A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

25/2008. (IX. 23.) KHEM rendelet

a hajózási bírság kivetése részletes szabályairól és a bírság felhasználása rendjéről

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet rendelkezéseit a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény XI. fejezetében megállapított hajózási bírság kiszabására és megfizetésére kell alkalmazni.

2. § (1) *  A hajózási hatóság a hajózási bírságot az ügyben érintett úszólétesítmény üzembentartójával szemben szabja ki.

(2) * 

(3) Nincs helye a bírság kiszabásának, ha a jogsértő cselekmény elkövetése óta hat hónap eltelt (elévülés).

(4) Az elévülés határidejének kezdő napja az a nap, amikor a jogsértés tényállása megvalósul.

(5) Ha a jogsértés jogellenes állapot előidézésével, illetve fenntartásával valósul meg, az elévülési határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez az állapot fennáll.

(6) Ha a jogsértés kötelesség teljesítésének elmulasztása által valósul meg, az elévülési határidő az azt követő napon kezdődik, amikor az úszólétesítmény üzembentartója még jogszerűen eleget tehetett volna kötelességének.

3. § A bírság összegének megállapításánál figyelemmel kell lenni az eset összes körülményére, ezen belül különösen

a) a jogellenes magatartás súlyára és a felróhatóság mértékére,

b) a jogsértő állapot fennállásának időtartamára,

c) a jogellenes magatartásnak a hajózás biztonságát veszélyeztető jellegére,

d) a jogellenes magatartással okozott hátrány mértékére,

e) a jogsértés 2 éven belüli ismétlődésére,

f) a jogsértő állapot megszüntetésére tett, a hajózási hatóság eljárását megelőző, attól független tevékenységre.

4. § A hajózási bírságot az azt megállapító jogerős és végrehajtható határozatban előírt határidőn belül kell - a bírság megfizetésére kötelező határozat számának feltüntetésével - a hajózási hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú költségvetési előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni.

5. § (1) A bírság összegének 60%-át a hajózási hatóság ellenőrző tevékenység végzésére, az ahhoz szükséges eszközök beszerzésére és karbantartására, 40%-át a hajós oktatás támogatására kell fordítani.

(2) A hajós oktatás támogatásakor a hajózási bírság pályázat útján, különösen a hivatásos hajósok részére készített, a hajózási hatóság által jóváhagyott tankönyvek és tansegédletek kiadására használható fel.

(3) A hajózási bírságból befolyt összeget elkülönítetten és ellenőrizhetően kell kezelni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 46. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére