A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

131/2008. (V. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság között Budapesten 1966. május 25-én aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1966. október 26-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság között Budapesten 1966. május 25-én aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles francia nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Accord de Cooperation culturelle et scientifique entre la Republicque Populaire Hongroise et la Republique Tunisienne

Le Gouvernement de la République Populaire Hongroise et le Gouvernement de la République Tunisienne désireux de développer sur la base de la compréhension mutuelle, du respect de leur souveraineté et du principe de la non-ingérence, la coopération entre leurs pays dans les domaines de la culture, de la science, de l’instruction, de l’art, de la santé publique et des sports contribuant ainsi à la consolidation des liens amicaux entre leurs peuples, ont décidé de conclure le présent Accord et à cette fin, ont désigné leurs mandataires:

Qui, apres l’échange de la leurs mandats, trouvés en bonne et due forme, sont tombés d’accord sur ce qui suit:

Article 1

Les Parties contractantes encourageront l’établissement et le développement des relations entre leurs organisations et institutions culturelles, scientifiques, éducatives et artistiques et favoriseront les échanges entre les deux pays dans les domaines de la culture, de la science, de l’éducation, de la santé publique, de l’art et des sports, en vue de faire mieux connaître la vie des deux peuples respectifs. A cet effet, elles encourageront l’échange de professeurs, d’hommes de science, d’experts d’enseignement, d’hommes de la culture et des arts.

Article 2

Les Parties contractantes accordent des bourses d’études et de stages et assurent des facilités, en vue de rendre possible aux citoyens de l’autre Partie de poursuivre des études à leurs universités, écoles supérieures et instituts de recherches.

Article 3

Les Parties contractantes s’engagent à procéder à l’examen des conditions dans lesquelles l’équivalence entre les diplőmes et les titres universitaires délivrés dans les deux pays sera reconnue à des fins universitaires, scientifiques, techniques et culturelles.

Article 4

Chanque Partie contractante veillera à ce que les manuels en usage sur les questions de la culture, de l’histoire et de la géographie donnent une idée aussi exacte que possible du pays de l’autre Partie contractante.

Article 5

Par l’intremédiaire de leurs institutions d’enseignement et de culture, le Parties contractantes faciliteront réciproquement la meilleure connaissance de la littérature, d l’histoire, de la géographie et de la civilisation de l’autre pays.

A cette fin, chacune d’elles mettra mutuellement des matières d’information à la disposition de l’autre.

Article 6

Chanque Partie contractante favorisera l’échange, la traduction et la diffusion de livres, des broushures et des revues édités par l’autre Partie dans le domaine de la culture, de l’art, de la science, de l’instruction, de la santé publique et des sports.

Article 7

Les Parties contractantes faciliteront l’échange d’expositions artistiques, de troupes théâtrales, d’orchestres, d’ensembles folkloriques et de délégations sportives. Elles encourageront en outre l’organisation de conférences et de manifestations culturelles de tous genres.

Article 8

Les Parties contractantes favoriseront les contracts directs entre les Radios et les Télévisions de leurs pays et encourageront la conclusion d’une convention particuliére entre les deux organismes.

Article 9

Les Parties contractantes favoriseront et encourageront les contacts directs entre les agences d’informations et Services de Film d’Actualités, ainsi que les organisations de journalistes, de cinématographie et de diffusion de films des deux pays. Elles favoriseront en outre l’échange des journalistes et d’experts dans ces domaines.

Article 10

Les Gouvernements de deux Parties contractantes encourageont l’établissement et le renforcement de relations entre les Commisions Nationales d’UNESCO des deux pays.

Article 11

En vue de l’application de présent Accord, les services compétents des deux Parties contractantes procéderont tous les deux ans à l’élaboration de plans de travail. Les conditions financieres de l’application de l’Accord seront réglées par les plans de travail.

Article 12

Le présent Acord sera soumis à l’approbation conformément à la procédure constitutionnelle pour chacune des deux Parties contractantes et entrera en vigueur à la date de l’échange des actes de ratifications.

Il est conclu pour une période de cinqu ans, a l’expiration de cette période il sera renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un an tant que l’un ou l’autre Gouvernement ne l’aura pas dénoncé par écrit avec un péavis de trois mois avant son expiration.

En foi de ce qui précéde, les plénipotentiaires des deux Gouvernements ont signé le présent Accord et l’ont revétu de leurs sceaux.

Fait a Budapest, le 25 mai 1966, en deux originaux en langue francaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République
Populaire Hongroise
Pour le Gouvernement
de la République
Tunisienne

Tudományos és kulturális együttműködési egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság között

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Tunéziai Köztársaság Kormánya attól az óhajtól vezettetve, hogy a kölcsönös megértés és be nem avatkozás alapján fejlesszék országaik között az együttműködést a kultúra, a tudomány, az oktatás, a művészet, az egészségügy és a sport területén, hozzájárulva ezzel a népeik közötti baráti kapcsolatok megszilárdításához, elhatározták jelen Egyezmény megkötését és e célból kijelölték meghatalmazottaikat:

akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a kulturális, tudományos, nevelési és művészeti szervezeteik és intézményeik közti kapcsolatok létesítését és fejlesztését, és elősegítik a kultúra, a tudomány, a nevelés, az egészségügy, a művészet és a sport területén a két ország közti cseréket abból a célból, hogy jobban megismertessék egymással a két nép életét. Evégett elősegítik professzorok, tudományos kutatók, oktatási szakemberek, a kultúra és a művészetek képviselőinek cseréjét.

2. Cikk

A Szerződő Felek tanulmányi és továbbképzési ösztöndíjakat adományoznak és kedvezményeket biztosítanak abból a célból, hogy a másik Fél állampolgárai számára lehetővé tegyék az egyetemeiken, főiskoláikon és kutatóintézeteikben folytatandó tanulmányokat.

3. Cikk

A Szerződő Felek hozzálátnak azon feltételek vizsgálatához, melyek mellett a két országban adományozott diplomák és egyetemi címek egyenértékűsége egyetemi, tudományos, műszaki és kulturális célból elismerhető lesz.

4. Cikk

Mindkét Szerződő Fél ügyel arra, hogy a használatban levő tankönyvek kulturális, történelmi és földrajzi kérdésekben a lehető legpontosabb képet adják a másik Szerződő Fél országáról.

5. Cikk

Oktatási és kulturális intézményeik útján a Szerződő Felek kölcsönösen megkönnyítik a másik ország irodalmának, történelmének, földrajzának és kultúrájának jobb megismerését.

Ebből a célból mindketten kölcsönösen tájékoztató anyagokat bocsátanak egymás rendelkezésére.

6. Cikk

Mindkét Szerződő Fél támogatja a másik Fél által kiadott könyvek, nyomtatványok és folyóiratok cseréjét, fordítását és terjesztését a kultúra, a művészet, a tudomány, az oktatás, az egészségügy és a sport területén.

7. Cikk

A Szerződő Felek megkönnyítik a művészeti kiállítások, színházi társulatok, zenekarok, népi együttesek és sportküldöttségek cseréjét. Támogatják ezen kívül mindenfajta kulturális rendezvény és konferencia megszervezését.

8. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik az országaik rádiói és televíziói közti közvetlen kapcsolatokat, és támogatják a két szervezet közti külön megállapodás megkötését.

9. Cikk

A Szerződő Felek támogatják és elősegítik a közvetlen érintkezést a két ország hírügynökségei és híradófilm-szolgálatai közt, valamint újságíró-, film- és filmforgalmazási szervezetei közt. Ezen kívül támogatják még az újságíróknak és e területek szakembereinek cseréjét.

10. Cikk

A két Szerződő Fél Kormánya elősegíti a két ország UNESCO Nemzetközi Bizottságai közti kapcsolatok felvételét és erősítését.

11. Cikk

Jelen Egyezmény végrehajtása érdekében a két Szerződő Fél illetékes szervei kétévenként munkatervet dolgoznak ki. Az Egyezmény végrehajtásának anyagi feltételeit a munkatervek szabályozzák.

12. Cikk

Ez az Egyezmény mindkét Szerződő Fél részéről az alkotmányos eljárásnak megfelelő jóváhagyást igényel és a ratifikációs okmányok kicserélésének napján lép hatályba.

Ez az Egyezmény öt évre szól; ennek az időszaknak az elteltével mindenkor további egy évre hallgatólagos meghosszabbítással hatályban marad mindaddig, amíg valamelyik Kormány három hónappal a lejárat előtt azt írásban fel nem mondja.

Fentiek hiteléül a két Kormány meghatalmazottai a jelen Egyezményt aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Készült Budapesten 1966. május 25-én két eredeti francia nyelvű példányban, mindkettő egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére