A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2009. (III. 10.) KüM rendelet

a külügyminiszter által adományozható elismerésekről

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 166/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott feladatkörömben a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A külügyminiszter a feladat- és hatáskörébe tartozó területeken végzett tartósan magas színvonalú szakmai tevékenység elismerése céljából az alábbi szakmai elismeréseket (a továbbiakban: elismerés) alapítja:

a)-f) * 

g) a „Jó szomszédság és megértés” díj;

h) * 

(2) * 

(3) A „Jó szomszédság és megértés” díjban részesíthetők körét, az évente adományozható elismerések számát, leírását, az adományozás feltételeit és rendjét a rendelet függelékét képező, a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma és a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériuma között, a Magyar Köztársaság külügyminisztere és a Szlovák Köztársaság külügyminisztere által létrehozott közös díjról szóló Megállapodás tartalmazza.

2-6. § * 

Melléklet a 2/2009. (III. 10.) KüM rendelethez

I-VII. * 

Függelék a 2/2009. (III. 10.) KüM rendelethez

Megállapodás a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma és a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériuma között, a Magyar Köztársaság külügyminisztere és a Szlovák Köztársaság külügyminisztere által létrehozott közös díjról

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma és a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériuma (a továbbiakban: a „felek”):

törekedve két ország közötti kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztésére, az Európai Unió szellemisége és értékei szerint, az 1995. március 19-én Párizsban a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló Szerződés és a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság miniszterelnökei által 2007. június 18-án Pozsonyban elfogadott „Közös Múlt, Közös jövő, Közös projektek tükrében” elnevezésű cselekvési program alapján;

felismerve, hogy a civil társadalom érdekeinek szolgálata egyre fontosabb szerepet játszik a nemzetközi kapcsolatokban;

elismerve az egyének és a közösségek szerepét a nemzetközi párbeszéd és a kölcsönös megértés pozitív irányú fejlesztésében;

annak érdekében, hogy méltányolják és nyilvánosan is elismerjék a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság állampolgárai, civil társulásai, egyéb szervezetei, valamint közösségei által egy naptári év folyamán végzett mindazon tevékenységeket, amelyek jelentősen hozzájárultak a magyar-szlovák kapcsolatok fejlesztéséhez és erősítéséhez;

megállapodtak a következőkről:

1. cikk

A miniszterek megalapították a „Jó szomszédság és megértés” elnevezésű közös díjat.

2. cikk

A díj célja, hogy nyilvánosan is elismerést kapjanak a magyar és szlovák állampolgárok, civil társulások, egyéb szervezetek és közösségek által az oktatás, kultúra, vallás, tudomány, tömegtájékoztatás terén, valamint a gazdasági és társadalmi szervezetekben elért olyan jelentős eredmények, amelyek a magyar és a szlovák kapcsolatok fejlesztését és intenzívebbé tételét, valamint a két nemzet közötti kölcsönös megértés erősítését tűzték ki célul.

3. cikk

1. A díj egy magyar-szlovák kétnyelvű, megegyező szövegű oklevél formájában kerül átadásra, amelyet a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság külügyminisztere ír alá. A díj kétezer (2000) eurónak megfelelő pénzjutalommal jár, amelyet a felek közösen, egyenlő mértékben biztosítanak és a nyertes országának pénznemében kerül kifizetésre.

2. A díjat minden évben a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság egy-egy természetes személyének, civil társulásának, szervezetének vagy közösségének adják át.

3. A díjátadó ünnepségre a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló Szerződés aláírásának évfordulóján kerül sor.

4. A díjat minden évben egy ünnepség keretében adják át a díjazottnak, amely felváltva a Magyar Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban kerül megrendezésre.

5. A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság külügyminiszterei minden évben közösen teszik közzé a díjra történő jelölésre vonatkozó felhívásukat. A jelöléseket minden évben november 15. és december 15. között kell benyújtani.

6. A jelöléseket a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság külügyminisztériumaiba, vagy a Magyar Köztársaság Pozsonyi Nagykövetségére és a Szlovák Köztársaság Budapesti Nagykövetségére egyidejűleg kell benyújtani.

7. Minden jelölésnek tartalmaznia kell a jelölt természetes személy, civil társulás, szervezet vagy közösség pontos elnevezését, tevékenységének és eredményeinek leírását, és részletezni kell, hogy mennyiben járult hozzá a magyar-szlovák kapcsolatok fejlesztéséhez vagy erősítéséhez.

8. A díjazottat az elkövetkező öt évben nem lehet ismét a díjban részesíteni.

9. A benyújtott jelölések alapján mindkét félnek két jelöltet kell kiállítani - egyet magyar és egyet szlovák részről.

10. A külügyminiszterek legkésőbb az adott év január 15-ig tájékoztatják egymást jelölésükről.

11. A külügyminiszterek mindkét díjról közös megegyezés alapján döntenek. A közös döntést legkésőbb február 15-ig kell meghozniuk.

12. A díjazottak neveit a díjátadó ünnepségen teszik közzé.

13. A díjazottaknak és a jószomszédi viszony és megértés iránti elkötelezettségüknek a két ország külügyminisztériuma megfelelő média megjelenést biztosít. Ehhez a díjazottak előzetes hozzájárulása szükséges.

4. cikk

1. Ez a megállapodás az aláírás napján lép hatályba és mindaddig hatályos, amíg bármelyik fél felmondási szándékát nem jelzi. A megállapodás hatályát veszti a felmondási szándék bejelentése utáni hatodik hónap első napjával.

2. A megállapodás kizárólag a felek közös írásbeli megegyezésével módosítható.

3. A megállapodásban foglaltak teljesítésével kapcsolatos bárminemű vitát a felek tárgyalásos úton oldják meg.

Készült Budapesten, 2008. december hó 15. napján, két eredeti, angol nyelvű példányban.

A Magyar Köztársaság
Külügyminisztériuma
részéről
A Szlovák Köztársaság
Külügyminisztériuma
részéről

  Vissza az oldal tetejére