A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

121/2008. (V. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság között Budapesten 1966. július 28-án aláírt kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1966. december 30-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság között Budapesten 1966. július 28-án aláírt kulturális együttműködésről szóló Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Kulturális egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya attól az óhajtól vezérelve, hogy megkönnyítsék és fejlesszék Magyarország és Franciaország között a kulturális, oktatási, tudományos, műszaki és művészeti cseréket,

abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti baráti kapcsolatok megszilárdításához,

elhatározták, hogy kulturális Egyezményt kötnek, és ennek érdekében az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek elhatározzák, hogy fejlesztik együttműködésüket a kultúra, az oktatás, a tudomány, a technika, a művészet, a kulturális adatközlés, az idegenforgalom és a sport területén.

2. Cikk

A Szerződő Felek kiemelkedő helyet biztosítanak a magyar nyelv és kultúra franciaországi és a francia nyelv és kultúra magyarországi oktatásának.

3. Cikk

A Szerződő Felek egymás nyelvének és irodalmának oktatását kiváltképpen előmozdítják:

a) a felsőoktatási intézményekben tanszékek létesítésével;

b) lektorok küldésével a másik ország intézményeiben való oktatás céljából;

c) tanárok küldésével a másik ország oktatói részére szervezett továbbképző tanfolyamokra;

d) oktatók és hallgatók részvételével a másik ország által szervezett nyári nyelvi és irodalmi tanfolyamokon;

e) egymás nyelvi és irodalmi tanszékeinek szánt könyvek és szakpublikációk rendszeres küldésével;

f) vendégtanárok meghívásával.

4. Cikk

A Szerződő Felek a kölcsönösség szellemében biztosítják a párizsi Magyar Intézetnek és a budapesti Francia Intézetnek, valamint azok személyzetének a működésükhöz szükséges adminisztratív könnyítéseket.

Általánosságban mindkét Szerződő Fél elősegíti a saját országa területén a másik Fél olyan kulturális szerveinek működését, amelyek részt vesznek ennek az Egyezménynek megvalósításában.

5. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik tudósok, tudományos kutatók, szakemberek és oktatók cseréjét megbeszélések tartása, tapasztalataik összevetése, szakmai előadások tartása és közös tanulmányok végzése céljából.

6. Cikk

A Szerződő Felek egyetértésben támogatják és megkönnyítik egymás kulturális, tudományos és felsőoktatási intézményei között a rendszeres kapcsolatok létesítését tapasztalatok, információk és dokumentációk kicserélése céljából.

7. Cikk

A Szerződő Felek tanulmányozni fogják annak módozatait, hogy az egyik Szerződő Fél országában végzett tanulmányokról, letett vizsgákról szóló okiratokat és megszerzett okleveleket a másik Szerződő Fél országában részben vagy egészben érvényesnek ismerjék el. A Szerződő Felek törekedni fognak e célt szolgáló külön megállapodások kötésére.

8. Cikk

A Szerződő Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy tankönyveikben tárgyilagos képet nyújtsanak egymás országáról. Támogatják az e célt szolgáló megbeszélések tartását.

9. Cikk

A Szerződő Felek ösztöndíjakat juttatnak a másik ország egyetemi hallgatóinak és fiatal diplomásainak.

10. Cikk

A Szerződő Felek támogatják tudósok, tanárok, kutatók, műszakiak, szakemberek és művészek cseréjét a másik országban végzendő tanulmányok és továbbképző tanfolyamokon való részvétel céljából.

11. Cikk

A Szerződő Felek megkönnyítik egymás tudósainak, oktatóinak, szakembereinek, kulturális és művészeti személyiségeinek részvételét az országaikban rendezett kongresszusokon, konferenciákon és ünnepségeken.

12. Cikk

Mindkét Szerződő Fél megkönnyíti a másik ország tudósainak kulturális és tudományos intézmények, könyvtárak, levéltárak és múzeumok látogatását kutatások végzése céljából.

Ezek a könnyítések a kölcsönösség alapján a fogadó ország érvényes jogszabályainak figyelembevételével adandók meg.

13. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a két ország íróinak, művészeinek kölcsönös látogatásait és találkozóit.

14. Cikk

A Szerződő Felek figyelemmel kísérik a Magyar Rádió és Televízió, valamint a Francia Rádió és Televízió közötti, jelenleg is érvényben levő Egyezmény végrehajtását. Ügyelni fognak rá, hogy ezt az Egyezményt a kulturális Egyezmény keretében a szükséges időpontban megújítsák.

A Szerződő Felek - hogy hozzájáruljanak a két ország kultúrájának és civilizációjának kölcsönös megismeréséhez - elősegítik műsorok és egyéb kulturális jellegű anyagok cseréjét.

15. Cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen előmozdítják filmjeik kereskedelmi forgalmazását, támogatják művészi és dokumentumfilmek közös gyártását, valamint az ezzel kapcsolatos információ- és dokumentációcserét.

16. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik filmmúzeumok, kísérleti filmszínházak együttműködését és általánosságban, művészi, ismeretterjesztő, tudományos filmek és diapozitívek cseréjének bővítését. Egymás kulturális intézményeinek közvetítésével is megkönnyítik ilyen jellegű filmek és diapozitívek bemutatását és kölcsönzését az érdekelt intézmények és szervek részére.

17. Cikk

A Szerződő Felek támogatják művészeti együttesek és művészek cseréjét, valamint a másik ország színpadi műveinek bemutatását.

18. Cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen támogatják művészeti, kulturális és tudományos kiállítások, valamint könyvkiállítások rendezését.

19. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik, többek között kereskedelmi úton, oktatási, tudományos, műszaki, irodalmi és művészeti könyvek, folyóiratok és más kiadványok behozatalát. Megkönnyítik kulturális művek forgalmazását a nagyközönség körében és kicserélik a könyvterjesztésre vonatkozó információikat.

20. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a másik ország zeneműveinek és hanglemezeinek bemutatását és elősegítik ezek kereskedelmi forgalmazását.

21. Cikk

A Szerződő Felek a lehetőséghez mérten elősegítik kulturális, tudományos és műszaki művek, valamint dokumentációk cseréjét a két ország könyvtárai és szakmai intézményei között. Az ilyen cseréken kívül letétel létesítésével vagy ajándékozással is élhetnek.

22. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a másik ország legkiemelkedőbb tudományos, műszaki, irodalmi és művészeti munkáinak lefordítását és kiadását. Elősegítik a két ország kiadói kapcsolatainak fejlesztését, többek között közös kiadások létrehozása, valamint lektori és fordítói gyakorlatok szervezése céljából.

A Szerződő Felek elősegítik a másik ország tudósai és kulturális személyiségei által írott cikkeknek szakfolyóiratokban való közlését is.

23. Cikk

A Szerződő Felek a kötött megállapodások feltételei szerint megteszik a szükséges intézkedéseket a szerzői jogdíjak és a művészi honoráriumok kifizetésére, valamint a járandóságok átutalására.

24. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik a két ország közötti idegenforgalmat szakmai szerveik közvetítésével.

25. Cikk

A Szerződő Felek, a két ország illetékes szerveinek hozzájárulásával, támogatják a fiatalok kölcsönös látogatását.

26. Cikk

A Szerződő Felek készek a cserék bővítésére a sport és a testnevelés területén.

27. Cikk

A Szerződő Felek bővíteni és erősíteni kívánják tudományos és műszaki együttműködésüket.

28. Cikk

A Szerződő Felek figyelemmel kísérik a Magyar Tudományos Akadémia és a Centre National de la Recherche Scientifique között létrejött külön megállapodás végrehajtását. Ügyelnek rá, hogy a megállapodást ennek az Egyezménynek keretében megújítsák.

29. Cikk

A 27. cikkben foglalt tudományos és műszaki együttműködés az alábbiak szerint valósul meg:

a) Tanulmányi és gyakorlati ösztöndíjak adományozásával természettudományi szakos és műegyetemi hallgatóknak, mérnököknek és technikusoknak;

b) Tanulmányutak szervezésével szakemberek és technikusok számára a másik ország eredményeiről való tájékozódás, valamint a mindkét részről összegyűjtött tapasztalatok egybevetése céljából;

c) Tudományos és műszaki dokumentációcserével;

d) Tanfolyamok, konferenciák, valamint tudományos és műszaki kollokviumok rendezésével.

30. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a másik ország tudományos és műszaki dokumentációs központjának létesítését és fejlesztését országuk területén.

31. Cikk

A Szerződő Felek a lehetőséghez mérten megkönnyítik az Egyezmény végrehajtásával összefüggő adminisztratív és pénzügyi kérdések megoldását.

32. Cikk

A Szerződő Felek magyar-francia kulturális Bizottságot hoznak létre, amelynek feladata az Egyezmény végrehajtásának ellenőrzése, valamint a végrehajtás adminisztratív és pénzügyi módozatainak megállapítása.

A Bizottság, amely üléseit felváltva Budapesten és Párizsban tartja, periodikus csereprogramokat dolgoz ki. A Bizottság albizottságokat hozhat létre, nevezetesen a 9. cikkben foglalt ösztöndíjak odaítélése és a tudományos és műszaki együttműködésre vonatkozó 29. cikk végrehajtása céljából.

33. Cikk

A Párizsban 1961. október 25-én aláírt I. számú Jegyzőkönyvben létesített magyar-francia állandó kulturális Vegyesbizottság ennek az Egyezménynek a hatálybalépésével megszűnik.

34. Cikk

A két ország illetékes intézményei és szervei között létrejövő külön megállapodások, amennyiben az Egyezményben rögzített területeket érintik, jóváhagyás végett a magyar-francia kulturális Bizottság elé terjesztendők.

35. Cikk

Mindkét Szerződő Fél jegyzékben hozza a másik Fél tudomására az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges alkotmányos eljárások befejeződését. Az Egyezmény az utolsó jegyzékváltás napján lép hatályba.

36. Cikk

Az Egyezmény öt évig marad hatályban. Hatálya hallgatólagos megegyezéssel meghosszabbodik, hacsak valamelyik Szerződő Fél az Egyezményt lejárta előtt legalább hat hónappal nem mondja fel.

Készült Budapesten, 1966. július 28. napján, két eredeti példányban, magyar és francia nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter és a turizmusért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére