A jogszabály mai napon ( 2021.01.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

253/2008. (X. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között - közös helyen történő határforgalom ellenőrzése céljából - Letenye-Goričan (Muracsány) II. személyforgalmi autópálya-határátkelőhely létesítéséről készült Plitvice-ben, 2005. július 8-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás 2006. március 10-én lépett hatályba.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között közös helyen történő határforgalom ellenőrzése céljából Letenye-Goričan (Muracsány) II. személyforgalmi autópálya-határátkelőhely létesítéséről készült, Plitvice-ben, 2005. július 8-án aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között Letenye-Goričan (Muracsány) II. személyforgalmi autópálya-határátkelőhely létesítéséről, közös helyen történő határforgalom ellenőrzése céljából

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

azon igyekezettől vezérelve, hogy fejlesszék a jószomszédi kapcsolatokat, valamint bővítsék az együttműködést az idegenforgalom és a nemzetközi személyforgalom területén,

figyelembe véve a Horvát Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Letenye-Goričan autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló Budapesten, 2001. március 2-án kötött Egyezmény (a továbbiakban: Autópálya kapcsolatról szóló Egyezmény) 4. Cikkében foglaltakat,

tekintettel a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vízi és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló Budapesten, 2003. szeptember 29-én aláírt Egyezményben (a továbbiakban: Határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény), valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Budapesten, 2003. szeptember 29-én aláírt Megállapodás (a továbbiakban: Határforgalmi Végrehajtási Megállapodás) 7. Cikk (3) bekezdésében foglaltakra,

az alábbiakban állapodtak meg.

1. Cikk

(1) A Szerződő Felek a Magyar Köztársaság államterületén V/B. európai közúti közlekedési folyosón a B 57 és B 58 határjelek között létesülő Mura-hídhoz kapcsolódva, a Magyar Köztársaság államterületén fekvő Letenye és a Horvát Köztársaság államterületén fekvő Goričan települések között a határforgalom közös helyen történő ellenőrzése céljából Letenye-Goričan (Muracsány) II. (a továbbiakban: határátkelőhely) elnevezéssel autópálya határátkelőhelyet létesítenek.

(2) A határátkelőhelyen a Magyar Köztársaság államterületén horvát határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül, ahol a horvát hivatalos személyek ellenőrzést végeznek.

(3) A határátkelőhely használatának rendjét és nyitvatartási idejét a Határforgalmi Végrehajtási Megállapodás 7. Cikke tartalmazza.

(4) A határátkelőhely megnyitását követően a közös államhatáron jelenleg működő Letenye-Goričan (Muracsány) I. közúti határátkelőhely a Határforgalmi Végrehajtási Megállapodás 6. Cikkében foglaltak szerinti forgalom számára az ott meghatározott módon és nyitva tartással működik.

2. Cikk

(1) A határátkelőhelyen a nemzetközi személyforgalom ellenőrzése a Határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény és a Határforgalmi Végrehajtási Megállapodás rendelkezései alapján történik.

(2) A nemzetközi személyforgalomban részt vevő közlekedési eszközöknek meg kell felelniük a Szerződő Felek hatályos jogszabályaiban foglaltaknak és be kell tartaniuk az autópályán történő közlekedés szabályait.

3. Cikk

(1) A határátkelőhelyet a magyar Szerződő Fél építi meg, saját költségén és beruházásában, mely a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képezi.

(2) A magyar Szerződő Fél kötelezettséget vállal arra, hogy a határátkelőhely építését a Mura-híd forgalomba helyezésével egyidejűleg befejezi és a határátkelőhelyen mindkét Szerződő Fél illetékes szolgálati személyei részére biztosítja a határforgalom ellenőrzésének feltételeit.

(3) A magyar Szerződő Fél a határátkelőhely tervezési eljárása során biztosítja a horvát Szerződő Fél illetékes hatóságai számára, hogy az átkelőhely terveit megismerje és javaslatait kifejthesse.

(4) Az átkelőhely tervezésének és kivitelezésének idejére, a közös feladatok végrehajtásának elősegítésére a Szerződő Felek szakértőikből közös Technikai Munkabizottságot hoznak létre.

4. Cikk

(1) A magyar Szerződő Fél a határátkelőhelyen biztosítja a horvát Szerződő Fél szolgálati személyei számára, valamint a szolgáltatást végzők részére - a Határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezményben foglaltakkal összhangban - a határforgalom ellenőrzéséhez, az ezzel összefüggő tevékenységhez szükséges működési területet és szolgálati célú helyiségeket.

(2) A horvát szolgálati személyek számára a működési terület a határforgalom ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

- a kijelölt hivatali helyiségekre,

- az ellenőrző forgalmi sávokra és a kezelő fülkére,

- a szociális helyiségekre,

- a parkolóra,

- az államhatártól az új Mura-hídon át a szolgálati helyig vezető autópálya szakaszra, valamint a Letenye-Goričan (Muracsány) I. közúti határátkelőhelyen át a kijelölt csatlakozó (kollektor) útra szolgálatba járás céljából.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő határátkelőhelyen a szolgáltatást végzők a számukra kijelölt vagy telepített szolgálati helyiségeket használják, továbbá a (2) bekezdésben feltüntetett útszakaszokat szolgálatba járás céljából.

(4) A Szerződő Felek határforgalom ellenőrző szerveinek kijelölt vezetők írásban meghatározzák a határátkelőhely közös használatának szabályait.

5. Cikk

(1) A horvát Szerződő Fél illetékes szervei, szolgálati személyei és szolgáltatást végzői által kizárólag, valamint a magyar szolgálati személyekkel közösen használt létesítmények használatáról, fenntartásáról, az üzemeltető által nyújtandó szolgáltatásokról, valamint a határátkelőhely üzemeltetési feltételeiről, a használat és a szolgáltatások díjáról, mértékéről és a fizetés módjáról - a Határforgalom ellenőrzéséről szóló egyezmény 18. Cikk (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a Szerződő Felek kijelölt illetékes szervei magánjogi szerződésben állapodnak meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő illetékes szervek a következők:

a) a magyar Szerződő Fél részéről: a Vám és Pénzügyőrség,

b) a horvát Szerződő Fél részéről: a Pénzügyminisztérium.

6. Cikk

A jelen Megállapodás végrehajtása során felmerült vitákat a Szerződő Felek a jelen Megállapodás 3. Cikk (4) bekezdésében szereplő közös Technikai Munkabizottság keretében tárgyalások útján, ennek eredménytelensége esetén, diplomáciai úton rendezik.

7. Cikk

(1) A jelen Megállapodás azon későbbi írásos diplomáciai értesítés kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lét hatályba, amelyben a Szerződő Felek értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelmények teljesüléséről.

(2) A jelen Megállapodás határozatlan időre szól. A jelen Megállapodást bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton, írásban felmondhatja. A jelen Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő 6. (hatodik) hónap elteltével hatályát veszti.

(3) A jelen Megállapodás a Szerződő Felek kölcsönös egyetértésével írásban kiegészíthető és módosítható. A kiegészítés és a módosítás az (1) bekezdésben meghatározottak szerint lép hatályba.

Készült: Plitvice-n, 2005. július 8. napján, két eredeti példányban magyar és horvát nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
A Horvát Köztársaság
Kormánya nevében”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a pénzügyminiszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére