A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

119/2008. (V. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság között Brüsszelben 1965. február 11-én aláírt kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1965. július 30-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság között Brüsszelben 1965. február 11-én aláírt kulturális együttműködésről szóló Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság közötti kulturális együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya attól az óhajtól vezetve, hogy kiszélesítsék kulturális, tudományos, nevelésügyi és műszaki kapcsolataikat,

abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hatékonyan járul hozzá a két ország kölcsönös megismeréséhez,

elhatározták ennek az egyezménynek a megkötését és

ebből a célból kinevezték meghatalmazottaikat, akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaikat kicserélték és az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A két Fél fejleszti a tudományos, műszaki és felsőoktatási együttműködést:

a) az akadémiák, egyetemek és egyéb felsőoktatási intézmények, valamint a tudományos és műszaki kutató intézetek közötti együttműködés útján;

b) tudósok, oktatók és szakemberek - továbbképzés, előadások tartása és tapasztalatcsere céljából történő - kölcsönös látogatásai útján;

c) tanulmányi, kutatói és szakképesítést szolgáló, valamint nyári tanfolyamokra szóló ösztöndíjak létesítése útján.

2. Cikk

A két Fél bátorítja a kölcsönös tájékoztatást az oktatási rendszer minden fokán, különösképpen oktatók cseréje útján.

3. Cikk

A két Fél előmozdítja a tudományos, műszaki, művészeti és irodalmi könyvek és kiadványok cseréjét, elsősorban a két ország legfontosabb könyvtárai és szakintézményei között.

4. Cikk

A két Fél kölcsönösen megkönnyíti és elősegíti tudományos, irodalmi és művészeti személyiségek látogatását egymás országában: tájékoztatás, valamint tudományos, kulturális és művészeti összejöveteleken, kongresszusokon, ülésszakokon és egyéb rendezvényeken való részvétel céljából.

5. Cikk

A két Fél bátorítja a másik Fél szerzői tudományos, műszaki, művészeti és irodalmi műveinek fordítását, kiadását és terjesztését. Megkönnyítik szakfolyóirataikban a másik Félre vonatkozó tudományos és kulturális cikkek közlését. E célból támogatják a két Fél kiadóinak találkozóit.

6. Cikk

A két Fél támogatja és ösztönzi dokumentációs, tudományos, műszaki, művészeti és kulturális filmek cseréjét.

7. Cikk

A két Fél előmozdítja művészeti és irodalmi intézmények együttműködését.

8. Cikk

A két Fél támogatja és ösztönzi a másik Fél zenei együtteseinek és szólistáinak fellépését, valamint színpadi és balett műveinek előadását saját országában.

9. Cikk

A két Fél előmozdítja tudományos, pedagógiai, dokumentációs, irodalmi és művészeti kiállítások cseréjét.

10. Cikk

A két Fél ösztönzi a rádió, a televízió és a sajtó területén történő cseréket.

11. Cikk

A két Fél támogatja a testnevelés és sport területén szervezett cseréket.

12. Cikk

A két Fél behatóan tanulmányozza a diplomák, akadémiai fokozatok, s egyéb tanulmányi képesítések azonos értékelésének kérdését.

13. Cikk

A két Fél szakemberei javaslatokat dolgoznak ki a szerzők és a kiadók részére abból a célból, hogy kiküszöböljék a két ország tankönyveiben esetleg előforduló, a másik félre vonatkozó pontatlanságokat és hiányokat.

14. Cikk

Ennek az Egyezménynek végrehajtására legfeljebb nyolc tagból álló állandó vegyesbizottság alakul.

A vegyesbizottság két - egy magyar és egy belga - albizottságból áll, amelyek a csereprogram kidolgozása és a végrehajtás pénzügyi módozatainak megállapítása céljából kétévenként együttes ülést tartanak, felváltva Magyarországon és Belgiumban. A két Fél diplomáciai úton közli egymással az albizottságok tagjainak névsorát.

15. Cikk

Ez az Egyezmény a két Fél alkotmányos rendelkezései szerint kerül megerősítésre és a ratifikációs okiratoknak Budapesten történő kicserélése napján lép hatályba.

Ezt az Egyezményt a Felek öt évre kötötték. Ha az Egyezmény hatályának lejárta előtt legalább hat hónappal azt egyik Fél sem mondja fel, az Egyezmény mindig további öt-öt évig marad hatályban.

Ennek hiteléül a meghatalmazottak ezt az Egyezményt aláírták és pecsétjeikkel ellátták.

Készült Brüsszelben, 1965. február 11-én, két eredeti példányban, mindkettő magyar, francia és flamand nyelven. Mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére