A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

14/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa közötti Kormányközi Együttműködési Vegyes Bizottság létrehozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa közötti Kormányközi Együttműködési Vegyes Bizottság létrehozásáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

3. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Jegyzőkönyv
a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa közötti Kormányközi Együttműködési Vegyes Bizottság létrehozásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa (a továbbiakban: Felek)

- a széles körű baráti és a jószomszédi kapcsolatrendszer további fejlesztése, valamint a két ország stratégiai partnerségi viszonyának elmélyítése érdekében,

- az együttműködés hatékonyságának fokozására a kölcsönös érdekeken alapuló politikai, gazdasági, kulturális, állampolgári és egyéb kapcsolatok terén,

- a Magyar Köztársaság és Bosznia-Hercegovina között megkötött szerződések szellemével és rendelkezéseivel összhangban,

a különböző szinteken és szakmai fórumokon megvalósuló intenzív kapcsolattartás közös kereteinek biztosítása céljával a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

A Felek létrehozzák a Magyar Köztársaság és Bosznia-Hercegovina közötti együttműködési Vegyes Bizottságot (a továbbiakban: Vegyes Bizottság).

2. cikk

A Vegyes Bizottság társelnökei a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának illetékes szakállamtitkára, illetve Bosznia-Hercegovina külügyminiszterének helyettese.

3. cikk

Összhangban a két állam belső jogrendjével a Vegyes Bizottság feladat- és hatásköre:

- koordinálja a Magyar Köztársaság és a Bosznia-Hercegovina közötti kapcsolatrendszer fejlesztését célzó sokoldalú tevékenységet,

- figyelemmel kíséri a kétoldalú szerződések végrehajtását, és értékeli a végrehajtás módját,

- összehangolja és ösztönzi a két fél között hatályban lévő szerződések alapján létesült, valamint a Jegyzőkönyv 4. cikkével összhangban szükség szerint megalakított vegyes szakbizottságok munkáját,

- javaslatokat és ajánlásokat tesz a két ország együttműködése fejlesztésének további irányaira,

- javaslatokat tesz az együttműködés jogi és intézményi kereteinek folyamatos javítására,

- javaslatokat és ajánlásokat tesz a miniszterelnöki találkozók napirendjére és koordinálja az elért megállapodások végrehajtását,

- támogatja a két ország intézményei, kormány- és társadalmi szervezetei, gazdasági alanyai, tudományos és kulturális személyiségei közötti közvetlen kapcsolatok és együttműködés fejlesztését.

4. cikk

A Vegyes Bizottság jogosult eljárni minden olyan kétoldalú szakmai kérdésben, amelyre a már meglévő, a Magyar Köztársaság és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa között megkötött szerződések alapján létrejött vagy a jövőben megalakuló vegyes szakbizottságok hatásköre nem terjed ki.

A Vegyes Bizottság - a szakbizottságokra támaszkodva, illetve az azokban folyó tevékenységet koordinálva - az alábbi főbb területekkel foglalkozik:

- a kül- és biztonságpolitika kérdéseivel, az euroatlanti integráció stratégiájával, valamint az európai biztonság és regionális együttműködés kérdéskörével;

- a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok feltételeivel és fejlesztési irányaival;

- az ipari, energetikai, befektetési és idegenforgalmi együttműködéssel;

- a mezőgazdasági-élelmiszeripari együttműködéssel;

- a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem és mentés területén történő együttműködéssel;

- a pénzügyi- és hitelkapcsolatok kérdéseivel;

- a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével;

- az önkormányzatok közötti kapcsolatok fejlesztésével;

- a belügyi együttműködéssel, az idegenrendészet és migráció kérdéseivel;

- az oktatási, kulturális, műemlékvédelmi és tudományos együttműködés kérdéseivel; valamint

- a tájékoztatási tevékenység koordinálásával;

- a környezet- és természetvédelem és vízgazdálkodás kérdéseivel;

- a szerződéses kapcsolatok áttekintésével és azok folyamatos aktualizálásával.

A Felek a Vegyes Bizottság keretén belül szükség szerint további szakbizottságokat hoznak létre az együttműködés meghatározott területein.

5. cikk

A Vegyes Bizottság és annak szakbizottságai a jelen Jegyzőkönyv integráns részét képező - mellékelt - Működési Szabályzat alapján fejtik ki tevékenységüket.

6. cikk

Jelen Jegyzőkönyv a Felek írásbeli egyetértésével módosítható vagy kiegészíthető. A Jegyzőkönyv módosítása vagy kiegészítése a jelen Jegyzőkönyv 7. cikkében foglalt előírásoknak megfelelően lép hatályba.

7. cikk

(1) Jelen Jegyzőkönyvet a Felek határozatlan időtartamra kötik.

(2) Jelen Jegyzőkönyv az azt követő hónap első napján lép hatályba, amelyben a Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy a Jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső jogszabályi feltételeknek eleget tettek.

(3) A jelen Megállapodás a Felek egyetértésével írásban módosítható vagy kiegészíthető. A módosítás a (2) bekezdésben meghatározott módon lép hatályba.

(4) Jelen Jegyzőkönyvet a Felek bármelyike a másik Félhez diplomáciai úton eljuttatott írásbeli értesítéssel bármikor felmondhatja. A Jegyzőkönyv a felmondásnak a másik Szerződő Fél által történt kézhezvételét követő 6 hónap lejártakor hatályát veszti.

Készült Szarajevóban, 2007. október 15-én, két eredeti példányban, magyar és Bosznia-Hercegovina hivatalos nyelvein - horvát, bosnyák, szerb nyelven, valamennyi szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

A Magyar Köztársaság Kormánya
és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa közötti Kormányközi Együttműködési Vegyes Bizottság Működési Szabályzata

A Felek a Magyar Köztársaság és Bosznia-Hercegovina közötti Kormányközi Együttműködési Vegyes Bizottság létrehozásáról, a Magyar Köztársaság és Bosznia-Hercegovina között aláírt Jegyzőkönyvnek (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) megfelelően a következő Működési Szabályzatot fogadták el:

1. cikk

A Magyar Köztársaság és Bosznia-Hercegovina közötti Kormányközi Együttműködési Vegyes Bizottság (a továbbiakban: Vegyes Bizottság) feladatkörét a Jegyzőkönyv 3. cikke írja elő.

2. cikk

A Vegyes Bizottság a Felek által kinevezett elnökökből és titkárokból, valamint a jelen Jegyzőkönyv 4. cikkében foglaltakkal összhangban megalakított szakbizottságok elnökeiből, illetve azok meghatalmazott képviselőiből, valamint egyéb szakminisztériumok képviselőiből áll.

3. cikk

A Vegyes Bizottság évente legalább egyszer, felváltva a Magyar Köztársaság, illetve Bosznia-Hercegovina területén ülésezik. Az üléseket a vendéglátó Fél Vegyes Bizottsági társelnöke vezeti.

A Vegyes Bizottság társelnökei megállapodhatnak rendkívüli ülésszakok összehívásáról is.

A Vegyes Bizottság ülésszakának időpontjáról és napirendjéről elvben az előző ülésszak jegyzőkönyvében állapodnak meg, és legkevesebb 30 nappal az ülés kezdete előtt pontosítják a Vegyes Bizottság társelnökei által előterjesztett javaslatok alapján.

A Vegyes Bizottság ülésszakai és a szakbizottságok ülései közötti időszakban a folyamatos ügyintézést a Vegyes Bizottság titkárai végzik.

4. cikk

A két Fél legkevesebb 10 nappal az ülés kezdete előtt közli küldöttségének összetételét.

A Vegyes Bizottság ülésszakain - szükség szerint - részt vehetnek a két ország szakértői is.

5. cikk

A Jegyzőkönyv 4. cikkében előirányzott szakbizottságok szükség szerint évente legalább egyszer összeülnek munkaülésre, felváltva a Magyar Köztársaság, illetve Bosznia-Hercegovina területén, saját, egymás között egyeztetett napirend szerint.

A jelen Szabályzat 3. cikkében foglalt előírások alkalmazandók az előző bekezdésben említett bizottságok munkaüléseire.

A Vegyes Bizottság ülésén áttekintik a szakbizottságok tevékenységét.

6. cikk

A Vegyes Bizottság üléseinek eredményeit az ülések jegyzőkönyveiben és az ülések határozataiban rögzítik. A jóváhagyás igénylő ügyeket a két ország kormányai elé terjesztik. A Felek a Vegyes Bizottság működéséről rendszeresen tájékoztatják a közvéleményt.

7. cikk

A Vegyes Bizottság üléseinek és a szakbizottságok munkaüléseinek hivatalos nyelve a magyar, illetve a bosnyák, a horvát és szerb nyelv. A Vegyes Bizottság üléseinek, illetve a szakbizottságok munkaüléseinek megállapodásait, jegyzőkönyveit és egyéb dokumentumait két-két példányban szerkesztik, magyar és Bosznia-Hercegovina hivatalos nyelvein - horvát, bosnyák, szerb nyelven - mindegyik szöveg egyaránt hiteles.

8. cikk

A Vegyes Bizottság ülései és a szakbizottságok munkaülései megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségeket a vendéglátó Fél viseli.

A küldő Felet terhelik a saját küldöttségének az utazási, szállás- és étkezési költsége.

Az egyes költségek esetleges átvállalásáról a Felek külön megegyezhetnek.

9. cikk

A jelen Szabályzat a Vegyes Bizottság társelnökeinek írásos egyetértésével módosítható vagy kiegészíthető. A Szabályzat módosításai vagy kiegészítései a Jegyzőkönyv 7. cikke előírásainak megfelelően lépnek hatályba.”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a Jegyzőkönyv 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Jegyzőkönyv, illetve a rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére