A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

127/2008. (V. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Damaszkuszban, az 1968. évi június hó 9. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1969. március 10-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Damaszkuszban, az 1968. évi június hó 9. napján aláírt kulturális Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Kulturális egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya a népeik közti baráti kapcsolatok és jobb megértés elősegítése, a kulturális kapcsolatok szorosabbá tétele és a két ország közti különböző szellemi, tudományos és művészeti területeken történő kölcsönös együttműködés fejlesztése érdekében elhatározta, hogy megköti a jelen Egyezményt és e célból kinevezi teljhatalmú megbízottait,

akik, miután jó és kellő alakban talált meghatalmazási okirataikat kicserélték, az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A két Szerződő Fél fejleszti a két ország közötti kulturális, tudományos és művészeti együttműködést a nemzeti szuverenitás, a helyi törvények, a belügyekbe való be nem avatkozás elveinek kölcsönös tiszteletben tartása alapján, az Egyesült Nemzetek Szervezete alapokmányának szellemében.

2. Cikk

A két Szerződő Fél biztosítja a szükséges könnyítéseket a tudományok, az irodalom és a művészetek területén elért tapasztalatok és eredmények kicserélése érdekében, továbbá tudósok, kutatók, egyetemi tanárok, előadók és szakemberek kölcsönös látogatásait e szakterületeken.

Ugyancsak elősegítik az együttműködést a tudományos kutatóintézetek, egyetemek, felsőfokú intézetek, valamint kulturális, tudományos és művészeti szervezetek között.

3. Cikk

A két Szerződő Fél törekedni fog arra, hogy mindkét ország történelem- és földrajzoktatásába megfelelő ismeretanyag kerüljön, amely helyes képet alakít ki a tanulóifjúság körében a másik országról.

4. Cikk

A két Szerződő Fél ezen Egyezmény végrehajtása céljából - kormányaik illetékes szervei útján - elméleti és gyakorlati tanulmányok folytatására, valamint tudományos kutatásra ösztöndíjakat adományoz a kultúra, a tudományok, az alkalmazott tudományok és a művészetek szakterületeire, és megadja a szükséges könnyítéseket valamennyi kedvezményezettnek abból a célból, hogy tanulmányaikat és kutatásaikat eredményesen végezhessék.

5. Cikk

A két Szerződő Fél tanulmányozni fogja a másik Fél által adományozott hivatalos középiskolai és főiskolai diplomák elismerésének feltételeit egy, e célból megkötendő külön szerződés előkészítése érdekében.

6. Cikk

A két Fél elősegíti:

1. a két országban levő kulturális, tudományos és művészeti szervezetek együttműködését, így a könyvtárakét, tudományos, történelmi és művészeti múzeumokét;

2. jelentősebb művek, kéziratok és történelmi dokumentumok reprodukcióinak cseréjét;

3. tudományos, kulturális és művészeti kiállítások cseréjét;

4. művészeti, színházi, zenei műsorok cseréjét és filmbemutatók rendezését;

5. kulturális, tudományos és művészeti szakemberek, küldöttségek cseréjét.

7. Cikk

A két Szerződő Fél tudományos, kulturális és művészeti könyveket, műveket, folyóiratokat, publikációkat és nyomtatványokat cserél, továbbá oktató-, dokumentum-, játék- és tv-filmeket, amelyek a két ország tudományos, kulturális és művészeti fejlődését mutatják be.

8. Cikk

A két Szerződő Fél elősegíti országaik rádió és tv-szervezeteinek együttműködését.

9. Cikk

A két Szerződő Fél elősegíti országaik illetékes diákszervezeteinek együttműködését.

10. Cikk

A két Szerződő Fél elősegíti a sportolók kölcsönös látogatásait és országaik sportszervezeteinek együttműködését.

11. Cikk

Az Egyezmény végrehajtásának pénzügyi feltételeit külön jegyzőkönyv határozza meg, amelyet a munkatervhez csatolnak.

12. Cikk

Ez az Egyezmény két évenként megkötendő munkatervek útján nyer végrehajtást.

13. Cikk

- Ez az Egyezmény a ratifikációs okmányok kicserélésének napján lép hatályba.

- Ez az Egyezmény mindaddig hatályban marad, míg a két Szerződő Fél egyike a másikat annak felmondásáról nem értesíti. Az Egyezmény az értesítéstől számított hat hónap múlva veszti hatályát.

- Ezt az Egyezményt 1968. június 9-én Damaszkuszban írták alá. Készült két eredeti példányban, magyar, arab és francia nyelven. Eltérő értelmezés esetén a francia nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére