A jogszabály mai napon ( 2020.06.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

90/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 2008. évi előirányzatából történő többlettámogatás igényléséről

A Kormány a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklete II/2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Magyar Államkincstár illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) a települési önkormányzatok által a 2008. január-június hónapokra közcélú foglalkoztatáshoz az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint igényelt támogatásoknak az R. 6. számú melléklete 8. b) pontja szerinti összegeit összesíti (a továbbiakban: első féléves felhasználás), és az összesített adatokat az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium részére megyénként, településsoros bontásban - elektronikus úton - 2008. július 20-ig megküldi.

(2) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium az összesített adatokat - öt munkanapon belül - a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Pénzügyminisztérium részére tájékoztatásul megküldi.

2. § (1) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: T.) 8. számú melléklete II/2. pontja szerint a települési önkormányzat számára megállapított, a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó éves keretösszeget az 1. § (1) bekezdése szerinti elszámolás alapján módosítja, és a T. 8. számú melléklete II/2. pontjában meghatározottak szerint a települési önkormányzat részére módosított éves előirányzatot állapít meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti módosított éves előirányzatok, valamint a T. 8. számú melléklete II/2. pontjában meghatározottak szerint a T. IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetének költségvetésében képződött tartalék (a továbbiakban: tartalék) összegéről az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium az Igazgatóságokon keresztül 2008. augusztus 1-jéig értesíti a települési önkormányzatokat.

3. § (1) A tartalékból az a települési önkormányzat igényelhet közcélú foglalkoztatás céljára többlettámogatást, amelynél a módosított éves előirányzatnak és az előlegigénylések együttes összegének a különbsége kevesebb, mint az első félévi felhasználás egyhavi átlaga (a továbbiakban: többletigénylés). A települési önkormányzat többletigénylésének egyhavi összege nem lehet több mint az első félévi felhasználás egy havi átlaga.

(2) A települési önkormányzat november, december hónapban többletigénylést nem nyújthat be.

(3) A többletigénylésről (előirányzat-módosítás igénylése) a települési önkormányzat jegyzője a tárgyhónap - első alkalommal augusztus - 10-ig a melléklet szerinti adatlapon értesíti az Igazgatóságot.

(4) Az Igazgatóság a beérkezett többletigényléseket összesíti, és az összesített adatokat az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium részére megyénként, településsoros bontásban - elektronikus úton - minden hónap 15-ig megküldi. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium az összesített adatokat - öt munkanapon belül - a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részére tájékoztatásul megküldi.

(5) A többletigénylések teljesítése - a havonta beérkezett igényeknek megfelelően - a tartalék erejéig történik. Ha a tartalék összege nem elegendő a havi igénylések teljes kielégítésére, annak a települési önkormányzatok közötti felosztása a még rendelkezésre álló tartalék és az adott havi igénylések összegének arányában történik.

(6) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium az Igazgatóságon keresztül a tárgyhónap 30-ig értesíti a települési önkormányzatot a többletigénylés alapján biztosított támogatásról és a módosított éves előirányzatnak a többletigénylés alapján biztosított támogatás összegével történő további módosításáról.

(7) A települési önkormányzat a (6) bekezdés szerinti, a többletigénylés alapján módosított előirányzat terhére támogatást az R.-ben foglaltak szerint igényelhet.

(8) Azoknál a települési önkormányzatoknál, ahol év végén a tényleges felhasználás nem éri el a (6) bekezdés szerinti, a többletigénylés alapján módosított előirányzatot, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium az éves tényleges felhasználás összege szerint határozza meg az éves módosított előirányzatot, és erről az Igazgatóságon keresztül 2009. február 20-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 2007. évi előirányzatának módosítási rendjéről és a többlettámogatás igényléséről, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 102/2007. (V. 9.) Korm. rendelet.

Melléklet a 90/2008. (IV. 23.) Korm. rendelethez

ADATLAP
a települési önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggő előirányzat-módosítás igényléséhez (többletigénylés)

........ év ......................... tárgyhónap

1. Megye megnevezése: ......................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése: .........................................................................................
3. KSH kódja (2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító): ........................
4. A foglalkoztatási támogatás tárgyévi előleg igénylésének alakulása
a) a tárgyévben foglalkoztatási támogatás címén igényelhető összeg (az éves módosított előirányzat összegét kell feltüntetni): ..............Ft
b) a tárgyhónappal bezárólag foglalkoztatási támogatás címén igényelt előlegek együttes összege: ..............Ft
c) a tárgyévben még rendelkezésre álló keret [4. a) és 4. b) rovat különbsége]: ..............Ft
5. Foglalkoztatási támogatás címén igényelhető havi előirányzat-többlet (a tárgyév január-június hónapjaira igényelt támogatás egy havi átlagának megfelelő összeg): ..............Ft
6. Foglalkoztatási támogatás címén igényelhető éves előirányzat-többlet ..............Ft
a) az 5-ös rovatban szereplő összeg szorozva az igénylést követő hónaptól november hónappal bezárólag a hónapok számával: ..............Ft
b) a tárgyévben még rendelkezésre álló keret [megegyezik a 4. c) rovat összegével]: ..............Ft
c) foglalkoztatási támogatás címén igényelhető többlettámogatás összege [megegyezik a 6. a) és 6. b) rovat különbségével]:
7. Foglalkoztatási támogatás címén ténylegesen igényelt többlet-előirányzat éves összege [a 7-es rovat összege nem haladhatja meg a 6. c) rovat összegét]: ..............Ft
.............................................., ...........év.........................hónap ..... nap
P. H.
....................................................... .......................................................
jegyző aláírása polgármester aláírása

  Vissza az oldal tetejére