A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

290/2008. (XII. 9.) Korm. rendelet

egyfelől a Magyar Köztársaság, másfelől az Apostoli Szentszék között a Magyar Honvédségnél és a Határőrségnél végzendő lelkipásztori szolgálat tárgyában 1994. január 10-én aláírt megállapodás, valamint az egyfelől a Magyar Köztársaság, másfelől az Apostoli Szentszék között a Magyar Honvédségnél és a Határőrségnél végzendő lelkipásztori szolgálat tárgyában 1994. január 10-én aláírt megállapodás értelmezését célzó memorandum egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről

1. § A Kormány az egyfelől a Magyar Köztársaság, másfelől az Apostoli Szentszék között a Magyar Honvédségnél és a Határőrségnél végzendő lelkipásztori szolgálat tárgyában 1994. január 10-én aláírt megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás), valamint az egyfelől a Magyar Köztársaság, másfelől az Apostoli Szentszék között a Magyar Honvédségnél és a Határőrségnél végzendő lelkipásztori szolgálat tárgyában 1994. január 10-én aláírt megállapodás értelmezését célzó memorandumot (a továbbiakban: Memorandum) e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás és a Memorandum hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás, amely létrejött egyfelől a Magyar Köztársaság, másfelől az Apostoli Szentszék között a Magyar Honvédségnél és a Határőrségnél végzendő lelkipásztori szolgálat tárgyában

A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék attól az óhajtól vezérelve, hogy a Magyar Honvédség és a Határőrség katolikus tagjai számára állandó és megfelelő módon biztosítsák a lelkipásztori ellátást, az alábbiakban állapodik meg:

I.

1. A Magyar Honvédség és a Határőrség katolikus tagjainak lelkipásztori ellátására a Szentszék felállítja Magyarországon a Katonai Ordinariátust.

2. A Katonai Ordinariátus a „Spirituali Militum Curae” apostoli konstitúció értelmében kánonjogilag az egyházmegyével azonos megítélés alá esik. Ennek vezetője a katonai ordinárius, aki a megyéspüspökével megegyező jogokkal és kötelességekkel rendelkezik. A katonai ordinárius feladata nem összeférhetetlen a megyéspüspöki tisztséggel.

II.

A katonai ordináriust a Szentszék nevezi ki a Magyar Kormány előzetes értesítése után, szem előtt tartva a magyarországi törvényes követelményeket és a katonai szolgálat ellátásával kapcsolatos előírásokat. A Magyar Kormány a kinevezések esetén tizenöt nap alatt a jelölttel szemben általános politikai jellegű kifogást emelhet.

III.

A katonai ordináriust munkájában egy általa a Magyar Honvédség, illetve a Határőrség vezetésének egyetértésével kiválasztott általános helynök segíti.

IV.

1. A Katonai Ordinariátusban a lelkipásztori szolgálat végzésére világi és szerzetes papok kapnak megbízást, ők képezik az Ordinariátus papságát. A világi papokat a kánonjog előírásai szerint inkardinálni lehet az Ordinariátusba.

2. Azok a papok, akik a Magyar Honvédség és a Határőrség körében a lelkipásztori szolgálat ellátására állandó jelleggel, főfoglalkozásban kapnak megbízást, katonai lelkészek, és kánonjogi kötelezettségeik és jogaik a plébánosokéhoz hasonlóak.

3. A Katonai Ordinariátus igénybe veheti kisegítő és tartalékos világi és szerzetespapok segítségét is.

V.

1. A Katonai Ordinariátushoz és annak egyházi joghatósága alá - a kánonjog szabályai szerint - az alábbi személyek tartoznak:

a) a katonahívek és a Magyar Honvédség, valamint a Határőrség közalkalmazottai;

b) a velük közös háztartásban együttélő családtagjaik, azaz házastársuk, gyermekeik (a nagykorúak is), rokonaik (hozzátartozóik), valamint a házi személyzet;

c) a katonai iskolákban tanulók, a katonai kórházakban fekvő betegek, a katonai idősek otthonában és más hasonló intézményben lakók és dolgozók;

d) mindazok a hívek, férfiak és nők, akár szerzetesek, akár nem, akik a katonai ordinárius megbízására vagy jóváhagyásával tartós jelleggel valamilyen feladatot végeznek.

2. A katonai ordinárius személyes, rendes, saját, de a megyéspüspökével párhuzamos joghatósággal rendelkezik.

VI.

A Katonai Ordinariátus felépítése a Magyar Honvédség és a Határőrség belső szervezetéhez alkalmazkodik, megfelelő számú állandó lelkész, segéd- és tartalékos lelkész tartozik hozzá.

VII.

A Katonai Ordinariátus székhelye Budapest.

VIII.

A honvédelmi és a belügyminiszter feladata, hogy az állami költségvetés lehetőségeinek figyelembevételével biztosítsa a Katonai Ordinariátus működéséhez szükséges anyagi, technikai, pénzügyi és személyi feltételeket.

IX.

A katolikus katonai lelkészek katonai tevékenységük tekintetében katonai feletteseiknek alárendeltek, lelkipásztori működésükben a kánonjog előírásai szerint a katonai ordinárius utasításait követik.

X.

1. Ha a Katonai Ordinariátushoz tartozó klerikus ellen katonai jellegű fegyelmi eljárás indul, a katonai felettes intézkedik a katonai ordináriussal összeköttetést tartva.

2. A kánonjogi fegyelmi intézkedéseket a katonai ordinárius teszi meg, aki az eljárásról tájékoztatja az illetékes katonai felettest.

XI.

A katonai ordinárius rendelkezéseket ad és beszámoltatja a katonai lelkészeket, a katonai lelkészi szolgálat helyzetét személyesen vagy képviselője útján végzett látogatás során a helyszínen is ellenőrizheti.

XII.

A honvédelmi miniszter a belügyminiszterrel és a Magyar Püspöki Karral egyetértésben kiadja a Katonai Ordinariátus szervezeti és működési szabályzatát.

XIII.

Ha a jelen megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban valamilyen nehézség merülne fel, a Magas Szerződő Felek közös megegyezéssel keresik meg a legmegfelelőbb megoldást.

XIV.

A jelen Megállapodás a Magas Szerződő Felek jogi normáinak megfelelően kerül megerősítésre, és a megerősítő okmányok cseréjével lép hatályba, aminek a lehető legrövidebb időn belül meg kell történnie.

Amennyiben a Magas Szerződő Felek egyike úgy ítélné meg, hogy gyökeresen megváltoztak azok a körülmények, amelyek között a megállapodást megkötötték, tárgyalásokat kezdeményez a megállapodásnak az új körülményekhez történő igazítására.

Készült Budapesten, 1994. január 10-én, két eredeti példányban, magyar és olasz nyelven, mindkét nyelvű példány egyaránt hiteles.

Memorandum egyfelől a Magyar Köztársaság, másfelől az Apostoli Szentszék között a Magyar Honvédségnél és Határőrségnél végzendő lelkipásztori szolgálat tárgyában 1994. január 10-én aláírt Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) értelmezése céljából

A Magyar Honvédség feladatrendszere és szervezete több lépésben átalakításra került, a Határőrség és az általános hadkötelezettség megszűnt és egy jóval kisebb, hivatásos és szerződéses katonákból, valamint közalkalmazottakból és köztisztviselőkből álló hadsereg jött létre, amelynek következtében megváltozott a katonai szolgálat jellege, a katonai pályamodell. A 2004-es átalakítás történelmi jelentőségű változtatás volt, megszűnt a sorkatonaság, megváltoztak a katonai szolgálatra vonatkozó törvények, mindennek következtében a katonai életforma, ezen belül a katonalelkészi pályakép. Mindezek a változtatások a Magyar Honvédséget illetően indokolttá teszik az 1994-ben kötött Megállapodás következőképpen történő értelmezését:

N.1. Az Apostoli Szentszék és a Magyar Köztársaság között a Magyar Honvédségnél és Határőrségnél végzendő lelkipásztori szolgálat tárgyában 1994 januárjában kötött Megállapodás nem határoz a katonai rangokról a Katonai Ordinárius és a tábori lelkészek esetében. Javadalmazásukat, a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonyban lévők állománykategóriái keretében, a vonatkozó törvényekkel összhangban a Honvédelmi Minisztérium biztosítja.

N.2. A Memorandum aláírását követően a Megállapodás XII. fejezetében foglaltak szerint a honvédelmi miniszter az érvényben lévő törvények és végrehajtási szabályok alapján, valamint a vonatkozó egyházi jogszabályokra is tekintettel, a Püspöki Konferenciával egyetértésben kiadja a Katonai Ordinariátus Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Készült Budapesten 2008. december 8-án két eredeti példányban, magyar és olasz nyelven, mindkét nyelvű példány egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság nevében A Szentszék nevében”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a honvédelemért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére