A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

106/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Ecuadori Köztársaság Kormánya között a műszaki-tudományos együttműködésről Quitóban az 1971. szeptember 24. napján kötött megállapodás kihirdetéséről

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1972. február 22-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Ecuadori Köztársaság Kormánya között a műszaki-tudományos együttműködésről Quitóban az 1971. szeptember 24. napján kötött Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Ecuadori Köztársaság Kormánya között a műszaki-tudományos együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Ecuadori Köztársaság Kormánya attól az óhajtól vezérelve, hogy országaik közötti baráti kapcsolatokat a jogegyenlőség alapján, műszaki-tudományos együttműködés útján tovább erősítsék és meggyőződve annak népeik számára szolgáló kölcsönös előnyeiről, az alábbiakban állapodnak meg:

I. Cikk

A Szerződő Felek országaik között a műszaki és tudományos együttműködést az önrendelkezés és egymás belügyeibe való be nem avatkozás elvének tiszteletben tartásával, valamint a kölcsönös előnyök alapján foganatosítják.

II. Cikk

Az előző cikkben előirányzott együttműködés vonatkozik:

1. szakértők és tanácsadók cseréjére,

2. egyetemi tanárok és tanulók cseréjére,

3. ösztöndíjak nyújtására,

4. tájékoztatások, valamint műszaki és tudományos anyagok cseréjére,

5. a tudomány és technológia területéhez tartozó technikai tervek és dokumentációk cseréjére, valamint

6. minden egyéb, kölcsönösen elfogadott műszaki és tudományos együttműködési formára.

III. Cikk

A tudományos és műszaki együttműködés feltételeit és módozatait külön szerződések útján egyeztetik az Ecuadori Külügyminisztérium vagy az Ecuadori Köztársaság Kormánya részéről e célra kijelölt szervezet és a Magyar Népköztársaság Kormánya megbízásából a Nemzetközi Műszaki Tudományos Együttműködési Iroda (Tesco).

IV. Cikk

Jelen Megállapodás alapján létrehozott bármely együttműködési program megvalósítására az Ecuadori Külügyminisztérium vagy az Ecuadori Köztársaság Kormánya által e célra kijelölt szervezet és a Tesco kiegészítő szabályozásokban vagy megegyezésekben rögzíthetik az említett programok mibenlétét, időtartamát, a hozzájárulásokat, az adminisztratív eljárásokat, valamint meghatározhatják az azok végrehajtására illetékes szervezetet vagy intézményt.

V. Cikk

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy egymással kötött előzetes megállapodás nélkül nem közlik harmadik féllel a jelen Megállapodás keretében megvalósuló műszaki és tudományos együttműködés eredményeit.

VI. Cikk

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás célkitűzéseinek megvalósítására kiküldött személyeknek a fogadó országban érvényes törvények szerint biztosítják tevékenységük rendeltetésszerű betöltéséhez a szükséges könnyítéseket.

VII. Cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen nyújtják

a) jelen Megállapodásban előirányzott műszaki és tudományos együttműködés megvalósításához szükséges anyagok és felszerelések vám- és egyéb adómentességét,

b) jelen Megállapodás keretében kiküldött technikusok és szakértők adófizetés alóli mentességét, és

c) a kiküldetésben levő műszakiak és szakértők háztartási és személyi használatú ingóságára beköltözködésük alkalmával a vámmentesség kedvezményét, és ugyancsak mentesítik a pénzügyi terhektől ezen javak kivitelét.

VIII. Cikk

Jelen Megállapodás a megerősítésről szóló okmányok kicserélésével lép életbe. A Megállapodás hatálya három év és annak lejártával hallgatólagosan további egyéves időszakra meghosszabbodik, ha a Szerződő Felek egyike sem mondja fel azt írásban a mindenkori lejárat előtt hat hónappal.

IX. Cikk

Ha a jelen Megállapodás lejártakor függőben levő műszaki és tudományos együttműködési szerződések lennének, úgy ezeket teljesítésükig végrehajtják.

Minek hiteléül az e célra kijelölt teljhatalmú megbízottak: Dr. Rafael Garcia Velasco, az Ecuadori Köztársaság külügyminisztere és dr. Timár Mátyás, a Magyar Népköztársaság Kormányának elnökhelyettese aláírják jelen megállapodást, Quitóban, ezerkilencszázhetvenegy szeptember hó huszonnegyedikén, két eredeti példányban, mindkettő spanyol és magyar nyelven, melyek egyenlő érvényűek.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére