A jogszabály mai napon ( 2023.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2008. évi LVIII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXIV. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

A főösszegek alakulása

1. § (1) Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2007. évi költségvetése végrehajtását 1 493,730 MFt, azaz egymilliárd-négyszázkilencvenhárommillió-hétszázharmincezer forint bevétellel és 1 468,325 MFt, azaz egymilliárd-négyszázhatvannyolcmillió-háromszázhuszonötezer forint kiadással jóváhagyja.

(2) Az ORTT 2007. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) Az ORTT általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére a Műsorszolgáltatási Alap által - a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 84. § (2) és (3) bekezdése alapján - átutalt összes támogatás 1 023,868 MFt, azaz egymilliárd-huszonhárommillió-nyolcszázhatvannyolcezer forint.

(2) A Műsorszolgáltatási Alaptól kapott rendkívüli finanszírozás 404,848 MFt, azaz négyszáznégymillió-nyolcszáznegyvennyolcezer forint.

(3) Az ORTT intézményi működési és felhalmozási bevétele 10,456 MFt, azaz tízmillió-négyszázötvenhatezer forint.

(4) Az előző években képzett pénzmaradvány elszámolt bevétele 53,601 MFt, azaz ötvenhárommillió-hatszázegyezer forint.

(5) A címzett támogatás bevétele 0,457 MFt, azaz négyszázötvenhétezer forint.

(6) A lakásépítési kölcsön visszatérülése miatt elszámolt bevétel 0,500 MFt, azaz ötszázezer forint volt.

A kiadások részletezése

3. § (1) Az ORTT általános működési kiadásai összesen 1 407,613 MFt, azaz egymilliárd-négyszázhétmillió-hatszáztizenháromezer forint, a felhalmozási kiadás 60,712 MFt, azaz hatvanmillió-hétszáztizenkettőezer forint.

(2) A működési kiadásokból 838,896 MFt, azaz nyolcszázharmincnyolcmillió-nyolcszázkilencvenhatezer forint a személyi juttatás, 262,433 MFt, azaz kettőszázhatvankétmillió-négyszázharmincháromezer forint a munkaadókat terhelő járulék és 306,284 MFt, azaz háromszázhatmillió-kettőszáznyolcvannégyezer forint a dologi kiadás.

A pénzmaradvány jóváhagyása

4. § (1) Az Országgyűlés az ORTT 2007. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 25,407 MFt, azaz huszonötmillió-négyszázhétezer forint értékben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány összege a 2007. évi kötelezettségvállalások 2008. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére használható fel.

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű bevételek és kiadások alakulása

5. § (1) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2007. évi bevétele 6 885,206 MFt, azaz hatmilliárd-nyolcszáznyolcvanötmillió-kettőszázhatezer forint.

(2) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2007. évi kiadása 6 881,153 MFt, azaz hatmilliárd-nyolcszáznyolcvanegymillió-százötvenháromezer forint.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és a (2) bekezdésben megállapított kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.

A Műsorszolgáltatási Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés az Rttv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap 2007. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. melléklet).

Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2008. évi LVIII. törvényhez

Az ORTT 2007. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Bevételek

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2007. évi teljesítés
Fix összegű támogatás 1 023,868 1 023,868 1 023,868
Rendkívüli finanszírozás 404,848 404,848 404,848
Működési és felhalmozási bevételek 10,456 10,456
2006. évi pénzmaradvány felhasználása 53,601 53,601
Címzett támogatások 0,457 0,457
Lakáskölcsön visszatérülése 0,500 0,500
Összesen: 1 428,716 1 493,730 1 493,730

2. melléklet a 2008. évi LVIII. törvényhez

Az ORTT 2007. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Kiadások

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2007. évi teljesítés
Személyi juttatások 771,899 846,146 838,896
Munkaadókat terhelő járulékok 234,877 263,200 262,433
Dologi kiadások 349,060 321,284 306,284
Felhalmozási kiadások 72,880 63,100 60,712
Összesen: 1 428,716 1 493,730 1 468,325

3. melléklet a 2008. évi LVIII. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek mérlege

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2007. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj 4 552,495 4 815,494 4 815,494
Frekvencia pályázati díj 2,000 3,796 3,796
Támogatási pályázati díj 76,080 160,290 160,290
Áfa 926,115 987,853 987,853
Áfa kötelezettség finanszírozás MA-tól 60,024 60,024
Késedelmi kamat 3,000 5,099 5,099
Kötbér 190,000 585,477 585,477
Bírság 70,000 115,309 115,309
Óvadék 23,700 87,707 87,707
Bankköltség térítése 1,983 1,983
MA támogatás (átfutó) 62,122 62,122
Függő bevétel 0,052 0,052
Összesen: 5 843,390 6 885,206 6 885,206

4. melléklet a 2008. évi LVIII. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásainak mérlege

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2007. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj 4 552,495 4 746,448 4 746,448
Frekvencia pályázati díj 2,000 4,502 4,502
Támogatási pályázati díj 76,080 156,785 156,785
Áfa 926,115 999,225 999,225
Finanszírozott áfa visszatérítés MA-nak 36,399 36,399
Késedelmi kamat 3,000 5,001 5,001
Kötbér 190,000 585,686 585,686
Bírság 70,000 115,390 115,390
Óvadék 23,700 87,687 87,687
Óvadék beszámítás 79,849 79,849
Bankköltség kifizetése 2,037 2,037
MA támogatás átfutó 62,122 62,122
Függő kiadás 0,022 0,022
Összesen: 5 843,390 6 881,153 6 881,153

5. melléklet a 2008. évi LVIII. törvényhez

A Műsorszolgáltatási Alap 2007. évi költségvetésének teljesítése - bevételi oldal

kiemelt előirányzat
előirányzat
kiemelt előirányzat
előirányzat
2007. év
kiemelt előirányzat
előirányzat
2007. év (módosított)
kiemelt előirányzat
előirányzat
2007. év teljesítés
kiemelt előirányzat
előirányzat
1. üzembentartási díj 25 597 25 597 25 597
1.1. üzembentartási díj pótlása 25 597 25 597 25 083
1.2. APEH által beszedett üzembentartási díj 514
2. műsorszolgáltatási díj 4 552 4 552 4 696
2.1. MTM-SBS Televízió Zrt. 1 684 1 684 1 725
2.2. Magyar RTL Televízió Zrt. 1 530 1 530 1 567
2.3. Danubius Rádió Zrt. 200 200 200
2.4. Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. 200 200 200
2.5. nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok 938 938 1 004
3. pályázati díjak 78 78 76
4. kötbér, kártérítés, bírság 263 263 685
5. önkéntes befizetések 0 0 0
6. egyéb bevételek 37 37 183
7. az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése - - 49
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 30 527 30 527 31 286
Pénzmaradvány változás 150 932 760
ÖSSZES BEVÉTEL 30 677 31 459 32 046
Költségvetési bevételek 30 527 30 527 31 286
Költségvetési kiadások 30 677 31 459 32 046
EGYENLEG -150 -932 -760

A Műsorszolgáltatási Alap 2007. évi költségvetésének teljesítése - kiadási oldal

kiemelt előirányzat
előirányzat
kiemelt előirányzat
előirányzat
2007. év
kiemelt előirányzat
előirányzat
2007. év (módosított)
kiemelt előirányzat
előirányzat
2007. év teljesítése
kiemelt előirányzat
előirányzat
1. továbbutalandó üzembentartási díj 24 061 24 061 23 968
1.1. Magyar Televízió Zrt. 10 239 10 239 10 199
1.2. Magyar Rádió Zrt. 7 167 7 167 7 139
1.3. Duna Televízió Zrt. 6 143 6 143 6 119
1.4. ORTT 256 256 256
1.5. közalapítványok összesen 256 256 255
2. céltámogatások 2 220 2 220 2 972
2.1. közszolgálati műsorszámok támogatása 259 259 520
2.2. közszolgálati műsorok támogatása 848 848 1 438
2.3. műsorszórás és -elosztás fejlesztése 845 845 690
2.4. nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása 134 134 140
2.5. közműsor-szolgáltatók támogatása 134 134 184
3. továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 1 884 1 884 1 925
3.1. Magyar Televízió Zrt. 1 179 1 179 1 207
3.2. Duna Televízió Zrt. 505 505 518
3.3. Magyar Rádió Zrt. 200 200 200
4. kiegészítő támogatások 973 1 378 1 377
4.1. ORTT 768 1 173 1 173
4.2. közalapítványok összesen 205 205 204
5. Igazgatóság 816 923 795
5.1. személyi juttatások 384 450 409
5.2. munkaadót terhelő járulékok 119 133 125
5.3. dologi kiadások 288 312 246
5.4. felhalmozási kiadások 25 28 15
6. szerzői jogdíjak 204 204 204
7. pályázatok bírálatának költségei 77 77 75
8. az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa 25 25 60
9. rendkívüli finanszírozás az ORTT részére 405 0
10. átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó pályázati eljárások
kifizetései - - 123
10.1 az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól átvett
pénzeszközhöz kapcsolódó pályázati eljárás kifizetése - - 121
10.2 az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól átvett
pénzeszközhöz kapcsolódó pályázati eljárás kifizetése - - 2
11. egyedi támogatások - 606 480
12. szabad keret terhére kiírt pályázati eljárások - 31 26
műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel
13. összefüggő kiadások 12 50 41
ÖSSZES KIADÁS 30 677 31 459 32 046