A jogszabály mai napon ( 2020.02.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

125/2008. (V. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuwait Állam Kormánya között Budapesten, 1966. július 27-én aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1967. november 15-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuwait Állam Kormánya között Budapesten 1966. július 27-én aláírt kulturális és tudományos együttműködési Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Kulturális egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuwait Állam Kormánya között

A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuwait Állam Kormánya attól az óhajtól vezettetve, hogy elősegítse a kulturális kapcsolatokat és támogassa az együttműködést a szellemi élet, a tudományok és művészetek területén, megerősítse a baráti kapcsolatokat és a megértést a két ország között, meghatalmazottaikat kinevezték, akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaikat kicserélve, az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Kormányok mindent megtesznek, hogy elősegítsék és támogassák az országaik közötti együttműködést a kultúra, a tudomány és az oktatás területén, az alábbiak szerint:

a) professzorok, tanárok, kutatók, műszaki és más szakemberek, valamint egyetemi hallgatók cseréjével a két ország egyetemei, intézetei és iskolái között; az összes lehetséges feltételek biztosításával annak érdekében, hogy az említett személyek küldetésüket teljesítsék;

b) nyelvi és irodalmi tanszékek létesítésével a másik Fél országának egyetemein és oktatási intézményeiben és e szaktárgyak tanárainak támogatásával.

2. Cikk

A Szerződő Felek tanulmányozni fogják azokat a szükséges feltételeket, melyek mellett az egymás országában adott egyetemi fokozatokat, egyetemek és bármilyen más szintű oktatási intézmény által kibocsátott bizonyítványokat a saját országukban kibocsátottakkal egyenértékűnek ismerhetik el, abból a célból, hogy erre vonatkozólag külön egyezményt köthessenek.

3. Cikk

A Szerződő Felek együttműködnek egymás civilizációjának és kultúrájának jobb megértésében, s ebből a célból

a) lehetővé teszik könyvek, folyóiratok, filmek, földrajzi szemléltető eszközök, katalógusok, művészeti alkotások és más oktatási és kulturális anyagok cseréjét;

b) erősítik a kapcsolatokat és elősegítik az együttműködést az illetékes országokban elismert irodalmi, tudományos, művészeti intézmények, nevezetesen könyvtárak, tudományos, művészeti és történeti múzeumok, valamint a két ország tudósai, írói, művészei, újságírói és más kulturális személyiségei között;

c) biztosítják a feltételeket a művészeti kiállítások, színházi bemutatók és koncertek rendezéséhez;

d) biztosítják a feltételeket kulturális és tájékoztató filmek cseréjéhez és forgalmazásához;

e) elősegítik egymás országában élő írók és fordítók közötti versenyek szervezését, támogatják a másik ország szellemi termékeinek megismerését és elősegítik e célra díjak adományozását.

4. Cikk

A Szerződő Felek azért, hogy elősegítsék egymás népeinek kölcsönös megismerését és erősítsék a baráti kapcsolatokat, támogatják:

a) sportolók közötti versenyek megrendezését, valamint a sportintézményeik közötti együttműködést;

b) turisták egymás országába történő látogatását.

5. Cikk

A Szerződő Felek minden lehető eszközzel minden könnyítést megadnak egymás országában egymás állampolgárainak, akik tanulmányokat, tudományos és kulturális kutatásokat folytatnak, vagy régészeti ásatásokat kívánnak végezni, vagy részt kívánnak venni egyetemek és tudományos intézmények, illetve művészetekkel és alkalmazott tudományokkal foglalkozó intézmények tanfolyamain.

6. Cikk

a) Mindkét Szerződő Fél az országukban érvényben levő jogszabályok tiszteletben tartása mellett, minden lehetőséget biztosít a jelen Egyezmény végrehajtásához szükséges anyagok, úgymint fényképek, kiállítási felszerelések, könyvek, zászlók, lemezek behozatalára.

b) Mindkét Szerződő Fél az országukban érvényben levő jogszabályok tiszteletben tartása mellett minden lehetőséget biztosít ezen Egyezmény céljának megvalósításához szükséges anyagok, nevezetesen könyvtári anyagok, lemezjátszók, magnetofonok, rádiók, vetítőgépek és szállítási felszerelések behozatalára.

7. Cikk

A jelen Egyezmény rendelkezései a kedvezményezetteket nem mentesítik a két országban érvényben levő jogszabályok megtartása, így különösen az illető országba való beutazásra, tartózkodásra és az országon belüli utazásra vonatkozó rendelkezések alól.

8. Cikk

A jelen Egyezmény végrehajtására a Szerződő Felek meghatározott időre munkatervet készítenek kulturális és tudományos együttműködés céljából; ezek a munkatervek szabják meg az együttműködés részleteit, továbbá a pénzügyi feltételeket.

9. Cikk

A Szerződő Felek alkotmányos rendelkezéseinek megfelelően ratifikálják a jelen Egyezményt. Ez az Egyezmény a ratifikációs okmányok kicserélése után tizenöt nappal lép hatályba.

10. Cikk

A Szerződő Felek a jelen Egyezmény rendelkezéseit az Egyezmény megkötésével azonos módon változtathatják meg.

11. Cikk

Ez az Egyezmény hatálybalépése után négy évig marad érvényben. Az Egyezmény további azonos időtartamra, illetve időtartamokra automatikusan meghosszabbodik, feltéve, hogy az egyik Szerződő Fél az Egyezmény lejárta előtt hat hónappal felmondási szándékát a másik Féllel írásban nem közli.

Készült Budapesten, 1966. július 27-én, két eredeti példányban, magyar, arab és angol nyelven, mindegyik egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetében az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter és a turizmusért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére