A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

36/2008. (XII. 23.) OKM rendelet

az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletének 24. a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a költségvetési törvény 13. § (1) bekezdésére, valamint a 30. § (1) bekezdésének a) pontjára, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörében eljáró önkormányzati miniszter egyetértésével, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörében eljáró pénzügyminiszter véleményének kikérésével - az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet [a továbbiakban: 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet] 1. § (1) bekezdésében meghatározott azon fenntartókra terjed ki, akik a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1-2. §-aiban szabályozott eljárás szerint támogatásban részesültek és az általuk fenntartott intézmény megfelel a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet] 15/A. §-ban meghatározott feltételeknek.

(2) A támogatás a 2008/2009-es nevelési év, tanév 2009. január 1-jétől 2009. augusztus 31-ig tartó időszakára igényelhető.

(3) A kiegészítő illetmény nem használható fel a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1-2. §-ai alapján elnyert támogatásból az ugyanezen rendelet 2. számú mellékeltében nevesített A) típusú tevékenységekre.

2. § (1) A kiegészítő illetménynek az egy intézményben alkalmazott pedagógusokra jutó munkaadókat terhelő járulékokkal növelt teljes összegét az 1. § (2) bekezdésben meghatározott időtartamra vonatkozóan az integrációs, képességkibontakoztató felkészítés vagy óvodai fejlesztő program szervezése után támogatásban részesült intézményben, tagintézményben jogviszonnyal rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók a 2008. októberi statisztika szerint megadott létszámának a (2)-(3) bekezdésben meghatározott összegekkel való szorzata alapján kell kiszámítani.

(2) Óvoda esetében, amennyiben az óvodába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya

a) a 15%-ot meghaladja, de 50%-nál nem magasabb, a támogatás összege halmozottan hátrányos helyzetű gyermekenként 41 000 forint,

b) 50%-ot meghaladó, a támogatás összege halmozottan hátrányos helyzetű gyermekenként 53 300 forint.

(3) Általános iskola esetében, amennyiben az iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya

a) az 5%-ot meghaladja, de legfeljebb 20%, a támogatás összege halmozottan hátrányos helyzetű tanulónként 30 750 forint,

b) a 20%-ot meghaladja, de 40%-nál nem magasabb, a támogatás összege halmozottan hátrányos helyzetű tanulónként 41 000 forint,

c) 40%-ot meghaladó, de legfeljebb 60%, a támogatás összege halmozottan hátrányos helyzetű tanulónként 53 300 forint,

d) 60%-ot meghaladó a támogatás összege halmozottan hátrányos helyzetű tanulónként 65 600 forint.

(4) A (2)-(3) bekezdésben megjelölt arányokat tagintézményenként kell meghatározni. A százalékos arány kiszámításánál, törtszám esetén az általános kerekítési szabályok szerint kell egészszámra kerekíteni.

3. § (1) Az intézmény vezetője elkészíti a 2. számú mellékletben foglalt feladattervet, amelyben meghatározza a pedagógus által ellátandó tevékenységeket, valamint azt, hogy a pedagógus mekkora összegű kiegészítő illetményre jogosult. Az intézményvezető a feladattervet papír alapon és elektronikusan legkésőbb 2009. január 13-ig továbbítja a fenntartóhoz két példányban. A fenntartó a feladatterv egy példányát az igénylés benyújtásával egyidejűleg továbbítja a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága illetékes megyei szervezeti egységei (a továbbiakban: Igazgatóság) felé, a nem állami, nem önkormányzati intézmények fenntartói az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelőnek (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő), a másik példány a fenntartónál marad.

(2) A fenntartó a 3. számú mellékletben foglaltak szerint összesíti, hogy mely intézmények tekintetében és mekkora összegben igényli a támogatást. Az igényelt támogatás összege nem lehet magasabb, mint a 2. számú melléklet szerinti feladattervben megnevezett pedagógusoknak megállapított kiegészítő illetmény 8 hónapra számított, munkaadókat terhelő járulékokkal növelt teljes összege.

(3) A fenntartó a támogatási igényt papír alapon és elektronikusan a 2. és 3. számú melléklet megküldésével legkésőbb 2009. január 15-ig nyújthatja be, helyi önkormányzatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdésének figyelembevételével az Igazgatósághoz, a nem állami, nem önkormányzati intézmények fenntartói az OKM Támogatáskezelő részére. A jelen bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) Azon fenntartók, amelyek a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1-2. §-ai alapján benyújtott igénylésük körében feltüntetett adataiban változás állt be, kötelesek benyújtani az 1., 4. és 5. számú mellékleteket is.

(5) Hiánypótlásnak egy ízben, 8 napos határidő tűzésével van helye. A hiánypótlások elbírálásáról és a jogosultság fennállásáról az Igazgatóság 2009. február 10-ig értesíti a fenntartót, ezzel egyidejűleg az Oktatási és Kulturális Minisztériumot (a továbbiakban: OKM). Nem állami, nem önkormányzati, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményfenntartó esetén az OKM Támogatáskezelő a hiánypótlások elbírálásáról és a jogosultság fennállásáról 2009. február 10-ig értesíti a fenntartót, ezzel egyidejűleg az OKM-et.

(6) A támogatást elnyert önkormányzatok összesített adatait az Igazgatóság utalványozás céljából az önkormányzat KSH-kódjának, megnevezésének és a támogatási összegnek a feltüntetésével papír alapon és elektronikusan 2009. február 10-ig megküldi az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: ÖM) részére. A támogatás folyósításáról a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a költségvetési törvény 5. számú melléklet 24. a) pontja szerinti forrás terhére az Áht. 101. § (7) bekezdése szerint az ÖM utalványozása alapján a nettó finanszírozás keretében gondoskodik. A támogatást a Kincstár havi bontásban folyósítja azzal, hogy a 2009. január, február hónap egy összegben kerül folyósításra.

(7) A támogatást elnyert nem állami, nem önkormányzati, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményfenntartók összesített adatait az OKM Támogatáskezelő 2009. február 10-ig megküldi az OKM részére. A támogatás folyósításáról a Kincstár az OKM utalványozása alapján gondoskodik. A támogatást a Kincstár havi bontásban folyósítja azzal, hogy a 2009. január, február hónap egy összegben kerül folyósításra.

(8) A kiegészítő illetmény pedagógusoknak történő kifizetéséről a fenntartó gondoskodik, a 2009. február havi illetménnyel két hónapot egy összegben, ezt követő havonta.

(9) Az Igazgatóság és az OKM Támogatáskezelő a 2. számú mellékletben foglalt feladattervet személyes adatok nélkül az utalványozás kezdeményezését követően továbbítja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Országos Oktatási Integrációs Hálózat felé.

4. § (1) Amennyiben a támogatási igény elnyerését követően az igényléssel érintett intézményt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdésének 15. pontjában foglaltak értelmében a fenntartó átszervezi, vagy fenntartóváltás következik be, a fenntartó köteles ezt a tényt az átszervezésről vagy a fenntartóváltásról szóló fenntartói döntés meghozatalától számított nyolc napon belül az oktatási és kulturális miniszter, illetve az Igazgatóság felé jelezni. A bejelentési kötelezettség körében írásos formában jelezni kell azt is, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználását az intézményátszervezésre, illetve fenntartóváltásra tekintettel hogyan tervezi megvalósítani a fenntartó. Fenntartóváltás esetében, amennyiben a jövőben önkormányzati társulás tartja fenn az intézményt, a megállapodásban megnevezett gesztor önkormányzat használhatja fel az eredetileg megítélt támogatást, amelyre a korábban az intézmény előző fenntartója lett volna jogosult.

(2) Ha a támogatást vagy annak egy részét a fenntartó önkormányzat jogosulatlanul vette igénybe, vagy azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, köteles az Áht. 64/B. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárni. A fenntartó önkormányzat év közben az Igazgatóságon keresztül az ÖM-nél haladéktalanul köteles lemondani a jogosulatlanul igénybe vett összegről, mely esetben a már kiutalt összeg visszavonásra kerül a következő havi nettósításban, és a lemondásnak megfelelően módosításra kerül az előirányzat. Év végi elszámolás esetén befizetéssel történik a többlet-igénybevétel elszámolása.

(3) Ha a támogatást vagy annak egy részét a nem állami, nem önkormányzati, valamint a központi költségvetési szervként működő intézményfenntartó jogosulatlanul vette igénybe, vagy azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, köteles az Áht. 64/B. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárni. A fenntartó év közben az OKM-nél haladéktalanul köteles lemondani a jogosulatlanul igénybe vett összegről, mely esetben a már kiutalt összeg visszavonásra kerül a következő havi finanszírozásnál és a lemondásnak megfelelően módosításra kerül az előirányzat. Év végi elszámolás esetén befizetéssel történik a többlet-igénybevétel elszámolása.

(4) A támogatások elszámolására egyebekben helyi önkormányzati fenntartók esetében az Áht. rendelkezéseit, nem állami, nem önkormányzati fenntartók esetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletnek az állami hozzájárulás és támogatás elszámolására, ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelethez

Kitöltése csak azon fenntartók számára szükséges, amelyeknek a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1-2. §-ai alapján benyújtott igénylésük körében feltüntetett adataiban változás állt be! Ez esetben a 4. és az 5. számú melléklet is kitöltendő.

Beküldendő egy eredeti példányban a további mellékletekkel együtt postai úton és elektronikusan 2009. január 15-ig:

a) a helyi önkormányzatok esetén: az Igazgatósághoz

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: az OKM Támogatáskezelő részére 1055 Bp., Bihari János u. 5. címre

Borítékra kérjük írják rá: „az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása” Az adatlap elérhető: www.okmt.hu

FENNTARTÓI ADATLAP

A fenntartóra vonatkozó adatok:
Megye: Fenntartó neve:
Címe: Polgármester/képviselő neve:
Adószám: □□□□□□□□□ □ □
KSH-kód: □□□□□□□
PIR tözsszám (költségvetési szerv esetében):
ÁHT azonosító (költségvetési szerv esetében):
A számlavezető bank neve: Bankszámlaszám: □□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□
Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó e-mail címe:
Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó faxszáma:
A közoktatási humánszolgáltatókra vonatkozó további adatok:
Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a cégbírósági végzés száma, ha van)  * :

Dátum:

P. H.

.....................................
fenntartó képviselője

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell a 4. számú mellékletben található nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs esedékessé vált meg nem fizetett köztartozása, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, valamint az 5. számú mellékletben található nyilatkozatot az esélyegyenlőségi intézkedési tervek elkészítésével kapcsolatosan.

2. számú melléklet a 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelethez

Feladatterv intézmények részére

(A feladattervet minden érintett intézményre, tagintézményre ki kell tölteni és megküldeni a fenntartónak elektronikusan, valamint papíralapon legkésőbb 2009. január 13-ig két példányban.)

Fenntartó neve:

Fenntartó címe:

KSH kód (önkormányzati fenntartók esetében):

Intézmény megnevezése:

Intézmény OM azonosítója:

Intézmény címe:

Tagintézmény megnevezése:

Tagintézmény települése:

Sorszám Pedagógus neve Pedagógus által
a HHH tanulók
fejlesztése
érdekében ellátandó
tevékenységek havi
óraszáma
A HHH tanulók
fejlesztése
érdekében ellátandó
tevékenységek*
A pedagógus részére
kifizetendő
kiegészítő illetmény
havi összege**
A pedagógus részére
kifizetendő,
8 hónapra számított
kiegészítő illetmény
összege
A pedagógus részére kifizetendő, 8 hónapra számított kiegészítő illetmény munkaadókat terhelő járulékokkal növelt teljes összege
1. Ft Ft Ft
2. Ft Ft Ft
3. Ft Ft Ft
4. Ft Ft Ft
5. Ft Ft Ft
6. Ft Ft Ft
Igényelhető támogatási összeg egy intézményre, tagintézményre vonatkozóan: Ft
(A sorok bővíthetőek.)
* A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15/A. §-ában meghatározott tevékenységek.
** A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15/A. § (6) bek.-ben meghatározott összegek szerint.

Az adatlapot az intézményvezető tölti ki, az adatok valódiságáért az intézményvezető felel!

Kelt: ...................., 2009..........................

P. H.

.....................................
intézményvezető

3. számú melléklet a 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelethez

Adatlap fenntartók részére

Beküldendő a 2. számú melléklet szerinti feladatterv elektronikus és postai úton történő megküldése mellett egy eredeti példányban postai úton és elektronikusan 2009. január 15-ig:

a) a helyi önkormányzatok esetén: az Igazgatósághoz,

b) nem állami, nem önkormányzat, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények fenntartói esetén: az OKM Támogatáskezelő részére 1055 Bp., Bihari János u. 5. címre.

Borítékra kérjük írják rá: „az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása” Az adatlap elérhető: www.okmt.hu

Fenntartó neve:

Fenntartó címe:

KSH kód (önkormányzati fenntartók esetében):

A táblázatban szerepelnie kell az igényléssel érintett összes intézménynek, tagintézménynek. Az adatokat tagintézményi bontásban kérjük megadni! Amennyiben egy többcélú intézmény keretein belül zajlik a gyermekek, tanulók óvodai, iskolai nevelése, oktatása, külön sorban kell nevesíteni az óvodai és az iskolai intézményegységet.

Figyelem! Az igényelt támogatás összege tartalmazza a munkaadókat terhelő járulékokat is.

Az intézmény neve OM
azonosító
Székhely
intézmény,
tagintéz-
mény(ek)
megnevezése (amennyiben van)
Tagintéz-
mény települése
Oktatási forma
(Ó: óvoda esetén;
I: iskola esetén)
Összes gyermek, tanuló létszáma* Halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyermekek,
tanulók létszáma a
2008/2009-es
tanévben
(igényelés
alapja)*
Halmo-
zottan
hátrányos
helyzetű
gyerme-
kek,
tanulók aránya a
2008/
2009-es
tanévben
Gyer-
meken-
kénti,
tanuló-
kénti per/fő
támoga-
tás
Igényelt
támo-
gatás
intéz-
ményi,
tagintéz-
ményi
össze-
ge**
Intézmény 1 Székhely intézmény Ft
Tagintézmény 1 Ft
Intézmény 2 Székhely intézmény Ft
Tagintézmény 1 Ft
Intézmény 3 Székhely intézmény Ft
Tagintézmény 1 Ft
Fenntartói szinten igényelt összesen támogatás: Ft
(A sorok bővíthetőek.)
* A 2008 októberi statisztikai létszámadatok alapján.
** Az igényelt támogatás intézményi, tagintézményi összege nem lehet magasabb, mint a 2. számú melléklet szerinti feladattervben megadott intézményi, tagintézményi összesen támogatási összeg.

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2009. .........................

P. H.

.....................................
fenntartó

4. számú melléklet a 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelethez

Kitöltése csak azon fenntartók számára szükséges, amelyeknek a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1-2. §-ai alapján benyújtott igénylésük körében feltüntetett adataiban változás állt be!

Fenntartói Nyilatkozat
- a rendezett munkaügyi kapcsolatokról -

Fenntartó megnevezése: ........................................................................................................................

Képviselőjének neve (aláírásra jogosult személy): ...............................................................................

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy általam képviselt intézmény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-a értelmében rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

Kijelentem továbbá, hogy az intézménynek lejárt köztartozása nincs.

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ......... nap

.....................................
képviselő aláírása

P. H.

5. számú melléklet a 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelethez

Kitöltése csak azon fenntartók számára szükséges, amelyeknek a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1-2. §-ai alapján benyújtott igénylésük körében feltüntetett adataiban változás állt be!

Fenntartói Nyilatkozat
- az esélyegyenlőségi intézkedésekkel kapcsolatosan -
önkormányzati, nem állami, nem önkormányzati, fővárosi, megyei fenntartású, illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén

(A megfelelő helyen kérjük kitölteni!)

Fenntartó megnevezése: ........................................................................................................................

Alulírott ................................................................................................................. polgármester/a fent nevezett önkormányzati társulás elnöke büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a település képviselő-testülete/a társulási tanács elfogadta a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 85. § (4) bekezdése szerinti - figyelemmel a Kt. 105. § (1)-(3) bekezdéseire is - önkormányzati intézkedési tervet/intézkedési tervet és az önkormányzati minőségirányítási programot/minőségirányítási programot, ebben meghatározva a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, a gyermek- és ifjúságvédelem és a közoktatás kapcsolatát.

Alulírott ................................................................. polgármester/a társulási tanács elnöke büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a .................... ülésen napirendre/megtárgyalásra kerül a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket magában foglaló dokumentum, majd ennek alapján sor kerül a nevelési programok, pedagógiai programok esélyegyenlőségi szempontból történő felülvizsgálatára. * 

Alulírott ................................................................ a nem állami, nem önkormányzati intézmény fenntartójának képviseletében eljárva büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a ........................ OM azonosítóval rendelkező .................................................................. közoktatási intézmény nevelési programja/pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket, illetve nyilatkozom arról, hogy ezek a nevelési programba/pedagógiai programba beépítésre kerülnek. * 

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ......... nap

......................................................
fenntartójának képviseletében
eljáró személy aláírása

P. H.


  Vissza az oldal tetejére