A jogszabály mai napon ( 2022.09.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2009. évi VIII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között az 1991. augusztus 31. napján kötött vízummegállapodás, illetve a vízummegállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött megállapodások kihirdetéséről * 

[A vízummegállapodás 1991. szeptember 30-án, a vízummegállapodás módosításáról szóló, 1993. április 20-án jegyzékváltással létrejött Megállapodás 1993. május 20-án lépett nemzetközi jogilag hatályba.]

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között az 1991. augusztus 31. napján kötött vízummegállapodás (a továbbiakban: Vízummegállapodás) módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás (a továbbiakban: módosító Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Vízummegállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Vízummegállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„No.: 261.

A Magyar Köztársaság Nagykövetsége tiszteletét fejezi ki az Albán Köztársaság Külügyminisztériumának és van szerencséje tudomására hozni, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya kész Megállapodás létrehozására az Albán Köztársaság Kormányával az alábbi feltételekkel:

1. cikkely

A Szerződő Felek érvényes diplomata útlevéllel rendelkező állampolgárai vízum nélkül léphetnek be a másik Szerződő Fél területére, haladhatnak rajta keresztül, vagy hagyhatják azt el.

2. cikkely

A Szerződő Felek azon szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai, akik az egyik Szerződő Fél Külügyminisztériumának nem diplomáciai ranggal rendelkező munkatársai, vagy diplomácia képviselete igazgatási, műszaki személyzetének tagjai, illetőleg konzuli alkalmazottai, vízum nélkül léphetnek be a másik szerződő fél területére, haladhatnak rajta keresztül, vagy hagyhatják azt el.

3. cikkely

Az 1. és 2. pontban említett személyek a vízummentes belépéstől számított legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak a másik szerződő Fél területén.

4. cikkely

Az érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező személyek, akik az egyik Szerződő Félnek a másik Szerződő Fél területén működő diplomáciai vagy konzuli képviselete tagjai, valamint az érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező, vagy az ilyen útlevélbe bejegyzett, s velük együtt élő családtagjaik a vízummentes belépéstől a szolgálati időtartam végéig a másik Szerződő Fél területén tartózkodhatnak, azt elhagyhatják és visszatérhetnek oda.

5. cikkely

A Szerződő Felek diplomáciai úton egymás rendelkezésére bocsátják diplomata és szolgálati útleveleik mintapéldányait. Új okmányok kiadását, vagy az érvényes úti okmányok módosítását legkevesebb 30 nappal a bevezetés előtt közölni kell a másik Szerződő Féllel, és át kell adni az új, vagy módosított úti okmány mintapéldányát.

6. cikkely

A Szerződő Felek állampolgárai a másik Szerződő Fél államhatárát a nemzetközi utasforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken léphetik át.

7. cikkely

A jelen Megállapodásban említett személyek, akik a Szerződő Felek egyikének területére belépnek, vagy ott tartózkodnak, tiszteletben tartják az adott országnak a külföldiek beutazására, tartózkodására és a hasznothajtó tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályait.

8. cikkely

A jelen Megállapodás rendelkezései nem korlátozzák a Szerződő Felek egyikét sem abban, hogy megakadályozza egyes nemkívánatos személyeknek a területére való belépését, lerövidítse vagy megszakítsa a másik Szerződő Fél állampolgárának tartózkodását.

9. cikkely

1. A jelen Megállapodás határozatlan időre szól.

2. A Szerződő Felek bármikor felmondhatják a jelen Megállapodást. A Megállapodás a másik Szerződő Fél diplomáciai úton, írásban előterjesztett felmondásának kézhezvételétől számított 30 nap elteltével veszti hatályát.

3. A Megállapodás rendelkezéseit - egészben vagy részben - közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból a Szerződő felek bármelyike ideiglenesen felfüggesztheti.

A felfüggesztésről és annak feloldásáról a Szerződő Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást, amennyiben lehetséges, a bevezetést megelőzően, de legkésőbb 24 órán belül azt követően, hogy az említett intézkedéseket életbe léptették.

Amennyiben az Albán Köztársaság Kormánya egyetért ezekkel a feltételekkel, javaslom, hogy ez a jegyzék és az Albán Köztársaság Külügyminisztériumának megegyező tartalmú válaszjegyzéke Kormányaink között Megállapodást képezzen a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevelekre vonatkozó vízummentességről, amely az Albán köztársaság Külügyminisztériuma válaszjegyzékének keltét követő harmincadik napon lép hatályba.

A Magyar Köztársaság Nagykövetsége ezt az alkalmat is megragadja, hogy az Albán Köztársaság Külügyminisztériumát ezúttal is legőszintébb nagyrabecsüléséről biztosítsa.

Tirana, 1991. augusztus 31.”

4. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között 1991. augusztus 31. napján kötött vízummegállapodás módosításáról szóló, 1993. április 20-án jegyzékváltással létrejött Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

5. § A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között 1991. augusztus 31. napján kötött vízummegállapodás módosításról szóló, 1993. április 20-án jegyzékváltással létrejött Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„A Magyar Köztársaság Nagykövetsége

No. 54/1993.

A Magyar Köztársaság Nagykövetsége tiszteletét fejezi ki az Albán Köztársaság Külügyminisztériumának, és van szerencséje igazolni a 870/1 jelű, 1993. március 4-én kelt jegyzékének kézhezvételét, melynek magyar nyelvű szövege a következő:

»No. 870/1.

Az Albán Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki a Magyar Köztársaság Nagykövetségének, és javasolja a diplomata útlevelekre vonatkozó vízummentességi megállapodás 2. pontjának az alábbiak szerinti módosítását:

A Szerződő Felek érvényes szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai vízum nélkül léphetnek be a másik Fél területére, haladhatnak rajta keresztül, vagy hagyhatják el azt.

Amennyiben a fenti javaslat a magyar Kormány számára elfogadható, a Nagykövetségén keresztül adandó válasz a két Kormány közötti megállapodásnak minősül, és az 1991. augusztusi Megállapodás részét fogja képezni. Ez a megállapodás az Önök által küldendő választ követő 30. napon lép életbe. Ily módon a vízummentességi Megállapodás érvényessége a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkezőkre egyaránt kiterjed.

Az Albán Köztársaság Külügyminisztériuma, a mielőbbi kedvező válasz reményében, felhasználja az alkalmat, hogy a Magyar Köztársaság Nagykövetségét legmélyebb nagyrabecsüléséről biztosítsa.«

A Nagykövetség ezennel megerősíti, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya a fenti javaslattal egyetért, továbbá, hogy fenti jegyzék, valamint ez a válaszjegyzék megállapodást képez a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között az 1991. augusztus 31. napján a diplomata és szolgálati útlevelek vízummentességéről, Tiranában létrejött Megállapodás módosításáról, annak szerves részét képezi, amely ennek a válaszjegyzéknek a kézhezvételétől számított 30. napon lép életbe.

A Magyar Köztársaság Nagykövetsége ezt az alkalmat is megragadja, hogy az Albán Köztársaság Külügyminisztériumát ismételten őszinte nagyrabecsüléséről biztosítsa.

Tirana, 1993. április 20.”

6. § Az Országgyűlés a módosító Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

7. § Az Albán Félnek címzett magyar szóbeli jegyzék szövege a következő:

Szóbeli Jegyzék

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki az Albán Köztársaság Külügyminisztériumának és - hivatkozással az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló, 2007. szeptember 18-án, Brüsszelben aláírt megállapodásra - van szerencséje a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között az 1991. augusztus 31. napján kötött vízummegállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) módosítására a T. Külügyminisztériumnak az alábbi javaslatot tenni:

1. A Megállapodás 3. cikkelye helyébe a következő szöveg lép:

„A 2. cikkelyben említett személyek a vízummentes belépéstől számított 180 napos időszakonként 90 napot meg nem haladóan tartózkodhatnak a másik Szerződő Fél államának területén.”

2. A Megállapodás 2., 4., illetve 6. cikkelyében a „Szerződő Felek”, a „másik Fél”, illetve a „Szerződő Fél” kifejezések helyébe a „Szerződő Felek államának”, a „másik Fél államának”, illetve a „Szerződő Fél államának” szövegrészek lépnek, valamint a Megállapodás 1. cikkelye hatályát veszti.

3. A Megállapodás 9. cikkelye a következő új, 4. bekezdéssel egészül ki:

„4. Jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen jelen Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják, vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarországnak különösen a Csatlakozási Szerződéssel vállalt, az Európai Közösséget létrehozó Szerződésből, az Európai Unióról szóló Szerződésből, valamint általában véve az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.”

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tisztelettel javasolja, hogy amennyiben az Albán Kormány ezt a javaslatot elfogadja, úgy ez a jegyzék és az Albán Köztársaság Külügyminisztériumának azonos tartalmú válaszjegyzéke Megállapodást képezzen a két ország Kormánya között, amely a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárások megtörténtéről szóló, diplomáciai úton megküldött későbbi írásbeli értesítés keltét követő harmincadik (30.) napon lép hatályba.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tisztelettel várja az Albán Fél válaszát, és ezúttal is megragadja az alkalmat, hogy kifejezze őszinte nagyrabecsülését az Albán Köztársaság Külügyminisztériumának.”

8. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 6-7. §-ok a módosító Megállapodás záró rendelkezéseiben meghatározott időpontban lépnek hatályba. * 

(3) A módosító Megállapodás, illetve a 6-7. §-ok hatálybalépésének naptári napját annak ismertté válását követően a külpolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért, valamint a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

(5) Felhatalmazást kap az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, hogy a 6-7. §-ok hatálybalépését követően a Vízummegállapodás jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hiteles magyar nyelvű szövegét a Magyar Közlönyben közzétegye.


  Vissza az oldal tetejére