A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

196/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

„AGREEMENT
between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Belarus on economic cooperation

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Belarus, hereinafter referred to as „the Parties”,

Desiring to enhance the long-standing relationship between their states,

Wishing to continue and reinforce their traditional economic relations, and intending to develop and intensify their economic, industrial, technical and technological cooperation on the basis of mutual benefit,

Convinced that the developing of treaty fundamentals provides for proper and favourable conditions of further cooperation,

have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Parties shall promote cooperation in the spheres of economic and social development in accordance with their respective national legislation and international treaties.

ARTICLE 2

Considering the current state and perspectives of economic relations development, the Parties agree that favourable conditions for long-term cooperation exist, inter alia, in the following areas:

agriculture and food processing industry, processing and storage of agricultural products;

marketing and manufacturing of veterinary equipment;

construction industry and building materials industry;

expansion and rehabilitation of power stations and high-tension distribution networks as well as pipeline networks for gas and oil;

production of electrical equipment and appliances;

electronic and electro-technical industry;

exploring and exploitation of deposits of mineral raw materials, further processing and sale of mineral raw materials and products of mining industry;

chemical and petrochemical industry;

packaging technology;

protection of environment, water management;

forestry industry;

education;

health care, medical technologies, medical prescription products, medical technique and pharmaceutical industry;

human resources development;

tourism;

cooperation in the small and medium-sized enterprise sector;

communication;

computer and information technology;

transport;

science and technology.

ARTICLE 3

The Parties with the aim of expanding and intensifying their cooperation use such measures as:

strengthening of ties between business sector’s representatives concerning the issues of mutual interest, including exchange of economic information;

exchanging of visits by representatives of governmental organizations, professional and business unions, chambers, regional and local bodies on subjects provided for in Article 2 of the present Agreement;

assisting in the establishment and strengthening contacts between the business circles of the two countries, encouraging the visits and meetings of individuals and businessmen;

exchanging of business information, encouraging the participation in fairs and exhibitions, organizing seminars, symposia and conferences and other undertakings;

encouraging participation of small and medium-sized private sector enterprises in bilateral economic relations;

supporting cooperation in the areas of mutual interest by providing consulting, marketing, advisory and expert services;

advancing activity of financial institutions and banking sector in establishing closer contacts and strengthening their cooperation;

encouraging investment activity in both countries, promotion of joint ventures, establishment of company representations and branch offices;

promotion of inter-regional cooperation and international cooperation on matters of mutual interest.

ARTICLE 4

Implementation of this Agreement is carried out, particularly but not exclusively, within framework of the Working Group for Economic Cooperation and Trade Promotion between the Republic of Hungary and the Republic of Belarus which was established by the Protocol between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Hungary and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus signed on 10th March 2004.

If the Parties mutually agree on necessity of establishing the Intergovernmental Hungarian-Belarusian Commission on Economic Cooperation (hereinafter - the Commission), the Commission will be established through the exchange of notes.

The Commission shall monitor the fulfillment of the present Agreement and making recommendations for the development of bilateral economic cooperation.

The Commission shall meet alternately in Belarus and Hungary whenever it is necessary on mutual agreement of the Parties.

The Commission if necessary will establish working groups dealing with certain spheres of cooperation. The procedure of the Commission shall be defined during its first meeting.

ARTICLE 5

This Agreement shall in no way prejudice to the obligations of the Republic of Hungary deriving from the membership in the European Union. Consequently, the provisions of this Agreement shall not be invoked or interpreted, neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of the Republic of Hungary arising from the Treaties on which the European Union is founded, as well as from the primary and secondary law of the European Union.

The present Agreement shall also in no way prejudice the obligations of the Republic of Belarus arising from its participation in the regional or sub-regional unions and entities or international organizations.

ARTICLE 6

This Agreement shall enter into force on the date of the latter notification, through diplomatic channels, indicating the completion of all internal legal procedures of both countries.

It shall remain in force for a period of three years, thereafter it shall be extended for successive one year periods unless either Party through diplomatic channels three mounts prior to the expiry notifies the other Party in writing of the intention to terminate the Agreement.

This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties, the amendments shall be reflected in Protocols that are integral part of this Agreement.

Disputes concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled amicably through direct consultations or negotiations between the Parties.

This Agreement is done in Budapest, on the 23 May 2008, in two originals, each in Hungarian, Russian and English. All texts are equally authentic; in case of any divergence while interpreting, the text in English prevails.

For the Government
of the Republic
of Hungary
For the Government
of the Republic
of Belarus

Gazdasági együttműködési megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya, a továbbiakban a „Felek”;

az országaik között fennálló kapcsolatok erősítésének óhajától vezérelve,

hagyományos gazdasági kapcsolataik folytatása, valamint a kölcsönös előnyökön nyugvó gazdasági, ipari, műszaki és technológiai együttműködésük fejlesztése és fokozása érdekében,

azon meggyőződésük alapján, miszerint a Megállapodás alapjainak kidolgozása megfelelő és kedvező körülményeket teremt a további együttműködéshez, az alábbiakban állapodnak meg:

1. CIKK

Az irányadó nemzeti jogszabályokkal és a nemzetközi szerződésekkel összhangban Felek előmozdítják az együttműködést a gazdaság és a szociális fejlesztések terén.

2. CIKK

Figyelembe véve a gazdasági kapcsolatok jelenlegi helyzetét és perspektíváit, a Felek egyetértenek abban, hogy többek között a következő területeken kedvezőek a hosszú távú együttműködés feltételei:

mezőgazdaság és élelmiszeripar, mezőgazdasági termékek feldolgozása és tárolása;

állat-egészségügyi berendezések gyártása és értékesítése;

építőipar és építőanyag-ipar;

erőművek és nagyfeszültségű elosztóhálózatok, valamint gáz- és kőolajvezetékek hálózatának bővítése és rehabilitációja;

villamosenergia-ipari berendezések és készülékek gyártása;

elektronikai és elektrotechnikai ipar;

ásványi nyersanyag-készletek feltárása és kitermelése, az ásványi nyersanyagok, valamint a bányászati termékek további feldolgozása és értékesítése;

vegyipar és petrolkémiai ipar;

csomagolástechnológia;

környezetvédelem, vízgazdálkodás;

erdészet;

oktatás;

egészségügy, gyógyászati technológiák, orvosi rendelvényre kapható termékek, gyógyászati technika és gyógyszeripar;

humánerőforrás-fejlesztés;

turizmus;

együttműködés akis- és közepes vállalati szektor területén;

kommunikáció;

számítógépes és információtechnológia;

szállítmányozás;

tudomány és technológia.

3. CIKK

Együttműködések bővítése és fokozása érdekében a Felek a következő intézkedéseket foganatosítják:

az üzleti szektor képviselői közötti kapcsolatok erősítése a közös érdekek mentén, ideértve a gazdasági információk cseréjét is;

kormányzati szervezetek képviselői, szakmai és üzleti egyesületek, kamarák, regionális és helyi szervek képviselőinek kölcsönös látogatásai a jelen Megállapodás 2. cikkében felsorolt tárgykörök kapcsán;

a két ország üzleti körei közötti kapcsolatok létrejöttének és erősítésének elősegítése, az egyének és üzletemberek látogatásainak és találkozóinak bátorítása;

üzleti információk cseréje, vásárokon és kiállításokon történő részvétel ösztönzése, szemináriumok, szimpóziumok, konferenciák és egyéb vállalkozások szervezése;

a kis- és közepes magánvállalkozásoknak a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban való fokozottabb részvételének bátorítása;

az együttműködés támogatása konzultációs, marketing-, tanácsadói és szakértői szolgáltatások nyújtása segítségével a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken;

a pénzügyi intézmények és a bankszektor tevékenységének fejlesztése a szorosabb kapcsolatok megteremtése és az együttműködés megerősítése érdekében;

a beruházási tevékenység ösztönzése mindkét országban, a vegyesvállalatok támogatása, vállalati képviseletek és fiókirodák nyitásának előmozdítása;

a régióközi és a nemzetközi szintű együttműködés előmozdítása a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben.

4. CIKK

A jelen Megállapodás végrehajtására elsődlegesen, de nem kizárólagos módon a Magyar Köztársaság és a Belarusz Köztársaság Gazdasági Együttműködési és Kereskedelemfejlesztési Munkacsoportja keretében kerül sor. A Munkacsoportot a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma és a Belarusz Köztársaság Külügyminisztériuma által 2004. március 10-én aláírt jegyzőkönyv hozta létre.

Amennyiben a Felek egyetértenek abban, hogy szükséges a Magyar-Belarusz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság (a továbbiakban a „Bizottság”) létrehozása, akkor arra jegyzékváltás útján kerül sor.

A Bizottság figyelemmel kíséri a jelen Megállapodás teljesítését, és ajánlásokat fogalmaz meg a kétoldalú gazdasági együttműködés fejlesztése céljából.

A Felek egyetértésével a Bizottság szükség szerint felváltva ülésezik Magyarországon és Belaruszban.

Amennyiben szükséges, a Bizottság az együttműködés meghatározott területeivel foglalkozó munkacsoportokat hoz létre. A Bizottság eljárásrendje az első ülésen kerül meghatározásra.

5. CIKK

Jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek a Magyar Köztársaság európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen a jelen Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármely más módon befolyásolják Magyarországnak különösen, az Európai Unió alapját képező szerződésekből, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

Továbbá, a jelen Megállapodás nem befolyásolja a Belarusz Köztársaságnak a regionális, illetve szub-regionális szövetségekkel és entitásokkal, valamint a nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségeit.

6. CIKK

Jelen Megállapodás a mindkét országban meghatározott saját, belső jogrend szerint szükséges eljárási követelmények teljesítéséről szóló, utolsó diplomáciai úton eljuttatott jegyzék kézhezvétele napján lép hatályba.

A Megállapodás három évre szól, majd hatálya azt követően további egy-egy évvel meghosszabbodik, kivéve, ha a Megállapodás hatályának lejárta előtt három hónappal a Szerződő Felek egyike értesíti diplomáciai úton, írásban a másik Felet a Megállapodás felmondására irányuló szándékáról.

Jelen Megállapodás a Felek kölcsönös egyetértésével jegyzőkönyvek útján módosítható, melyek jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

Jelen Megállapodás értelmezése vagy alkalmazása során felmerülő vitákat a Felek békés úton, közvetlen konzultáció vagy tárgyalás útján rendezik.

A Megállapodás kelt Budapesten, 2008. május 23-án, két eredeti példányban, orosz, magyar és angol nyelven. Valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság nevében A Belarusz Köztársaság nevében”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a megállapodás 6. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A megállapodás, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére