A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

291/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyszerűsítésének gyakorlati részleteiről szóló, 2008. november 27-én, Brüsszelben aláírt Közigazgatási Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyszerűsítésének gyakorlati részleteiről szóló, 2008. november 27-én, Brüsszelben aláírt Közigazgatási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Közigazgatási Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyszerűsítésének gyakorlati részleteiről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya (a továbbiakban külön-külön: Szerződő Fél, együttesen: Szerződő Felek) a Tanács 2003. február 18-i, az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK rendelete (a továbbiakban: Rendelet) hatékony végrehajtása érdekében, a Rendelet 23. cikkére tekintettel, egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok egyszerűsítésére a következő Közigazgatási Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik:

1. Cikk

(1) A Szerződő Felek a Rendeletben alkalmazott fogalmakat használják, azok ott rögzített jelentése szerint.

(2) Jelen Megállapodást a Rendelettel és a Bizottság 2003. szeptember 2-i, az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1560/2003/EK rendeletével (a továbbiakban: Végrehajtási Rendelet) összhangban kell alkalmazni.

2. Cikk

(1) Jelen Megállapodás alkalmazása során a Szerződő Felek illetékes hatóságai (a továbbiakban: illetékes hatóságok):

a) a Magyar Köztársaságban:

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

1117 Budapest, Budafoki út 60.

Tel.: +36 (1) 463-4872

Fax: +36 (1) 463-4875

(a továbbiakban: BÁH)

A BÁH a jelen Megállapodással kapcsolatos feladatait a Nemzetközi Együttműködési Főosztály Dublini Koordinációs Osztályán (a továbbiakban: Dublini Koordinációs Osztály) keresztül látja el.

b) a Bolgár Köztársaságban:

Belügyminisztérium

„6-ti Septemvri” No. 29.

1000 Szófia

Tel.: +359 2 9825-000

Fax: +359 2 9885-440

és

a Minisztertanács mellett működő Állami Menekült Ügynökség

„Montevideo” 21-A.

1618 Szófia

Tel.: +359 2 8181-107

Fax: +359 2 9557-329

(2) Az illetékes hatóságok kölcsönösen tájékoztatják egymást az együttműködésükhöz szükséges adataikról és azok változásairól.

3. Cikk

(1) A magyar Szerződő Fél részéről a Dublini Koordinációs Osztály folytatja le a dublini eljárást.

(2) A bolgár Szerződő Fél részéről a Minisztertanács mellett működő Állami Menekült Ügynökség Dublin II. és EURODAC Főosztálya, valamint a Belügyminisztérium Határrendészeti Főigazgatósága, illetve a Közrend és Közbiztonság Főigazgatóság Migrációs Igazgatósága folytatja le a dublini eljárást.

4. Cikk

(1) Amennyiben a megkeresés a Rendelet 9. cikkén alapul, az illetékes hatóságok az átvételre vonatkozó megkeresésekre a megkeresés kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül válaszolnak.

(2) Amennyiben a visszavétel iránti megkeresés az Eurodac rendszerből származó adatokon alapul, az illetékes hatóságok lehetőleg haladéktalanul, de legkésőbb a megkeresés kézhezvételétől számított 10 (tíz) naptári napon belül válaszolnak.

5. Cikk

A Rendelet 21. cikk (1)-(3) bekezdésében meghatározott információkra vonatkozó megkeresésre az illetékes hatóságok a kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül válaszolnak.

6. Cikk

A Rendelet 17. cikk (2) bekezdésében foglalt sürgősségi eljárást igénylő megkeresések teljesítése érdekében az illetékes hatóságok kapcsolattartó személyt jelölnek ki, aki a Rendelet 17. cikk (2) bekezdésében meghatározott határidőt figyelembe véve jár el.

7. Cikk

(1) Az illetékes hatóságok a Végrehajtási Rendelet 15. cikke szerinti ún. DubliNeten keresztül tartják egymással a kapcsolatot. Tartósan fennálló műszaki problémák esetén az illetékes hatóságok átmenetileg más olyan adatátviteli berendezést is alkalmazhatnak, amely biztosítja a kérelmek gyorsabb feldolgozását. Ebben az esetben elsősorban telefax útján tartják a kapcsolatot. A Szerződő Felek kötelesek haladéktalanul kezdeményezni a hibák kijavítását, és ezzel egyidejűleg kötelesek írásban értesíteni egymást a DubliNet működési hibájáról.

(2) Az illetékes hatóságok egymás közötti kommunikációjuk során - a megkeresésekre és az azokra adott válaszokra vonatkozóan egyaránt - az angol nyelvet használják.

8. Cikk

Amennyiben az illetékes hatóságok azzal az indokolással kívánják elhárítani felelősségüket, hogy a menedékjog iránti kérelem elbírálásáért egy másik tagállam felelős, úgy ezt csak olyan közvetlen és közvetett bizonyítékok haladéktalan bemutatásával tehetik meg, amelyek egy másik tagállam felelősségét ellenőrizhetően megalapozzák.

9. Cikk

(1) Az illetékes hatóságok megállapodhatnak abban, hogy a harmadik országbeli állampolgár átszállítására előzetes egyeztetést követően kijelölt, a megkeresett hatóság által írásban jóváhagyott helyen és időben (munkanapon) kerül sor.

(2) Amennyiben az az illetékes hatóság, amelynél a kérelmet benyújtották, elismeri felelősségét, a megkereső hatósággal szoros együttműködésben a lehető leggyorsabban intézkedik az érintett személy átszállítása helyének és időpontjának megszervezéséről.

(3) Az átadást kezdeményező hatóság minden esetben 3 (három) munkanappal az átadást megelőzően értesíti az átvételért felelős hatóságot az átadás várható helyszínéről és időpontjáról. A harmadik országbeli állampolgár átvételét megelőzően a megkereső hatóság köteles átadni az átvételért felelős hatóságnak a menedékkérő úti okmányát, vagy ennek hiányában a Végrehajtási Rendelet 7. cikk (2) bekezdése szerinti feltételekkel kiállított laissez-passer másolatát. Amennyiben ezt a megkereső hatóság elmulasztja, átvételért felelős hatóság megtagadhatja az átadni kívánt személy átvételét.

(4) Amennyiben a megkeresett hatóság az átvételre vagy visszavételre vonatkozó határidőket bizonyíthatóan elmulasztotta, és ennek eredményeképpen a megkereső hatóság a felelősség elismerését vélelmezi, a harmadik országbeli állampolgárt a soron következő, az (1) bekezdés szerint kijelölt időpontban - a (2)-(3) bekezdések megfelelő alkalmazásával - át kell szállítani. Amennyiben nincs ilyen, az illetékes hatóságok által előzetesen kijelölt időpont, az érintett személyt a megkereső hatóság által írásban közölt helyen és időben (munkanapon) kell átvenni.

10. Cikk

(1) Átszállításkor a megkereső hatóság - a Végrehajtási Rendelet 7. cikk (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a harmadik országbeli állampolgár minden olyan okmányát megküldi a megkeresett hatóságnak, amely valamely közigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges.

(2) Ha egy végrehajtott átszállítás után az érintett személy úti okmánya vagy más okmánya, amely valamely közigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges, a másik Szerződő Fél valamely hatóságánál lelhető fel, a megkereső hatóság - a Rendelet 21. cikke szerint - hivatalból vagy az érintett személy írásbeli kérelmére intézkedik az okmánynak a megkeresett hatóság részére postai úton történő megküldése iránt.

11. Cikk

(1) Az átadásra a Szerződő Felek államának alábbi nemzetközi repülőterein kerül sor:

- a Magyar Köztársaság területén: Budapest/Ferihegy Nemzetközi Repülőtér;

- a Bolgár Köztársaság területén: Szófia Nemzetközi Repülőtér.

(2) Az illetékes hatóságok - eseti jelleggel - bármely más nemzetközi repülőtér használatában is megállapodhatnak.

12. Cikk

(1) A jelen Megállapodással kapcsolatos gyakorlati kérdések tisztázására - ideértve olyan kérdéseket, amelyek a Rendeletből, a Végrehajtási Rendeletből, a Tanács 2000. december 11-i, a Dublini Egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról szóló 2725/2000/EK rendeletéből, illetve a Tanács 2002. február 28-i, a Dublini Egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról szóló 2725/2000/EK rendelet végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 407/2002/EK rendeletéből fakadnak - munkacsoport állítható fel. A munkacsoport az illetékes hatóságok és a jelen Megállapodás végrehajtásában közreműködő más hatóságok által kijelölt képviselőkből áll.

(2) A gyakorlati kérdések tisztázása során a Végrehajtási Rendelet II. mellékletében felsorolt bizonyítékokon kívül további hasonló jellegű közvetett bizonyítékok határozhatók meg az (1) bekezdés szerint felállított munkacsoport keretében, amely közvetett bizonyítékokat a felelősség vizsgálata során figyelembe kell venni.

13. Cikk

(1) Jelen Megállapodás az azt követő 10. (tizedik) napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek kölcsönösen értesítették egymást arról, hogy eleget tettek a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak.

(2) A magyar Szerződő Fél - a Rendelet 23. cikk (2) bekezdésével összhangban - tájékoztatja az Európai Bizottságot a Megállapodás másolatának megküldésével.

(3) Jelen Megállapodás határozatlan időre jön létre. A Megállapodást bármelyik Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő 90. (kilencvenedik) napon veszti hatályát.

(4) Jelen Megállapodást a Szerződő Felek bármikor módosíthatják. Ezt írásban, diplomáciai úton kezdeményezik; a módosítás az (1) bekezdésben foglalt eljárásnak megfelelően lép hatályba.

(5) A Rendeletnek vagy a Végrehajtási Rendeletnek az Európai Unió Tanácsa vagy az Európai Bizottság általi módosítása esetén jelen Megállapodást a Szerződő Felek megfelelően módosítják.

(6) Az Európai Bizottságot a Megállapodás minden módosításáról tájékoztatni kell.

Készült Brüsszelben, 2008. november 27. napján, két eredeti példányban, magyar, bolgár és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. A Megállapodás eltérő értelmezése esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság A Bolgár Köztársaság
Kormánya részéről Kormánya részéről”

„Administrative Agreement
between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Bulgaria on the practical means to simplify the implementation of the Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Bulgaria (hereinafter referred to separately as the Contracting Party, together as the Contracting Parties), in the interest of efficient implementation of the Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national (hereinafter referred to as the Regulation), in the light of the provisions of Article 23 (1), hereby conclude, in order to simplify the conditions and rules to determine the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national, this Administrative Agreement (hereinafter referred to as the Agreement):

Article 1

(1) The Contracting Parties shall use the terms that are used and defined in the Regulation.

(2) This Agreement shall be applied pursuant to the Regulation and the Commission Regulation (EC) No 1560/2003 of 2 September 2003 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national (hereinafter referred to as the Implementing Regulation).

Article 2

(1) The responsible authorities of the Contracting Parties (hereinafter referred to as responsible authorities) in implementing this Agreement shall be:

a) in the Republic of Hungary:

Office of Immigration and Nationality

1117 Budapest, Budafoki út 60.

Tel: +36 1 463 48 72

Fax: +36 1 463 48 75

(hereinafter referred to as OIN)

The OIN shall provide the duties related to this Agreement through its Department of International Affairs - Dublin Coordination Unit (hereinafter referred to as Dublin Coordination Unit).

b) in the Republic of Bulgaria:

Ministry of the Interior

Sofia 1000, „6-ti Septemvri” No. 29.

Tel: +359 2 9825 000

Fax: +359 2 9885 440

and

State Agency for Refugees with the Council of Ministers

Sofia 1618, „Montevideo” 21-A.

Tel: +359 2 8181 107

Fax: +359 2 9557 329

(2) The responsible authorities shall keep each other mutually informed on all details and changes thereof.

Article 3

(1) As regards the Hungarian Contracting Party, the Dublin procedure shall be conducted by the Dublin Coordination Unit.

(2) As regards the Bulgarian Contracting Party, the Dublin procedure shall be conducted by the State Agency for Refugees with the Council of Ministers, through its Department „Dublin II and EVRODAK” and the Ministry of the Interior through its General Directorate „Border Police” and Directorate „Migration” within the General Directorate „Public Order and Safety”.

Article 4

(1) If a request is based on Article 9 of the Regulation, the time limit for the responsible authorities to respond to requests for taking charge shall be 30 (thirty) calendar days following the receipt of the request.

(2) If a request for taking back is based on data from the Eurodac system, the responsible authorities shall respond immediately but at the latest within 10 (ten) calendar days following the receipt of the request.

Article 5

When a request is related to information referred to in Article 21 (1)-(3) of the Regulation, the responsible authorities shall respond within 30 (thirty) calendar days following its receipt.

Article 6

In the interest of responding to urgent requests under Article 17 (2) of the Regulation, the responsible authorities shall appoint a contact person whose procedure shall take into consideration the time limit determined in Article 17 (2) of the Regulation.

Article 7

(1) The responsible authorities shall be in communication with each other through ‘DubliNet’ according to Article 15 of the Implementing Regulation. In case of persistent technical problems the responsible authorities may temporarily use other means of data transmission providing quicker processing of requests. In this event, they shall communicate primarily via fax. The Contracting Parties shall immediately initiate the reparation of the failures and at the same time shall inform each other of the functional disorder of ‘DubliNet’ in writing.

(2) The language of communication between the responsible authorities shall be English concerning the requests and the responses thereupon.

Article 8

If the responsible authorities wish to refuse their responsibility on the grounds that another Member State is responsible for examining an asylum application, they can do so only by submitting, without delay, direct and indirect evidence establishing verifiably the responsibility of another Member State.

Article 9

(1) The responsible authorities may agree that the transfer of the third-country national shall take place on a certain assigned venue and date on a working day, following previous negotiations and the written approval of the requested authority.

(2) If the responsible authority to whom the application was lodged acknowledges its responsibility, it shall as soon as practically possible make an arrangement in close cooperation with the authority initiating the transfer on the venue and date of the transfer of the person concerned.

(3) The authority initiating the transfer shall always inform the responsible authority 3 (three) working days prior to the transfer on the expected venue and date of the transfer. Before transferring the third-country national, the requesting authority shall hand over a copy of the travel document of the person concerned or, in its absence, the copy of the laissez-passer designed in accordance with the procedure referred to in Article 7 (2) of the Implementing Regulation to the responsible authority. If the requesting authority fails to comply with this obligation, the responsible authority may refuse to accept the transfer of the person concerned.

(4) If the requested authority fails to act within the deadlines concerning take charge or take back requests and, as a consequence, the requesting authority presumes that responsibility has been acknowledged, the third-country national shall be transferred on the next date assigned by virtue of paragraph (1), with application mutatis mutandis of paragraphs (2)-(3). Provided that a date for transfer is not assigned by the responsible authorities, the person concerned shall be accepted on a venue and date on a working day communicated in writing by the requesting authority.

Article 10

(1) The requesting authority shall forward all documents of the third-country national to the requested authority necessary for an official procedure at the time of transfer, according to Article 7 (3) of the Implementing Regulation.

(2) If after a successful transfer, the travel document or any other document of the person concerned is found, which is necessary for an official procedure, the requesting authority shall be obliged ex officio or at the written request of the person concerned to forward the document via mail to the requested authority according to Article 21 of the Regulation.

Article 11

(1) Transfers shall be carried out at the following international airports of both states of the Contracting Parties:

- on the territory of the Republic of Hungary: Budapest/Ferihegy International Airport;

- on the territory of the Republic of Bulgaria: Sofia International Airport.

(2) The responsible authorities may agree on the use of other international airports on a case by case basis.

Article 12

(1) A working group may be set up to clarify any practical questions related to the implementation of this Agreement, including issues arising from the Regulation, the Implementing Regulation, Council Regulation (EC) No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of ‘Eurodac’ for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention and Council Regulation (EC) No 407/2002 of 28 February 2002 laying down certain rules to implement Regulation (EC) No 2725/2000 concerning the establishment of ‘Eurodac’ for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention. The working group shall consist of representatives designated by the responsible authorities and the authorities involved in implementing this Agreement.

(2) Besides evidences listed in Annex II of the Implementing Regulation, other comparable means of indicative evidence may be defined during the clarification of practical questions by the working group established according to paragraph (1) and these indicative evidences shall be taken into consideration in course of the examination of responsibility.

Article 13

(1) This Agreement shall enter into force on the 10th (tenth) day following the date when the Contracting Parties have notified each other on the completion of the internal legal procedures required for its entry into force.

(2) The Hungarian Contracting Party shall, in compliance with Article 23 (2) of the Regulation, notify the European Commission by submitting a copy of this Agreement.

(3) This Agreement is concluded for an indefinite period of time. Either Contracting Party may at any time terminate it in writing through diplomatic channels. The Agreement shall cease to have effect on the 90th (ninetieth) day following the date of receipt of the notification on termination.

(4) This Agreement may be amended by the Contracting Parties. Such an amendment shall be initiated in writing through diplomatic channels and shall enter into force according to the procedures described in paragraph (1).

(5) In case of amendment of the Regulation or the Implementing Regulation by the Council of the European Union or by the European Commission, the Contracting Parties shall amend this Agreement accordingly.

(6) The European Commission shall be notified of all amendments brought to this Agreement.

Done at Brussels, on 27 November 2008, in two original copies, each in Hungarian, Bulgarian and English language, all texts being equally authentic. In case of differences in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

For the Government For the Government
of the Republic of Hungary of the Republic of Bulgaria”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2-3. §-ok a Megállapodás 13. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lépnek hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2-3. §-ok hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére