A jogszabály mai napon ( 2022.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2008. évi LXXVII. törvény

az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásról szóló megállapodáshoz való csatlakozásról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásról szóló megállapodáshoz való csatlakozásról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Jegyzőkönyv
az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásról szóló megállapodáshoz való csatlakozásról

Az Európai Unió

és

az Európai Közösség

és

a Svájci Államszövetség

és

a Liechtensteini Hercegség,

a továbbiakban: a Szerződő Felek,

tekintettel az európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló, 2004. október 26-án aláírt megállapodásra (a továbbiakban: a társulási megállapodás),

emlékeztetve arra, hogy annak 16. cikke lehetővé teszi, hogy a Liechtensteini Hercegség a társulási megállapodáshoz jegyzőkönyv útján csatlakozzon,

figyelembe véve a Liechtensteini Hercegség földrajzi helyzetét,

figyelembe véve a Liechtensteini Hercegség és a Svájci Államszövetség között fennálló szoros kapcsolatokat, amelyek a Liechtensteini Hercegség és a Svájci Államszövetség közötti belső határellenőrzések nélküli térségben jutnak kifejezésre,

figyelembe véve a Liechtensteini Hercegség óhaját, hogy valamennyi schengeni országgal határellenőrzések nélküli térséget alakítson ki, illetve tartson fenn, és ezért a schengeni vívmányokhoz társuljon,

mivel az Európai Unió Tanácsának az Izlandi Köztársasággal és a Norvég Királysággal 1999. május 18-án kötött megállapodása révén ez utóbbi két állam társult a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez,

mivel kívánatos, hogy a Liechtensteini Hercegség Izlanddal, Norvégiával és Svájccal egyenlő feltételekkel társuljon a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez,

mivel az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között olyan jegyzőkönyvet kell kötni, amely egyrészről az Európai Unió Tanácsa, másrészről Izland és Norvégia, valamint Svájc között létrejött megállapodásban meghatározott jogokhoz és kötelezettségekhez hasonló jogokról és kötelezettségekről rendelkezik Liechtenstein számára,

mivel az Európai Unióról szóló szerződéshez, valamint az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv értelmében az Európai Közösséget létrehozó szerződés IV. címének rendelkezései, valamint az e cím alapján elfogadott jogi aktusok nem alkalmazhatók a Dán Királyságra, továbbá mivel az említett cím alkalmazásában a schengeni vívmányok fejlesztésére irányuló azon határozatok, amelyeket Dánia átültetett nemzeti jogába, csak nemzetközi jogi kötelezettségeket keletkeztethetnek Dánia és a többi tagállam között,

mivel az Európai Unióról szóló szerződéshez, valamint az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyv alapján meghozott határozatokkal összhangban Írország, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága részt vesz a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseiben,

mivel biztosítani kell, hogy azok az államok, amelyekkel az Európai Unió társulást hozott létre a schengeni vívmányok végrehajtása, alkalmazása és fejlesztése érdekében, e vívmányokat egymás közötti kapcsolataikban is alkalmazzák,

mivel a schengeni vívmányok megfelelő érvényesülése megkívánja e jegyzőkönyv egyidejű alkalmazását azon megállapodásokkal, amelyek a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult vagy abban részt vevő különböző felek között - egymás közötti kapcsolataik szabályozása céljából - fennállnak,

tekintettel a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvre,

szem előtt tartva a schengeni vívmányok és - a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételeket és eljárási szabályokat megállapító, valamint az „Eurodac” rendszert létrehozó - közösségi vívmányok közötti kapcsolatot,

mivel a kapcsolat megköveteli a schengeni vívmányoknak a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételeket és eljárási szabályokat megállapító, valamint az „Eurodac” rendszert létrehozó közösségi vívmányokkal történő egyidejű alkalmazását,

a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: a társulási megállapodás) 16. cikkével összhangban a Liechtensteini Hercegség (a továbbiakban: Liechtenstein) az e jegyzőkönyvben meghatározott feltételekkel csatlakozik a társulási megállapodáshoz.

E csatlakozás - az itt meghatározott szabályokkal és eljárásokkal összhangban - a Szerződő Felek között kölcsönös jogokat és kötelezettségeket teremt.

2. cikk

(1) Liechtenstein végrehajtja és alkalmazza a schengeni vívmányoknak az Európai Unió tagállamaira vonatkozó, a társulási megállapodás A és B mellékletében felsorolt rendelkezéseit, az említett mellékletekben foglalt feltételekkel.

(2) Liechtenstein végrehajtja és alkalmazza továbbá az Európai Unió és az Európai Közösség e jegyzőkönyv mellékletében felsorolt jogi aktusainak azon rendelkezéseit, amelyek a schengeni vívmányok rendelkezéseinek helyébe léptek, vagy azokat továbbfejlesztették.

(3) Liechtenstein - az 5. cikk sérelme nélkül - elfogadja, végrehajtja és alkalmazza az Európai Unió és az Európai Közösség által hozott, a schengeni vívmányok rendelkezéseit módosító vagy továbbfejlesztő azon jogi aktusokat és intézkedéseket is, amelyekre - e jegyzőkönyvvel összefüggésben - a társulási megállapodásban meghatározott eljárásokat alkalmazták.

3. cikk

Liechtensteinre alkalmazni kell a társulási megállapodás 3. cikkének (1)-(4) bekezdésében, a 4-6., 8-10. cikkben, a 11. cikk (2), (3) és (4) bekezdésében, valamint a 13. cikkben foglalt jogokat és kötelezettségeket.

4. cikk

A társulási megállapodás 3. cikke által létrehozott vegyes bizottság elnöki tisztét szakértői szinten az Európai Unió képviselője tölti be. Magas rangú tisztviselői és miniszteri szinten az elnöki tisztet felváltva, hathónapos időszakonként az Európai Unió képviselője és Liechtenstein vagy Svájc kormányának képviselője tölti be.

5. cikk

(1) A 2. cikkben említett ügyekkel kapcsolatos új jogi aktusok vagy intézkedések elfogadását az Európai Unió illetékes intézményeinek tartják fenn. E cikk (2) bekezdésére is figyelemmel az ilyen jogi aktusok vagy intézkedések az Európai Unió, az Európai Közösség és érintett tagállamaik, illetve Liechtenstein vonatkozásában egyidejűleg lépnek hatályba, kivéve, ha e jogi aktusok vagy intézkedések kifejezetten ettől eltérően rendelkeznek. Ezzel összefüggésben megfelelően figyelembe kell venni a Liechtenstein által a vegyes bizottságban megjelölt azon időt, amely saját alkotmányos követelményeinek teljesítéséhez szükséges.

(2) a) Az (1) bekezdésben említett olyan jogi aktusok vagy intézkedések elfogadásáról, amelyekre az e jegyzőkönyvben meghatározott eljárásokat alkalmazták, az Európai Unió Tanácsa (Tanács) haladéktalanul értesíti Liechtensteint. Liechtenstein önállóan határoz azok tartalmának elfogadásáról és belső jogrendjébe történő átültetésükről. E határozatokról - az érintett jogi aktusok vagy intézkedések elfogadását követő harminc napon belül - értesíti a Tanácsot és az Európai Közösségek Bizottságát (Bizottság).

b) Amennyiben egy ilyen jogi aktus vagy intézkedés tartalma Liechtenstein számára csak alkotmányos követelmények teljesítését követően válhat kötelezővé, Liechtenstein az értesítéssel egyidejűleg tájékoztatja erről a Tanácsot és a Bizottságot. Liechtenstein haladéktalanul írásban tájékoztatja a Tanácsot és a Bizottságot az alkotmányos követelmények teljesítéséről. Amennyiben nem kötelező népszavazást tartani, az értesítést legkésőbb a népszavazásra megállapított határidő elteltét követő 30 napon belül meg kell tenni. Népszavazás tartása esetén Liechtenstein 18 hónapon belül teheti meg az értesítést, amely határidő a Tanács értesítésének időpontjában kezdődik. A jogi aktus vagy intézkedés Liechtenstein számára megállapított hatálybalépésének időpontjától az alkotmányos követelmények teljesítéséről szóló értesítésig Liechtenstein - amennyiben lehetséges - ideiglenesen alkalmazza az ilyen jogi aktust vagy intézkedést.

Amennyiben Liechtenstein nem tudja ideiglenesen alkalmazni a szóban forgó jogi aktust vagy intézkedést, és ez zavart okoz a schengeni együttműködésben, a vegyes bizottság megvizsgálja a kialakult helyzetet. Az Európai Unió és az Európai Közösség Liechtensteinre vonatkozóan arányos és szükséges intézkedéseket hozhat annak érdekében, hogy biztosítsa a schengeni együttműködés zökkenőmentes működését.

(3) A (2) bekezdésben említett jogi aktusok és intézkedések Liechtenstein általi elfogadása jogokat és kötelességeket keletkeztet egyrészről Liechtenstein, másrészről az Európai Unió, az Európai Közösség és a jogi aktusokkal és intézkedésekkel kötelezett tagállamok, valamint Svájc között.

(4) Abban az esetben, ha:

a) Liechtenstein olyan határozatról értesít, hogy nem fogadja el a (2) bekezdésben említett olyan jogi aktus vagy intézkedés tartalmát, amelyre az e jegyzőkönyvben megállapított eljárást alkalmazták; vagy

b) Liechtenstein a (2) bekezdés a) pontjában vagy az 5. cikk a) pontjában említett harmincnapos határidőn belül nem küld értesítést; vagy

c) Liechtenstein a népszavazásra megállapított határidő elteltét követő legkésőbb 30 napon belül vagy népszavazás esetén a (2) bekezdés b) pontjában megállapított 18 hónapos határidőn belül nem küld értesítést, vagy ugyanezen pontnak megfelelően az érintett jogi aktus vagy intézkedés hatálybalépésére meghatározott időponttól kezdődően nem ír elő ideiglenes alkalmazást,

e jegyzőkönyvet megszűntnek kell tekinteni, kivéve, ha a vegyes bizottság - a jegyzőkönyv fenntartása módjainak gondos vizsgálatát követően - kilencven napon belül másképp határoz. E jegyzőkönyv megszüntetése a kilencvennapos időtartam lejártától számított három hónap elteltével lép hatályba.

(5) a) Amennyiben egy új jogi aktus vagy intézkedés rendelkezései értelmében a tagállamok nem köthetik a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 51. cikkében meghatározott feltételekhez a bűnügyi jogsegély iránti megkereséseket vagy a házkutatásra és/vagy bizonyítási eszközök lefoglalására irányuló határozatok elismerését, Liechtenstein a (2) bekezdés a) pontjában említett harmincnapos határidőn belül értesítheti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy nem fogadja el és nem ülteti át ezeket a rendelkezéseket a saját belső jogrendjébe, amennyiben azok a közvetlen adózás területén elkövetett bűncselekmények felderítésére irányuló nyomozással és büntetőeljárással kapcsolatos házkutatás vagy lefoglalás iránti megkeresésekre, illetve határozatokra vonatkoznak, amennyiben ezeket Liechtensteinben követték el, és ezek a cselekmények a liechtensteini jog szerint nem sújthatók szabadságvesztéssel. Ebben az esetben e jegyzőkönyv - a (4) bekezdés rendelkezéseivel ellentétben - nem szűnik meg.

b) Valamely tagja kérésére a vegyes bizottság legkésőbb a kérést követő két hónapon belül összeül és - figyelembe véve a nemzetközi szinten bekövetkezett fejleményeket - megvitatja az a) pont szerinti értesítés után előállt helyzetet.

Amint a vegyes bizottság egyhangúlag megállapodott, hogy az új jogi aktus vagy intézkedés érintett rendelkezéseit Liechtenstein teljes körűen elfogadja és átülteti, a (2) bekezdés b) pontját, valamint a (3) és (4) bekezdést alkalmazni kell. A (2) bekezdés b) pontjának első mondatában említett tájékoztatást a vegyes bizottságban létrejött megállapodást követő harminc napon belül kell megtenni.

6. cikk

A Schengeni Információs Rendszerrel és a Vízuminformációs Rendszerrel kapcsolatos kötelezettsége teljesítése során Liechtenstein használhatja Svájc technikai infrastruktúráját az ezekhez a rendszerekhez való hozzáférés érdekében.

7. cikk

Az e jegyzőkönyv végrehajtása során felmerülő igazgatási költségek tekintetében Liechtenstein az Európai Unión belüli inflációs rátára tekintettel évente kiigazított, a 8 100 000 EUR 0,071%-ának megfelelő összeggel járul hozzá évente az Európai Unió általános költségvetéséhez.

8. cikk

(1) E jegyzőkönyv nem érinti az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást vagy az Európai Közösség és Liechtenstein között létrejött bármely más megállapodást.

(2) E jegyzőkönyv nem érinti az egyrészről Liechtenstein, másrészről egy vagy több tagállam közötti megállapodásokat, amennyiben azok e jegyzőkönyvvel összhangban vannak. Amennyiben a megállapodások nincsenek e jegyzőkönyvvel összhangban, az utóbbit kell irányadónak tekinteni.

(3) E jegyzőkönyv semmilyen tekintetben nem érinti az Európai Közösség által Liechtensteinnel a jövőben kötendő megállapodásokat, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Liechtenstein között a jövőben kötendő megállapodásokat, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 24. és 38. cikke alapján kötendő megállapodásokat.

(4) E jegyzőkönyv nem érinti a Liechtenstein és Svájc közötti megállapodásokat, amennyiben azok e jegyzőkönyvvel összhangban vannak. Amennyiben a megállapodások nincsenek e jegyzőkönyvvel összhangban, az utóbbit kell irányadónak tekinteni.

9. cikk

(1) E jegyzőkönyv egy hónappal az után lép hatályba, hogy a Tanács főtitkára letéteményesi minőségben megállapította, hogy a jegyzőkönyv kötelező jellegére vonatkozóan a felek által vagy nevében adott beleegyezés kifejezését érintő minden formális követelmény teljesült.

(2) E jegyzőkönyv 1. és 4. cikkét, valamint 5. cikke (2) bekezdése a) pontjának első mondatát, továbbá a társulási megállapodás 3. cikkének (1)-(4) bekezdésében, valamint 4-6. cikkében foglalt jogokat és kötelezettségeket Liechtensteinre e jegyzőkönyv aláírásának időpontjától ideiglenesen alkalmazni kell.

(3) Az e jegyzőkönyv aláírása után, de annak hatálybalépése előtt elfogadott jogi aktusok vagy intézkedések vonatkozásában az 5. cikk (2) bekezdése a) pontjának utolsó mondatában említett harmincnapos időtartam e jegyzőkönyv hatálybalépésének napján kezdődik.

10. cikk

(1) A 2. cikkben említett rendelkezéseket Liechtensteinre vonatkozóan a Tanács által - a 2. cikkben említett valamennyi rendelkezést teljes körűen alkalmazó tagállamok kormányait képviselő tagjai által a vegyes bizottsággal folytatott konzultációt követően hozott egyhangú határozatával - meghatározott időponttól kell alkalmazni, miután a Tanács meggyőződött arról, hogy Liechtenstein eleget tett a vonatkozó rendelkezések végrehajtásával kapcsolatos előfeltételeknek.

A Tanácsnak Írország, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kormányát képviselő tagjai részt vesznek e határozat meghozatalában, amennyiben az a schengeni vívmányok olyan rendelkezéseire és azokon alapuló vagy azokkal kapcsolatos olyan jogi aktusokra vonatkozik, amelyekben e tagállamok részt vesznek.

A Tanácsnak azon tagállamok kormányait képviselő tagjai, akik csatlakozási szerződésükkel összhangban a 2. cikkben említett rendelkezéseknek csak egy részét alkalmazzák, részt vesznek e határozat meghozatalában, amennyiben az a schengeni vívmányok tagállamukban már alkalmazandó rendelkezéseivel kapcsolatos.

(2) Az (1) bekezdésben említett rendelkezések végrehajtása jogokat és kötelezettségeket keletkeztet egyrészről Svájc és Liechtenstein, másrészről Liechtenstein és - az esettől függően - az Európai Unió, az Európai Közösség és a tagállamok között, amennyiben e rendelkezések rájuk nézve kötelezőek.

(3) E jegyzőkönyv csak akkor alkalmazható, ha a társulási megállapodás 13. cikkében említett, Liechtenstein által megkötendő megállapodásokat egyaránt végrehajtják.

(4) Továbbá e jegyzőkönyv csak akkor alkalmazandó, ha a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti jegyzőkönyvet egyaránt végrehajtják.

11. cikk

(1) E jegyzőkönyvet felmondhatja Liechtenstein vagy Svájc, továbbá fel lehet mondani a Tanács tagjainak egyhangú határozatával is. A felmondásról értesíteni kell a letéteményest, amely hat hónappal az értesítést követően válik hatályossá.

(2) E jegyzőkönyv vagy a társulási megállapodás Svájc általi felmondása vagy a társulási megállapodás Svájc tekintetében történő megszűnése esetén a társulási megállapodás és e jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Unió és az Európai Közösség, másrészről Liechtenstein között fennálló kapcsolatok tekintetében hatályban marad. Ilyen esetben a Tanács a Liechtensteinnel folytatott konzultációt követően dönt a szükséges intézkedésekről. Az intézkedések azonban csak akkor kötelezőek Liechtensteinre, ha Liechtenstein azokat elfogadja.

(3) E jegyzőkönyv akkor tekintendő megszűntnek, ha Liechtenstein megszünteti a társulási megállapodás 13. cikkében említett, Liechtenstein által kötött megállapodások egyikét vagy megszünteti a 10. cikk (4) bekezdésében említett jegyzőkönyvet.

12. cikk

E jegyzőkönyv három-három eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

A fentiek hiteléül az alulírott meghatalmazottak e jegyzőkönyvet alább kézjegyükkel látták el.

Kelt Brüsszelben, 2008. február 28.

Melléklet a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvhöz

A 2. cikk (2) bekezdésében említett, Liechtenstein által a 10. cikkel összhangban a Tanács által megállapított időponttól kezdődően alkalmazandó jogi aktusok:

- a Tanács 2004. október 26-i 2007/2004/EK rendelete az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról (HL L 349., 2004. 11. 25., 1. o.);

- a Tanács 2004. december 13-i 2252/2004/EK rendelete a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról (HL L 385., 2004.12.29., 1. o.), a Bizottság 2005. február 28-i határozata a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírások műszaki leírásainak megállapításáról (C(2005) 409 végleges), a Bizottság 2006. június 28-i határozata a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírások műszaki leírásainak megállapításáról (C(2006) 2909 végleges);

- a Tanács 2005. február 24-i 2005/211/IB határozata néhány új funkciónak - többek között a terrorizmus elleni küzdelemnek - a Schengeni Információs Rendszerbe történő bevezetéséről (HL L 68., 2005.3.15., 44. o.);

- a Tanács 2005. október 12-i 2005/719/IB határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 2005/211/IB határozat egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 271., 2005.10.15., 54. o.);

- a Tanács 2005. október 12-i 2005/727/IB határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 2005/211/IB határozat egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 273., 2005.10.19., 25. o.);

- a Tanács 2006. március 9-i 2006/228/IB határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 2005/211/IB határozat egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 81., 2006.3.18., 45. o.);

- a Tanács 2006. március 9-i 2006/229/IB határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 2005/211/IB határozat egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 81., 2006.3.18., 46. o.);

- a Tanács 2006. július 24-i 2006/631/IB határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 2005/211/IB határozat egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 256., 2006.9.20., 18. o.);

- a Tanács 2005. március 16-i 2005/267/EK határozata a tagállamok migrációigazgatási szolgálatai részére egy biztonságos, webalapú információs és koordinációs hálózat létrehozásáról (HL L 83., 2005.4.1., 48. o.);

- a Bizottság 2005. december 15-i határozata a tagállamok migrációigazgatási szolgálatai részére egy biztonságos, weblapú információs és koordinációs hálózat létrehozásáról szóló, 2005/267/EK tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (C(2005) 5159 final);

- a Tanács 2005. június 2-i 851/2005/EK rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról (HL L 141., 2005.6.4., 3. o.);

- a Tanács 2005. június 13-i 2005/451/IB határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 871/2004/EK rendelet egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 158., 2005.6.21., 26. o.);

- az Európai Parlament és a Tanács 2005. július 6-i 1160/2005/EK rendelete a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezménynek a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok Schengeni Információs Rendszerhez való hozzáférésével kapcsolatos módosításáról (HL L 191., 2005.7.22., 18. o.);

- az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 28-i 2005/761/EK ajánlása a rövid távú tartózkodásra jogosító egységes vízumok kiadásának a Közösségbe tudományos kutatás céljával harmadik országokból érkező kutatók esetében történő megkönnyítéséről (HL L 289., 2005.11.3., 23. o.);

- a Bizottság 2005. szeptember 29-i határozata a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának tevékenységéről és az illegális bevándorlással összefüggő ügyek tekintetében a fogadó országban fennálló helyzetről szóló jelentés formátumáról (HL L 264., 2005.10.8., 8. o.);

- a Tanács 2005. október 12-i 2005/728/IB határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 871/2004/EK rendelet egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 273., 2005.10.19., 26. o.);

- az Európai Parlament és a Tanács 2005. december 14-i 2046/2005/EK rendelete a 2006. évi torinói téli olimpiai és/vagy paralimpiai játékokban részt vevő olimpiai család tagjainak szóló vízumok kérelmezésére és kiadására vonatkozó eljárások megkönnyítését szolgáló intézkedésekről (HL L 334., 2005.12.20., 1. o.);

- az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 562/2006/EK rendelete a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határellenőrzési kódex) létrehozásáról (HL L 105., 2006.4.13., 1. o.);

- a Tanács 2006. június 1-jei 2006/440/EK határozata a közös konzuli utasítás 12. mellékletének, valamint a közös kézikönyv 14a. mellékletének a vízumkérelmek feldolgozása eljárási költségeinek megfelelően felszámítandó díjak tekintetében történő módosításáról (HL L 175., 2006.6.29., 77. o.);

- a Tanács 2006. július 24-i 2006/628/EK határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló, 871/2004/EK rendelet 1. cikke (4) és (5) bekezdése alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 256., 2006.9.20., 15. o.);

- a Bizottság 2006. szeptember 22-i 2006/648/EK határozata a Vízuminformációs Rendszer kifejlesztésével kapcsolatos biometrikus jellemzőkre vonatkozó szabványokról szóló műszaki előírások megállapításáról (HL L 267., 2006.9.27., 41. o.);

- helyesbítés a Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról (VIS) szóló, 2004. június 8-i 2004/512/EK tanácsi határozathoz (HL L 271., 2006.9.30., 85. o.);

- a Bizottság 2006. szeptember 22-i 2006/757/EK határozata a Sirene-kézikönyv módosításáról (HL L 317., 2006.11.16., 1. o.);

- a Bizottság 2006. szeptember 22-i 2006/758/EK határozata a Sirene-kézikönyv módosításáról (HL L 317., 2006.11.16., 41. o.);

- a Tanács 2006. október 5-i 2006/684/EK határozata a Közös Konzuli Utasítás 2. melléklete A. listájának az indonéz diplomata- és szolgálati útlevelek birtokosaira vonatkozó vízumkötelezettség tekintetében történő módosításáról (HL L 208., 2006.10.12., 29.);

- a Bizottság 2006. november 3-i 2006/752/EK határozata a Vízuminformációs Rendszernek a kifejlesztési szakaszban létrehozandó helyszíneinek megállapításáról (HL L 305., 2006.11.4., 13. o.);

- a Bizottság 2006. november 6-i ajánlása a Határőröknek szóló közös gyakorlati kézikönyv (schengeni kézikönyv) létrehozásáról, a személyek határellenőrzésekor a tagállamok illetékes hatóságai általi alkalmazásra (C (2006) 5186 final);

- a Tanács 2006. december 18-i 2006/960/IB kerethatározata az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről (HL L 386., 2006.12.29., 89. o., helyesbítve: HL L 75., 2007.3.15., 26. o.);

- az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1986/2006/EK rendelete a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről (HL L 381., 2006.12.28., 1. o.);

- az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1987/2006/EK rendelete a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (HL L 381., 2006.12.28., 4. o.);

- az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1931/2006/EK rendelete a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról (HL L 405., 2006.12.30., 1. o., helyesbítve: HL L 29., 2007.2.3., 3. o.);

- a Tanács 2006. december 21-i 1932/2006/EK rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról (HL L 405., 2006.12.30., 23. o., helyesbítve: HL L 29., 2007.2.3., 10. o.);

- a Tanács 2006. december 21-i 1988/2006/EK rendelete a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló 2424/2001/EK rendelet módosításáról (HL L 411., 2006.12.30., 1. o., helyesbítve: HL L 27., 2007.2.2., 3. o.);

- a Tanács 2006. december 21-i 2006/1007/IB határozata a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló 2001/886/IB határozat módosításáról (HL L 411., 2006.12.30., 78. o., helyesbítve: HL L 27., 2007.2.2., 43. o.);

- a Bizottság határozata 2007. március 16-i 2007/170/EK határozata a Schengeni Információs Rendszer második generációjára vonatkozó hálózati követelmények (1. pillér) megállapításáról (HL L 79., 2007.3.20., 20. o.);

- a Bizottság 2007. március 16-i 2007/171/EK határozata a Schengeni Információs Rendszer második generációjára vonatkozó hálózati követelmények (harmadik pillér) megállapításáról (HL L 79., 2007.3.20., 29. o.);

- az Európai Parlament és a Tanács 2007. május 23-i 2007/574/EK határozata a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007-2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról (HL L 144., 2007.6.6., 22. o.);

- a Tanács 2007. június 12-i 2007/533/IB határozata a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (HL L 205., 2007.8.7., 63. o.);

- a Tanács 2007. június 25-i 2007/472/EK határozata a Schengeni Információs Rendszer technikai támogatóegysége (SIS központi rész) létesítésének és működésének költségeire vonatkozó pénzügyi szabályzat módosításáról szóló, az 1990. évi Schengeni Egyezmény által felállított Végrehajtó Bizottság határozatának módosításáról (HL L 179., 2007.7.7., 50. o.);

- az Európai Parlament és a Tanács 2007. július 11-i 863/2007/EK rendelete a gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására szolgáló eljárás bevezetéséről, valamint a 2007/2004/EK tanácsi rendeletnek ezen eljárás tekintetében történő módosításáról és a kiküldött határőrök feladatai és hatáskörei szabályozásáról (HL L 199., 2007.7.31., 30. o.);

- a Tanács 2007. július 16-i 2007/519/EK határozata a schengeni konzultációs hálózat 2. részének módosításáról (technikai előírások) (HL L 192., 2007.7.24., 26. o.);

- a Bizottság 2007. augusztus 27-i 2007/599/EK határozata az 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégiai iránymutatások elfogadása tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 233., 2007.9.5., 3. o.);

- a Tanács 2007. december 6-i 2007/866/EK határozata a schengeni konzultációs hálózat I. részének módosításáról (technikai előírások) (HL L 340., 2007.12.22., 92. o.).

ZÁRÓOKMÁNY

Az Európai Unió

és

az Európai Közösség

és

a Svájci Államszövetség

és

a Liechtensteini Hercegség,

a továbbiakban: a Szerződő Felek

meghatalmazottai

az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv aláírása céljából 2008-ban, 2008. év február hónap 28-án tartott találkozójukon elfogadták a jegyzőkönyvet.

A Szerződő Felek meghatalmazottai tudomásul vették az alábbiakban felsorolt, a Záróokmány mellékletét képező nyilatkozatokat:

- A Szerződő Felek közös nyilatkozata az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségről;

- A Szerződő Felek közös nyilatkozata az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-i egyezmény 23. cikkének (7) bekezdéséről;

- Az Európai Közösség és Liechtenstein nyilatkozata a külkapcsolatokról;

- Liechtenstein nyilatkozata a bűnügyi jogsegélyről;

- Liechtenstein nyilatkozata az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja tekintetében;

- Liechtenstein nyilatkozata a bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény és a kiadatásról szóló európai egyezmény alkalmazásáról;

- Az Európai Közösség nyilatkozata a 2007-2013-as időszakra vonatkozó Külső Határok Alapról;

- Az Európai Bizottság nyilatkozata a javaslatok továbbításáról;

- Közös nyilatkozat az együttes ülésekről.

(Aláírások)

A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖS NYILATKOZATAI

A Szerződő Felek közös nyilatkozata az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségről

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy Svájcnak és Liechtensteinnek az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséghez való csatlakozása céljából - a Norvégiával és Izlanddal kötött megállapodások mintájára - további megállapodásokat kötnek.

A Szerződő Felek közös nyilatkozata az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-i egyezmény 23. cikkének (7) bekezdéséről

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Liechtenstein az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény 23. cikke (1) bekezdése c) pontjának rendelkezéseire is figyelemmel az egyes egyedi esetek körülményeire való tekintettel megkövetelheti, hogy személyes adatokat - amennyiben az érintett tagállam nem szerezte meg az érintett személy hozzájárulását - a 23. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett célokra csak Liechtenstein előzetes hozzájárulásával lehet felhasználni olyan eljárásokban, amelyek tekintetében Liechtenstein a személyes adatok továbbítását vagy felhasználását az egyezmény rendelkezései szerint, illetve az annak 1. cikkében említett jogi aktusok szerint megtagadhatta vagy korlátozhatta volna.

Amennyiben egyedi esetben Liechtenstein megtagadja a fenti rendelkezések szerinti, valamely tagállam általi megkereséshez való hozzájárulását, határozatát írásban köteles megindokolni.

EGYÉB NYILATKOZATOK

Az Európai Közösség és Liechtenstein nyilatkozata a külkapcsolatokról

Az Európai Közösség és Liechtenstein megállapodnak abban, hogy az Európai Közösség vállalja a Schengeni együttműködéssel összefüggő területeken - ideértve a vízumpolitikát is - vele megállapodást kötött harmadik országok és nemzetközi szervezetek arra való ösztönzését, hogy azok - Liechtenstein ilyen megállapodások megkötésére való jogkörének sérelme nélkül - hasonló megállapodásokat kössenek a Liechtensteini Hercegséggel.

Liechtenstein nyilatkozata a bűnügyi jogsegélyről Liechtenstein kinyilvánítja, hogy a liechtensteini hatóságok által vizsgált adózási bűncselekmények esetén nem lehet többek között büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bírósághoz jogorvoslatért fordulni.

Liechtenstein nyilatkozata az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja tekintetében (a schengeni vívmányok továbbfejlesztésének elfogadására vonatkozó időtartam)

Az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában megállapított, legfeljebb 18 hónapos időtartam egyaránt kiterjed a jogi aktus vagy intézkedés elfogadására és végrehajtására. Az időtartam a következő szakaszokat foglalja magában:

- előkészítő szakasz,

- parlamenti eljárás,

- a népszavazás 30 napos határideje,

- adott esetben a népszavazás (szervezés és szavazás),

- az uralkodó herceg általi megerősítés.

Liechtenstein kormánya haladéktalanul értesíti a Tanácsot és a Bizottságot az egyes szakaszok lezárulásáról.

Liechtenstein kormánya kötelezettséget vállal a rendelkezésére álló összes eszköz alkalmazására annak érdekében, hogy a fent említett szakaszok a lehető legkorábban befejeződjenek.

Liechtenstein nyilatkozata a bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény és a kiadatásról szóló európai egyezmény alkalmazásáról

Liechtenstein kötelezettséget vállal arra, hogy tartózkodik a kiadatásról szóló, 1957. december 13-i európai egyezmény, valamint a bűnügyi jogsegélyről szóló, 1959. április 20-i európai egyezmény ratifikálása alkalmával tett fenntartások és nyilatkozatok alkalmazásától, amennyiben azok nem állnak összhangban e megállapodással.

Az Európai Közösség nyilatkozata a 2007-2013-as időszakra vonatkozó Külső Határok Alapról

Az Európai Közösség jelenleg hozza létre a 2007-2013-as időszakra vonatkozó Külső Határok Alapot, amely tekintetében további megállapodásokat kötnek a schengeni vívmányokhoz társult harmadik országokkal.

Az Európai Bizottság nyilatkozata a javaslatok továbbításáról

Az e megállapodást érintő javaslatoknak az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament részére történő megküldésekor a Bizottság az ilyen javaslatok másolatát Liechtenstein részére is továbbítja.

Azon bizottságokban való részvétel, amelyek az Európai Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítik:

A Tanács 2006. június 1-jén felhatalmazta a Bizottságot, hogy kezdjen tárgyalásokat az Izlandi Köztársasággal, a Norvég Királysággal, a Svájci Államszövetséggel és a Liechtensteini Hercegséggel megállapodás kötése érdekében az utóbbiaknak azon bizottságok munkájában való részvételéről, amelyek a schengeni vívmányok végrehajtása, alkalmazása és fejlesztése tekintetében az Európai Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítik.

Egy ilyen megállapodás megkötéséig az Európai Unió Tanácsa és a Svájci Államszövetség között levélváltás formájában létrejött, az Európai Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságokról szóló megállapodást kell alkalmazni Liechtensteinre, figyelemmel arra, hogy Liechtenstein részvételét - amennyiben a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv érintve van - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 100. cikke szabályozza.

Közös Nyilatkozat az Együttes Ülésekről

Az Európai Unió tagállamainak kormányait képviselő küldöttségek,

az Európai Bizottság küldöttsége,

az Izlandi Köztársaság kormányát és a Norvég Királyság kormányát képviselő küldöttségek,

a Svájci Államszövetség kormányát képviselő küldöttség,

a Liechtensteini Hercegség kormányát képviselő küldöttség,

tudomásul veszik, hogy a Svájcnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás által létrehozott vegyes bizottsághoz Liechtenstein e megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv útján csatlakozik;

arról határoztak, hogy együttesen szervezik meg az egyrészről Izlandnak és Norvégiának a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás, másrészről a Liechtenstein csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvvel kiegészített, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás által létrehozott vegyes bizottságok üléseit, függetlenül az ülésezés szintjétől;

megjegyzik, hogy ezen együttes ülésezés az ezen ülések elnöki tisztjére vonatkozó gyakorlati szabályozást kíván, amennyiben a Liechtenstein társulásáról szóló jegyzőkönyvvel kiegészített, az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, utóbbinak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodással, illetve az Európai Unió Tanácsa, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodással összhangban az elnöki tisztet a társult államok töltik be;

tudomásul veszik a társult államok azon óhaját, amelynek értelmében azok az elnöki tiszt betöltését - az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, utóbbinak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás hatálybalépésének, valamint a Liechtenstein társulásáról szóló jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjától kezdődően - szükség szerint átadják egymásnak, és azt nevük alfabetikus sorrendjében, felváltva gyakorolják.

Kelt Brüsszelben, 2008. február 28.”

4. § * 

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. §-a és 3. §-a a Jegyzőkönyv 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Jegyzőkönyv és e törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépésének, illetve a (4)-(5) bekezdésben meghatározott időpont naptári napját - amennyiben szükséges - a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) * 

(5) A 4. §, valamint az 5. § (4) bekezdése a Jegyzőkönyv 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(6) A Megállapodás végrehajtása során az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény III. Fejezetét értelemszerűen alkalmazni kell.

(7) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a rendészetért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére