A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2020.IV.19. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2009. évi VII. törvény

az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról * 

Az Országgyűlés az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésben, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban foglalt kötelezettségekkel összhangban, az európai közösségi jog által nem harmonizált területeken az áruk szabad áramlásának biztosítása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § E törvény alkalmazásában:

a) áru: az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés (a továbbiakban: EK-Szerződés) 28. cikkének hatálya alá eső dolog, így különösen minden olyan dolog, amelynek értéke pénzben kifejezhető, és amely kereskedelmi forgalom tárgyát képezheti;

b) kényszerítő követelmény: az EK-Szerződés 30. cikkében meghatározott közérdekű indok, valamint az Európai Bíróság által az EK-Szerződés 28. és 30. cikke alkalmazásában ilyenként elismert közérdek, így különösen a fogyasztók érdekeinek védelme, a környezetvédelem, az adóügyi ellenőrzés hatékonyságának biztosítása, a kereskedelmi ügyletek tisztességességének biztosítása, a sajtó sokszínűségének biztosítása, a kultúra védelme, a munkakörülmények javítása;

c) műszaki szabály: jogszabályban meghatározott, a 764/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerinti előírás.

2. § (1) Az Európai Unió másik tagállamában vagy Törökországban az ott irányadó előírásoknak megfelelően előállított vagy forgalomba hozott, továbbá az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes - az előbbiektől eltérő - államban az ott irányadó előírásoknak megfelelően előállított árura a műszaki szabályt csak akkor kell alkalmazni, ha az adott államban irányadó előírások a műszaki szabály által érvényesíteni kívánt kényszerítő követelmény érvényesülése tekintetében nem nyújtanak a műszaki szabállyal egyenértékű védelmet.

(2) Ha a védelem egyenértékűsége a műszaki szabálynak csak egy része tekintetében állapítható meg, az árunak meg kell felelnie a fennmaradó műszaki szabálynak.

3. § (1) E törvény 2009. május 13-án lép hatályba.

(2)-(3) * 

4. § E törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés (28. és 30. cikk);

b) az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK rendelete (2008. július 9.) az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (2. és 6. cikk).


  Vissza az oldal tetejére