A jogszabály mai napon ( 2019.10.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

37/2008. (III. 27.) FVM rendelet

az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendelet az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek megnevezését, azok hazai állatorvosi oklevéllel való egyenértékűségét, az állatorvosi oklevelek birtokosaival azonos jogállású személyek körét, valamint az oklevelek egyenértékűsége elismerésének részletes eljárási szabályait határozza meg.

(2) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) 37. §-ának hatálya alá tartozó, hazai állatorvosi oklevéllel egyenértékű, az Etv. 21. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyek által megszerezhető állatorvosi oklevelek elnevezéseit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Etv. VII. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben, ha a kérelmező nem rendelkezik a 3. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott szakmai tapasztalattal, vagy a kérelmező oklevele az Etv. 28. §-a (5) bekezdésének hatálya alá tartozik.

A képzési minimumkövetelmények összehangolása alapján történő elismerés

2. § (1) *  Magyarországon az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismerését, továbbá az állatorvosi szakmai tevékenységek gyakorlásának megkezdését és gyakorlását az Etv. hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján végző hatóság (a továbbiakban: elismerési hatóság) az 1. számú mellékletben előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat birtoklásához köti, amely tanúsítja, hogy a kérelmező által elvégzett képzés megfelel a 2. számú mellékletben meghatározott képzési minimumkövetelményeknek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tanúsító okiratot az 1. számú mellékletben meghatározott szervnek kell kibocsátania, és ahhoz az ugyanezen mellékletben meghatározott kibocsátó szerv által kiállított, a képzés megszerzését tanúsító, okiratot kísérő igazolást is csatolni kell.

(3) Az elismerési hatóság az (1) bekezdésben meghatározott, valamint az Etv. 60/C. §-a szerinti eljárása során az adott képzést a 2. számú mellékletében meghatározott minimumkövetelményekkel hasonlítja össze

a) magyar oklevél esetében a kérelmező hazai képzése tekintetében, amennyiben a képzés 2004. május 1-jét megelőzően kezdődött;

b) abban az esetben, ha külföldi oklevél elismerése során kétség merül fel a kérelmező által teljesített külföldi képzéssel kapcsolatosan, mivel az adott képzés elnevezésében nem felel meg az 1. számú mellékletben foglaltaknak vagy az oklevél az 1. számú mellékletben megállapított referencia-időpont előtt került kiállításra.

Az állatorvosok szerzett jogai

3. § (1) Az állatorvosi szakma tekintetében szerzett meghatározott jogok sérelme nélkül, amennyiben a tagállami állampolgárok birtokában lévő állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratok nem felelnek meg az e rendeletben meghatározott valamennyi képzési követelménynek, úgy az elismerési hatóság elegendőnek ismeri el a tagállamok által kibocsátott, előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratot

a) amennyiben az okirat az 1. számú mellékletben megállapított referencia-időpont előtt megkezdett képzés sikeres elvégzését tanúsítja, és

b) amennyiben az okirathoz az elismerési hatóság által kiállított olyan igazolást csatoltak, amely szerint annak birtokosa a szóban forgó tevékenységet az igazolás kibocsátását megelőző öt év folyamán legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta.

(2) A volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratokat azonos hatályú oklevélként kell elismerni akkor is, ha nem felelnek meg a 2. számú mellékletben említett valamennyi képzési minimumkövetelménynek. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy az okirat igazolja annak a képzésnek a sikeres elvégzését, amelyet állatorvosok esetében 1990. október 3-a előtt kezdtek meg.

(3) Az elismerési hatóság azonos hatályú oklevélként elismeri azokat a tagállami állampolgárok birtokában lévő állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratokat, amelyeket a volt Csehszlovákia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság esetében 1993. január 1-je előtt kezdték meg, amennyiben a fent említett két tagállam bármelyikének hatóságai tanúsítják, hogy az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat területükön jogilag ugyanúgy érvényes, mint az általuk kibocsátott, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat. A tanúsító okirathoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság, illetve a Szlovák Köztársaság területén.

(4) Az elismerési hatóság azonos hatályú oklevélként elismeri azokat a tagállami állampolgárok birtokában lévő állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratokat, amelyeket a volt Szovjetunió bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést

a) Észtország esetében 1991. augusztus 20-a előtt,

b) Lettország esetében 1991. augusztus 21-e előtt,

c) Litvánia esetében 1990. március 11-e előtt kezdték meg, amennyiben a fent említett három tagállam bármelyikének hatósága tanúsítja, hogy az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat - az állatorvosi tevékenység gyakorlásának megkezdése tekintetében - területükön jogilag ugyanúgy érvényes, mint az általuk kibocsátott, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat. A tanúsító okirathoz csatolni kell a fenti hatóságok valamelyike által kibocsátott igazolást, amely igazolja, hogy ezek a személyek az állatorvosi tevékenységet területükön az igazolás keltét megelőző öt év folyamán legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolták.

(5) Azoknak az előírt állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratoknak az esetében, amelyeket a volt Szovjetunió bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést Észtország esetében 1991. augusztus 20-a előtt kezdték meg, a (4) bekezdésben említett tanúsító okirathoz csatolni kell az észt hatóságok által kibocsátott igazolást, amely szerint ezek a személyek az állatorvosi tevékenységet területükön az igazolás keltét megelőző hét év folyamán legalább öt egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolták.

(6) Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek az előírt állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratát Észtország 2004. május 1-je előtt bocsátotta ki, illetve akik tanulmányaikat Észtországban 2004. május 1-je előtt kezdték meg, az elismerési hatóság elismeri az előírt állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratot, ha ahhoz igazolást csatoltak, amely szerint az érintett személy az állatorvosi tevékenységeket Észtországban, az igazolás kibocsátását megelőző hét év folyamán legalább öt egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta.

(7) Az elismerési hatóság azonos hatályú oklevélként elismeri azokat a tagállami állampolgárok birtokában lévő állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratokat, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt kezdték meg, amennyiben a szlovén hatóságok tanúsítják, hogy az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat - az állatorvosi tevékenység gyakorlásának megkezdése tekintetében - területükön jogilag ugyanúgy érvényes, mint az általuk kibocsátott, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat. A tanúsító okirathoz csatolni kell a szlovén hatóságok által kibocsátott igazolást, amely szerint az érintettek az állatorvosi tevékenységet területükön az igazolás keltét megelőző öt év folyamán legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolták.

Elismerés eltérő szakmai címek használata esetében

4. § (1) Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek a birtokában lévő állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okirat nem azt a címet tartalmazza, amelyet az adott tagállam vonatkozásában a 1. számú melléklet megad, az elismerési hatóság elegendőnek ismeri el az adott tagállam által kibocsátott, előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratot abban az esetben, ha ahhoz az illetékes hatóságok vagy szervek által kibocsátott igazolást csatoltak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazolásnak tartalmaznia kell, hogy az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat az e rendeletnek megfelelő képzés sikeres elvégzését igazolja, valamint, hogy az okiratot az azt kibocsátó tagállam ugyanúgy azonos hatályú oklevélként ismeri el, mint azokat a képesítéseket, amelyek megnevezését az 1. számú melléklet meghatározza.

Az elismerési hatóság által az elismerési eljárás során feltételként vizsgált képzési minimumkövetelmények

5. § (1) Az állatorvosi oklevél, bizonyítvány vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsító okirat megszerzéséhez szükséges tanulmányi programnak legalább a 2. számú mellékletben meghatározott tantárgyakat kell tartalmaznia azzal, hogy egy vagy több tantárgynak lehetséges más tantárgy részeként vagy más tantárgyhoz kapcsolódóan történő oktatása is.

(2) *  Az állatorvosi képzés összesen legalább ötéves, teljes idejű, elméleti és gyakorlati - legalább a 2. számú mellékletben leírt tanulmányi programot tartalmazó, az ezzel egyenértékű ECTS-kreditek számával is meghatározható - tanulmányokból áll. Az állatorvosi képzésre egyetemen vagy egyetemivel egyenértékű szintűként elismert képzést adó, illetve egyetem felügyelete alatt álló felsőoktatási intézményben kerül sor.

(3) Az állatorvosi képzésre történő felvétel feltétele olyan bizonyítvány megléte, amely az érintett tanulmányok tekintetében egyetemi intézménybe, vagy egy tagállam által az érintett tanulmányok szempontjából azzal egyenértékű szintűként elismert felsőoktatási intézménybe történő felvételre jogosít.

(4) *  Az állatorvosi képzésnek biztosítania kell, hogy az érintett személy megszerezte a következő ismereteket és készségeket:

a) az állatorvosi tevékenység alapját képező tudományok, valamint az e tevékenységre vonatkozó uniós jog megfelelő ismerete;

b) megfelelő ismeretek az állatok felépítéséről és életfunkcióiról, viselkedéséről és élettani szükségleteiről, valamint a tenyésztésükhöz, takarmányozásukhoz, jólétükhöz, szaporodásukhoz és higiéniájukhoz általában szükséges készségekről és képességekről;

c) az állatok betegségeinek - akár egyedi, akár csoportos - megelőzéséhez, diagnózisához és kezeléséhez szükséges klinikai, epidemiológiai és analitikai készségek és képességek, ideértve az anesztéziát, az aszeptikus sebészetet és a fájdalommentes leölést, valamint az emberekre átterjedő betegségekre vonatkozó speciális ismereteket is;

d) a preventív gyógyászathoz szükséges megfelelő ismeretek, készségek és képességek, ideértve a vizsgálatokhoz és az igazolások kiállításához szükséges képességeket is;

e) megfelelő ismeretek az állati takarmányok és az emberi fogyasztásra szánt, állati eredetű élelmiszerek előállításával, gyártásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos higiéniáról és technológiákról, ideértve az ezzel kapcsolatos jó gyakorlatok megértéséhez és elmagyarázásához szükséges készségeket és képességeket is;

f) az állatgyógyászati készítmények felelős és körültekintő használatához szükséges ismeretek, készségek és képességek az állatok kezelése, az élelmiszerlánc biztonságának biztosítása, valamint a környezet védelme érdekében.

6. § (1) *  A gyakorlati képzés elvégezhető szakmai gyakorlat formájában is, feltéve, hogy a képzés teljes idejű, az illetékes hatóság közvetlen ellenőrzése alatt történik, és az ötéves tanulmányi időszakon belül nem haladja meg a hat hónapot.

(2) Az elméleti és gyakorlati képzés megoszlásának a különböző tantárgycsoportok között kiegyensúlyozottnak és összehangoltnak kell lennie, hogy biztosítsa a tudás és tapasztalat olyan megszerzését, amely lehetővé teszi az állatorvosok számára feladataik elvégzését.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés időpontjában folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elnevezéséről szóló 120/2004. (VII. 21.) FVM rendelet és az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elnevezéséről szóló 120/2004. (VII. 21.) FVM rendelet módosításáról szóló 36/2007. (VII. 21.) FVM rendelet hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

8. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) *  az Európa Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről, 10., 21., 23., 38. és 39. cikkek, illetve V. melléklet 4. pontja, valamint az irányelvet módosító, a szakmai képesítések kölcsönös elismeréséről szóló III. melléklet kicseréléséről szóló, 2011. szeptember 30-i egyrészről az európai közösség és tagállamai, másrészről a svájci államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás 14. cikke által létrehozott 2/2011 EU-Svájc vegyes bizottsági határozat Melléklet A. szakasz l) pontja;

b) a Tanács 2006/100/EK irányelve (2006. november 20.) a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében történő kiigazításról, melléklet III. 4. pontja;

c) *  a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló 2013. május 13-i 2013/25/EU tanácsi irányelv melléklet A. rész 2. szakasz d) pontja.

1. számú melléklet a 37/2008. (III. 27.) FVM rendelethez * 

Állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratok listája


Ország
Előírt képesítés
megszerzését
tanúsító okirat

Kibocsátó szerv
A képesítés
megszerzését
tanúsító okiratot
kísérő igazolás

Hivatkozás dátuma
Ausztria
Österreich
- Diplom-Tierarzt -
Magister medicinae veterinariae
Universität - Doktor der Veterinärmed izin
- Doctor medicinae veterinariae
- Fachtierarzt
1994. január 1.
Belgium
België
Belgique
Belgien
- Diploma van dierenarts
- Diplőme de docteur en médecine vétérinaire
- De universiteiten/Les universités
- De bevoegde Examen-
commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française
1980. december 21.
Bulgária
България
Диплома за в исш е образование на образователно-квалификационна степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификация Ветеринарен лекар - Лесотехнически университет
- Факултет по ветеринарна медицина
- Тракийски университет
- Факултет по ветеринарна медицина
2007. január 1.
Ciprus
Κύπρος
Πιστοποιητικό
Εγγραφής Κτηνιάτρου
Κτηνιατρικό
Συμβούλιο
2004. május 1.
Csehország
Česká republika
- Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství
(doktor veterinární medicíny, MVDr.)
- Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.)
Veterinární fakulta univerzity v České republice 2004. május 1.
Dánia
Danmark
Bevis for bestået kandidateksam en i veterinærvidenskab Kongelige
Veterinærog Landbohøjskole
1980. december 21.
Egyesült Királyság
United Kingdom
1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc)
2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc)
3. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)
4. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)
5. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)
6. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)
1. University of Bristol
2. University of Liverpool
3. University of Cambridge
4. University of Edinburgh
5. University of Glasgow
6. University of London
1980. december 21.
Észtország
Eesti
Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekava Eesti Põllumajandusülikool 2004. május 1.
Finnország
Suomi
Finland
Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/Veterinärmedicine licentiatexamen Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet 1994. január 1.
Franciaország
France
Diplőme d’Etat de docteur vétérinaire 1980. december 21.
Görögország
Ελλάς
Πτυχίο Κτηνιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας 1981. január 1.
Hollandia
Nederland
Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/ veeartse-
nijkundig examen
1980. december 21.
Horvátország
Hrvatska
Diploma „doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine” Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2013. július 1.
Írország
Ireland
- Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)
- Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)
1980. december 21.
Lengyelország
Polska
Dyplom lekarza weterynarii 1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu
3. Akademia Rolnicza w Lublinie
4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
2004. május 1.
Lettország
Latvija
Veterinārārsta diploms Latvijas
Lauksaimniecības Universitāte
2004. május 1.
Litvánia
Lietuva
Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM)) Lietuvos
Veterinarijos Akademija
2004. május 1.
Luxemburg
Luxembourg
Diplőme d’Etat de docteur en médecine vétérinaire Jury d’examen d’Etat 1980. december 21.
Málta
Málta
Licenzja ta’ Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji 2004. május 1.
Németország
Deutschland
Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung Der Vorsitzende des Prüfung saus-schusses fiir die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule 1980. december 21.
Olaszország
Italia
Diploma di laurea in medicina veterinaria Universita Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina veterinaria 1985. január 1.
Portugália
Portugal
Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária Universidade 1986. január 1.
Románia
România
Diplomă de licenţă de doctor medic veterinar Universităţi 2007. január 1.
Spanyolország
España
Título de Licenciado en Veterinaria - Ministerio de Educación y Cultura
- El rector de una universidad
1986. január 1.
Svédország
Sverige
Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversitet 1994. január 1.
Szlovákia
Slovensko
Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „doktor veterinárskej medicíny” („MVDr.”) Univerzita veterinárskeho lekárstva 2004. május 1.
Szlovénia
Slovenija
Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine” Univerza Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva 2004. május 1.
Svájc Eidgenössisches Tierarztdiplom
Diplome fédéral de vétérinaire
Diploma federale di veterinario
Eidgenössisches Departement des Innern
Département fédéral de l’intérieur
Dipartimento federale dell’interno
2002. június 1.

2. számú melléklet a 37/2008. (III. 27.) FVM rendelethez * 

Az elismerési hatóság által az elismerési eljárás során feltételként vizsgált képzési minimumkövetelmények

A. Alaptantárgyak:

1. Fizika

2. Kémia

3. Állatélettan

4. Növényélettan

5. Biomatematika

B. Szaktantárgyak:

1. Alaptudományok:

1.1. anatómia (beleértve a szövettant és a fejlődéstant)

1.2. élettan

1.3. biokémia

1.4. genetika

1.5. gyógyszertan

1.6. gyógyszerészet

1.7. toxikológia

1.8. mikrobiológia

1.9. immunológia

1.10. járványtan

1.11. szakmai etika

2. Klinikai tudományok:

2.1. szülészet

2.2. kórbonctan

2.3. parazitológia

2.4. belgyógyászat és sebészet (beleértve az aneszteziológiát is)

2.5. klinikai előadások a különböző háziállatokról, és más állatfajokról

2.6. megelőző gyógyászat

2.7. radiológia

2.8. szaporodásbiológia és szaporodásbiológiai rendellenességek

2.9. állatorvosi járványtan és közegészségügy

2.10. állatorvosi igazgatástan és igazságügyi állatorvostan

2.11. terapeutika

2.12. propaedeutika

3. Állattartás:

3.1. állattartás

3.2. takarmányozástan

3.3. mezőgazdaságtan

3.4. agrárgazdaságtan

3.5. állattenyésztés

3.6. állatorvosi higiénia (állathigiénia)

3.7. állatetológia és -védelem

4. Élelmiszerhigiénia:

4.1. állati takarmányok vagy állati eredetű élelmiszerek vizsgálata és ellenőrzése

4.2. élelmiszerhigiénia és -technológia

4.3. gyakorlati munka (beleértve a vágóhidakon és az élelmiszer-feldolgozó helyeken végzett gyakorlati munkát)


  Vissza az oldal tetejére