A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/2008. (IX. 23.) IRM rendelet

a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet és a Budapesti Fegyház és Börtön tiszthelyettes és zászlós állományának vissza nem térítendő lakáscélú támogatásáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e), f) és n) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, a Budapesti Fegyház és Börtön, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet tiszthelyettes és zászlós állományú tagja írásban benyújtott kérelmére a tulajdonába kerülő Budapesten, illetve 50 km-es körzetén belül található új vagy használt lakás, lakóház (a továbbiakban együtt: lakás) vásárlása céljából, szolgálati érdekből vissza nem térítendő lakáscélú támogatásban (a továbbiakban: támogatás) részesül - ha megfelel a 2. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és a (2) bekezdésében foglalt feltételeknek és vállalja a 2. § (1) bekezdés g)-h) pontjában meghatározott kötelezettségek teljesítését - a munkáltatónak erre a célra rendelkezésre álló költségvetési előirányzata erejéig. A rendelkezésre álló költségvetési forrás kimerülése esetén, erre utaló indokolással a támogatási kérelmet el kell utasítani.

(2) * 

(3) *  A támogatást legfeljebb 120 hónapig, havonta kell folyósítani. A támogatás havi nettó összege a pénzügyi intézmény által a lakás vásárlására folyósított hitel mindenkori havi törlesztő részlete, de legfeljebb negyvenezer forint.

1/A. § *  Az országos rendőrfőkapitány, illetve a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka szolgálati érdekből a támogatás folyósítását, kivételesen indokolt esetben, az 1. § (1) bekezdésében meghatározottól eltérő szolgálati helyen szolgálatot teljesítő tiszthelyettes és zászlós állományú tag írásban benyújtott kérelmére, a tulajdonába kerülő - a szolgálatteljesítési helyén, illetve 50 km-es körzetén belül található - lakás vásárlása céljából is engedélyezheti, ha a kérelmező szolgálatteljesítési helyén a létszámhiány ezt megalapozza.

2. § (1) A támogatás akkor nyújtható, ha a támogatásban részesülő személy (a továbbiakban: támogatott)

a) *  pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönt vesz igénybe az 1. § (1) bekezdésében és az 1/A. §-ban meghatározott lakás vásárlásához;

b) a lakás legalább fele részére tulajdonjogot szerez;

c) * 

d) előírt próbaidejét letöltötte;

e) a kérelem elbírálásának időpontjában nem töltötte be a 47. életévét;

f) *  valamint a vele egy háztartásban élő házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke, vele együtt költöző más közeli hozzátartozója az 1. § (1) bekezdésében és az 1/A. §-ban meghatározott helyen a méltányolható lakásigényt kielégítő lakástulajdonnal vagy lakás használatát biztosító jogviszonnyal nem rendelkezik;

g) kötelezettséget vállal arra, hogy

ga) a támogatás időtartama alatt a támogatást nyújtó szerv hivatásos állományában teljesít szolgálatot;

gb) a munkáltatónak a támogatás odaítéléséről szóló értesítése kézhezvételétől számított kilencven napon belül - a 3. melléklet szerinti megállapodás megkötése érdekében - az adásvételi szerződés és a kölcsönszerződés egy példányát a munkáltató részére átadja, és

h) *  hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás igénybevételével vásárolt lakásra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot a munkáltató javára a támogatási összeg erejéig bejegyezzék.

(2) *  A támogatás - az egyéb feltételek fennállása esetén is - csak a támogatást igénylő méltányolható lakásigénye kielégítése céljából nyújtható. A méltányolható lakásigény meghatározására a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 2. § 9. pontjában és 2/A. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

3. § (1) A 2. §-ban foglalt feltételek igazolására a kérelemhez csatolni kell az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot.

(2) Ha a támogatást kérő a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a munkáltató a kérelem beérkezésétől számított öt napon belül - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra hívja fel. Ha a támogatást kérő a kitűzött határidőre a felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, a munkáltató a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(3) A munkáltató a támogatási kérelmeket beérkezésük sorrendjében bírálja el. A munkáltató döntéséről a kérelem kézhezvételétől, illetve a hiánypótlás teljesítésétől számított 30 napon belül értesíti a támogatást kérőt.

(4) A munkáltató a kérelem elbírálását az eljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti, ha a támogatást kérő ellen fegyelmi, méltatlansági vagy büntetőeljárás van folyamatban. Az eljárás jogerős befejezését követően a munkáltató 30 napon belül értesíti döntéséről a támogatást kérőt.

4. § (1) A támogatott a kölcsönszerződés megkötését követően a 2. melléklet szerinti folyósítási kérelmet nyújt be a munkáltatóhoz.

(2) A munkáltató a folyósítási kérelemhez mellékelt kölcsönszerződésben megállapított havi törlesztő részlet alapján a 1. § (3) bekezdésben foglaltak szerint, meghatározza a folyósítható támogatás havi összegét, és a támogatottal megköti a megállapodást.

(3) A támogatás folyósítása átutalással, a támogatott által megadott folyószámlára - a havi illetménnyel egyidejűleg - a megállapodás megkötését követő hónaptól és a támogatási megállapodásban meghatározott ideig történik.

(4) Ha a havi törlesztő részlet összegét a pénzügyi intézmény megváltoztatja, az erről szóló értesítést, továbbá az éves elszámolást a kézhezvételétől számított 8 napon belül a támogatott köteles a munkáltatónak bemutatni. A munkáltató az értesítés, illetve az elszámolás bemutatását követő 15 napon belül felülvizsgálja a támogatás havi összegét, és a 1. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szükség szerint módosítja. A módosításról a támogatottat 8 napon belül írásban értesíti.

(5) A munkáltató a támogatással kapcsolatos feltételek fennállását és kötelezettségek teljesítését folyamatosan ellenőrzi, az ehhez szükséges adatokat nyilvántartja.

5. § (1) A támogatást egy összegben 60 napon belül vissza kell fizetni, és a támogatás folyósítását azonnal meg kell szüntetni, ha a támogatott

a) hivatásos szolgálati jogviszonya

aa) saját kérelmére közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezés;

ab) lemondás;

ac) fegyelmi eljárás keretében szolgálati viszony megszüntetése vagy lefokozás fenyítés kiszabása;

ad) büntetőeljárás keretében szolgálati viszony megszüntetés, lefokozás vagy közügyektől eltiltás alkalmazása;

ae) méltatlanná válás

miatt szűnik meg;

b) *  a Budapesti Rendőr-főkapitányságról, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetből, a Budapesti Fegyház és Börtönből, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetből, illetve az 1/A. §-ára figyelemmel a támogatás engedélyezésekor fennálló szolgálati helyről saját kérésére más szolgálati helyre áthelyezésre kerül;

c) nem tesz eleget az ingatlan-adásvételéhez kapcsolódó kölcsönszerződésben meghatározott fizetési, vagy a 4. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének, vagy

d) elidegeníti azt a lakást, amelynek megszerzése érdekében a támogatást igénybe vette.

(2) A támogatás folyósítását a hivatásos szolgálati jogviszony megszűnésének napjával meg kell szüntetni, ha a támogatott hivatásos szolgálati jogviszonya

a) közös megegyezéssel;

b) felmentéssel;

c) a hivatásos állomány tagja halálával; vagy

d) a törvény erejénél fogva

szűnik meg.

(3) *  A támogatás folyósításának megszüntetését, illetve a támogatottal történt elszámolást követően a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének törléséről a munkáltató gondoskodik.

6. § Az országos rendőrfőkapitány, illetve a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka kérelemre, különös méltánylást érdemlő - a támogatottnak fel nem róható, előre nem látható - körülmény fennállása esetén a támogatás

a) egyösszegű visszafizetése helyett részletfizetést engedélyezhet,

b) egyösszegű visszafizetésétől eltekinthet,

c) további folyósítását a megállapodásban rögzített időpontig engedélyezheti.

7. § Ez a rendelet 2008. október 1-jén lép hatályba.

8. § *  E rendeletnek az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 11/2019. (IV. 8.) BM rendelettel megállapított 1. § (3) bekezdését a 2019. január 1-jét követően folyósított lakáscélú támogatásokra is alkalmazni kell.

1. melléklet a 21/2008. (IX. 23.) IRM rendelethez * 

NYILATKOZAT
vissza nem térítendő lakáscélú támogatás igényléséhez

A támogatást kérő neve, rendfokozata: .................................................................................................

Születési helye: .................................................., ............... év .................................... hó ............ nap

Anyja neve: ...........................................................................................................................................

Lakcíme: ................................................................................................................................................

Szolgálati helye: ....................................................................................................................................

Beosztása: ..............................................................................................................................................

Telefon, mobil száma: ...........................................................................................................................

Hivatásos jogviszony kezdete: ..............................................................................................................

Családi állapota: ....................................................................................................................................

Házas-/élettárs neve: ..............................................................................................................................

A támogatást kérővel együtt lakó személyek:

neve szül. éve rokoni kapcsolat
................................................................. ....................................................... .................................................................
................................................................. ....................................................... .................................................................

Kijelentem, hogy én, házastársam, élettársam, kiskorú gyermekem, velem a lakás megvásárlását követően egy háztartásban élő más közeli hozzátartozóm Budapesten és 50 km-es körzetében, illetve .......................... -n (szolgálati hely megnevezése) és 50 km-es körzetében lakástulajdonnal, lakás használatát biztosító jogviszonnyal nem rendelkezem, illetve nem rendelkezik.

........................., 200.....................................

.....................................
támogatást kérő

2. melléklet a 21/2008. (IX. 23.) IRM rendelethez

KÉRELEM
vissza nem térítendő lakáscélú támogatás folyósítására

1. A kérelmező neve, rendfokozata: ......................................................................................................

2. Születési neve: ..................................................................................................................................

3. Anyja neve: ........................................................................................................................................

4. Születési hely: .........................................., ................. év ...................................... hó .............. nap

5. Személyi azonosító igazolvány száma: .............................................................................................

6. Szolgálati helye: ................................................................................................................................

7. Beosztása: ..........................................................................................................................................

8. Munkahelyi/mobil telefon: ................................................................................................................

9. Hivatásos jogviszony kezdete: ...........................................................................................................

10. Családi állapota: ..............................................................................................................................

11. Házas-/élettárs neve: ........................................................................................................................

12. Lakcíme: ..........................................................................................................................................

13. A kérelmezővel együtt költöző személyek: .....................................................................................

14. A vásárolt lakás címe, adatai: ..........................................................................................................

15. A vásárolt lakás vételára: .................................................................................................................

16. A pénzügyi intézmény által folyósított kölcsön:

összege: .......................................................................................................................................

havi törlesztőrészlete: ..................................................................................................................

17. A pénzügyi intézmény megnevezése, címe: ....................................................................................

18. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben és a mellékleteiben közölt adatok helytállóságáért büntetőjogi, fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozom.

Kelt: ...............................................

.....................................
kérelmező aláírása

Melléklet: 1. adásvételi szerződés

2. pénzügyi intézmény kölcsönszerződése

3. melléklet a 21/2008. (IX. 23.) IRM rendelethez

MINTA

(2 példányban kell kitölteni)

MEGÁLLAPODÁS
a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról és annak feltételeiről

mely létrejött egyrészről a ......................................................... (székhely, adószám), mint munkáltató képviseletében eljáró ............................................... név ................................. beosztás - a továbbiakban: Támogató - másfelől

.......................................................... név ................................. beosztás, mint munkavállaló (születési név: .........................................., anyja neve: ....................................... születési hely, idő: .................................................. személyi azonosító igazolvány száma: ................................. - a továbbiakban: Támogatott - között a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról szóló 21/2008. (IX. 23.) IRM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján, az alábbi feltételekkel:

1. A megállapodás tárgya, vállalások

1.1. Jelen megállapodás tárgya a Támogatott lakásvásárlása céljából, pénzügyi intézménytől felvett kölcsön havi törlesztőrészletéhez történő vissza nem térítendő támogatás nyújtása 200...év... hónap és 20...év... hónap közötti időszakban.

1.2. A Támogató az első évben azaz 20... év......hónaptól - 20... év ...... hónapig havi ...... Ft azaz ..................... forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, amelyet a Rendelet szerint felülvizsgál és szükség szerint egyoldalú jognyilatkozattal módosít.

1.3. A Támogatott vállalja, hogy a támogatás folyósításának ideje alatt a támogatóval fennálló hivatásos szolgálati jogviszonyát budapesti szolgálati helyén fenntartja.

2. A megállapodás alapját képező dokumentumok, adatok

2.1. A Felek rögzítik, hogy közöttük jelen megállapodás a Rendelet szerinti, jóváhagyott támogatási kérelem, valamint az annak mellékletét képező, az ingatlan elhelyezkedése szerint illetékes Földhivatalnál érkeztetett ingatlan-adásvételi szerződés és a pénzügyi intézménnyel megkötött kölcsönszerződés alapján jött létre, amely dokumentumok jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

2.2. A támogatás tárgya szerinti lakás adatai:

2.2.1. Címe: .....................................................................................................................................

2.2.2. Helyrajzi száma: ...................................................................................................................

2.2.3. A Támogatott tulajdoni hányada: .........................................................................................

2.2.4. Vételára Ft-ban: ...................................................................................................................

2.3. A lakás vételéhez kapcsolódó pénzügyi intézménnyel kötött kölcsönszerződés adatai:

2.3.1. A pénzügyi intézmény neve: ................................................................................................

2.3.2. A kölcsönszerződés száma, megkötésének dátuma: .............................................................

2.3.3. A teljes kölcsönösszeg Ft-ban: ............................................................................................

2.3.4. A kölcsön teljes futamideje (hónap): ....................................................................................

2.3.5. A kölcsön lejáratának dátuma: .............................................................................................

2.3.6. A havi törlesztőrészlet összege Ft-ban: ................................................................................

2.3.7. A kölcsön törlesztésére szolgáló lakossági folyószámla száma: ..........................................

3. A támogatás összege és folyósításának rendje

3.1. A Támogató vállalja, hogy a Támogatott által megjelölt lakossági folyószámlára az 1.2. pontban meghatározott összeget minden hónapban a havi illetmény folyósításával egyidejűleg átutalja.

3.2. Támogatott a Rendelet 4. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a kézhezvételtől számított 8 napon belül bemutatja a havi törlesztő részlet változásáról szóló pénzügyi intézmény által kiadott értesítést, illetve a kölcsön törlesztéséről szóló éves elszámolást. Az előírt kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a támogatás folyósítását meg kell szüntetni.

4. *  A támogatás biztosítéka

A Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás biztosítékául, a 2.2. alpontban megjelölt ingatlant a ............ támogatási összeg erejéig jelzálogjog terhelje, és ezen jog a Támogató javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

5. Felek jogai és kötelezettségei

5.1. A Támogatott büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy a jelen megállapodás megkötésének alapjául szolgáló jognyilatkozatok, adatszolgáltatások megtételekor kizárólag valós adatokat szolgáltatott.

5.2. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás folyósításával és ellenőrzésével kapcsolatos adatokat a Támogató nyilvántartsa és ellenőrizze.

6. A támogatás visszafizetése

A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Rendelet 5. §-ában meghatározottak szerinti visszafizetési kötelezettség terheli.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. A jelen megállapodásban nem szabályozott feltételekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

7.2. Jelen megállapodást a Felek külön-külön elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt tanúk előtt aláírták.

Kelt: .................. 200.......................... hónap ...... nap

..........................................................................
Támogató
..........................................................................
Támogatott
Pénzügyi ellenjegyezés
Tanúk
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
..........................................................................
gazdasági vezető
Jogi ellenjegyzés
..........................................................................

Készült 2 eredeti példányban

Csatolandó:

1. számú melléklet: Kérelem vissza nem térítendő lakáscélú támogatás folyósítására

2. számú melléklet: Ingatlan adásvételi szerződés

3. számú melléklet: Pénzügyi intézménnyel kötött kölcsönszerződés


  Vissza az oldal tetejére