoló bizonyítvány 1. Szakképző iskola Ápoló 2004.5.1.
2. Ápoló oklevél 2. Felsőoktatási intézmény
3. Okleveles ápoló oklevél 3. Felsőoktatási intézmény
22. Málta/Malta Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija Universita ’ta’ Malta” Infermier Registrat tal- Ewwel Livell 2004.5.1.
23. Németország/Deutschland Zeugnis über die staatliche
Prüfung in der Krankenpflege
Staatlicher
Prüfungsausschuss
Gesundheits- und Kranken-
pflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger
1979.6.29.
24. Norvégia/Norge Vitnemål for bestått Sykepleierutdanning (Ápolói/ápolónői képzés elvégzését bizonyító képesítő oklevél) Høgskole
(Főiskola)
1994. 1.1.
25. Olaszország/Italia 1. Diploma di infermiere professionale (4) 1. Scuole riconosciute dallo Stato (4) 1. Infermiere professionale (4) 1979.6.29
2. Diploma di laurea in infermieristica (5) 2. Università (5) 2. Infermiere (5)
26. Portugália/Portugal 1. Diploma do curso de enfermagem geral 1. Escolas de Enfermagem Enfermeiro 1986.1.1.
2. Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem 2. Escolas Superiores de Enfermagem
3. Diploma/Carta de curso de licenciatura em enfermagem 3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde
27. Románia/România 1. Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată 1. Universităţi Asistent medical generalist 2007.1.1.
2. Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată 2. Universităţi
3. Certificat de competențe profesionale (de asistent medical generalist) 3. Ministerul Educaţiei Naționale
4. Certificat de calificare nivel 5
5. Certificat de calificare profesională nivel
28. Spanyolország/España Título de Diplomado universitario en Enfermería - Ministerio de Educación y Cultura
- El rector de una Universidad
Enfermero/a diplomado/a 1986.1.1.
Titulo de Graduado/a en Enfermería - El rector de una
Universidad
Graduado/a en Enfermería 1986.1.1.
29. Svájc/
Schweizerische Eidgenos-
senschaft/ Confédération suisse/
Confederazione Svizzera/ Confederaziun svizra
1. Diplomierte Pflegefachfrau, Diplomierter Pflegefachmann (Diplomás általános ápolónő, diplomás általános ápoló) Infirmiere diplőmée et infirmier diplőmé
(Diplomás általános ápolónő,
diplomás általános ápoló)
Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État
2002.6.1.
30. Svédország/Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1994.1.1.
31. Szlovénia/ Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik” 1. Univerza Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik 2004.5.1.
2. Visoka strokovna šola
32. Szlovákia/Slovensko 1. DIPLOM ošetrovateľstvo „magister” („Mgr.”) 1. Vysoká škola/Univerzita Sestra 2004.5.1.
2. DIPLOM ošetrovateľstvo „bakalár” („Bc.”) 2. Vysoká škola/Univerzita
3. DIPLOM diplomovaná všeobecná sestra 3. Stredná zdravotnícka škola
(1) Az előírt képesítés megszerzését tanúsító ezen okirat feltétel nélküli elismerésre jogosít fel, amennyiben olyan személy részére állítják ki, aki valamely uniós tagállam állampolgáraként Írországban szerezte meg a képesítést.
(2) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon diplomások esetében, akik Írországban részesültek képzésben, a képesítés az Írországban történő tényleges regisztráció nélkül is feltétel nélkül elismerhető legyen, tekintve, hogy egy ilyen célú regisztráció nem képezi részét a képesítési folyamatnak.
(3) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ felváltja az Egyesült Királyságra vonatkozó korábbi bejegyzéseket annak biztosítása érdekében, hogy azon diplomások esetében, akik az Egyesült Királyságban részesültek képzésben, a képesítés tényleges regisztráció nélkül is feltétel nélkül elismerhető legyen, tekintve, hogy egy ilyen célú regisztráció nem képezi részét a képesítési folyamatnak.
(4) 2001-ig érvényes.
(5) 2001/2002-től.

B) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén

1. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított általános ápolói oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:

1.1. 1979. június 29. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,

1.2. 1981. január 1. Görögország esetében,

1.3. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében,

1.4. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország esetében,

1.5. 1995. május 1. Liechtenstein esetében,

1.6. 2002. június 1. Svájc esetében, BSc fokozatot tanúsító ápolói oklevél kivételével,

1.7. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovénia, Szlovákia esetében,

1.8. 2007. január 1. Bulgária esetében,

1.9. 2011. szeptember 30. Svájc esetében BSc fokozatot tanúsító ápolói oklevél tekintetében,

1.10. 2013. július 1. Horvátország esetében,

amennyiben azt olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító általános ápolói oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen ápolói oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén az általános ápolói tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.

3. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett cseh képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén.

4. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett szlovák képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén.

5. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.

6. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.

7. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.

8. *  Feltétel nélkül el kell ismerni azon általános ápolói okleveleket, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést

a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,

b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt

a volt Jugoszláviában kezdték meg, amennyiben az érintett tagállam hatóságai tanúsítják, hogy az általános ápolói oklevél az általános ápolói tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása tekintetében területükön ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általuk kibocsátott, általános ápolói szakterületen szerzett képesítés. Az ilyen okirathoz csatolni kell az ugyanazon hatóságok által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy területükön az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta az általános ápolói tevékenységet.

9. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár részére kiállított általános ápolói oklevél, akinek általános ápolói oklevele nem felel meg az A) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet - a tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott - olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően állították ki, és az azt kiállító tagállam úgy tekinti őket, mint az e melléklet A) pontjában megnevezett oklevelet, képesítést.

10. A lengyel általános ápolói oklevél tekintetében - a 9. pontban foglaltaktól eltérően - kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

Feltétel nélkül elismerésre kerül a 2004. május 1-jét megelőzően Lengyelországban kiállított ápolói képesítés megszerzését tanúsító okirat, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, és amely az alábbi jogszabályok valamelyike szerinti különleges továbbképző program keretében szerzett, felsőfokú alapképzési fokozatot tanúsító oklevél igazol:

a) az ápolói és a szülésznői szakmáról szóló törvény és egyéb jogszabályok módosításáról szóló, 2004. április 20-i törvény (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2004., 92. szám, 885. tétel és 2007., 176. szám, 1237. tétel) 11. cikke, és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga - érettségi) rendelkező, az ápolói és szülésznői szakmát oktató egészségügyi líceumban és egészségügyi szakiskolában végzett ápolók és szülésznők képzésének részletes feltételeiről szóló, 2004. május 11-i egészségügyi miniszteri rendelet (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2004., 110. szám, 1170. tétel és 2010., 65. szám, 420. tétel); vagy

b) az ápolói és szülésznői szakmáról szóló, 2011. július 15-i törvény 52.3. cikkének 2. pontja (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2011., 174. szám, 1039. tétel), és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga - érettségi) rendelkező, az ápolói és szülésznői szakmát oktató egészségügyi középiskolában vagy felsőfokú intézményben végzett ápolók és szülésznők felsőoktatási képzésének részletes feltételeiről szóló, 2012. június 14-i egészségügyi miniszteri rendelet (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2012., 770. tétel), annak ellenőrzése céljából, hogy az érintett ápoló - a Lengyelországra vonatkozóan A) és B) pontban említett - ápolói képesítéssel rendelkező ápolókéval megfelelő szintű ismeretekkel és szaktudással rendelkezik.

11. Az általános ápolói tevékenység folytatására kiadott román képesítésekre vonatkozóan - a 9. pontban foglaltaktól eltérően - a szerzett jogok tekintetében kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

Feltétel nélkül elismerésre kerülnek a következő általános ápolói oklevelek azon tagállami állampolgárok esetében, akik Romániában végezték el általános ápolói képzésüket, és akik képzése nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amelynek értelmében az adott tagállami állampolgár ténylegesen és jogszerűen folytatott általános ápolói tevékenységet Románia területén az igazolás kiállítását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül és ennek során a betegek ápolásának megtervezéséért, megszervezéséért és végrehajtásáért teljes körű felelősséggel tartozott:

a) Certificat de competenţă e profesionale de asistent medical generalist, şcoală postliceală típusú intézményben szerzett felsőfokú képesítés keretében, igazolva, hogy a képzés 2007. január 1. előtt kezdődött;

b) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist, rövid távú felsőfokú tanulmányok keretében, igazolva, hogy a képzés 2003. október 1. előtt kezdődött;

c) Diplomă de licenţă de asistent medical generalist, hosszú távú felsőfokú tanulmányok keretében, igazolva, hogy a képzés 2003. október 1. előtt kezdődött.

12. Az 1-11. pont szerinti tevékenységhez a betegápolás tervezésével, megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos teljes felelősségnek kell kapcsolódnia.

3. számú melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez * 

A) *  A fogorvosok számára előírt alapképesítés megszerzését tanúsító okiratok

A B C D E F

Ország
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat
Kibocsátó szerv
A képesítés megszerzését tanúsító okiratot kísérő igazolás
Szakmai cím
Hivatkozási dátum
1. *  Ausztria/Österreich Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades „Doktor der Zahnheilkunde” - Medizinische Universität
- Medizinische Fakultät der Universität
Zahnarzt 1994.1.1.
2. *  Belgium/België/Belgique/
Belgien
Diploma van tandarts/Diplőme licencié en science dentaire - De universiteiten/ Les universités Licentiaat in de tandheelkunde/Licencié en science dentaire 1980.1.28.
- De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/
Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française
3. *  Bulgária/България Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „Магистър” по „Дентална медицина” с професионална квалификация „Магистър-лекар по дентална медицина” Университет Лекар по дентална медицина 2007.1.1.
4. Ciprus/Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου Οδοντιατρικό Συμβούλιο Οδοντίατρος 2004.5.1.
5. *  Csehország/Česko Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor zubního lékařství, MDDr.) Lékařská fakulta univerzity v České republice Zubní lékař 2004.5.1.
6. *  Dánia/Danmark Bevis for kandidatuddannelsen i odontologi (cand.odont.) Universitet 1. Autorisation som tandlæge
2. Tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge
Tandlæge 1980.1.28.
7. *  Egyesült Királyság/ United Kingdom - Bachelor of Dental Surgery (BDS or B. Ch.D.)
- Licentiate in
Dental Surgery
- Universities
- Royal
Colleges
- Dentist
- Dental practitioner
- Dental surgeon
1980.1.28.
8. Észtország/Eesti Hambaarstikraad Degree in Dentistry (DD)
Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta
Tartu Ülikool Hambaarst 2004.5.1.
9. *  Finnország/Suomi/Finland Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/ Odontologie licentiatexamen - Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet
- Oulun yliopisto
- Itä-Suomen yliopisto
- Turun yliopisto
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/Beslut av Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården om godkännande av prakisk tjänstgöring Hammaslääkäri/Tandläkare 1994.1.1.
10. *  Franciaország/France Diplőme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire
Diplőme de formation approfondie en sciences odontologiques
Universités Certificat de synthèse clinique et thérapeutique Chirurgiendentiste 1980.1.28.
11. Görögország/Ελλάς Πτυχίο Οδοντιατρικής Πανεπιστήμιο Οδοντίατρος ή χειρούργος οδοντίατρος 1981.1.1.
12. *  Hollandia/Nederland Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen
Masterexamen tandheelkunde (6)
Faculteit Tandheelkunde Tandarts 1980.1.28.
13. *  Horvátország/Hrvatska Diploma „doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine” Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine 2013.7.1.
14. Írország/Ireland - Bachelor in Dental
Science (B.Dent.Sc.)
- Bachelor of Dental
Surgery (BDS)
- Licentiate in Dental
Surgery (LDS)
- Universities
- Royal College of Surgeons in Ireland
- Dentist
- Dental practitioner
- Dental surgeon
1980.1.28.
15. Izland/Ísland Próf frá tannlæknadeild Háskóla Íslands
(Izlandi Egyetem Fogorvosi
Karának oklevele)
Tannlæknadeild Háskóla Íslands
(Az Izlandi Egyetem Fogorvosi Kara)
1994.1.1.
16. *  Lengyelország/Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarsko-dentystycznym z tytułem lekarz dentysta Szkoły wyższe Świadectwo złożenia Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Państwowego (1)/
Świadectwo złożenia Lekarsko- Dentystycznego Egzaminu
Końcowego (2) Zaświadczenie
o ukończeniu stażu podyplomowego (3)
Lekarz dentysta 2004.5.1.
17. Lettország/Latvija Zobārsta diploms Universitātes tipa augstskola Sertifikāts - kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā Zobārsts 2004.5.1.
18. Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein Minden, az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki Illetékes hatóságok Gyakorlati képzési bizonyítvány 1995.5.1.
19. Litvánia/Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją Universitetas 1. Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją Gydytojas odontologas 2004.5.1.
2. Magistro diplomas (odontologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo odontologo kvalifikacija) 2. Internatūros pažymėjimas (gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija)
20. *  Luxemburg/Luxembourg Diplőme d’Etat de docteur en médecine dentaire Jury d’examen d’Etat Médecin-dentiste 1980.1.28.
21. Magyarország Okleveles fogorvos doktor oklevél (doctor medicinae dentariae, dr. med. dent) Egyetem Fogorvos 2004.5.1.
22. Málta/Malta Lawrja fil-Kirurġija Dentali Universita` ta Malta Kirurgu Dentali 2004.5.1.
23. *  Németország/Deutschland Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung Zuständige Behörden Zahnarzt 1980.1.28.
24. Norvégia/Norge Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus odontologiae, röv.: cand.odont. (Candidata/candidatu s odontologiae, röv.: cand. odont. fokozat megszerzését tanúsító oklevél) Odontologisk universitetsfakultet (Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Kara) 1994.1.1
25. Olaszország/ Italia Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra Odontoiatra 1980.1.28.
26. Portugália/Portugal - Carta de curso de licenciatura em medicina dentária
- Mestrado integrado em
medicina dentária
- Faculdades
- Institutos
Superiores
Médico dentista 1986.1.1.
2006.3.24.
27. *  Románia/România Diplomă de licenţă de medic dentist - Universităţi Medic dentist 2003.10.1.
Diploma de licență şi master (4) - Ministerul Educației Naționale (4) Doctor-medic stomatology (5)
28. *  Spanyolország/España Título de Licenciado en
Odontología

Título de Graduado/a en Odontología
El rector de una universidad


El rector de una Universidad
Licenciado en Odontología


Graduado/a en Odontología
1986.1.1.


1986.1.1
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/
Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra
Diplőme fédéral de médecin-
dentiste
(Fogorvosi szövetségi oklevél);
Eidgenössisches Zahnarztdiplom
(Szövetségi fogorvosi oklevél);
Diploma federale di medico-
dentista
(Szövetségi fogorvosi oklevél tulajdonosa)
Département fédéral de l’intérieur
(Szövetségi Belügyminisztérium);
Eidgenössisches Departement des Innern
(Szövetségi Belügyminisztérium);
Dipartimento federale dell’interno
(Szövetségi Belügyminisztérium)
2002.6.1.
30. Svédország/Sverige Tandläkarexamen Universitet eller högskola Bevis om legitimation som tandläkare, utfärdat av Socialstyrelsen Tandläkare 1994.1.1.
31. *  Szlovénia/Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine" - Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine Doktor dentalne medicine/Doktorica dentalne medicine 2004.5.1.
32. *  Szlovákia/Slovensko DIPLOM zubné lekárstvo doktor zubného lekárstva („MDDr.”) Univerzita Zubný lekár 2004.5.1.
(1) 2012-ig.
(2) 2013-tól.
(3) Az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirathoz mellékelni kell a posztgraduális szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást (»staż podyplomowy«), kivéve azon személyek esetében, akik 2016. október 2. előtt nem kezdték meg a szakmai gyakorlatot, és 2016. október 2. és 2017. február 28. között kérelmezték a fogorvosi szakma gyakorlásának jogát.
(4) 2011. október 1-jétől.
(5) 2017. szeptember 1-jétől.
(6) 2001/2002-től.

B) A szakfogorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

1. Szájsebészet

A. B. C. D.
Szájsebészet
Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Kibocsátó szerv Hivatkozási dátum
1. Ausztria/Österreich
2. Belgium/België/Belgique/Belgien
3. *  Bulgária/България Свидетелство за призната специалност по „Орална хирургия” Факултет по дентална медицина към Медицински университет 2007.1.1.
4. Ciprus/Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού
Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική
Οδοντιατρικό Συμβούλιο 2004.5.1.
5. *  Csehország/Česko Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie) 1. Institut postgraduálního vzdĕlávání ve zdravotnictví
2. Ministerstvo zdravotnictví
2007.7.19.
6. *  Dánia/Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
1980.1.28.
7. Egyesült Királyság/United Kingdom Certificate of completion of specialist training in oral surgery Competent authority recognised for this purpose 1980.1.28.
8. Észtország/Eesti
9. Finnország/Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu-ja leukakirurgia/Specialtandläkarexa-men, oral och maxillofacial kirurgi Yliopisto 1994.1.1.
10. *  Franciaország/France Diplőme d’études spécialisées de chirurgie orale Universités 2011.03.31.
11. Görögország/Ελλάς Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της
Γναθοχειρουργικής (up to 2002.12.31.)
- Περιφέρεια
- Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
- Νομαρχία
2003.1.1.
12. Hollandia/Nederland Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde 1980.1.28.
13. Horvátország/Hrvatska
14. Írország/Ireland Certificate of specialist dentist in oral surgery Competent authority recognised for this purpose by the competent minister 1980.1.28.
15. Izland/Ísland - - 1994.1.1
16. Lengyelország/Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej Centrum Egzaminów Medycznych 2004.5.1.
17. Lettország/Latvija
18. Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein 1995.5.1.
19. Litvánia/Lietuva 1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją
2. Rezidentūros pažymėjimas (burnos chirurgo profesinė kvalifikacija)
Universitetas 2004.5.1.
20. Luxemburg/Luxembourg
21. Magyarország Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány Nemzeti Vizsgabizottság 2004.5.1.
22. Málta/Malta Ċertifikat ta’ speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċjalisti 2004.5.1.
23. Németország/Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie Landeszahnärztekammer 1980.1.28.
24. Norvégia/Norge Bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi Odontologisk universitetsfakultet 1994.1.1.
25. Olaszország/Italia Diploma di specialista in Chirurgia Orale Università 2005.5.21.
26. Portugália/Portugal Título de Especialista em Cirurgia Oral Ordem dos Médicos Dentistas
(OMD)
2008.6.4.
27. Románia/România Certificatul de specialist în Chirurgie dento-alveolară Ministerul Sănătăţii 2008.12.17.
28. Spanyolország/España
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra Diplom für Oralchirurgie

Diplőme fédéral de chirurgie orale

Diploma di chirurgia orale
Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odontostomatologie

Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia
2004.4.30.
30. Svédország/Sverige Bevis om specialistkompetens i oral kirurgi Socialstyrelsen 1994.1.1.
31. *  Szlovákia/Slovensko Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia Univerzita 2008.12.17.
32. Szlovénia/Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije 1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
2004.5.1.

2. Fogszabályozástan

A. B. C. D.
Fogszabályozástan
Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Kibocsátó szerv Hivatkozási dátum
1. Ausztria/Österreich
2. *  Belgium/België/Belgique/Belgien Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd voor Volksgezondheid 2005.1.27.
3. *  Bulgária/България Свидетелство за призната специалност по „Ортодонтия” Факултет по дентална медицина към Медицински университет 2007.1.1.
4. Ciprus/Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική Οδοντιατρικό Συμβούλιο 2004.5.1.
5. *  Csehország/Česko Diplom o specializaci
(v oboru ortodoncie)
1. Institut postgraduálního vzdĕlávání ve zdravotnictví
2. Ministerstvo zdravotnictví
2007.7.19.
6. Dánia/ Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti Sundhedsstyrelsen Styrelsen for Patientsikkerhed 1980.1.28.
7. *  Egyesült Királyság/United Kingdom Certificate of Completion of specialist training in orthodontics Competent authority recognised for this purpose 1980. január. 28.
8. Észtország/Eesti Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal Ortodontia residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus Tartu Ülikool 1980.1.28.
9. *  Finnország/Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering Yliopisto 1994.1.1.
10. Franciaország/France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l’Ordre des chirurgiens dentistes 1980.1.28.
11. Görögország/Ελλάς Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής - Περιφέρεια
- Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
- Νομαρχία
1981.1.1.
12. Hollandia/Nederland Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde 1980.1.28.
13. Horvátország/Hrvatska
14. Írország/Ireland Certificate of specialist dentist in orthodontics Competent authority recognised for this purpose by the competent minister 1980.1.28.
15. Izland/Ísland - - 1994.1.1
16. Lengyelország/Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji Centrum Egzaminów Medycznych 2004.5.1.
17. *  Lettország/Latvija „Sertifikāts”- kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā Latvijas Ārstu biedrība 2004.5.1.
18. Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein - - 1995.5.1.
19. Litvánia/Lietuva 1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją
2. Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo ortodonto profesinė kvalifikacija)
Universitetas 2004.5.1.
20. Luxemburg/Luxembourg
21. Magyarország Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány Nemzeti Vizsgabizottság 2004.5.1.
22. Málta/Malta Ċertifikat ta’ speċjalista dentali fl-Ortodonzja Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċjalisti 2004.5.1.
23. Németország/Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie Landeszahnärztekammer 1980.1.28.
24. Norvégia/Norge Bevis for gjennomgatt spesialistutdanning i Kjeveortopedi
(Fogszabályozó szakfogorvosi képzés elvégzését bizonyító oklevél)
Odontologisk Universitetsfakultet
(Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Kara)
1994.1.1.
25. *  Olaszország/ Italia Diploma di specialista in Ortognatodonzia Università 2005.5.21.
26. Portugália/Portugal Título de Especialista em Ortodontia Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) 2008.6.4.
27. Románia/România Certificatul de specialist în Ortodonţie şi
Ortopedie dento-facială
Ministerul Sănătăţii 2008.12.17.
28. Spanyolország/España
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédératio n suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra Diplom für Kieferorthopädie

Diplőme fédéral d’orthodontiste

Diploma di ortodontista
Eidgenössisches Departement des Innern und
Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie

Dipartimento federale dell’interno e Società
Svizzera di Odontologia e Stomatologia
2002.6.1.
30. Svédország/Sverige Bevis om specialistkompetens i ortodonti Socialstyrelsen 1994.1.1.
31. *  Szlovákia/Slovensko Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore
čeľustná ortopédia
Univerzita
2008.12.17.
32. Szlovénia/Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz
čeljustne in zobne ortopedije
1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
2004.5.1.

C) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén

1. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított fogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:

1.1. 1980. január 28. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság,

1.2. 1981. január 1. Görögország,

1.3. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália,

1.4. 1994. január 1. Ausztria, Izland, Norvégia, Finnország és Svédország,

1.5. 1995. május 1. Liechtenstein,

1.6. 2002. június 1. Svájc,

1.7. 2003. október 1. Románia,

1.8. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,

1.9. 2007. január 1. Bulgária,

1.10. 2013. július 1. Horvátország

esetében, amennyiben azt olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított fogszabályozástan/szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:

2.1. 2008. december 17. Románia és Szlovákia esetében,

2.2. 2008. június 4. Portugália esetében,

2.3. 2007. július 19. a Cseh Köztársaság esetében,

2.4. 2007. január 1. Bulgária esetében,

2.5. 2005. május 21. Olaszország esetében,

2.6. 2005. január 27. Belgium esetében,

2.7. 2004. május 1. Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia esetében,

2.8. 2002. június 1. Svájc esetében,

2.9. 1995. május 1. Liechtenstein esetében,

2.10. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében,

2.11. 1981. január 1. Görögország esetében,

2.12. 1980. január 28. Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,

ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

3. *  Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított szájsebészet/szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:

3.1. 2008. december 17. Románia és Szlovákia esetében,

3.2. 2008. június 4. Portugália esetében,

3.3. 2007. július 19. a Cseh Köztársaság esetében,

3.4. 2007. január 1. Bulgária esetében,

3.5. 2005. május 21. Olaszország esetében,

3.6. 2004. május 1. Ciprus, Litvánia, Málta, Lengyelország és Szlovénia esetében,

3.7. 2004. április 30. Svájc esetében,

3.8. 2003. január 1. Görögország,

3.9. 1995. május 1. Liechtenstein esetében,

3.10. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében,

3.11. 1980. január 28. Dánia, Németország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,

ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

4. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító fogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén fogorvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.

5. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén szakfogorvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és a B) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.

6. Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.

7. Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.

8. Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.

9. *  Feltétel nélkül el kell ismerni azon fogorvosi, szakfogorvosi okleveleket, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést

a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,

b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt

a volt Jugoszláviában kezdték meg, amennyiben az érintett tagállam hatóságai tanúsítják, hogy a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása tekintetében területükön ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általuk kibocsátott fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett képesítés. Az ilyen okiratokhoz csatolni kell az ugyanazon hatóságok által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy területükön az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenységet.

10. Feltétel nélkül elismerésre kerül - a tagállam által azon tagállami állampolgár részére kiállított - fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevél, akinek fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevele nem felel meg az A), B) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet a tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően ítélték oda, és az odaítélő tagállam úgy tekinti őket, mint az A), B) pontban megnevezett oklevelet, képesítést.

11. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Olaszországban állították ki, és akinek a képzése 1980. január 28-án vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Olaszország hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen, főtevékenységként folytatta a fogorvosi tevékenységet Olaszország területén, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az A) pontban Olaszországra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.

12. Feltétel nélkül elismerésre kerül az Olaszországban kiállított orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a képzése 1980. január 28. és 1984. december 31. között kezdődött, és amely oklevelet az illetékes hatóság által kiadott olyan igazolás kísér, amely tanúsítja, hogy:

12.1. az adott tagállami állampolgár letette az illetékes olasz hatóság által előírt szakmai alkalmassági vizsgát annak tanúsítására, hogy az adott tagállami állampolgár az A) pontban Olaszországra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezőknek megfelelő szintű tudással és szakértelemmel rendelkezik;

12.2. az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen, főtevékenységként gyakorolta Olaszország területén a fogorvosi tevékenységet;

12.3. ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, vagy végzi ezt a tevékenységet ténylegesen, jogszerűen, főtevékenységként, mint azok, akik az A) pontban Olaszország vonatkozásában említett oklevéllel rendelkeznek.

A 12.1. pont szerinti szakmai alkalmassági vizsga letételének követelménye alól mentesül az a tagállami állampolgár, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.

13. Feltétel nélkül elismerésre kerül az Olaszországban kiállított orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, aki orvosi egyetemi képzését 1984. december 31-e után kezdte meg, és aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, amennyiben a hároméves tanulmányokat 1994. december 31-e előtt kezdte meg, és az oklevelet az illetékes hatóság által kiadott olyan igazolás kísér, amely tanúsítja, hogy ez a három éves tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.

14. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Spanyolországban állították ki, és akinek a képzése 1986. január 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Spanyolország hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként gyakorolta Spanyolország területén a fogorvosi tevékenységet, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az A) pontban Spanyolországra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.

15. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Ausztriában állították ki, és akinek a képzése 1994. január 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Ausztria illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen főtevékenységként gyakorolta Ausztria területén a fogorvosi tevékenységet, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, mint az A) pontban Ausztriára vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy az ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.

16. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét a Cseh Köztársaságban vagy a volt Csehszlovákiában állították ki, és akinek a képzése 2004. május 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként folytatta a fogorvosi tevékenységet a Cseh Köztársaság területén, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az A) pontban a Cseh Köztársaságra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.

17. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Szlovákiában vagy a volt Csehszlovákiában állították ki, és akinek a képzése 2004. május 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként folytatta a fogorvosi tevékenységet Szlovákia területén, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az A) pontban Szlovákiára vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.

18. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Romániában állították ki, és akinek a képzése 2003. október 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Románia illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként gyakorolta Románia területén a fogorvosi tevékenységet, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, mint az A) pontban Romániára vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.

19. Az irányelv 21. cikkének megfelelően feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosoknak az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirata, ha a kérelmező a képzését 2016. január 18-ig megkezdte.

20. Feltétel nélkül elismerésre kerülnek azok az előírt orvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratok, amelyeket Spanyolországban olyan személyek részére bocsátottak ki, akik orvosi egyetemi képzésüket 1986. január 1. és 1997. december 31. között kezdték meg, és amelyekhez a spanyol illetékes hatóságok által kibocsátott igazolást csatoltak.

Az igazolásnak a következő feltételek teljesülését kell igazolnia:

20.1. az érintett szakember sikeresen lezárta legalább hároméves, az illetékes spanyol hatóságok által az irányelv 34. cikkében említett képzéssel egyenértékűként elismert tanulmányait;

20.2. az érintett szakember az irányelv 36. cikkében említett tevékenységeket Spanyolországban, az igazolás kiállítását megelőző öt év folyamán legalább három egymást követő évben ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként gyakorolta;

20.3. az érintett szakember az irányelv 36. cikkében említett tevékenységeket ugyanolyan feltételek mellett jogosult gyakorolni, illetve ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint azok, akik az irányelv V. melléklet 5.3.2. pontjában Spanyolország tekintetében felsorolt, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkeznek.

4. számú melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez * 

A) *  A szülésznők számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

A. B. C. D. E.
Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító
okirat
Kibocsátó szerv Szakmai cím Hivatkozási dátum
1. Ausztria/
Österreich
1. Hebammen-Diplom
2. Diplom über den Abschluss des Fachhochschul-Bachelorstudiengangs
„Hebamme”
1. - Hebammenakademie
- Bundeshebammenlehranstalt
2. Fachhochschulrat
Hebamme 1994.1.1.
2. Belgium/ België/Belgique/ Belgien Diploma van vroedvrouw/Diplőme d’accoucheuse - De erkende opleidingsinstituten/ Les établissements d’enseignement
- De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/
Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française
Vroedvrouw/ Accoucheuse 1983.1.23.
3. Bulgária/България Диплома за висше образование на образователно- квалификационна степен „Бакалавър” с професионална квалификация „Акушерка” Университет Акушеркa 2007.1.1.
4. Ciprus/Κύπρος Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραμμένη Μαία 2004.5.1.
5. Csehország/Česko 1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.) 1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem Porodní asistentka 2004.5.1.
2. Diplom o ukončení studia ve studijním programu porodní asistence ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.) 2. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem
3. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.) 3. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem
6. Dánia/Danmark Bevis for uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab Professionshøjskole Jordemoder 1983.1.23.
7. Egyesült Királyság/United
Kingdom
A qualification approved by the Nursing and Midwifery Council or its predecessor bodies as attesting to the completion of training as required for midwives by Article 40 and the standard of proficiency as required for registration as a Registered Midwife in its register (3) Education institution approved by the Nursing and Midwifery Council or its predecessor bodies Registered Midwife 1983.1.23.
8. Észtország/Eesti Diplom ämmaemanda erialal - Tallinna
Meditsiinikool
Ämmaemand 2004.5.1.
- Tartu Meditsiinikool
Ämmaemanda diplom - Tallinna Tervishoiu
Kõrgkool
- Tartu Tervishoiu
Kõrgkool
9. Finnország/Suomi/Finland 1. Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen
2. Sosiaali-ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)
1. Terveydenhuoltooppi-laitokset/ hälsovårdsläroanstalter
2. Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor
Kätilö/Barnmorska 1994.1.1.
10. Franciaország/ France Diplőme d’Etat de sage-femme L’Etat Université Sage-femme 1983.1.23.
11. Görögország/Ελλάς 1. Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) 1.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) - Μαία 1983.1.23.
2. Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) 2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Μαιευτής
3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας
Σχολής Μαιών
3.Υπουργείο Υγείας και
Πρόνοιας
12. Hollandia/
Nederland
Diploma van verloskundige Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen Verloskundige 1983.1.23.
13. Horvátország/
Hrvatska
Svjedodžba „prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva” - Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj
- Sveučilišta u Republici
Hrvatskoj
- Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj
Prvostupnik (baccalaureus) Primaljstva/Prvostupnica (baccalaurea) primaljstva 2013.7.1.
14. Írország/Ireland 1. Certificate in Midwifery (1) 1. An Bórd Altranais (The Nursing Board) (2012. október 1-ig); Bórd Altranais agus Cnáimhseachais na hEireann (The Nursing and Midwifery Board of Ireland, NMBI) (2012. október 2-től). Registered Midwife (RM) 1983.1.23.
2. B.Sc. in Midwifery approved by the NMBI (2) 2. A third-level Institution delivering a Midwifery education programme approved by the NMBI
3. Higher/Post-graduate Diploma in Midwifery approved by the NMBI (2) 3.Third-level Institution delivering Higher/Postgraduate Diploma in Midwifery approved by the NMBI
15. Lengyelország/
Polska
- Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem
„magister położnictwa”
- Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na
Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze (az illetékes hatóságok által elismert felsőoktatási Położna 2004.5.1.
kierunku/specjalności położnictwo z tytułem „licencjat położnictwa” intézmény)
16. Izland/Ísland 1. Embættispróf í ljósmóðurfræði (Szülésznői oklevél) 1. Háskóli Íslands
(Izlandi Egyetem)
1994.1.1.
17. Lettország/Latvija Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu Māsu skolas Vecmāte 2004.5.1.
18. Liechtenstein/Fürstentum
Liechtenstein
Minden, az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki Illetékes hatóságok Gyakorlati képzési bizonyítvány 1995.5.1.
19. Litvánia/Lietuva 1 Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

- Pažymėjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką

2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją)

- Pažymėjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką

3. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

4. Bakalauro diplomas (slaugos bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija) Ir Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė kvalifikacija)

5. Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija) Ir Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė kvalifikacija)

6. Profesinio bakalauro diplomas (akušerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir akušerio profesinė kvalifikacija)
1. Universitetas

2.Kolegija
3.Kolegija4. Universitetas


5. Kolegija


6. Kolegija
Akušeris 2004.5.1.
20. Luxemburg/
Luxembourg
Diplőme de sage-femme Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports Sage-femme 1983.1.23.
21. Magyarország 1. Szülésznő bizonyítvány
2. Szülésznő oklevél
1. Iskola/főiskola
2. Felsőoktatási intézmény
Szülésznő 2004.5.1.
22. Málta/Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji
tal-Qwiebel
Universita` ta’ Malta Qabla 2004.5.1.
23. Németország/
Deutschland
Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger Staatlicher
Prüfungsausschuss
- Hebamme
- Entbindungspfleger
1983.1.23.
24. Norvégia/Norge Vitnemål for bestått jordmorutdanning (Szülésznői képesítés
megszerzését tanúsító oklevél)
Høgskole
(Főiskola)
1994.1.1.
25. Olaszország/Italia 1. Diploma d’ostetrica (4) 1. Scuole riconosciute dallo Stato (4) Ostetrica (4) 1983.1.23.
2. Laurea in ostetricia (5) 2. Università (5)
26. Portugália/
Portugal
1. Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica

2. Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica

3. Diploma (do curso de póslicenciatura) de especializaçăo em enfermagem de saúde materna e obstétrica
1. Ecolas de
Enfermagem


2. Escolas Superiores de Enfermagem


3. - Escolas Superiores de Enfermagem
- Escolas Superiores de
Saúde
Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica 1986.1.1.
27. Románia/România Diplomă de licenţă de moaşă Universităţi Moaşă 2007.1.1.
28. Spanyolország/
España
- Título de matrona
- Título de asistente obstétrico
(matrona)
- Título de enfermería obstétrica-
ginecológica
Ministerio de Educación y Cultura - Matrona
- Asistente obstétrico
1986.1.1.
29. Svájc/ Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/
Confederazione
Svizzera/Confederaziun svizra
Diplomierte Hebamme
(Diplomás szülésznő)

Sage-femme diplőmée
(Diplomás szülésznő)

Levatrice diplomata
(Diplomás szülésznő)
Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen


Ecoles qui proposent
des filières de formation reconnues par l’ État Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
2002.6.1.
30. Svédország/
Sverige
Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska 1994.1.1.
31. Szlovákia/
Slovensko
1. DIPLOM pőrodná asistencia
„bakalár” („Bc.”)

2. DIPLOM diplomovaná pőrodná asistentka
1. Vysoká
škola/Univerzita

2. Stredná zdravotnícka
škola
Pőrodná asistentka 2004.5.1.
32. Szlovénia/ Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „diplomirana babica/diplomirani babičar” 1. Univerza
2. Visoka strokovna šola
diplomirana babica/diplomirani babičar 2004.5.1.
(1) Az előírt képesítés megszerzését tanúsító ezen okirat feltétel nélküli elismerésre jogosít fel, amennyiben olyan személy részére állítják ki, aki valamely uniós tagállam állampolgáraként Írországban szerezte meg a képesítést.
(2) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon diplomások esetében, akik Írországban részesültek képzésben, a képesítés az Írországban történő tényleges regisztráció nélkül is feltétel nélkül elismerhető legyen, tekintve, hogy egy ilyen célú regisztráció nem képezi részét a képesítési folyamatnak.
(3) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon diplomások esetében, akik az Egyesült Királyságban részesültek képzésben, a képesítés tényleges regisztráció nélkül is feltétel nélkül elismerhető legyen, tekintve, hogy egy ilyen célú regisztráció nem képezi részét a képesítési folyamatnak.
(4) 2001-ig érvényes.
(5) 2001/2002-től.

B) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén

1. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított szülésznői oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:

1.1. 1983. január 23. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság,

1.2. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália,

1.3. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország,

1.4. 1995. május 1. Liechtenstein,

1.5. 2002. június 1. Svájc,

1.6. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovénia, Szlovákia,

1.7. 2007. január 1. Bulgária,

1.8. 2013. július 1. Horvátország

esetében, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító szülésznői oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén szülésznői tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.

3. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a cseh szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén.

4. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a szlovák szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén.

5. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az észt szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.

6. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a lett szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.

7. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a litván szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.

8. *  Feltétel nélkül el kell ismerni azon szülésznői okleveleket, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést

a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,

b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt

a volt Jugoszláviában kezdték meg, amennyiben az érintett tagállam hatóságai tanúsítják, hogy a szülésznői oklevél a szülésznői tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása tekintetében területükön ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általuk kibocsátott szülésznői területen szerzett képesítés. Az ilyen okiratokhoz csatolni kell az ugyanazon hatóságok által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy területükön az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szülésznői tevékenységet.

9. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár részére kiállított szülésznői oklevél, akinek szülésznői oklevele nem felel az A) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet a tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott szülésznői oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően ítélték oda, és az odaítélő tagállam úgy tekinti azt, mint az e melléklet A) pontjában megnevezett oklevelet, képesítést.

10. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított olyan szülésznői oklevél, amelyet a C) pont 1.2. és 1.3. alpontja szerinti feltételek fennállása esetén olyan igazolás kísér, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább két egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet:

10.1. 1983. január 23. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság,

10.2. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália,

10.3. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország,

10.4. 1995. május 1. Liechtenstein,

10.5. 2002. június 1. Svájc,

10.6. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,

10.7. 2007. január 1. Bulgária,

10.8. 2013. július 1. Horvátország esetében.

11. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett képzést igazoló szülésznői oklevél a 10. pont szerint, az ott meghatározott feltételek teljesülése esetén amennyiben:

a) 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, valamint

b) azt az illetékes német hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább két éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta Németországban az adott tevékenységet.

12. Feltétel nélkül elismerésre kerülnek azok az előírt szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okiratok, amelyeket

12.1. Lengyelországban a képzést 2004. május 1-je előtt elvégző szülésznők részére, az irányelv 40. cikkében megállapított képzési minimumkövetelményeknek meg nem felelő képzés nyomán bocsátottak ki, és

12.2. amelyeket az alábbi jogszabályok valamelyike szerinti különleges továbbképző program keretében szerzett, felsőfokú alapképzési fokozatot tanúsító oklevél igazol:

a) az ápolói és a szülésznői szakmáról szóló törvény és egyéb jogszabályok módosításáról szóló, 2004. április 20-i törvény (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2004., 92. szám, 885. tétel és 2007., 176. szám, 1237. tétel) 11. cikke, és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga - érettségi) rendelkező, az ápolói és szülésznői szakmát oktató egészségügyi líceumban és egészségügyi szakiskolában végzett ápolók és szülésznők képzésének részletes feltételeiről szóló, 2004. május 11-i egészségügyi miniszteri rendelet (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2004., 110. szám, 1170. tétel és 2010., 65. szám, 420. tétel); vagy

b) az ápolói és szülésznői szakmáról szóló, 2011. július 15-i törvény 53.3. cikke (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye 2011., 174. szám, 1039. tétel) és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga - érettségi) rendelkező, az ápolói és szülésznői szakmát oktató egészségügyi középiskolában vagy felsőfokú intézményben végzett ápolók és szülésznők felsőoktatási képzésének részletes feltételeiről szóló, 2012. június 14-i egészségügyi miniszteri rendelet (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2012., 770. tétel), annak ellenőrzése céljából, hogy az érintett ápoló hasonló szintű ismeretekkel és szaktudással rendelkezik-e, mint azok a szülésznők, akik az irányelv V. melléklet 5.5.2. pontjában Lengyelországra vonatkozóan felsorolt képesítéssel rendelkeznek.

13. A román szülésznői képesítésekre vonatkozóan - az 9. és 10. pontban foglaltaktól eltérően a szerzett jogok tekintetében kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni.

Feltétel - nélkül elismerésre kerül a szülészeti-nőgyógyászati ápolói (asistent medical obstetrică- ginecologie/szülészeti nőgyógyászati ápoló) oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a szülésznői szakterületen szerzett oklevelét 2007. január 1-jét megelőzően Romániában állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően Romániában kezdődött, és amely nem felel meg a külön jogszabályban megállapított minimális képzési követelményeknek, amennyiben az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely értelmében az adott tagállami állampolgár az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző hét év során legalább öt egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatott szülésznői tevékenységet Romániában.

14. Feltétel nélkül elismerésre kerülnek azok a szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okiratok, amelyekben a kérelmező a képzést 2016. január 18. előtt kezdte meg, és a képzésre történő felvétel feltétele az irányelv 40. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti I. irány esetében a tíz éves általános és középiskolai vagy ennek megfelelő szintű oktatás elvégzése, az irányelv 40. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti II. irány esetében pedig egy általános ápolói képzésnek az irányelv V. melléklet 5.2.2. pontja szerinti, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirattal igazolt befejezése.

C) Feltétel nélküli elismerés általános feltételei

1. A B) pontban foglaltak kivételével az A) pontban meghatározott szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okiratok az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén ismerhetők el feltétel nélkül:

1.1. legalább hároméves, teljes idejű szülésznőképzés teljesítése, amely kiegészítésként az ezzel egyenértékű ECTS-kreditek számával is megadható, és amely legalább 4600 órányi elméleti és gyakorlati képzésből áll, és a minimális időtartam legalább egyharmada klinikai gyakorlatból áll;

1.2. legalább kétéves és legalább 3600 órányi képzést tartalmazó, kiegészítésként az ezzel egyenértékű ECTS-kreditek számával is megadható, teljes idejű szülésznőképzés teljesítése, amelynek feltétele az irányelv V. melléklet 5.2.2. pontjában előírt általános ápolói képesítés megszerzését tanúsító okirat megléte;

1.3. legalább 18 hónapos és legalább 3000 órányi képzésből álló, kiegészítésképpen az ezzel egyenértékű ECTS-kreditek számával is megadható, teljes idejű szülésznőképzés teljesítése, amelynek feltétele az irányelv V. melléklet 5.2.2. pontjában előírt általános ápolói képesítés megszerzését tanúsító okirat megléte, és amelyet olyan egyéves szakmai tapasztalat követett, amelyről a 2. pont szerinti igazolást bocsátottak ki;

2. az 1. pont 1.3. alpontja szerinti - az adott tagállam illetékes hatósága által kibocsátott - igazolás tanúsítja, hogy birtokosa az előírt szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okirat megszerzését követően, kórházban vagy egy erre engedéllyel rendelkező egészségügyi intézményben, a megfelelő ideig kielégítő módon gyakorolta a szülésznői tevékenységek teljes körét.

5. számú melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez * 

A) *  A gyógyszerészek számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzését
tanúsító okiratot kísérő igazolás
Hivatkozási dátum
1. Ausztria/Österreich Staatliches Apothekerdiplom Österreichische
Apothekerkammer
1994.10.01.
2. Belgium/ België/Belgique/ Belgien Diploma van apotheker/Diplőme de pharmacien - De universiteiten/Les universities 1987.10.01.
- De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/
Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française
3. Bulgária/България Диплома за висше образование на образователно-
квалификационна степен „Магистър” по „Фармация”
с професионална квалификация
„Магистър-фармацевт”
Университет 2007.1.1.
4. Ciprus/Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής
Φαρμακοποιού
Συμβούλιο Φαρμακευτικής 2004.5.1.
5. Csehország/Česko Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.) Farmaceutická fakulta univerzity v České republice 2004.5.1.
6. Dánia/Danmark Bevis for kandidatuddannelsen i farmaci (cand.pharm.)
Bevis for kandidatuddannelsen i farmaci (cand.pharm.)
Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Syddansk Universitet 1987.10.1.
7. Egyesült Királyság/United 1. Certificate of Registered
Pharmacist (3)
1987.10.1.
Kingdom 2. A degree in pharmacy approved by either the General Pharmaceutical Council (formerly Royal Pharmaceutical Society of Great Britain) or the Pharmaceutical Society of Northern Ireland (4) Universities delivering pharmacy degrees approved by the General Pharmaceutical Council (formerly Royal Pharmaceutical Society of Great Britain) or the Pharmaceutical Society of Northern Ireland Notification from the General Pharmaceutical Council or Pharmaceutical Society of Northern Ireland confirming successful completion of the approved pharmacy degree, 12 months practical training and a pass of the registration assessment.
8. Észtország/Eesti Diplom proviisori õppekava läbimisest
Farmaatsiamagister Master of
Science in Pharmacy (MSc)
Tartu Ülikool 2004.5.1.
9. Finnország/Suomi/F
inland
Proviisorin
tutkinto/Provisorexamen
Yliopisto 1994.10.1.
10. Franciaország/France - Diplőme d’Etat de pharmacien
- Diplőme d’Etat de docteur en pharmacie
Universités 1987.10.1.
11. Görögország/Ελλάς Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος - Περιφέρεια
- Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση
1987.10.1.
12. Hollandia/Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen Faculteit Farmacie 1987.10.1.
13. Horvátország/Hrvatska Diploma ‘magistar farmacije/magistra farmacije’ - Farmaceutsko-
biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Medicinski fakultet
Sveučilišta u Splitu
- Kemijskotehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
2013.7.1.
14. Írország/Ireland 1. Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist (1) Certificate of Registration as a Pharmacist (1) 1. Cumann Cógaiseoirí na hEireann (Pharmaceutical Society of Ireland) 1987.10.1.
2. A degree in Pharmacy recognised by the Pharmaceutical Society of Ireland (2) 2. Universities delivering degrees in pharmacy recognised by the
Pharmaceutical
Society of Ireland
2. Notification from the Pharmaceutical Society of Ireland that the person named therein is the holder of a qualification appropriate for practicing as a pharmacist
15. Izland/Ísland Próf í lyfjafræði
(Gyógyszerész oklevél)
Háskóli Íslands
(Izlandi Egyetem)
1994.1.1.
16. Lengyelország/Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra 1. Akademia
Medyczna
2. Uniwersytet
Medyczny
3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
2004.5.1.
17. Lettország/Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola 2004.5.1.
18. Liechtenstein/Fürste
ntum
Liechtenstein
Minden, az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki Illetékes hatóságok Gyakorlati képzési bizonyítvány 1995.5.1.
19. Litvánia/Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją
2. Magistro diplomas (farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir vaistininko profesinė kvalifikacija)
Universitetas 2004.5.1.
20. Luxemburg/Luxembourg Diplőme d’Etat de pharmacien Jury d’examen d’Etat
+ visa du ministre de l’éducation nationale
1987.10.1.
21. Magyarország Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, abbrev: mag. Pharm) Egyetem 2004.5.1.
22. Málta/Malta Lawrja fil-farmaċija Universita` ta’ Malta 2004.5.1.
23. Németország/Deuts
chland
Zeugnis über die Staatliche
Pharmazeutische Prüfung
Zuständige Behörden 1987.10.1.
24. Norvégia/Norge Vitnemål for fullført
grad candidata/candidatus pharmaciae, röv.:
cand.pharm. (Candidate/candidates pharmaciae, röv.: cand.pharm. fokozat megszerzését tanúsító diploma)
Universitetsfakultet
(Egyetemi kar)
1994.01.1
25. Olaszország/Italia Diploma o certificato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato Università 1993.11.1.
26. Portugália/Portugal 1. Licenciatura em Farmácia
2.Carta de curso de licenciatura em
Ciências Farmacêuticas
Instituiçăo de Ensino
Superior Universitário
1987.10.1.
3.Mestrado Integrado em Ciências
Farmacêuticas
2007.01.1.
27. Románia/România Diplomă de licenţă de farmacist
Diploma de licenţă şi master (5)
Universităţi Ministerul Educației Nationale 2007.01.1.
28. Spanyolország/España Título de Licenciado en FarmaciaTítulo de Graduado/a en Farmacia
- Ministerio de
Educación y Cultura
- El rector de una universidad
- El rector de una
Universidad
1987.10.1.1986.1.1.
29. Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération
suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra
Diplőme fédéral de pharmacien (Gyógyszerészi oklevél); Eidgenössisches Apothekerdiplom (Szövetségi gyógyszerészi oklevél); Diploma federale di farmacista (Szövetségi gyógyszerészi oklevél) Département fédéral de l’intérieur (Szövetségi Belügyminisztérium) Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell’interno 2002.6.1.
30. Svédország/Sverige Apotekarexamen Universitet och högskolor 1994.10.1.
31. Szlovákia/Slovensko DIPLOM farmácia magister („Mgr.”) Univerzita 2004.5.1.
32. Szlovénia/Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv „magister farmacije/magistra farmacije” Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije 2004.5.1.
(1) Az előírt képesítés megszerzését tanúsító ezen okirat feltétel nélküli elismerésre jogosít fel, amennyiben olyan személy részére állítják ki, aki valamely uniós tagállam állampolgáraként Írországban szerezte meg a képesítést.
(2) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon diplomások esetében, akik Írországban részesültek képzésben, a képesítés az Írországban történő tényleges regisztráció nélkül is feltétel nélkül elismerhető legyen. A szóban forgó esetekben a kísérő igazolás tanúsítja, hogy a képesítésre vonatkozó valamennyi követelmény teljesül.
(3) Az előírt képesítés megszerzését tanúsító ezen okirat a képesítés feltétel nélküli elismerésére jogosít fel, amennyiben olyan személy részére állítják ki, aki valamely uniós tagállam állampolgáraként az Egyesült Királyságban szerezte meg a képesítést.
(4) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon diplomások esetében, akik az Egyesült Királyságban részesültek képzésben, a képesítés tényleges regisztráció nélkül is feltétel nélkül elismerhető legyen. A szóban forgó esetekben a kísérő igazolás tanúsítja, hogy a képesítésre vonatkozó valamennyi követelmény teljesül.
(5) 2011. január 10-től.

B) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén

1. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított, a következő időpontok előtt megkezdett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító gyógyszerész oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:

1.1. 1987. október 1. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Luxemburg, Hollandia, Portugália és az Egyesült Királyság,

1.2. 1993. november 1. Olaszország,

1.3. 1994. január 1. Izland, Norvégia,

1.4. 1994. október 1. Ausztria, Finnország Svédország,

1.5. 1995. május 1. Liechtenstein,

1.6. 2002. június 1. Svájc,

1.7. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,

1.8. 2007. január 1. Bulgária és Románia,

1.9. 2013. július 1. Horvátország

esetében, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító gyógyszerészi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén gyógyszerészi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.

3. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a gyógyszerész oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett cseh képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén.

4. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek gyógyszerész oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett szlovák képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén.

5. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek gyógyszerészi oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.

6. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a gyógyszerész oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.

7. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a gyógyszerészi oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állítottak ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.

8. *  Feltétel nélkül el kell ismerni azon gyógyszerész okleveleket, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést

a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,

b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt

a volt Jugoszláviában kezdték meg, amennyiben az érintett tagállam hatóságai tanúsítják, hogy a gyógyszerész oklevél a gyógyszerész tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása tekintetében területükön ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általuk kibocsátott gyógyszerész területen szerzett képesítés. Az ilyen okiratokhoz csatolni kell az ugyanazon hatóságok által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy területükön az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a gyógyszerész tevékenységet.

9. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított azon gyógyszerész oklevél, amely nem felel meg az A) pontban említett megnevezésnek, amennyiben az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott gyógyszerész oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően állították ki, és az azt kiállító tagállam úgy tekinti, mint az e melléklet A) pontjában megnevezett oklevelet.

10. Amennyiben az adott gyógyszerészi tevékenység végzéséhez az A) pont szerinti oklevél megszerzése mellett a külön jogszabály szakmai gyakorlat követelményét írja elő, a szakmai gyakorlathoz kötött gyógyszerészi tevékenység megkezdésének feltételeként előírt gyakorlat igazolásaként el kell fogadni a tagállami állampolgár származási vagy küldő tagállamának illetékes hatósága által kiadott olyan igazolást, amely tanúsítja, hogy a tagállami állampolgár a gyógyszerészi tevékenységet a külön jogszabályban előírttal azonos ideig gyakorolta a származási vagy küldő tagállamban.


  Vissza az oldal tetejére