A jogszabály mai napon ( 2019.10.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításával és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggően egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. §-ának (5) bekezdésében, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének 2., 3. és 18. pontjaiban, a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 42. §-a (2) bekezdésének c) és d) pontjaiban, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. §-a (3) bekezdésének a) és b) pontjaiban, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (4) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának b), c) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva - a 20. § 5-6. pontjai tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1-18. § * 

Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) * 

20-22. § * 

23. § E rendelet 1-12. §-ai, 15-18. §-ai, valamint 22. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Melléklet a 26/2009. (X. 16.) ÖM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére