A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet

a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 17. a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a költségvetésről szóló törvény 13. §-ának (1) bekezdésére, valamint a 30. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontjára, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati miniszterrel egyetértésben, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a helyi önkormányzatokra és azok jogi személyiségű társulásaira (a továbbiakban: helyi önkormányzati intézményfenntartó),

b) az egyházi jogi személyre, a társadalmi szervezetre, az alapítványra, a közalapítványra, az országos kisebbségi önkormányzatra, a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságra, a közoktatási feladatot alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozóra, a nem állami felsőoktatási intézményekre (a továbbiakban: nem állami intézményfenntartó),

c) a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményekre (a továbbiakban: állami felsőoktatási intézményfenntartó; a b)-c) pont alattiak a továbbiakban együtt: nem helyi önkormányzati intézményfenntartó), valamint

d) az a)-c) pont alatt felsoroltak (a továbbiakban együtt: fenntartó) által fenntartott közoktatási intézményekre.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. gyermek: az, aki a harmadik életévét betöltötte és óvodai feladatot ellátó közoktatási intézménnyel 2008. október 1-jén jogviszonyban állt, továbbá az, aki közoktatási intézményben gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozásban részesült és a szakértői és rehabilitációs bizottságnak a 2007/2008. tanév végén megküldött értékelő lapok alapján összesített létszámban szerepelt;

2. informatikai eszköz: hardverek, szoftverek, hálózati eszközök és perifériák;

3. közoktatási intézmény: olyan jogi személy, amely OM azonosítóval rendelkezik, óvodai, általános iskolai, szakiskolai, szakközépiskolai, gimnáziumi, kollégiumi, gyógypedagógiai nevelési-oktatási, fejlesztői iskolai, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés (e feladatok a továbbiakban együtt: nevelési-oktatási feladat), tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, országos szakértői és rehabilitációs tevékenység, nevelési tanácsadás feladatai közül legalább egyet ellát és az alapító okirat típusa szerint közoktatási intézmény;

4. pedagógus: az, akit a közoktatási intézményben a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység, a nevelési tanácsadás feladatainak ellátására 2008. október 1-jén pedagógus-munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztatottak;

5. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: a testi, az érzékszervi, a halmozottan vagy súlyosan, halmozottan fogyatékos és autista;

6. szakmai eszköz: a nevelési, pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékében, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú mellékletében, valamint a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet (a továbbiakban: 14/1994. MKM rendelet) 4. számú mellékletében meghatározott, leltárba vehető eszközök;

7. szoftver: azon - a számítógépi programalkotást, a hozzá tartozó dokumentációt és a használatához nyújtható támogatást egyaránt magában foglaló - informatikai eszköz, amely kereskedelmi forgalomban kapható és a közoktatási intézmény - a nevelési, pedagógiai programjában meghatározott pedagógiai céloknak megfelelően - a gyermek, a tanuló fejlesztéséhez használja, vagy amelyet az oktatási és kulturális miniszter akkreditált, vagy amely a számítógép alapműködéséhez szükséges;

8. taneszköz: minden olyan tárgy, amelyet a szakmai munkaközösség elfogadott, a nevelőtestület jóváhagyott és a közoktatásban ismeretszerzéshez, képességfejlesztéshez, személyiségfejlesztéshez alkalmazható; funkcióját tekintve a tanulói és tanári tevékenység elvégzéséhez használható, ide nem értve a tankönyvet, a tanulás, a képességfejlesztés, a személyiségfejlesztés biztonsága, komfortja, higiénéje feltételeként felfogható tárgyakat, a közoktatási intézmény működéséhez szükséges berendezéseket;

9. tanuló: az, aki az iskolai oktatásban az első évfolyamtól kezdődően, iskolatípustól függően a tizedik, a tizenkettedik vagy a tizenharmadik évfolyam végéig - az alapfokú művészetoktatási intézmény kivételével - a tankötelezettség teljesítését is szolgáló, az általános műveltséget megalapozó nappali rendszerű nevelésben-oktatásban, valamint fejlesztői iskolai oktatásban vesz részt, vagy a 2007/2008. tanév végén a szakértői és rehabilitációs bizottságnak megküldött értékelő lapok alapján fejlesztő felkészítésben résztvevőként szerepel.

A Programtanács

3. § (1) Az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) az e rendelet szerinti informatikai eszközök jóváhagyásával kapcsolatos döntéseinek szakmai előkészítése céljából Programtanácsot működtet.

(2) A Programtanács az ügyrendjét saját maga határozza meg, és azt a miniszter hagyja jóvá. Az ügyrendet az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) honlapján nyilvánosságra kell hozni.

(3) A Programtanács öt tagból áll, tagjait a miniszter bízza meg feladatuk ellátásával, és dönt visszahívásukról. A Programtanácsba három tagot az OKM, egyet az infokommunikációért felelős kormánybiztos, egyet az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: ÖM) jelöl. A megbízatás elfogadással jön létre. A tagokat tevékenységük ellátásáért díjazás nem illeti meg. A Programtanács tagja a jelen rendeletben foglalt feladataival összefüggésben nem utasítható.

(4) A Programtanács tesz javaslatot a szoftver jóváhagyására, illetve a jóváhagyás visszavonására.

(5) Az akkreditációs eljárás során az akkreditációs kérelmet benyújtó minden, az eljárással összefüggő iratba betekinthet, arról másolatot kérhet, valamennyi, az eljárással összefüggő adatot, körülményt, tényt megismerhet.

A Programtanács javaslata elleni panasz elbírálása

4. § (1) A pályázó egy alkalommal írásban panasszal élhet a Programtanács javaslata ellen. A beadványnak tartalmaznia kell a panasz elbírálásához szükséges lényeges tényeket, így különösen a bejelentő azonosításához szükséges adatokat, a feltételezett jogsértés megjelölését és az azt megvalósító konkrét magatartás leírását.

(2) A panaszt a beérkezésétől számított tizenöt napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálás megalapozása előreláthatólag tizenöt napnál hosszabb ideig tart, a Programtanács erről a panaszost az eredeti határidő lejárta előtt az elintézés várható időpontjának megjelölése mellett tájékoztatja. A Programtanács a panaszost szükség esetén meghallgathatja, valamint tőle további felvilágosítást és információt kérhet.

Informatikai és szakmai fejlesztések támogatása

5. § (1) A fenntartó az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal - a 9. § (4) bekezdés n) pontjában leírtakat és az akkreditált szoftvereket kivéve - új informatikai, szakmai és taneszközökre (a továbbiakban együtt: eszközök) pályázatot nyújthat be a közoktatási intézménnyel 2008. október 1-jén jogviszonyban álló gyermekek és tanulók létszáma alapján. A támogatási igény összege közoktatási intézményenként legfeljebb

a) 4 millió Ft, ha a gyermek- és tanulólétszám legalább 1000 fő,

b) 3 millió Ft, ha a gyermek- és tanulólétszám 700-999 fő,

c) 2 millió Ft, ha a gyermek- és tanulólétszám 500-699 fő,

d) 1 millió Ft,

da) ha a gyermek- és tanulólétszám 150-499 fő és legalább két, e rendelet szerinti nevelési-oktatási feladatot ellát a közoktatási intézmény,

db) ha a gyermeklétszám 60-499 fő és a közoktatási intézmény kizárólag óvodai feladatot lát el,

dc) ha a tanulólétszám 160-499 fő és a közoktatási intézmény kizárólag általános iskolai vagy általános iskolai és alapfokú művészetoktatási feladatot lát el,

dd) ha a tanulólétszám 56-499 fő és a közoktatási intézmény kizárólag szakiskolai feladatot lát el,

de) ha a tanulólétszám 112-499 fő és a közoktatási intézmény kizárólag gimnáziumi vagy szakközépiskolai feladatot lát el,

df) ha a tanulólétszám 75-499 fő és a közoktatási intézmény kizárólag kollégiumi feladatot lát el,

e) 500 ezer Ft,

ea) ha e rendelet szerint a gyermeklétszám 20-59 fő és a közoktatási intézmény kizárólag óvodai feladatot lát el,

eb) ha a gyermek- és tanulólétszám 20-149 fő és a közoktatási intézmény kizárólag gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozási, fejlesztő felkészítési, fejlesztő iskolai feladatok közül legalább egyet ellát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege - figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra - a beérkezett támogatási igények között - a rendelkezésre álló keretösszegen belül - differenciáltan, a bírálati szempontoknak való megfelelés arányában a 9. § (3) bekezdése szerinti bíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) javaslata alapján a miniszter által kerül megállapításra.

(3) Az iskolai feladatot ellátó intézményekben az (1) bekezdés szerinti támogatási igény összegének 30%-ából biztosítani kell az akkreditált adminisztrációs és ügyviteli szoftver működését. Ha a közoktatási intézmény az akkreditált szoftvert első alkalommal vezeti be vagy a meglévőt szeretné lecserélni, a fenntartó - a közoktatási intézményi képviselőjének részvételével - választja ki a megfelelő szoftvert.

6. § (1) A fenntartó a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal e rendelet szerinti eszközökre támogatási igényt nyújthat be az általa fenntartott pedagógiai szakszolgálatot ellátó közoktatási intézmény részére az alábbi feltételek megléte esetén:

a) a pedagógiai szakszolgálat a következő feladatok valamelyikét jogszabályban meghatározottak szerint ellátja:

aa) tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, országos szakértői és rehabilitációs tevékenység,

ab) nevelési tanácsadás, és

b) az a) pontban meghatározott feladatok ellátása szakmailag és szervezetileg önálló intézmény vagy intézményegység keretében történik.

(2) A fenntartó - a (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az (1) bekezdés aa) pontja szerinti feladat ellátásakor közoktatási intézményenként legfeljebb 200 000 Ft/pedagógus támogatást igényelhet.

(3) A fenntartó - a (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az (1) bekezdés ab) pontja szerinti feladat ellátásakor közoktatási intézményenként legfeljebb 100 000 Ft/pedagógus támogatást igényelhet.

(4) A pedagóguslétszámot a 2008. október 1-jén pedagógus-munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján kell meghatározni, azzal, hogy a teljes munkaidőre átszámított létszám nem haladhatja meg a fenntartó által engedélyezett álláshelyek számát.

A támogatás igénylése, felülvizsgálata, bírálata, folyósítása

7. § (1) *  A fenntartó az 5. § és 6. § szerinti támogatás igénylésére szolgáló igénylőlapot az 1. és 2. számú mellékletben szereplő tartalommal az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő) honlapján az erre a célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül állíthatja elő. Az igénylőlapot két eredeti példányban postai úton 2009. szeptember 11-ig küldi meg

a) a helyi önkormányzati intézményfenntartó - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-ának (3) bekezdése alapján - a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság),

b) a nem helyi önkormányzati intézményfenntartó az OKM Támogatáskezelő részére.

(2) Az igénylőlaphoz két eredeti példányban csatolni kell

a) a fenntartói nyilatkozatot

aa) az esélyegyenlőségi intézkedésekkel kapcsolatban,

ab) arról, hogy az igénylőlapon feltüntetett eszközökre az Új Magyarországi Fejlesztési Terv keretében nem nyújtott be pályázatot;

b) az intézményvezető nyilatkozatát arról, hogy

ba) az intézmény rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,

bb) - gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés feladatait ellátó közoktatási intézmények esetében - a létszámot a 14/1994. MKM rendelet 8. §-a alapján a 2007/2008. tanév végén a szakértői és rehabilitációs bizottságnak megküldött értékelőlap alapján állapította meg,

bc) a fejlesztő iskolai oktatásban részt vevő tanuló rendelkezik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével;

c) nem állami intézményfenntartó esetén

ca) felhatalmazást az azonnali beszedési megbízás benyújtásához,

cb) hozzájárulást ahhoz, hogy az Igazgatóság az utalás előtt az adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozással kapcsolatban adatot kérjen az illetékes hatóságoktól.

(3) Ha a fenntartó 2009. március utolsó munkanapjáig a közoktatási intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével összefüggő döntést hozott, akkor az e rendeletben foglaltakat a következő eltérésekkel kell alkalmazni. A közoktatási intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetében a fenntartó az érintett közoktatási intézmény vonatkozásában nem nyújthat be támogatási igényt. A közoktatási intézmény jogutóddal történő megszűnése, illetve átszervezése, fenntartói jogának átadása esetében a támogatási igényt a jogutód közoktatási intézmény fenntartója a jogelőd közoktatási intézmény fenntartójának egyetértésével nyújthatja be, az elnyert támogatást a jogutód közoktatási intézmény fenntartója, illetve a támogatott közoktatási intézmény használhatja fel az e rendeletben meghatározott támogatási célra, ebben az esetben a támogatással a jogutód közoktatási intézmény fenntartójának kell elszámolnia. Ha az igénylés időpontjáig az új OM azonosító nem kerül kiadásra, a székhelyintézmény OM azonosítója alapján nyújtható be támogatási igény. E bekezdés szerinti változás esetén a fenntartónak csatolnia kell a fenntartói döntésről szóló határozatot, a közoktatási intézmény hatályos és egységes szerkezetű alapító okiratát, valamint a megszüntető okiratát.

8. § (1) Az Igazgatóság az e rendeletnek való megfelelés szempontjából a határidőben beérkezett támogatási igényt megvizsgálja, és szükség esetén legfeljebb nyolcnapos határidővel hiánypótlásra, módosításra hívja fel a helyi önkormányzati intézményfenntartót. Amennyiben a helyi önkormányzati intézményfenntartó a felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt nem továbbítja, és erről 2009. szeptember 18-ig írásban értesíti a helyi önkormányzati intézményfenntartót. Az e rendeletben meghatározott határidőn túl benyújtott támogatási igényt érdemi vizsgálat nélkül vissza kell küldeni a helyi önkormányzati intézményfenntartónak. Az e bekezdésben foglaltakat a nem helyi önkormányzati intézményfenntartók esetében is alkalmazni kell.

(2) A nem továbbított igényekről az Igazgatóság a 3. és 4. számú melléklet alapján összesítő adatlapot készít, amelyet 2009. szeptember 18-ig megküld az OKM Támogatáskezelő részére. Az összesített adatokat, ideértve a nem helyi önkormányzati intézményfenntartók adatait is, az OKM Támogatáskezelő elektronikus úton megküldi az OKM részére.

(3) Az Igazgatóság a helyi önkormányzati intézményfenntartók igénylőlapjait a 3. és 4. számú melléklet alapján összesíti és 2009. szeptember 18-ig papír alapon megküldi az OKM Támogatáskezelő részére, egyúttal az igénylőlapokat, valamennyi melléklettel együtt egy példányban mellékeli.

9. § (1) Az OKM Támogatáskezelő a támogatási igényeket az adatbázis lezárását követő három munkanapon belül elektronikusan átadja az OKM részére. Az OKM Támogatáskezelő a 7. § (2) bekezdés ab) pontja szerinti nyilatkozat tartalmának valódiságát és a létszámadatokat az országos statisztikai adatgyűjtési program keretében megadott adatok alapján ellenőrzi.

(2) Az OKM Támogatáskezelő a feldolgozott igénybejelentéseket az 1. § szerinti fenntartói bontásban, intézmény és jogcím szerint, valamennyi adattal elektronikus formában 2009. október 9-ig átadja az OKM részére.

(3) Az egy közoktatási intézményre jutó támogatás összegére és a támogatásban részesíthető fenntartók körére vonatkozóan az OKM, az ÖM, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZMM) szakértőiből álló öttagú bizottság - az OKM Támogatáskezelő mint lebonyolító szervezet közreműködésével - az e rendeletben foglaltak figyelembevételével 2009. október 16-ig tesz javaslatot a miniszternek. A bizottságba három tagot az OKM, egy-egy tagot az ÖM és az SZMM delegál.

(4) A támogatási igények bírálata az igénylőlapon, a mellékletekben, a közoktatási információs rendszerben nyilvántartott adatok alapján, a jogszabályban meghatározott feltételeknek való megfelelés alapján történik. A bírálat során előnyt jelent, ha

a) a közoktatási intézmény többcélú intézményként biztosítja a gyermek nevelését, oktatását,

b) a közoktatási intézmény egységes iskolai, egységes középiskolai intézményegység keretében látja el az iskolai feladatot,

c) a közoktatási intézmény több település tekintetében lát el óvodai, illetve általános iskolai feladatot,

d) a településen a közoktatási intézmény kizárólagosan lát el óvodai, illetve általános iskolai feladatot,

e) a nem állami közoktatási intézmény kötelező feladatellátásban vesz részt,

f) a közoktatási intézménynek van olyan feladatellátási helye, amely 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú településen működik,

g) a közoktatási intézménynek van olyan feladatellátási helye, amely a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott mindkét mutató szempontjából hátrányosnak minősül,

h) a közoktatási intézmény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 3. számú mellékletében meghatározott átlaglétszámot alapul véve legalább három óvodai, illetve kollégiumi csoporttal működik, továbbá az adott iskolatípusnak megfelelően valamennyi évfolyamon legalább egy-egy iskolai osztály van,

i) a közoktatási intézmény a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, a fejlesztő iskolai oktatás feladatai közül legalább egyet ellát,

j) a közoktatási intézmény sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelését, oktatását látja el,

k) a kiválasztott eszközöket a gyermek, tanuló használja a nevelő, oktató munka során,

l) a fenntartó a 2006-ban aláírt hároméves bérleti szerződési kötelezettséget tulajdonszerzés céljával szeretné megszüntetni,

m) az eszköz nyelvi és természettudományi labor kialakításához, nem szakrendszerű oktatáshoz szükséges,

n) a közoktatási intézmény pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény által fenntartott gyakorlóiskolaként lát el középiskola és általános iskolai feladatot,

o) a közoktatási intézmény pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény által fenntartott gyakorló óvodaként lát el óvodai feladatot,

p) a közoktatási intézmény hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását látja el,

q) a kiválasztott eszközök közvetlenül biztosítják a 6. § szerinti feladatok ellátását.

(5) A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslatát követően a miniszter nyolc napon belül dönt. A döntés eredményét az OKM a honlapján közzéteszi, valamint az OKM Támogatáskezelő a miniszteri döntést követő nyolc napon belül postai úton megküldi a fenntartónak.

(6) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: költségvetésről szóló törvény) 30. §-ának (1) bekezdése alapján az egyéni vállalkozó, a gazdasági társaság - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot - a bizottság által javasolt összeg 30%-ára válik jogosulttá.

10. § (1) Az OKM a döntést követően a támogatásra jogosult helyi önkormányzati intézményfenntartók igénylőlapjait az 5. számú melléklet alapján összesíti, majd az összesített adatokat a miniszteri döntést követő nyolc napon belül utalványozás céljából az önkormányzat KSH kódjának, (településtípus nélküli) megnevezésének és az ezer forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével papír alapon és elektronikus formában is megküldi az ÖM részére. Az ÖM a támogatást a költségvetésről szóló törvény 5. számú mellékletének 17. a) pontja szerinti forrás terhére biztosítja. A támogatást a miniszteri döntést követő tizenöt napon belül az ÖM utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja.

(2) A nem állami intézményfenntartók esetén a támogatást az Igazgatóság a költségvetésről szóló törvény XX. Fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. előirányzat-csoportszám „Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás” című előirányzat terhére az OKM utalványozását követő nyolc napon belül folyósítja. A folyósítás feltétele, hogy a nem állami intézményfenntartónak ne legyen köztartozása. Köztartozás esetén a támogatást az Igazgatóság visszautalja az OKM részére.

(3) Az állami felsőoktatási intézményfenntartók részére az OKM a miniszteri döntést követő hónap végéig, pótelőirányzatként intézkedik a költségvetésről szóló törvény XX. fejezet 11. cím 2. alcím 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” előirányzat terhére történő előirányzatok átcsoportosításáról és folyósításáról.

Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések

11. § A támogatási igényhez csatolni kell a helyi önkormányzati intézményfenntartó nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a közoktatásról szóló törvény 105. §-ában meghatározott közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel. E rendelkezéseket a társulások tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a nyilatkozatot az egyes társulási típusoknál meghatározott döntéshozó szerv vagy személy adja ki.

A támogatás felhasználása és elszámolása

12. § (1) Az e rendeletben meghatározott benyújtási határidők elmulasztása jogvesztő.

(2) Az 5. § és a 6. § alapján elnyert támogatási összeget egymással és más állami támogatással, pályázattal nem lehet összevonni.

(3) Az elnyert támogatást a miniszteri döntést követően lehet felhasználni. A miniszteri döntés napját a 9. § (5) bekezdése szerinti közzététel tartalmazza.

(4) A fenntartó a támogatási összeget a miniszteri döntés alapján köteles felhasználni, és csak arra a közoktatási intézményére fordíthatja, amelyre a támogatást elnyerte. A fenntartó döntése alapján az eszközöket a közoktatási intézmény is beszerezheti. Felhasználáskor a beszerzési mennyiség, illetve a támogatott eszközök száma változtatható, azzal, hogy a miniszteri döntésben nem szereplő eszközre nem lehet a támogatást fordítani.

(5) Ha a támogatást elnyert fenntartó a közoktatási intézményét jogutódlással megszünteti, a támogatás teljes összegét - vagy azt, amire a fenntartó a támogatást fordította - a jogutód közoktatási intézménynek kell átadni.

(6) A támogatás 2009. december 31-ig kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2010. június 30-ig lehet jogszerűen felhasználni. A támogatás felhasználását követő harminc napon belül a fenntartó szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást küld az OKM Támogatáskezelő részére. A szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a 6. számú melléklet szerinti adattartalommal kell az OKM Támogatáskezelő honlapján előállítani és az onnan kinyomtatott adatlapot postai úton - egy eredeti és egy másolati példányban - megküldeni az OKM Támogatáskezelő részére. Az adatlaphoz másolatban, két példányban csatolni kell a kötelezettségvállalásról szóló bizonylatot, a számlamásolatot, hozzáfűzve a kifizetést igazoló dokumentumot. Amennyiben a fenntartó az e bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a kapott támogatást - kamattal terhelten - vissza kell fizetnie. A kamat az igénybevétel éve szerinti átlagos jegybanki alapkamat kétszerese. Ha a fenntartó visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az összeg után a fenntartó a visszafizetési kötelezettsége teljesítésének napjáig további késedelmi kamatot fizet. A késedelmi kamat mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

(7) Az OKM Támogatáskezelő szakmailag ellenőrzi a közölt adatokat, majd az összesített adatokat - az állami felsőoktatási intézményfenntartók adatlapjait kivéve - elektronikusan, az eredeti példányt postai úton megküldi az Igazgatóságoknak. Az Igazgatóság az OKM Támogatáskezelő által megküldött adatok alapján és a pénzügyi adatok ellenőrzése után a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal összesítő elektronikusan és postai úton jelentést küld az OKM részére. Az OKM Támogatáskezelő az állami felsőoktatási intézményfenntartók adatlapjait elektronikus formában és az eredeti aláírással papír alapon átadja az OKM-nek.

(8) Kötelezettségvállalásnak minősül különösen a szerződés, a megállapodás megkötése, a visszaigazolt megrendelés. Kötelezettségvállalásnak kell elfogadni a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben leírtak alapján a közbeszerzés megkezdéseként a közbeszerzési eljárást megindító feladott hirdetményt, megküldött ajánlati, ajánlattételi felhívást.

(9) Ha a fenntartó a támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, azt nem megfelelően használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor a támogatásról, vagy annak meghatározott részéről haladéktalanul köteles lemondani, és a támogatást vagy annak meghatározott részét vissza kell fizetnie a következők szerint: a helyi önkormányzati intézményfenntartó a központi költségvetés javára, a nem állami intézményfenntartó a területileg illetékes Igazgatóságon keresztül az OKM részére, az állami felsőoktatási intézményfenntartó közvetlenül az OKM részére.

(10) Visszafizetés esetén a támogatást kamatokkal terhelten kell visszafizetni. A kamat az igénybevétel éve szerinti átlagos jegybanki alapkamat kétszerese.

(11) Az igénylés, folyósítás, elszámolás és ellenőrzés során az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzati intézményfenntartó esetén az Áht., a nem helyi önkormányzati intézményfenntartó esetén a közoktatásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ellenőrzés, monitoring

13. § (1) A támogatás céljának szakmai megvalósulását az OKM Támogatáskezelő, a pénzeszközök jogszerű felhasználását az Igazgatóság ellenőrzi.

(2) A fenntartó és a közoktatási intézmény köteles a támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni. Az adatok valódiságát az egyes fenntartóknál, illetve közoktatási intézményeknél megfelelő nyilvántartással, szakmai dokumentációval, az elszámolást megalapozó könyvelési rendszer kialakításával is alá kell támasztani.

(3) A fenntartónak - az OKM Támogatáskezelő által végzendő monitoring tevékenységéhez - a támogatás folyósítását követő évben adatszolgáltatási kötelezettsége van.

Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelethez

Adatlap a 4. § szerinti támogatási igény bejelentéséhez

Fenntartó *  neve:
Képviselő neve:
Székhely:
Fenntartó típusa:
Számlavezető bank neve:
Számlaszám:
KSH kódja:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:

Sorszám
OM azonosító
(igénylési)

Név

Székhely
Alapító okirat kelte Működési
engedély
kiadója
Működési
engedély
száma
Telephely
száma
Sor-
szám
OM
azono-
sító
(igény-
lési)
Név Szék-
hely
Óvo-
dás
Ált.
isk.
1-8.
évf.
Kö-
zép-
isk.
9-13.
évf.
Szak-
iskolás
Kollé-
gista
HH
óvodás
és
iskolás
szám
HHH
ovis
és isk.
száma
SNI
ovis
és isk.
száma
Korai
fej-
lesz-
tésben
részt
vevő
Fej-
lesztő
iskolás
Fej-
lesztő
felk.-
ben
részt
vevő
Esz-
köz
meg-
neve-
zése * 
Esz-
köz
típusa
Fel-
hasz-
nálás
típusa * 
Fo-
gyasz-
tói
ár/db
Be-
szer-
zési
meny-
nyiség
Igé-
nyelt
támo-
gatás * 
(ön-
rész
nélkül,
bruttó
ösz-
szeg)
Összesen:

Szempontsor közoktatási intézményenként

OM azonosító: .....................................................................................................................................................................................
A közoktatási intézmény neve: ............................................................................................................................................................

Szempontok

Igen/Nem

Szöveges válasz
Megjegyzés
(lényegre törő
indokolás)
Óvodai feladatot kizárólagosan lát el? Hány település vonatkozásában?
Általános iskolai feladatot kizárólagosan lát el? Hány település vonatkozásában?
Részt vesz az óvodai kötelező feladatellátásban? Hány település vonatkozásában?
Részt vesz az általános iskolai kötelező feladatellátásban? Hány település vonatkozásában?
Van helyi önkormányzattal közoktatási megállapodása? Hány önkormányzattal, milyen feladatra?
OKM miniszterével van közoktatási megállapodása? Milyen feladatra?
Van-e olyan nevelési-oktatási feladatot ellátó feladatellátási helye, amely a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott mindkét mutató szempontjából hátrányosnak minősül? Hány feladatellátási hely, milyen közoktatási feladatra?
2006-ban kötött a fenntartó hároméves bérleti szerződést? Hány forint szükséges az eszközök megvásárlásához? Sorolja fel a bérelt eszközöket!
Egységes iskolai (általános iskolai és gimnáziumi) feladatot ellát a közoktatási intézmény? Hány fő érintett?
Egységes középiskolai (általános iskolai oktatás mellett legalább 2 középfokú iskolai oktatás van) feladatot ellát a közoktatási intézmény? Hány fő érintett?
2009/2010-es tanévre, nevelési évre tervezett eszközfejlesztést? Összege (Ft)?
Van olyan nevelési-oktatási feladatot ellátó feladatellátási helye, amely 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú településen működik? Hány feladatellátási hely, milyen közoktatási feladat?
Adatok 2009. március utolsó munkanapjáig hozott fenntartói döntésről:
Sorszám OM
azonosító
(igény-
lési)
Név Székhely Sorolja
fel a jog-
előd
intézmé-
nyek OM
azono-
sítóit
Nevelési-
oktatási
feladat-
bővülés
Nevelési-
oktatási
feladat-
meg-
szűnés
Nevelési-
oktatási
feladat-
ellátási
hely
meg-
szűnés
Fenn-
tartói jog
átadása
Nevelési-
oktatási
feladat-
ellátási
hely
bővülés
Tervezett
létszám
2009/
2010-es
tanévre
Igen/Nem Igen/Nem Igen/Nem Előző fenntartó neve Igen/Nem
Kelt: .........................................., 2009. .............................
........................................................................... ........................................................
jogutód fenntartó/fenntartó *  cégszerű aláírása jogelőd fenntartó cégszerű aláírása

