A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

129/2008. (V. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság és a Tanzánia Egyesült Köztársaság között Dar es-Salaamban az 1966. február 15-én aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1966. november 18-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság és a Tanzánia Egyesült Köztársaság között Dar es-Salaamban az 1966. február 15-én aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Agreement
on Cultural and Scientific Cooperation between the Government of the Hungarian People’s Republic and the Government of the United Republic of Tanzania

The Government of the Hungarian People’s Republic and the Government of the United Republic of Tanzania being desirous of establishing close cooperation between their respective countries in the sphere of culture, art, science and education, hereby agree as follows:

Article 1

The High Contracting Parties shall endeavour to promote a closer cooperation between their respective social, educational, cultural and scientific institutions and to encourage consultations and the interchange of ideas, cultural material, and scientific, literary and artistic works between the two countries.

Article 2

Each High Contracting Parties shall accord facilities, subject to such facilities being available, to the citizens of the country of the other High Contracting Party to study or carry out research work in the higher educational institutions of its country, and shall give consideration to the award of scholarship or financial assistance to such citizens of the country of the other High Contracting Party for such purpose.

Article 3

Each High Contracting Party shall afford to institutions and persons engaged in cultural activities in its own country every opportunity and assistance to understand the culture, history, and the educational and scientific achievements of the country of the other High Contracting Party so that such persons and institutions may be able to correctly inform the public in their country of the culture, history and achievements of the country of the other High Contracting Party.

Article 4

Each High Contracting Party shall provide facilities, subject to facilities being available, to the other High Contracting Party for the organization and arrangement of art and cultural exhibitions, concerts, lectures on cultural and educational activities.

Article 5

The High Contracting Parties shall promote an exchange of scientific, cultural and artistic documents.

Article 6

The High Contracting Parties shall endeavour to collaborate with each other in scientific and cultural activities including cinematography, sport, radio and television, literature and journalism, and may for that purpose enter into separate agreement.

Article 7

This Agreement shall be implemented in accordance with a programme prepared every alternate year, or at such interval as may be necessary, by the duly authorized representatives of the High Contracting Parties.

Article 8

The present Agreement is subject to ratification and shall come into force as from the day of the exchange of instruments of ratification. The exchange of instruments of ratification shall take place in Dar es Salaam.

Article 9

This Agreement shall remain in force for a period of five years and for a further period of five years unless determined earlier by either High Contracting Party giving to the other a written notice expiring on the last day of the six month following the receipt by such other Party of such written notice.

Article 10

This Agreement in drawn up in Dar es Salaam this fifteenth day of February, 1966, in two copies, both in the English language and both equally authentic.

For the Government
of the United Republic
of Tanzania
For the Government
of the Hungarian People’s
Republic

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Tanzánia Egyesült Köztársaság Kormánya között a kulturális és tudományos együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Tanzánia Egyesült Köztársaság Kormánya, attól az óhajtól vezéreltetve, hogy országaik között szoros együttműködést teremtsenek a kultúra, művészet, tudomány és oktatás terén, az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Magas Szerződő Felek igyekeznek előmozdítani egymás társadalmi, oktatási, kulturális és tudományos intézményeik közötti szorosabb együttműködést, és támogatni a tanácskozásokat és eszmecseréket, valamint kulturális anyagok és tudományos, irodalmi, művészeti alkotások cseréjét a két ország között.

2. Cikk

Mindegyik Magas Szerződő Fél a rendelkezésére álló eszközök felhasználásával lehetőséget biztosít a másik Magas Szerződő Fél országa állampolgárai számára, hogy országának felsőoktatási intézményeiben tanulmányokat és kutatásokat folytathassanak, és megvizsgálja, hogy e célból milyen ösztöndíjakat vagy anyagi támogatást juttathat a másik Magas Szerződő Fél országa ilyen állampolgárainak.

3. Cikk

Mindegyik Magas Szerződő Fél a saját országában kulturális téren működő intézményeknek és személyeknek minden alkalmat és támogatást megad, hogy azok a másik Magas Szerződő Fél országának kultúráját, történelmét, valamint oktatási és tudományos eredményeit megismerjék, hogy ezek a személyek és intézmények helyesen tudják tájékoztatni a közönséget a saját országukban a másik Magas Szerződő Fél országa kultúrájáról, történelméről és eredményeiről.

4. Cikk

Mindegyik Magas Szerződő Fél a rendelkezésére álló eszközök felhasználásával lehetőséget biztosít a másik Magas Szerződő Fél számára művészeti és kulturális kiállítások, hangversenyek, valamint kulturális és oktatási tárgyú előadások szervezésére és rendezésére.

5. Cikk

A Magas Szerződő Felek előmozdítják tudományos, kulturális és művészeti dokumentumok cseréjét.

6. Cikk

A Magas Szerződő Felek igyekeznek tudományos és kulturális téren, így a film, sport, rádió és televízió, irodalom és újságírás területén egymással együttműködni és e célból külön egyezményeket is köthetnek.

7. Cikk

Ezt az Egyezményt minden második évben vagy a szükségnek megfelelő időközökben, a Magas Szerződő Felek kellően meghatalmazott képviselői által készített programnak megfelelően fogják végrehajtani.

8. Cikk

A jelen Egyezményt meg kell erősíteni, és az a megerősítő okiratok kicserélésének napján lép hatályba. A megerősítő okiratok kicserélése Dar es-Salaamban történik.

9. Cikk

A jelen Egyezmény 5 éves időszakra szól, és további 5 évig hatályban marad, hacsak valamely Magas Szerződő Fél a másikkal írásban nem közli az Egyezmény felmondását, amely esetben az Egyezmény a másik Félhez intézett ilyen írásbeli közlés kézhezvétele utáni 6 hónap utolsó napján érvényét veszti.

10. Cikk

Ez az Egyezmény Dar es-Salaamban az 1966. év február 15-én készült, két példányban, angol nyelven és mind a két példány egyaránt hiteles.

(Aláírások)

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért és a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére