A jogszabály mai napon ( 2021.06.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelet

az igazságügyért felelős miniszter és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának eljárásáról

A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 11. törvényerejű rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, valamint a 14. § tekintetében a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § *  E rendelet hatálya a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezményben megjelölt közokiratoknak a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: Kamara) által kiadott tanúsítvány kiadásáért járó igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének módjára terjed ki.

A tanúsítvány kiállítása iránti kérelem

2-9. § * 

A tanúsítvány kiállításáért a Kamarát megillető díjra vonatkozó rendelkezések

10. § (1) *  A díjat a Kamara - díjak kezelésére és nyilvántartására elkülönített - 10918001-00000007-15030116 számú fizetési számlájára átutalással, postai készpénzátutalási megbízással vagy bankkártyával kell megfizetni.

(2) * 

(3) A díjat minden aláírás után meg kell fizetni, amelyre vonatkozóan a kérelmező a tanúsítvány kiállítását kéri.

(4) Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni.

11. § (1) A Kamara a befizetett díjat kérelemre visszatéríti, ha * 

a) a tanúsítvány kiállítása más szerv hatáskörébe tartozik,

b) a kérelem visszavonásáról az esetleges hiánypótlási felhívás elküldését vagy a tanúsítvány kiállítását megelőzően tudomást szerzett.

(2) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet a Kamara az (1) bekezdésben foglaltak szerint téríti vissza.

(3) *  A visszatérítés iránti kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés jogcímét, a számlatulajdonos nevét, a számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. A díj visszatérítését a Kamara a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással vagy a postai címre történő kiutalással teljesíti.

Záró rendelkezések

12. § * 

13. § Ez a rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

14. § * 

Melléklet a 16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelethez

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Ország:
Country:
Ezt a közokiratot
This public document
2. írta alá:
has been signed by:
3. minőségében eljárva:
acting in the capacity of:
4. Az okirat
pecsétjével (bélyegzőlenyomatával) van ellátva.
bears the seal/stamp of:
Tanúsítja
Certified
5. helység:
at:
6. időpont: (év) (hónap) (nap)
date: (year) (month) (day)
7. kiállító:
by:
8. Ügyszám:
No.:
9. Pecsét (bélyegzőlenyomat): 10. Aláírás:
Seal/stamp: Signature:

  Vissza az oldal tetejére