A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

113/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Szocialista Népi Dzsamahirija között Tripoliban, az 1978. március 16-án aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1981. október 27-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Szocialista Népi Dzsamahirija között Tripoliban, az 1978. március 16-án aláírt kulturális együttműködési egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Kulturális együttműködési egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Szocialista Népi Dzsamahirija között

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Szocialista Népi Dzsamahirija attól az óhajtól vezettetve, hogy fejlesszék országaik között az együttműködést a kultúra, a tudomány, az oktatás, a művészet és a sport területén, hozzájárulva ezzel a népeik közti barátság és megértés elmélyítéséhez, az egyenlőség, a szuverenitás tiszteletben tartása és az egymás belügyeibe való be nem avatkozás elve alapján elhatározták jelen egyezmény megkötését és e célból kijelölték meghatalmazottaikat, akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásuk kicserélése után a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek elhatározták, hogy elősegítenek minden olyan tevékenységet, amely hozzájárul egymás kultúrájának és a két ország tudományos, nevelési, művészeti és sporteredményeinek jobb megismeréséhez.

2. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a kulturális, tudományos, nevelési és művészeti, valamint sportszervezeteik és intézményeik közötti kapcsolatok kiépítését és fejlesztését.

Elősegítik a tapasztalatok és információk cseréjét, a kultúra, a tudomány, a művészet és a sport területén, abból a célból, hogy jobban megismertessék egymással a két nép életét. Ennek érdekében támogatják egyetemi és főiskolai oktatók, tudósok, oktatási szakemberek, a kultúra és a művészetek és a sport képviselőinek cseréjét.

3. Cikk

A Szerződő Felek a másik fél kérésére kölcsönösen tanulmányi és továbbképzési ösztöndíjakat ajánlanak fel elméleti és gyakorlati tanulmányok folytatására, valamint tudományos kutatómunka céljából.

4. Cikk

A Szerződő Felek megvizsgálják, hogy a két országban kiadott iskolai bizonyítványokat, főiskolai és egyetemi diplomákat, és tudományos fokozatokat milyen feltételek mellett ismerik el egyenértékűnek abból a célból, hogy azokat kölcsönösen elismerjék és erről külön egyezményt kössenek.

5. Cikk

Mindkét Szerződő Fél figyelemmel kíséri azt, hogy a használatukban levő tankönyvek kulturális, történelmi és földrajzi kérdésekben hiteles képet adjanak a másik Szerződő Fél országáról.

6. Cikk

A Szerződő Felek oktatási és kulturális intézményeik útján kölcsönösen megkönnyítik a másik ország irodalmának, történelmének, földrajzának és kultúrájának jobb megismerését. Ebből a célból mindkét Fél kölcsönösen tájékoztató anyagokat bocsát egymás rendelkezésére.

7. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a muzeológusok és régészeti szakemberek közötti együttműködést és ehhez a két ország törvényei és rendelkezései keretében megadják a lehetséges kedvezményeket.

8. Cikk

Mindkét Szerződő Fél támogatja a másik Fél által kiadott könyvek és folyóiratok cseréjét, fordítását és terjesztését a kultúra, a művészet, a tudomány, az oktatás, az egészségügy és a sport területén.

9. Cikk

A Szerződő Felek előmozdítják művészeti kiállítások, színházi társulatok, zenekarok, népi együttesek cseréjét. Támogatják ezenkívül kulturális rendezvények és konferenciák megrendezését, valamint a másik Fél filmjeinek bemutatását, filmforgatás területén szakértők cseréjét.

10. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik országaik rádió és televíziói között a közvetlen kapcsolatokat.

11. Cikk

A két Szerződő Fél elősegíti a két ország Egyesült Nemzetek Oktatási Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) Nemzeti Bizottsága közötti kapcsolatok felvételét és erősítését.

12. Cikk

A Szerződő Felek jelen egyezmény végrehajtására munkatervekben állapodnak meg. Ezek a munkatervek tartalmazzák a kulturális és tudományos cserék minden részletét. A pénzügyi feltételeket a Szerződő Felek a kölcsönösség elve alapján a munkatervben rögzítik, amennyiben a feltételekről külön egyezmény nem határoz.

13. Cikk

Ezt az Egyezményt mindkét Szerződő Fél az alkotmányos előírásoknak megfelelően megerősíti. Az Egyezmény a megerősítő okiratok kicserélésének napján lép hatályba.

A jelen Egyezmény ötéves időtartamra köttetett. Ennek az időszaknak az elteltével mindenkor további ötéves időtartamra hallgatólagos meghosszabbítással hatályban marad mindaddig, amíg valamelyik Szerződő Fél hat hónappal a lejárat előtt fel nem mondja.

Készült Tripoliban, 1978. március 16-án, két eredeti példányban, magyar, arab és angol nyelven, mindkét példány egyaránt hiteles. A szövegek eltérő értelmezése esetén az angol szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az oktatásért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére