A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

38/2008. (XII. 31.) PM rendelet

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. §-a (2) bekezdésének a), c)-d), g) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1-14. § * 

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 6. és 14. §-a 2009. február 1-jén lép hatályba.

(3)-(4) * 

(5) * 

16. § (1) Amennyiben az R. e rendelettel megállapított 133/B. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet 2009. január 31-én végző és e tevékenységet azt követően is folytató vendéglátó (a továbbiakban: működő vendéglátó) a készletforgalmi nyilvántartását az R. e rendelettel megállapított 133/B. §

a) (8) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti nyomtatványon kívánja vezetni, legkésőbb 2009. január 20-áig köteles a nyomtatványát hitelesítés céljából a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalhoz benyújtani,

b) (8) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti számítógépes programmal kívánja vezetni, legkésőbb 2009. január 31-éig köteles ezt a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal útján a regionális ellenőrzési központhoz - a számítógépes program beazonosíthatóságát biztosító adatok megadásával - bejelenteni, és nyilatkozatot benyújtani arról, hogy az általa használt program megfelel az R. e rendelettel megállapított 37/D. §-ában foglalt követelményeknek.

(2) A hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal az (1) bekezdés a) pont szerint benyújtott nyomtatványt legkésőbb 2009. január 31-éig - az R. e rendelettel megállapított 133/B. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásával - hitelesíti.

(3) Amennyiben a működő vendéglátó több üzletet üzemeltet és üzleteiben a készletforgalmi nyilvántartás vezetését az R. e rendelettel megállapított 133/B. § (8) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint, azonos programmal kívánja végzi, az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentést és nyilatkozatot csupán egyszer, - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a székhelye szerint illetékes regionális ellenőrzési központhoz kell benyújtani, az érintett üzletek - beazonosítható módon történő - felsorolásával.

(4) Amennyiben a működő vendéglátó az e § (1) bekezdés b) pontja, illetve (3) bekezdése szerinti bejelentést és nyilatkozatot megteszi, számítógépes programja az (5) bekezdés szerinti vámhatósági határozat jogerőre emelkedéséig az R. e rendelettel megállapított 133/B. § (8) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti programnak minősül.

(5) A regionális ellenőrzési központ a működő vendéglátó által az e § (1) bekezdés b) pontja, illetve (3) bekezdése szerint bejelentett programot legkésőbb 2009. július 31-éig hivatalból felülvizsgálja, és annak készletforgalmi programként történő használatát határozatban engedélyezi vagy azt elutasítja.

(6) A működő vendéglátó köteles - az R. e rendelettel megállapított 133/B. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával - az alkoholtermékei 2009. január 31-ei készletének mennyiségét megállapítani, és azt a 2009. február 1-jei nyitvatartási idejének kezdetéig - az R. e rendelettel megállapított 133/B. § (1) bekezdés szerinti - készletforgalmi nyilvántartásának 2009. február 1-jei nyitókészleteként rögzíteni.


  Vissza az oldal tetejére