A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

195/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

Gazdasági Együttműködési Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Szerződő Felek)

azon óhajtól vezérelve, hogy a Szerződő Felek az egyenlőség elve alapján sokrétű és kölcsönösen hasznos gazdasági kapcsolatokat létesítsenek és mozdítanak elő,

célul tűzve az egyenlőségen, a kölcsönös tiszteleten és a kölcsönös előnyök elvén nyugvó kapcsolataik további erősítését

az alábbiakban állapodnak meg:

1. CIKK

A Szerződő Felek hatályban levő jogszabályaik keretein belül a gazdasági fejlődés minden fontos területén elősegítik a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés erősítését és bővítését.

2. CIKK

Figyelembe véve a gazdasági kapcsolatok jelenlegi helyzetét és perspektíváit, a Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy többek között a következő területeken kedvezőek a hosszú távú együttműködés feltételei:

a) Vízgazdálkodás, természeti erőforrások és környezetvédelmi kérdések,

b) Mezőgazdaság és élelmiszer-feldolgozóipar,

c) Egészségügy, gyógyászati technológia, gyógyászati és gyógyszeripar;

d) Informatikai és hírközlési technológiák,

e) Turizmus,

f) Közlekedés,

g) Járműipar és autóalkatrészek,

h) Elektronikai és elektrotechnikai ipar,

i) Vegyipar és petrolkémiai ipar,

j) Ásványi nyersanyagok és bányászati termékek kutatása, kitermelése, további feldolgozása, valamint értékesítése,

k) Humánerőforrások fejlesztése,

l) Kis- és középvállalkozások közötti együttműködés,

m) Együttműködés energiatermelő, energia-átviteli és energia-elosztó berendezések gyártóival, valamint az energetikai szektor szakembereinek felkészítése terén,

n) Állatgyógyászati készítmények és biotermelés.

3. CIKK

A Szerződő Felek törekednek arra, hogy megfelelő eszközökkel szélesítsék és intenzívebbé tegyék együttműködésüket:

a) Elősegítsék a kapcsolatok építését és erősítsék az együttműködést a gazdaságpolitikát formáló szervek, a kormányzati intézmények, a szakmai szervezetek, a vállalkozói szövetségek, a kereskedelmi és iparkamarák, illetve a regionális és helyi szervek között, bátorítsák a kölcsönös érdeklődésre számot tartó gazdasági információk cseréjét, valamint saját képviselőik és más gazdasági és műszaki delegációk látogatásait,

b) Információkat cseréljenek a fejlesztési prioritásokról és elősegítsék az üzleti szereplők részvételét a fejlesztési projektekben,

c) Ösztönözzék a két ország üzleti körei közötti új kapcsolatok létesítését és a meglévők szélesítését, bátorítsák a természetes személyek és a vállalkozások látogatásait, a találkozókat és egyéb kapcsolattartási módokat,

d) Üzleti információkat cseréljenek, bátorítsák a vásárokon és a kiállításokon történő részvételt, illetve üzleti eseményeket, szemináriumokat, szimpóziumokat és konferenciákat szervezzenek,

e) Elősegítsék a kis- és közepes magánvállalkozások fokozottabb részvételét a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban,

f) Bátorítsák az együttműködést a konzultációs, marketing-, tanácsadói és szakértői szolgáltatások nyújtásában, a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken,

g) Bátorítsák a pénzintézeteik és bankszektoruk közötti együttműködést,

h) Elősegítsék a befektetési együttműködést, közös vállalatok és cégképviseletek létesítését,

i) Előmozdítsák a két ország vállalatainak együttműködését régióközi és nemzetközi együttműködési projektekben,

j) Információt cseréljenek a szakoktatás és a munkaerőképzés fejlesztése érdekében,

k) Tapasztalatot cseréljenek a foglalkoztatás fejlesztése és a bevándorlás szabályozása terén.

4. CIKK

1. Jelen Megállapodás megkötését követően Vegyes Bizottság létrehozására kerül sor, amely bármelyik Szerződő Fél kérésére rendszeresen, Magyarországon és Azerbajdzsánban felváltva ülésezik.

2. A Közös Bizottság feladatai elsősorban a következők:

a) A kétoldalú gazdasági együttműködés fejlesztésének megvitatása,

b) Új lehetőségek meghatározása a jövőbeni gazdasági együttműködés továbbfejlesztése érdekében,

c) Javaslatok kidolgozása a két ország vállalkozásai közötti gazdasági együttműködés feltételeinek fejlesztése érdekében,

d) Javaslattétel a jelen Megállapodás alkalmazása tekintetében.

5. CIKK

A jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen jelen Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarországnak különösen a Csatlakozási Szerződéssel vállalt, az Európai Közösséget létrehozó Szerződésből, az Európai Unióról szóló Szerződésből, valamint általában véve az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

6. CIKK

A Szerződő Felek kölcsönös megegyezéssel, jegyzőkönyvek formájában olyan módosításokat eszközölhetnek a jelen Megállapodásban, amelyek a jelen Megállapodás szerves részét képezik és annak 8. cikke alapján lépnek hatályba.

7. CIKK

A jelen Megállapodás értelmezése vagy alkalmazása során felmerülő vitákat a Felek békés úton, közvetlen konzultáció vagy tárgyalás útján rendezik, a Vegyes Bizottság keretein belül.

8. CIKK

1. Jelen Megállapodás az utolsó jegyzék kézhezvétele napján lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a jelen megállapodás érvénybe lépéséhez országukban szükséges alkotmányos előírásoknak.

2. Jelen Megállapodást a Felek öt évre kötik, ezután az további öt évig automatikusan hatályban marad, kivéve, ha valamelyik Szerződő Fél a megállapodás felmondására irányuló szándékáról hat hónappal a lejárat előtt a másik Szerződő Felet diplomáciai úton nem értesíti.

3. Jelen Megállapodás megszűnése nem érinti a hatálya alatt tett intézkedések és/vagy született programok érvényességét és időtartamát, azok teljesítésének időpontjáig.

Kelt Budapesten, 2008. év február hó 19. napján, két-két eredeti példányban, magyar, azeri és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles.

Eltérő értelmezés és alkalmazás esetén az angol szövegváltozat az irányadó.

A Magyar Köztársaság
Kormánya részéről
Az Azerbajdzsáni Köztársaság
Kormánya részéről

Agreement
between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Azerbaijan on Economic Co-operation

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Azerbaijan (hereinafter referred to as the Contracting Parties”),

desiring to promote and establish diverse and reciprocally useful economic relations between the Contracting Parties on an equal basis,

aiming at further intensifying their relations established on the principles of equality, mutual respect and common benefit,

have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall promote, within the framework of their respective laws and regulations, the expansion and diversification of mutually advantageous economic co-operation in all fields relevant to economic development.

ARTICLE 2

The Contracting Parties, considering the current state and perspective of economic co-operation, shall promote favourable conditions for long-term undertakings, inter alia, in the following areas:

a) Water management, natural resources and environmental issues,

b) Agriculture and food processing industry,

c) Healthcare, medical technology, medical and pharmaceutical industry,

d) Information and communication technologies,

e) Tourism,

f) Transportation,

g) Vehicle industry and auto components,

h) Electronic and electro-technical industry,

i) Chemical and petrochemical industry,

j) Exploration, production, preparation, treatment and further marketing of mineral raw materials and mining products,

k) Human resource development,

l) Co-operation between small and medium-sized enterprises,

m) Co-operation with the manufacturers producing the equipments for energy production, transferring and distribution and preparation of specialists in the energy sector,

n) Livestock medicine preparations and bio production.

ARTICLE 3

The Contracting Parties shall endeavour to broaden and intensify their co-operation through appropriate means, such as:

a) Promoting the links and strengthening the co-operation between the economic policy-makers, government institutions, professional organizations, business federations, chambers of commerce and industry, regional and local entities, encouraging the exchange of economic information of mutual interest, as well as the visits of their representatives and other economic and technical delegations,

b) Exchange of information on development priorities and facilitating the participation of business operators in development projects,

c) Encouraging establishment of new contacts and broadening the existing ones between the business circles of the two countries, through visits, meetings and other interactions between individuals and enterprises,

d) Exchange of business information, encouraging the participation in fairs and exhibitions, organizing business events, seminars, symposia and conferences,

e) Promotion of the participation of small and medium-size private sector enterprises in the bilateral economic co-operation undertakings,

f) Encouragement of co-operation in consultancy, marketing, advisory and expert services in the areas of mutual interest,

g) Promotion of co-operation between the financial institutions and banking sectors,

h) Promotion of investment co-operation, the establishment of joint ventures and company representation offices,

i) Promotion of co-operation between corporations of the two Countries in the interregional as well as in international cooperative projects,

j) Exchange of information in order to develop the professional education and training of labour force,

k) Exchange of experience in development of employment and regulation of migration.

ARTICLE 4

1. Upon conclusion of this Agreement a Joint Commission shall be established that shall be convened upon request of either Contracting Party regularly and alternately in Hungary and Azerbaijan.

2. The duties of the Joint Commission shall comprise, in particular, the following:

a) Discussion of the development of bilateral economic co-operation,

b) Identifying new possibilities for the further development of future economic cooperation,

c) Drawing up suggestions for the improvement of terms for the economic co-operation between enterprises of both countries,

d) Making proposals for the application of this Agreement.

ARTICLE 5

This Agreement shall in no way prejudice to the obligations of the Republic of Hungary as a member state of the European Union, and is subject to those obligations. Consequently the provisions of this Agreement shall not be invoked or interpreted, neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of the Republic of Hungary arising from the Treaty of Accession, the Treaties on which the European Union is founded, the Treaty on the European Union as well as from the primary and secondary law of the European Union.

ARTICLE 6

The Contracting Parties on the basis of mutual consent may make amendments to this Agreement in the form of Protocols being integral parts of this Agreement and entering into force in accordance with Article 8 of this Agreement.

ARTICLE 7

Any disputes arising from the interpretation and/or application of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Contracting Parties within the framework of the Joint Commission.

ARTICLE 8

1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last notification, by which the Contracting Parties inform each other through diplomatic channels, that constitutional requirements in the respective countries for giving effect to this Agreement have been fulfilled.

2. This Agreement is concluded for a period of five years and shall remain in force automatically thereafter for the next five years unless either Contracting Party at least six months in advance notifies through diplomatic channels the other Contracting Party in writing of its intention to terminate this Agreement.

3. The termination of this Agreement shall not affect the validity and duration of arrangements and/or programmes made under this Agreement until its completion.

Done at Budapest on 19 February 2008 in two original copies each in Hungarian, the Azerbaijani and English languages, all texts being equally authentic.

In case of divergence of interpretation and implementation, the English text shall prevail.

For the Government
of the Republic of Hungary
For the Government
of the Republic of Azerbaijan”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a megállapodás 8. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A megállapodás, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter, valamint a megállapodás 3. cikkének j) és k) pontjai vonatkozásában a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére