A jogszabály mai napon ( 2019.10.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2009. (IV. 11.) SZMM rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b), c), h) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) és c) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet módosítása

1. § * 

2. § * 

3. § * 

4. § (1) Az Ir. 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az Ir. 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet módosítása

5. § * 

6. § * 

7. § * 

8. § * 

9. § Az R. 10. számú melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet módosítása

10. § * 

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az R. 39/I. §-ának a közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor munkakörben alkalmazott személyek képzésére vonatkozó - e rendelettel megállapított - módosítását a munkaköröknek e rendelet hatálybalépését követő betöltése esetén kell alkalmazni.

(3) A Vr. 16. §-ának - e rendelettel megállapított - (5) bekezdése szerinti rendelkezést az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő képzések esetében is alkalmazni kell.

(4) Hatályát veszti

a) az Ir.

aa) 13. § (2) bekezdése,

ab) 18. §-a,

ac) 6. számú melléklete;

b) az R.

ba) 13. § d) pontjában a „bentlakásos intézmény esetén” szövegrész,

bb) 14. §-át megelőző „Az intézmények munkájának segítése, az intézmények közötti szakmai koordináció szabályai” alcím,

bc) 29. §-át megelőzően a „4. Cím” szövegrész,

bd) 29. § (3) bekezdésének második és harmadik mondata,

be) 114. § (4) bekezdése.

(5) Az

a) Ir.

aa) 22. § (4) bekezdésében a „7” szövegrész helyébe a „8” szöveg,

ab) 9. és 10. számú mellékletében az „igénylő” szövegrészek helyébe az „igénylő/abban részesülő” szöveg,

ac) 10. számú mellékletében a „vagyonérték” szövegrész helyébe a „vagyonérték, ismételt kiállítás esetén az ellátás igénylésekor megállapított vagyonérték” szöveg;

b) R.

ba) 3. § (2) bekezdésében a „házigondozó, a személyi segítő” szövegrész helyébe a „személyes gondoskodást végző személy,” szöveg,

bb) 6. § (11) bekezdésében a „113/1992. (VII. 14.) Korm. rendelet 1” szövegrész helyébe a „257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2” szöveg,

bc) 21. § (3) bekezdésében a „vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és -forgalmazás feltételeiről szóló 80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Ér.) 2. számú” szövegrész helyébe a „vendéglátó termékek előállításának feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Vr.)” szöveg,

bd) 23. § (3) bekezdésében az „az Ér. 2. számú” szövegrész helyébe az „a Vr.” szöveg,

be) 30. §-át megelőző „Családsegítés” alcím helyébe a „4. Cím Családsegítés” szöveg,

bf) 45. § (1) bekezdésében a „lakóotthon” szövegrész helyébe a „rehabilitációs célú lakóotthon” szöveg,

bg) 2. számú melléklete I. Alapszolgáltatások részének 3. pontjában a „30 000 lakosonként” szövegrész helyébe a „30 000 lakosra vetítve” szöveg,

bh) 7. számú melléklete Útmutató a forgalmi napló fejlécének kitöltéséhez részének 2. pontjában a „30-áig” szövegrész helyébe a „31-éig” szöveg, 7. pontjának 7.2 alpontjában a „kapcsolati” szövegrész helyébe a „kapcsolati (7.2.1 családon belüli bántalmazás)” szöveg, 9. pontjában a „Családtámogatás” szövegrész helyébe a „Családlátogatás” szöveg

lép.

1-2. melléklet a 9/2009. (IV. 11.) SZMM rendelethez * 

3. melléklet a 9/2009. (IV. 11.) SZMM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére