A jogszabály mai napon ( 2021.01.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

122/2008. (V. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság között Budapesten 1966. július 28-án aláírt műszaki-tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1966. december 30-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság között Budapesten 1966. július 28-án aláírt műszaki-tudományos együttműködésről szóló Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Műszaki és tudományos együttműködési egyezmény a Francia Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között

A Francia Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya, attól az óhajtól vezérelve, hogy megkönnyítsék és fejlesszék Franciaország és Magyarország kapcsolatait a tudomány és a technika területén,

abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti baráti kapcsolatok és cserék megszilárdításához,

hogy továbbfejlesszék az 1966. július 28-án aláírt francia-magyar kulturális Egyezményben foglalt tudományos és műszaki jellegű rendelkezéseket, az alábbi Egyezmény kötését határozták el:

1. Cikk

A Szerződő Felek továbbfejlesztik és megszilárdítják tudományos és műszaki együttműködésüket. Egyetértésben határozzák meg ennek az együttműködésnek a különböző területeit, számba véve tudósaik és szakembereik tapasztalatait és az egyes területeken kínálkozó lehetőségeket.

2. Cikk

Az 1. cikkben foglalt műszaki és tudományos együttműködés fejlesztése és kiterjesztése céljából a Szerződő Felek támogatják:

a) tanulmányi és gyakorlati ösztöndíjak adományozását a két ország természettudományi szakos és műegyetemi hallgatóinak, mérnökeinek és technikusainak;

b) szakemberek és technikusok látogatásait a másik ország eredményeiről való tájékozódás és a mindkét fél részéről összegyűjtött tapasztalatok egybevetése céljából;

c) tudományos és műszaki tanfolyamok, konferenciák és kollokviumok szervezését;

d) a tudományos és műszaki dokumentációcserét;

e) az ipar területén új eredményt jelentő gépek, felszerelések vagy berendezések alkalmazásának közös tanulmányozását;

f) a kooperációban történő termelés feltételeinek megvizsgálását és megteremtését;

g) tudományos és műszaki filmek közös gyártását és cseréjét.

3. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a másik ország tudományos és műszaki dokumentációs központjának létesítését és fejlesztését országuk területén. A Felek megteszik az ehhez szükséges külön intézkedéseket.

4. Cikk

Mindkét Szerződő Fél elősegíti a másik ország tudományos és műszaki könyvei, publikációi terjesztésének bővítését, mind kereskedelmi úton, mind csere vagy adományozás formájában.

5. Cikk

Mindkét Szerződő Fél biztosítja saját országa területén az Egyezmény rendelkezései alapján a másik Fél országából érkező küldöttek zavartalan működését.

6. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a közvetlen kapcsolatokat és együttműködést, valamint külön megállapodások kötését a két ország tudományos és műszaki szervei, szakmai intézményei között.

7. Cikk

a) A Szerződő Felek francia-magyar Albizottságot hoznak létre, amelynek feladata az Egyezmény végrehajtásának biztosítása;

b) az Albizottság tagjait a francia-magyar kulturális Egyezmény 32. cikkében létrehozott francia-magyar kulturális Bizottság jelöli ki;

c) az Albizottság elvben évente egy alkalommal felváltva Párizsban és Budapesten ülésezik.

8. Cikk

Az előző cikkben létrehozott Albizottság periodikus tudományos és műszaki csereprogramokat dolgoz ki és ellenőrzi azok végrehajtását.

9. Cikk

Az Albizottság francia és magyar elnöke levélváltással veszi tudomásul a két ország illetékes szervei között létrejött, az Egyezmény körébe tartozó külön megállapodások megkötését.

10. Cikk

Mindkét Szerződő Fél jegyzékben hozza a másik Fél tudomására az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges alkotmányos eljárások befejeződését. Az Egyezmény az utolsó jegyzékváltás napján lép hatályba.

11. Cikk

Az Egyezmény öt évig marad hatályban és hallgatólagos megegyezéssel meghosszabbodik. Az Egyezményt bármelyik Szerződő Fél annak lejárta előtt hat hónappal felmondhatja.

Készült Budapesten, 1966. július 28. napján, két-két eredeti példányban, francia és magyar nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére