A jogszabály mai napon ( 2019.03.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

4/2008. (XII. 31.) TNM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál történő végrehajtásáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. § (4) bekezdés a)-b), d) - a d) pont tekintetében a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti hatáskörében eljáró foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti hatáskörében eljáró államháztartásért felelős miniszter egyetértésével -, f), g) pontjában, a Kjt. 85. § (5) bekezdés b), q), valamint r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál (a továbbiakban: Szolgálat) közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottakra (a továbbiakban: közalkalmazott) terjed ki.

2. § A közalkalmazott felett a munkáltatói jogkört a főigazgató, illetőleg a főigazgató által belső rendelkezésben meghatározott szervezeti egység vezetője gyakorolja.

[A Kjt. 20. §-ának (2) bekezdéséhez]

3. § A közalkalmazotti jogviszony létesítésének általános feltétele a rendelet 1. számú mellékletben meghatározott valamennyi munkakörben a magyar állampolgárság.

[A Kjt. 20/B. §-ának (2) bekezdéséhez]

4. § A Kjt. 20/A. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően nem kötelező pályázat kiírása

a) a felsőfokú szakképzettséghez nem kötött munkakörök, valamint

b) a magasabb vezetői, illetőleg vezetői beosztás esetében.

[A Kjt. 23. §-ához]

5. § (1) Magasabb vezetői beosztásnak minősül:

a) az igazgatói,

b) a főosztályvezetői és

c) a főosztályvezető-helyettesi beosztás.

(2) Vezetői beosztásnak minősül az osztályvezetői beosztás.

(3) A magasabb vezetőt önálló munkakörbe történő kinevezéssel, a vezetőt vezető megbízással kell foglalkoztatni.

(4) A magasabb vezetői kinevezés, illetve a vezetői megbízás feltétele a szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség és legalább ötéves szakmai gyakorlat.

[A Kjt. 61. §-ához és a 70. §-ának (3) bekezdéséhez]

6. § (1) A Szolgálatnál foglalkoztatott közalkalmazottak fizetési osztályba sorolását, a munkaköröket, valamint a vezetői pótlékok mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az állományszervezési táblázatok kizárólag a rendelet 1. számú melléklete szerinti munkaköri elnevezéseket tartalmazhatják.

[A Kjt. 75. §-ához]

7. § (1) A pénztáros munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott, feltéve, hogy munkakörébe legalább havi egymillió forint összegű készpénzforgalom lebonyolítása tartozik, pénzkezelési pótlékra jogosult.

(2) A pótlék mértéke a közalkalmazotti pótlékalap 25%-a.

Helyi közlekedési bérlet

8. § A közalkalmazott a munkakörébe tartozó feladatok zavartalan ellátása érdekében a feladat teljesítésének helye szerinti közlekedési vállalat által kibocsátott időszaki bérletszelvényre, illetve (gyűjtő)jegyre jogosult.

JUTTATÁSOK

A ruházati ellátás általános szabályai

9. § (1) A közalkalmazott részére naptári évenként a közalkalmazotti „A” fizetési osztály „1” fizetési fokozatának megfelelő mértékű ruházati ellátást kell biztosítani. A ruházati ellátás összege a mindenkori norma alapján számfejthető, havi hányadokra osztható.

(2) Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a közalkalmazottnak munkaruhát köteles biztosítani.

(3) A ruházati ellátás számítását és kifizetését a Szolgálat gazdasági szerve hivatalból végzi. A ruházati ellátást minden esetben január 1-jével kell a jogosult javára írni, és a költségvetési lehetőségek függvényében az első negyedév végéig kifizetni.

(4) Amennyiben a közalkalmazotti jogviszony év közben létesül, a közalkalmazott időarányosan jogosult ruházati ellátásra. A ruházati ellátást ebben az esetben a kinevezésről szóló határozat keltét követő 30 napon belül ki kell fizetni.

(5) A közalkalmazotti állomány tagja a részére folyósított ruházati ellátással a Szolgálat gazdasági szerve által meghatározott időpontig számlával igazoltan köteles elszámolni. Ellenkező esetben a gazdasági szervnek a mindenkori adójogszabályok előírásai szerint kell eljárnia.

(6) Szünetel a ruházati ellátásra való jogosultság a fizetés nélküli szabadság, a szülési szabadság, illetve a GYED és a GYES folyósítása idején. Ha a jogosultság szünetelése év közben következik be, a már kifizetett ruházati ellátást nem kell visszafizetni.

(7) Ha átmeneti jelleggel szünetelt a ruházati ellátás folyósítása, az ismételt tényleges munkavégzés első napját követő 30 napon belül a munkavégzés első napjától az év végéig esedékes ruházati ellátást kell a közalkalmazott részére kifizetni.

(8) A közalkalmazotti állomány állásából felfüggesztett vagy előzetes letartóztatásban lévő tagja részére az ezen idő alatt esedékessé váló ruházati ellátás nem fizethető ki. A fegyelmi, illetve a büntetőeljárás befejezése után, ha a közalkalmazott jogviszonya nem szűnik meg, részére az esedékessé vált, visszatartott ruházati ellátást ki kell fizetni.

(9) Nem jár ruházati ellátás a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó felmentési idő azon részére, amely alatt a közalkalmazott mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. Az erre az időre járó, már kifizetett ruházati ellátást nem kell visszafizetni.

(10) Akinek év közben szűnik meg a közalkalmazotti jogviszonya, annak a jogviszony megszűnésének évében kifizetett ruházati ellátás időarányos részét vissza kell fizetnie.

(11) Mentesül a visszafizetési kötelezettség alól, akinek a közalkalmazotti jogviszonya a Kjt. 25. § (1) bekezdés b), c) pontja, 25/A. § (1) bekezdése, 30. § (1) bekezdés a), b), d), e) pontja alapján szűnik meg.

A külföldön tartózkodással kapcsolatos juttatások

10. § (1) Ideiglenes külföldi kiküldetést teljesít az a közalkalmazott (a továbbiakban: kiküldött), akinek meghatározott külföldi állomáshelyen történő munkavégzésének vagy képzésének időtartama a három hónapot nem haladja meg.

(2) A kiküldöttet külföldi munkavégzése idejére a belföldi illetménye illeti meg.

(3) A kiküldöttet külföldi képzése idejére 21 napig 100%-os, azon túl a teljes napidíj 80%-a illeti meg. A külföldi munkavégzés teljes időtartamára 100%-os napidíj jár.

(4) Az I. kategória szerinti napidíjra a magasabb vezetői és vezetői beosztású, illetve a tanácsadó beosztású közalkalmazott, a II. kategória szerinti napidíjra csoportvezető, főelőadó, főorvos, pszichológus beosztású közalkalmazott, a III. kategória szerinti napidíjra az I. és a II. napidíj-kategóriába nem tartozó, felsőfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazotti állományú munkatársak, a IV. kategória szerinti napidíjra a középfokú vagy alacsonyabb végzettséggel rendelkező közalkalmazotti állományú munkatársak jogosultak. A közalkalmazotti állomány tagjai tekintetében a napidíj mértékét a rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

(5) A kiküldöttet arra a naptári napra, amelyiken a külföldön töltött idő tartama eléri a nyolc órát, a teljes napidíj, arra a napra, amelyiken a külföldön töltött idő tartama a négy órát meghaladja, de nyolc óránál kevesebb, a napi díj 50%-a illeti meg. Ha a külföldön tartózkodás négy óránál rövidebb, a kiküldöttet napidíj nem illeti meg.

(6) A külföldre utazás indulási és érkezési helyének az országhatárt, repülőgépen történő utazásnál a repülőteret kell tekinteni.

(7) Ha a kiküldött ugyanazon a napon több országban járt, részére vagy azon országra megállapított napidíj fizethető ki, amelyikben hosszabb ideig tartózkodott, vagy a célországra (kiküldetési helyre) meghatározott napidíj.

(8) Ha a kiküldött térítésmentes étkeztetésben részesül, napidíját reggeli címén 15%-kal, ebéd címén 30%-kal, vacsora címén 30%-kal csökkenteni kell. Amennyiben a kiküldött a kiküldetés időtartama alatt külföldön térítésmentesen teljes élelmezési ellátásban részesül, napidíjának 25%-a illeti meg. A szállodai számlában elszámolt kötelező reggelit, a konferenciák részvételi díjában elszámolt étkezést, továbbá a kórházi ellátás keretében nyújtott étkeztetést térítésmentes étkeztetésnek kell tekinteni.

(9) A külföldre utazás indulási és érkezési napján a (8) bekezdéstől eltérően 100%-os napidíj jár.

(10) A kiküldöttet a külföldi tartózkodás során felmerülő, indokolt mértékű költségeinek fedezésére költségtérítés illeti meg. A kiküldöttet megillető költségtérítés magában foglalja a szállásköltség, az utas- és poggyászbiztosítás, az utazási költség (pl. alagút, parkolás, autópálya- használat, helyi tömeg- közlekedés díja) és a járműhasználati költség összegét.

(11) A számlával igazolt szobaár mellett mosatási és vasalási költség kizárólag a hét napot meghaladó Európán kívüli kiküldetés esetén számolható el oly módon, hogy az a külföldön tartózkodás 8. napjától kezdődően, szállodai éjszakánként az egynapi szállásköltség 10%-át nem haladhatja meg.

(12) A kiküldött az indulás és az érkezés napján elszámolhatja a lakásától (tartózkodási helyétől) az állomásig (repülőtérig) megtett út számlával igazolt taxiköltségét, továbbá a beutazási engedély (vízum) költségét.

(13) Tranzitországon történő átutazás esetén, ha a tranzitországban az érkezési és az indulási állomás (repülőtér) nem azonos, a két állomás közötti út számlával igazolt taxiköltsége számolható el.

(14) Az I. napidíj-kategóriába tartozók I. osztályú, illetve három- vagy négycsillagos szállodát, a II., III., és IV. napidíj-kategóriába tartozók II. osztályú, illetve háromcsillagos szállodát vehetnek igénybe.

(15) Amennyiben az utazás távolsága nem haladja meg az 1000 km-t és a biztonsági helyzet ezt külön nem indokolja, repülőgépet igénybe venni nem lehet, minden utazást vonattal, autóbusszal, illetve gépkocsival kell lebonyolítani. Ettől eltérni akkor lehet, ha a kiküldetést teljesítők teljes utazási költsége nem jelent 30%-nál magasabb többletkiadást a vasúti vagy közúti közlekedéshez képest.

(16) Ha a külföldre utazás repülőgéppel történik, a közalkalmazottak minden esetben „turista” osztályt vehetnek igénybe. Vonattal történő utazás esetén a közalkalmazott első osztályra szóló jegyet vehet igénybe.

KEDVEZMÉNYEK ÉS TÁMOGATÁSOK

Családalapítási támogatás

11. § (1) A családalapítási támogatás kamatmentes, visszatérítendő szociális támogatás, melynek célja a családalapítással járó anyagi terhekhez való hozzájárulás, a családalapításhoz szükséges alapvető lakhatási feltételek megteremtésének elősegítése érdekében a lakás berendezési és felszerelési tárgyai megvásárlásának biztosítása.

(2) Családalapítási támogatás igénylésére jogosult, aki

a) 40 évesnél nem idősebb, és

b) az adott Szolgálatnál legalább 2 évet megszakítás nélkül közalkalmazotti jogviszonyban töltött, továbbá

c) házastársával, élettársával, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetében gyermekével önálló lakásban vagy lakrészben együtt lakik.

ca) önálló lakásnak, illetve lakrésznek kell tekinteni a saját tulajdonban lévő lakást, bérlakást, albérletet, garzonszállást, családtagi minőségben használt legalább 1 szobát.

12. § (1) Nem adható támogatás annak:

a) akinek közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése folyamatban van,

b) aki ellen büntető- vagy fegyelmi eljárás van folyamatban,

c) aki korábban azonos célú támogatásban részesült, beleértve a más rendvédelmi szervtől kapott támogatást is,

d) akiről bebizonyosodik, hogy a támogatás iránti kérelmében valótlan adatokat közölt, illetve

e) akinek illetményét - a fennálló tartozásai miatt - további levonásokkal terhelni már nem lehet.

(2) A kérelmező részére nyújtható családalapítási támogatás összege a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap nyolcszorosáig terjedhet.

(3) A támogatást a havi rendszeres illetményből - ideértve a GYED-et és a GYES-t is - egyenlő részletekben történő levonással legfeljebb 36 hónap alatt kell visszafizetni.

(4) A családalapítási támogatás kamatmentes. A folyósított családalapítási támogatás kamatkedvezményéből származó jövedelem után a személyi jövedelemadót a Szolgálat a mindenkor hatályos személyi jövedelemadó törvényben foglaltak szerint fizeti meg.

(5) A családalapítási támogatás kizárólag az önálló lakás vagy lakrész lakberendezési és felszerelési tárgyai vásárlására engedélyezhető, illetve fordítható. A támogatás összegéből történő vásárlást - amely a kérelmező által az igénylőlapon feltüntetett tárgyakra irányulhat - a kérelmező nevére és lakcímére kiállított eredeti számlák másolatának a Szolgálat gazdasági szervénél történő leadásával kell igazolni, a támogatás folyósításától számított 90 naptári napon belül.

13. § (1) Meg kell vonni a támogatás még vissza nem fizetett részét attól, akinek közalkalmazotti jogviszonya:

a) áthelyezéssel,

b) neki felróható ok miatti felmentéssel,

c) elbocsátás fegyelmi büntetés kiszabásával, vagy

d) összeférhetetlenség megszüntetésének elmulasztása miatt szűnik meg.

(2) Ha az új munkáltató a folyósításkor megállapított - a mindenkori személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott közterhekkel növelt - támogatás hátralékát átvállalja, azt a Szolgálat részére egy összegben kell megtéríteni.

(3) A támogatásban részesítettnek a támogatás megvonásakor a folyósításkor megállapított - a mindenkori személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott közterhekkel növelt támogatást, vagy annak még vissza nem fizetett részét egy összegben kell megfizetnie. Amennyiben az egyösszegű visszafizetésre nem kerül sor, akkor a Szolgálat gazdasági szervének levonás útján kell érvényesíteni közalkalmazott illetménye terhére, illetve a bírósági végrehajtásról rendelkező jogszabály alapján kell eljárni.

(4) Az igénybe vevő elhalálozása esetén - amennyiben a Szolgálat halottjává nyilvánították - a felvett támogatás le nem törlesztett részét törölni kell.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve az igénybe vevő elhalálozása esetén, illetve ha a munkaköri feladatokkal összefüggő baleset vagy betegség vezet a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséhez, a közalkalmazott közvetlen felettese javaslatára a főigazgató méltányosságból engedélyezheti a támogatás még vissza nem fizetett részének törlését vagy mérséklését.

Illetményelőleg

14. § (1) A közalkalmazott részére illetményelőleg biztosítható.

(2) Nem engedélyezhető illetményelőleg a közalkalmazott részére, ha:

a) a közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése bármilyen okból folyamatban van,

b) a próbaidő alatt, illetve

c) a közalkalmazott a korábban részére engedélyezett illetményelőleget még teljes egészében nem törlesztette.

(3) Az illetményelőleg - a (2) bekezdésben közölt kizáró feltételek kivételével - egy naptári évben többször felvehető. Az illetményelőleg törlesztésének időtartama a 6 hónapot nem haladhatja meg. A kérelmező illetményét terhelő tartozásait és az illetményelőleg levonhatóságát a Szolgálat gazdasági szerve igazolja.

(4) Az engedélyezhető illetményelőleg összege a mindenkor érvényes minimálbér havi összegének ötszöröséig terjedhet. Az illetményelőleget a tárgyév december 5-ig le kell vonni, illetve vissza kell fizetni.

(5) A közalkalmazotti jogviszony megszüntetésekor a teljes illetményelőleg-tartozás visszafizetése egy összegben esedékessé válik. Ha a közalkalmazotti jogviszony nyugállományba helyezés miatt szűnik meg, az illetményelőleg-tartozás változatlan feltételek mellett törleszthető.

(6) A (3)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint kifizetett illetményelőleg mentes a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség alól. Amennyiben az érintett a felvett illetményelőleget nem téríti vissza, vagy azt más fizeti meg, akkor az előleg a személyi jövedelemadóról szóló hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően adóköteles bevételnek minősül.

Lakbértámogatás, albérleti díj hozzájárulás

15. § * 

Étkezési hozzájárulás

16. § (1) A közalkalmazotti állomány tagja étkezési hozzájárulásra jogosult. Az étkezési hozzájárulás - a főigazgató döntése alapján - étkezési utalvány vagy kedvezményes melegétkeztetés formájában biztosítható.

(2) Az étkezési utalvány havonta jár, kiadása az előző havi illetménnyel egyidejűleg esedékes. Az étkezési utalványra jogosultság szempontjából minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

(3) Nem jár étkezési utalvány:

a) a 30 napnál hosszabb időtartamú fizetés nélküli szabadság,

b) tartós betegállomány esetén a 61. naptól,

c) a GYED, a GYES időtartamára, valamint

d) a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó felmentési idő azon részére, amely alatt a közalkalmazott mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.

(4) A közalkalmazott részére étkezési utalvány nem jár, ha a Szolgálat kedvezményes melegétkeztetést biztosít.

(5) A hozzájárulás mértékét a főigazgató határozza meg.

SZOCIÁLIS ÉS KEGYELETI GONDOSKODÁS

A szociális gondoskodás

17. § (1) A közalkalmazotti állomány segélyezése a Szolgálat éves költségvetésben a szociális és kegyeleti gondoskodásból fakadó feladatok pénzügyi fedezetére létrehozott keretből kell biztosítani.

(2) A közalkalmazott szociális helyzetének függvényében a költségvetési források által biztosított keret erejéig az alábbi pénzbeli támogatásokban részesíthető:

a) szociális segély,

b) temetési segély.

(3) A közalkalmazott az alábbi természetbeni támogatásokban részesíthető:

a) kedvezményes üdülés,

b) anyagi és technikai eszközök, szolgáltatások térítésmentes vagy kedvezményes igénybevétele,

c) jogi tanácsadói, érdekvédelmi szolgáltatások igénybevétele.

Szociális segély

18. § (1) A szociálisan rászorulók szociális segélyben részesíthetők a következők szerint:

a) ha létfenntartásuk önhibájukon kívül olyan mértékben kerül ideiglenesen veszélybe, hogy az egy családtagra jutó nettó jövedelem nem éri el a mindenkori minimálbér összegét,

b) baleset bekövetkezése miatt előálló munkaképesség-csökkenés, vagy váratlan, indokolt kiadások felmerülése esetén, melyek következtében a közalkalmazott nem képes maga vagy családja létfenntartását biztosítani,

c) a beiskolázási terhek enyhítési céljából, ha a gyermek az általános iskolai vagy középfokú tanulmányait nappali tagozaton folytatja, és az egy családtagra jutó bruttó jövedelem nem éri el a mindenkori minimálbér összegének kétszeresét,

d) gyermek születését követően, ha az egy családtagra jutó bruttó jövedelem nem éri el a mindenkori minimálbér összegének kétszeresét.

(2) A szociális segély összege nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér kétszeresét, és az egy személynek juttatott szociális segély éves összege nem lehet több a minimálbér hatszoros összegénél.

(3) Szociális segélyben részesíthető a Szolgálat nyugállományban lévő volt közalkalmazottja a Szolgálat pénzügyi helyzetétől függően.

Temetési segély

19. § (1) Szociális helyzetének figyelembevételével temetési segélyben részesíthető a közalkalmazott, ha olyan hozzátartozója hunyt el, akinek eltartására kötelezett volt. Temetési segélyben részesíthető az elhunyt közalkalmazottnak közeli hozzátartozója (a továbbiakban: közeli hozzátartozó), ha a temetés kiadásai elsődlegesen reá hárulnak.

(2) A Szolgálat nyugállományban lévő volt közalkalmazottja és közeli hozzátartozója az (1) bekezdésben foglaltak szerint részesíthetők temetési segélyben.

(3) A temetési segély összege nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér kétszeres összegét.

(4) Nem folyósítható temetési segély akkor, ha a Szolgálat a temetés költségeinek legalább 50%-át átvállalta.

A pénzbeli támogatások igénylésével kapcsolatos eljárás szabályai

20. § (1) A közalkalmazott és az e rendeletben meghatározott jogosultak pénzbeli támogatásának folyósítását kezdeményezheti:

a) a pénzbeli támogatásra jogosult,

b) a Szolgálat Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság),

c) a jogosult közvetlen felettese.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a jogosult nyilatkozatát saját és háztartásában élő közeli hozzátartozóinak vagyoni helyzetéről,

b) ha a jogosult a Szolgálat közalkalmazottja, akkor a közvetlen felettesének állásfoglalását a kérelemben foglaltak megalapozottságáról és indokoltságáról.

(3) A kérelemhez csatolni kell a jogosult és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelemigazolását.

(4) Pénzbeli támogatásban csak az részesíthető, aki a szociális helyzetének megítéléséhez szükséges személyes adatokat a valóságnak megfelelően rendelkezésre bocsátja, igazolja és hozzájárul azok kezeléséhez.

(5) A pénzbeli támogatások kifizetéséről a Bizottság javaslatának figyelembevételével a főigazgató dönt. A főigazgató indokolt esetben a Bizottság javaslatától eltérő tartalmú döntést is hozhat.

Kedvezményes üdülés

21. § (1) A kedvezményes üdültetés a Szolgálat kezelésében lévő ingatlanok, továbbá a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság által a Szolgálat részére biztosított üdülőkbe szóló beutalók igénybevételével történik.

(2) Kedvezményes üdülésre jogosult:

a) a közalkalmazott és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók,

b) a nyugállományban lévő közalkalmazott és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, amennyiben a nyugállományba helyezésre nem a közalkalmazottnak felróható okból került sor,

c) a Szolgálat halottjának özvegye, árvája, amíg ellátást folyósítanak számára, illetve az özvegy akkor is, ha saját jogú nyugdíjat kap,

d) akik közalkalmazotti jogviszonya munkahelyi baleset, betegség miatt szűnt meg, feltéve, hogy a munkahelyi baleset, betegség nem nekik felróható okból következett be, valamint velük közös háztartásban élő közeli hozzátartozóik.

(3) A (2) bekezdés b)-d) pontokban meghatározott személyek csak főszezonon kívüli időszakban jogosultak kedvezményes üdülésre.

(4) Főszezonban - június 1. napjától augusztus 31. napjáig - történő üdültetésre a közalkalmazott 2 évenként egy alkalommal jogosult. Ettől a szabálytól csak akkor lehet eltérni, ha a szabad férőhelyek, illetve a rendelkezésre álló beutalókeret alapján arra lehetőség van.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményes üdülésért térítési díjat kell fizetni.

A pénzbeli támogatások és a kedvezményes üdülés közös szabályai

22. § (1) A pénzbeli támogatások mértékének megállapításánál és folyósításánál, valamint a kedvezményes üdülés biztosításánál azonos körülmények fennállása esetén előnyben kell részesíteni:

a) a három vagy több gyermeket nevelő jogosultat,

b) a gyermekét egyedül nevelő jogosultat,

c) a Szolgálat halottjának özvegyét, árváját, valamint

d) a munkahelyi baleset vagy betegség következtében megrokkantakat.

(2) A pénzbeli támogatásokat és a kedvezményes üdülést terhelő közterheket a Szolgálat költségvetéséből kell fedezni.

A szociális gondoskodásra vonatkozó egyéb szabályok

23. § A nyugállományú közalkalmazottal, valamint az elhunyt közalkalmazott, nyugállományú elhunyt közalkalmazott özvegyével, árvájával, amíg ellátást folyósítanak számára, illetve az özveggyel, akkor is, ha saját jogú nyugdíjat kap, kapcsolatos szociális gondoskodás keretében:

a) igény szerint - évente - találkozók szervezhetők,

b) megszervezhető, hogy ünnepi alkalmakkor (pl. születésnap, karácsony, évforduló stb.) ezen személyeket az alkalomhoz illő módon köszöntsék.

A kegyeleti gondoskodás

24. § (1) A közalkalmazotti állomány, illetve a nyugállomány azon elhunyt tagja - halálának körülményei, életútja és érdemei szerint - minősíthető a Szolgálat halottjává, aki rendelkezik 10 év folyamatos közalkalmazotti viszonyban eltöltött idővel, melyből legalább 5 évet az adott Szolgálatnál töltött, valamint munkaköri feladatát átlag feletti eredményességgel és hivatástudattal látta el.

(2) Nem minősíthető a Szolgálat halottjává:

a) aki halálát szándékosan maga okozta,

b) akinek halála önhibájából eredő ittas vagy bódult állapotának következménye, vagy halála ezzel összefüggésben következett be,

c) akinek közalkalmazotti jogviszonya elbocsátás fegyelmi büntetés miatt szűnt meg;

d) aki közalkalmazotti jogviszonyáról lemondott,

e) akit (nyugállományba helyezést követően) bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt.

(3) A Szolgálat halottja esetében az elhunyt érdemeit és életútját méltató határozatot kell megjelentetni.

(4) A Szolgálat halottjának temetési költségeit a Szolgálat viseli.

A kiegészítő egészségügyi szolgáltatások

25. § (1) A Szolgálat fogorvosi rendelőjében elvégzett fogszakorvosi és szájsebészeti eljárások - a fogpótlások kivételével - térítésmentesek. A fogpótlások fogtechnikai költségeit a közalkalmazott maga viseli. A Budapesten kívüli munkahelyen munkát végző közalkalmazott részére a fogszakorvosi és szájsebészeti eljárások költségeinek 75%-a téríthető, évente legfeljebb a közalkalmazotti pótlékalap 100%-áig. * 

(2) A közalkalmazott részére a szemész szakorvos által meghatározott gyógyszemüveg-, illetve kontaktlencse-készítés költségeinek 75%-a téríthető, évente legfeljebb a közalkalmazotti pótlékalap 100%-áig.

(3) A kifizetés rendjét és annak mértékét a Szolgálat főigazgatója utasításban határozza meg.

26. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2)-(3) * 

1. számú melléklet a 4/2008. (XII. 31.) TNM rendelethez

A közalkalmazottak által betölthető egyes beosztások megnevezése, fizetési osztálya, valamint a vezetői pótlék mértéke

Fizetési osztályok Vezetői
Munkakörök A B C D E F G H I J pót-
lék%-a
(vezetői meg-
bízás esetén)
Magasabb vezetői beosztások:
Igazgató * * * * *
Főosztályvezető * * * * *
Főosztályvezető-helyettes * * * * *
Vezetői beosztások:
Osztályvezető * * * * * 200
Oktatói munkakörök:
Tanár, nyelvtanár * * * *
Ügyintézői munkakörök:
Csoportvezető * * * * *
Főelőadó * * * * *
Könyvtáros * * *
Tanácsadó * * * * * *
Mérnök * * * *
Előadó * * * *
Gondnokságvezető * * * * *
Pénztáros * * *
Műszaki ellenőr * * * * *
Egészségügyi munkakörök:
Főorvos * *
Orvos * * *
Pszichológus * * *
Vezető asszisztens * *
Asszisztens * * * *
Gyógytornász * * *
Laboráns * *
Ügyviteli munkakörök:
Több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott * * *
Több munkafolyamatot ellátó ügyintéző * * *
Operátor * * *
Fizikai munkakörök:
Vezető technikus * * *
Technikus * * *
Műhelyvezető * * *
Részlegvezető * * *
Garázsmester * * *
Szakmunkás több szakmával * * *
Szakmunkás * * *
Erőműkezelő * * *
Kazánfűtő * * *
Étteremvezető * * *
Konyhafőnök, konyhavezető * * *
Részlegvezető szakács * * *
Önálló szakács * * *
Cukrász * * *
Beosztott szakács * * *
Büfévezető * * *
Felszolgáló * * * *
Raktárvezető * * *
Raktáros * * *
Beszerző * * *
Gondnok * * * *
Fényképész * * *
Indító, garázsmester * * * *
Gépjárművezető * * *
Betanított munkás *
Segédmunkás *
Kocsimosó *
Kézbesítő *
Telefonközpont-kezelő *
Takarító *
Szobalány *
Konyhalány, mosogató *
Kézilány *
Büfés * * *

2. számú melléklet a 4/2008. (XII. 31.) TNM rendelethez

Kiküldetés esetén járó valuta-költségtérítés összegei
(napidíj)

Ország Valutanem I.
kategória
II.
kategória
III.
kategória
IV.
kategória
Afrika
Algéria EUR 71 64 58 52
Angola USD 73 66 59 53
Bénin USD 73 66 59 53
Bissau-Guinea USD 81 73 66 59
Botswana USD 64 58 52 47
Burkina Faso USD 72 65 59 53
Burundi USD 70 63 57 51
Comore-szigetek USD 78 70 63 57
Csád USD 77 69 62 56
Dél-Afrika EUR 57 51 46 41
Dzsibuti USD 75 68 61 55
Egyenlítői Guinea USD 68 61 55 50
Egyiptom EUR 63 57 51 46
Elefántcsontpart USD 68 61 55 50
Eritrea USD 67 60 54 49
Etiópia USD 70 63 57 51
Gabon USD 68 61 55 50
Gambia USD 64 58 52 47
Ghána USD 68 61 55 50
Guinea USD 68 61 55 50
Kamerun USD 69 62 56 50
Kenya USD 70 63 57 51
Kongó USD 78 70 63 57
Kongói Demokratikus Köztársaság USD 71 64 58 52
Közép-afrikai Köztársaság USD 73 66 59 53
Lesotho USD 64 58 52 47
Libéria USD 68 61 55 50
Líbia EUR 72 65 59 53
Madagaszkár USD 69 62 56 50
Malawi USD 69 62 56 50
Mali USD 72 65 59 53
Marokkó EUR 60 54 49 44
Mauritánia USD 69 62 56 50
Mauritius USD 71 64 58 52
Mozambik USD 67 60 54 49
Namíbia USD 65 59 53 48
Niger USD 71 64 58 52
Nigéria USD 80 72 65 59
Ruanda USD 71 64 58 52
Sao Tome és Principe USD 72 65 59 53
Seychelle-szigetek USD 77 69 62 56
Sierra Leone USD 69 62 56 50
Szenegál USD 71 64 58 52
Szomália USD 52 47 42 38
Szudán USD 72 65 59 53
Szváziföld USD 63 57 51 46
Tanzánia USD 54 49 44 40
Togó USD 68 61 55 50
Tunézia EUR 62 56 50 45
Uganda USD 62 56 50 45
Zambia USD 70 63 57 51
Zimbabwe USD 74 67 60 54
Zöld-foki-szigetek USD 68 61 55 50
Amerika
Amerikai Egyesült Államok USD 79 71 64 58
Antigua és Barbuda USD 69 62 56 50
Argentína USD 64 58 52 47
Bahama USD 74 67 60 54
Barbados USD 77 69 62 56
Belize USD 69 62 56 50
Bermuda USD 69 62 56 50
Bolívia USD 61 55 50 45
Brazília EUR 59 53 48 43
Chile EUR 57 51 46 41
Costa Rica USD 68 61 55 50
Dominikai Közösség USD 64 58 52 47
Dominikai Köztársaság USD 64 58 52 47
Ecuador USD 65 59 53 48
Grenada USD 77 69 62 56
Guatemala USD 67 60 54 49
Guyana USD 68 61 55 50
Haiti USD 68 61 55 50
Holland Antillák USD 69 62 56 50
Honduras USD 72 65 59 53
Jamaica USD 68 61 55 50
Kanada EUR 64 58 52 47
Kolumbia USD 64 58 52 47
Kuba USD 74 67 60 54
Mexikó USD 67 60 54 49
Montserrat USD 69 62 56 50
Nicaragua USD 66 59 53 48
Panama USD 67 60 54 49
Paraguay USD 65 59 53 48
Peru USD 66 59 53 48
Puerto Rico USD 69 62 56 50
Saint Kitts és Nevis USD 69 62 56 50
Saint Lucia USD 69 62 56 50
St. Vincent és Grenadine USD 69 62 56 50
Salvador USD 69 62 56 50
Suriname USD 68 61 55 50
Trinidad és Tobago USD 69 62 56 50
Uruguay USD 64 58 52 47
Venezuela USD 66 59 53 48
Ausztrália EUR 65 59 53 48
Cook-szigetek USD 72 65 59 53
Fidzsi-szigetek USD 66 59 53 48
Kiribati USD 72 65 59 53
Marshall-szigetek USD 72 65 59 53
Mikronézia USD 68 61 55 50
Nyugat-Szamoa USD 68 61 55 50
Pápua Új-Guinea USD 70 63 57 51
Salamon-szigetek USD 61 55 50 45
Tonga USD 60 54 49 44
Tuvalu USD 66 59 53 48
Új-Kaledónia USD 66 59 53 48
Új-Zéland USD 66 59 53 48
Vanuatu USD 71 64 58 52
Ázsia
Afganisztán USD 66 59 53 48
Azerbajdzsán USD 69 62 56 50
Bahrein USD 69 62 56 50
Bangladesh USD 67 60 54 49
Bhután USD 69 62 56 50
Brunei USD 64 58 52 47
Egyesült Arab Emirátusok USD 68 61 55 50
Fülöp-szigetek USD 65 59 53 48
Grúzia USD 65 59 53 48
Hong Kong EUR 63 57 51 46
India USD 70 63 57 51
Indonézia EUR 70 63 57 51
Irak USD 84 76 68 61
Irán EUR 72 65 59 53
Izrael USD 79 71 64 58
Japán EUR 76 68 61 55
Jemen USD 65 59 53 48
Jordánia EUR 63 57 51 46
Kambodzsa USD 66 59 53 48
Katar EUR 60 54 49 44
Kazahsztán EUR 72 65 59 53
Kína EUR 69 62 56 50
Kirgizisztán USD 58 52 47 42
Koreai Köztársaság EUR 65 59 53 48
Koreai NDK USD 72 65 59 53
Kuwait EUR 60 54 49 44
Laosz USD 65 59 53 48
Libanon USD 77 69 62 56
Macao USD 68 61 55 50
Malajzia EUR 59 53 48 43
Maldív-szigetek USD 69 62 56 50
Mianmar USD 66 59 53 48
Mongólia EUR 68 61 55 50
Nepál USD 65 59 53 48
Omán USD 67 60 54 49
Örményország USD 68 61 55 50
Pakisztán EUR 68 61 55 50
Palesztina USD 79 71 64 58
Srí Lanka USD 65 59 53 48
Szaúd-Arábia EUR 66 59 53 48
Szingapúr EUR 60 54 49 44
Szíria EUR 69 62 56 50
Tajvan EUR 63 57 51 46
Thaiföld EUR 60 54 49 44
Törökország EUR 68 61 55 50
Türkmenisztán USD 76 68 61 55
Üzbegisztán USD 67 60 54 49
Vietnam USD 65 59 53 48
Európa
Albánia EUR 76 68 61 55
Ausztria EUR 72 65 59 53
Belorusszia EUR 62 56 50 45
Belgium EUR 70 63 57 51
Bosznia-Hercegovina EUR 70 63 57 51
Bulgária EUR 68 61 55 50
Ciprus EUR 63 57 51 46
Cseh Köztársaság EUR 62 56 50 45
Dánia EUR 76 68 61 55
Észtország EUR 60 54 49 44
Finnország EUR 71 64 58 52
Franciaország EUR 71 64 58 52
Gibraltár EUR 65 59 53 48
Görögország EUR 64 58 52 47
Hollandia EUR 69 62 56 50
Horvátország EUR 67 60 54 49
Írország EUR 68 61 55 50
Izland EUR 71 64 58 52
Lengyelország EUR 59 53 48 43
Lettország EUR 62 56 50 45
Liechtenstein EUR 78 70 63 57
Litvánia EUR 60 54 49 44
Luxemburg EUR 65 59 53 48
Macedónia EUR 70 63 57 51
Málta EUR 65 59 53 48
Moldova EUR 69 62 56 50
Monaco EUR 71 64 58 52
Nagy-Britannia EUR 72 65 59 53
Németország EUR 70 63 57 51
Norvégia EUR 71 64 58 52
Olaszország EUR 69 62 56 50
Oroszország EUR 77 69 62 56
Portugália EUR 66 59 53 48
Románia EUR 70 63 57 51
Spanyolország EUR 67 60 54 49
Svájc EUR 74 67 60 54
Svédország EUR 71 64 58 52
Szerbia EUR 71 64 58 52
Montenegro EUR 71 64 58 52
Szlovák Köztársaság EUR 62 56 50 45
Szlovénia EUR 61 55 50 45
Ukrajna EUR 71 64 58 52
Vatikán EUR 69 62 56 50

  Vissza az oldal tetejére