Az igénylőlap beküldendő 2 eredeti példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzati intézményfenntartó esetén az Igazgatóságához,

b) a nem helyi önkormányzati intézményfenntartó esetén az OKM Támogatáskezelőhöz.

Borítékra rá kell írni: „Szakmai és informatikai eszközök támogatása.”

Az elektronikus igénylés http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles című honlapon történik.

Melléklet 2 példányban

a) a fenntartói nyilatkozatot

aa) az esélyegyenlőségi intézkedésekkel kapcsolatban,

ab) arról, hogy az igénylőlapon feltüntetett eszközökre az Új Magyarországi Fejlesztési Terv keretében nem nyújtott be pályázatot,

ac) arról, hogy született-e a március utolsó munkanapjáig döntés jogutódlásról, átszervezésről, fenntartói jog átadásáról, egyúttal mellékelni kell a döntésről szóló határozatot, az igényjogosultságot megalapozó okiratokat,

b) az intézményvezető nyilatkozatát arról, hogy

ba) az intézmény rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,

bb) a - gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés feladatait ellátó közoktatási intézmények esetében - létszámot 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 8. §-a alapján 2007/2008-as tanév végén a szakértői és rehabilitációs bizottságnak megküldött értékelőlap alapján állapította meg,

bc) a fejlesztő iskolai oktatásban részt vevő tanuló rendelkezik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével,

c) a nem állami intézményfenntartó esetén

ca) a felhatalmazását az azonnali beszedési megbízás benyújtásához,

cb) a hozzájárulását ahhoz, hogy az Igazgatóság az utalás előtt az adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozással kapcsolatban adatot kérjen az illetékes hatóságoktól.

Az aa) pont szerinti nyilatkozat szövege:

Nyilatkozat

Alulírott ............................................................ polgármester/kgy elnöke/társulási tanács elnöke (a nem kívánt rész törlendő) nyilatkozom arról, hogy a képviselő-testület/közgyűlés/társulási tanács/döntéshozó szerv (a nem kívánt rész törlendő) ................................. számú határozatával elfogadta a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv) - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként/vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként.

Jelen nyilatkozat a 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelettel meghirdetett pályázat mellékletét képezi.

Kelt: .........................................., 2009. .............................
............................................................................ ....................................................................................
jogutód fenntartó képviselőjének cégszerű aláírása jogelőd fenntartó képviselőjének cégszerű aláírása

2. számú melléklet a 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelethez

Adatlap az 5. § szerinti támogatási igény bejelentéséhez

Fenntartó neve * :
Képviselő neve:
Székhely:
Fenntartó típusa:
Számlavezető bank neve:
Számlaszám:
KSH kódja:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
A közoktatási intézmény

Sorszám
OM azonosító
(igénylési)

Név

Székhely
Alapító okirat kelte Működési
engedély
kiadója
Működési
engedély
száma
Telephely
száma
Pedagógus-
munkakörre
engedélyezett
álláshely (db)
Pedagógus-
munkakörben,
teljes munkaidőre
átszámított
foglalkoztatottak
létszáma
Sor-
szám
Igény-
léskori
OM
azono-
sító
Név Szék-
hely
neve-
lési
tanács-
adó
szak-
értői és
rehabi-
litációs
bizott-
ság
neve-
lési
tanács-
adó
szak-
értői és
rehabi-
litációs
bizott-
ság
Eszköz
meg-
neve-
zése * 
Fel-
hasz-
nálás
típusa * 
Fo-
gyasz-
tói
ár/db
Be-
szerzési
mennyi-
ség
Igényelt
támo-
gatás
(önrész
nélkül,
bruttó
ösz-
szeg) * 
Mindösszesen:

Szempontsorok közoktatási intézményenként

OM azonosító: .....................................................................................................................................................................................
A közoktatási intézmény neve: ............................................................................................................................................................
Szempontok Számadat vagy Igen/Nem válasz Szöveges válasz
Hány település vonatkozásában látja el a nevelési tanácsadás feladatait?
Hány település vonatkozásában látja el a szakértői és rehabilitációs bizottság feladatait?
Nevelési tanácsadás működési körzete: Városi
Kistérségi
Megyei feladatot lát el:
A szakértői és rehabilitációs bizottság működési körzete: Városi
Kistérségi
Megyei feladatot lát el:
2009/2010-es tanévre informatikai és szakmai eszközfejlesztésre tervezett összeg? Igen/Nem Összege (Ft)?
Adatok 2009. március utolsó munkanapjáig hozott fenntartói döntésről:
Sorszám OM
azonosító
Név Székhely Sorolja fel
a jogelőd
intézmé-
nyek OM
azonosítóit
Kivált és új intézmény
lett
2008. október 1-jei adatok 2009/2010-re tervezett
álláshely
Igen/Nem Szakértői biz. pedagógus Nevelési t. pedagógus Szakértői biz. pedagógus Nevelési t. pedagógus
Kelt: .........................................., 2009. .............................
........................................................................... ..................................................................................
jogutód fenntartó/fenntartó *  cégszerű aláírása jogelőd fenntartó képviselőjének cégszerű aláírása

Az igénylőlap beküldendő 2 eredeti példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzati intézményfenntartó esetén az Igazgatósághoz,

b) a nem helyi önkormányzati intézményfenntartó esetén az OKM Támogatáskezelőhöz.

Borítékra rá kell írni: „Szakmai és informatikai eszközök támogatása.”

Az elektronikus igénylés http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles című honlapon történik.

Melléklet 2 példányban

a) a fenntartói nyilatkozatot

aa) az esélyegyenlőségi intézkedésekkel kapcsolatban,

ab) arról, hogy az igénylőlapon feltüntetett eszközökre az Új Magyarországi Fejlesztési Terv keretében nem nyújtott be pályázatot,

ac) arról, hogy született-e a március utolsó munkanapjáig döntés jogutódlásról, átszervezésről, fenntartói jog átadásáról, egyúttal mellékelni kell a döntésről szóló határozatot, az igényjogosultságot megalapozó okiratokat,

b) az intézményvezető nyilatkozatát arról, hogy

ba) az intézmény rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,

bb) a - gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés feladatait ellátó közoktatási intézmények esetében - létszámot 14/1994. MKM rendelet 8. §-a alapján 2007/2008-as tanév végén a szakértői és rehabilitációs bizottságnak megküldött értékelőlap alapján állapította meg,

bc) a fejlesztő iskolai oktatásban részt vevő tanuló rendelkezik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével,

c) a nem állami intézményfenntartó esetén

ca) a felhatalmazását az azonnali beszedési megbízás benyújtásához,

cb) a hozzájárulását ahhoz, hogy az Igazgatóság az utalás előtt az adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozással kapcsolatban adatot kérjen az illetékes hatóságoktól.

Az aa) pont szerinti nyilatkozat szövege:

Nyilatkozat

Alulírott .................................................... polgármester/közgyűlés elnöke/társulási tanács elnöke (a nem kívánt rész törlendő) nyilatkozom arról, hogy a képviselő-testület/közgyűlés/társulási tanács/döntéshozó szerv (a nem kívánt rész törlendő) .................... számú határozatával elfogadta a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv) - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként/vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként.

Jelen nyilatkozat a 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelettel meghirdetett pályázat mellékletét képezi.

Kelt: .........................................., 2009. .............................
........................................................................... ..................................................................................
jogutód fenntartó/fenntartó *  cégszerű aláírása jogelőd fenntartó képviselőjének cégszerű aláírása

3. számú melléklet a 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelethez

Költségvetési év: 2009.

Országos összesítő
a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére a 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet 4. §-ában meghatározottak alapjánFenntartó összes


Elutasított kérelem
Elfoga-
dott/
továbbí-
tott
kérelem
Régió (2008/
2009-es
tanévben
finanszí-
rozott
fenntar-
tók
száma)
Ebből
támoga-
tási
igényt
benyúj-
tott
Jogcím
nélküli
Határidőn túl Határidőn
belül, de
nem
küldött
hiány-
pótlást
Továbbra
sem jó
adatokkal
teljesí-
tette a
hiány-
pótlást
Egyéb Ennyi
fenntartó
kérelmét
továbbí-
totta a
Kincstár
Közép-magyarországi Régió
Főváros
Pest megye
Régió összesen:
Nyugat-dunántúli Régió
Győr
Vas
Zala
Régió összesen:
Dél-dunántúli Régió
Baranya
Somogy
Tolna
Régió összesen:
Közép-dunántúli Régió
Fejér
Komárom-Esztergom
Veszprém
Régió összesen:
Észak-magyarországi Régió
Borsod-Abaúj-Zemplén
Heves
Nógrád
Régió összesen:
Észak-alföldi Régió
Hajdú-Bihar
Jász-Nagykun-Szolnok
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Régió összesen:
Dél-alföldi Régió
Bács-Kiskun
Békés
Csongrád
Régió összesen:
Mindösszesen:
Kelt: .........................................., 2009. .............................
..................................................................................
cégszerű aláírás

Megyei összesítő a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére a 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet 4. §-ában meghatározottak alapján

Költségvetési év: 2009.

Megye megnevezése: ...................................................................................................................

Sorszám *  Fenntartó neve Igényelt támogatás (Ft)
Összesen:
Sorszám *  Fenntartó neve Igényelt támogatás (Ft)
Összesen:
Kelt: .........................................., 2009. .............................
..................................................................................
cégszerű aláírás

Mellékletek:

Az 1. számú melléklet alapján benyújtott fenntartói igénylések eredeti példánya, az Igazgatóság megjegyzésével:

1. Továbbított kérelem, javítás nélkül.

2. Továbbított kérelem, javítással. (A javításokat az Igazgatóság a másolati példányra rávezeti, majd aláírásával hitelesíti a leírtakat.)

Borítékra rá kell írni: „Szakmai és informatikai eszközök támogatása.”

4. számú melléklet a 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelethez

Költségvetési év: 2009.

Országos összesítő
a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére a 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet 5. §-ában meghatározottak alapjánFenntartó összes


Elutasított kérelem
Elfoga-
dott/
továbbí-
tott
kérelem
Régió (2008/
2009-es
tanévben
finanszí-
rozott
fenntar-
tók
száma)
Ebből
támoga-
tási
igényt
benyúj-
tott
Jogcím
nélküli
Határidőn túl Határidőn
belül, de
nem
küldött
hiány-
pótlást
Továbbra
sem jó
adatokkal
teljesí-
tette a
hiány-
pótlást
Egyéb Ennyi
fenntartó
kérelmét
továbbí-
totta a
Kincstár
Közép-magyarországi Régió
Főváros
Pest megye
Régió összesen:
Nyugat-dunántúli Régió
Győr
Vas
Zala
Régió összesen:
Dél-dunántúli Régió
Baranya
Somogy
Tolna
Régió összesen:
Közép-dunántúli Régió
Fejér
Komárom-Esztergom
Veszprém
Régió összesen:
Észak-magyarországi Régió
Borsod-Abaúj-Zemplén
Heves
Nógrád
Régió összesen:
Észak-alföldi Régió
Hajdú-Bihar
Jász-Nagykun-Szolnok
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Régió összesen:
Dél-alföldi Régió
Bács-Kiskun
Békés
Csongrád
Régió összesen:
Mindösszesen:
Kelt: .........................................., 2009. .............................
..................................................................................
cégszerű aláírás

Megyei összesítő a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére a 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet 5. §-ában meghatározottak alapján

Költségvetési év: 2009.

Megye megnevezése: ...................................................................................................................

Sorszám *  Fenntartó neve Igényelt támogatás (Ft)
Összesen:
Sorszám *  Fenntartó neve Igényelt támogatás (Ft)
Összesen:
Kelt: .........................................., 2009. .............................
..................................................................................
cégszerű aláírás

Mellékletek:

A 2. számú melléklet alapján benyújtott fenntartói igénylések eredeti példánya, az Igazgatóság megjegyzésével:

1. Továbbított kérelem, javítás nélkül.

2. Továbbított kérelem, javítással. (A javításokat az Igazgatóság a másolati példányra rávezeti, majd aláírásával hitelesíti a leírtakat.)

Borítékra rá kell írni: „Szakmai és informatikai eszközök támogatása.”

5. számú melléklet a 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelethez

Adatlap a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére a 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet szerinti utaláshoz

Önkormányzat Költségvetésről szóló törvény 5. melléklet 17. a) pontja
Sorszám *  KSH kód Neve *  Elnyert támogatás
(Ft)
Elnyert támogatás
mindösszesen (Ft)
4. § 5. §
Összesen:
Kelt: .........................................., 2009. .............................
..................................................................................
cégszerű aláírás

6. számú melléklet a 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelethez

Adatlap az informatikai és szakmai eszközök fejlesztésére elnyert támogatás felhasználásáról

Szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás
A fenntartó neve:
Képviselő neve:
Székhely:
Fenntartó típusa:
Számlavezető bank neve:
Számlaszám:
KSH kódja:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe * :
OM azonosító
Neve:
Székhelye:
Intézményre fordított összeg felhasználása
Fejlesztés forrásai 4. § 5. §
Elnyert támogatás (Ft) (Ft)
Saját forrás (Ft) (Ft)
4. § 5. §
1. 2009. december 31-ig elköltött összeg (Ft) (Ft)
2. 2009. december 31-ig kötelezettségvállalással terhelt összeg (Ft) (Ft)
3. Fel nem használt (visszautalt) összeg (Ft) (Ft)
4. Visszautalás ideje * : (év/hó/nap)
Felhasználás
Sorszám Eszköz neve Beszerzési mennyiség
(db)
Ár
(Ft)
1. Támogatás összesen: 0
2. Önerő összege:
Önerő %-ban: 0,00%
Összköltsége (1.+2. sor összesen): 0
Számlaösszesítő


Számla sorszáma


Számla kibocsátója

Kiállítás dátuma
(éééé.hh.nn.)
Számla
tárgya/megnevezése
(feladat, beszerzett
eszköz, szolgáltatás
megnevezése)  * 

Számla szerinti
tétel nettó értéke
(Ft)

Számla szerinti
tétel bruttó értéke
(Ft)
Összesen: 0 0

A pályázó az aláírásával felelősséget vállal arra, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

P. H.

.....................................................................
fenntartó képviselőjének cégszerű aláírása

Az adatlaphoz másolatban, két példányban csatolni kell a kötelezettségvállalásról szóló bizonylatot, a számlamásolatot, hozzáfűzve a kifizetést igazoló dokumentumot.

Az elektronikusan kitöltött, lezárt és kinyomtatott adatlapot a fenntartó törvényes képviselője cégszerűen aláírja, majd egy eredeti és egy másolati példányban meg kell küldeni az OKM Támogatáskezelő (OKM Támogatáskezelő 1055 Budapest, Bihari János u. 5.) részére.

Borítékra rá kell írni: „Szakmai és informatikai eszközök támogatásának elszámolása.”

Az adatlap elektronikus elérhetősége: www.okmt.hu/Hazai pályázatok Monitoring/Közoktatás monitoring/ Szakmai és informatikai eszközök elszámolás

7. számú melléklet a 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelethez

Költségvetési év: 2009.

Megye megnevezése: ..................................................................................................................

Fenntartó típusa: helyi önkormányzat/nem állami intézményfenntartó

Megyei összesítő a pénzügyi teljesítésről

Sorszám Fenntartó neve Kiutalt támogatás
(Ft)
Elszámolt
támogatás (Ft)
Visszafizetésre
kötelezett összeg (Ft)
Összesen:
Kelt: .........................................., (év) .............................
..................................................................................
cégszerű aláírás

  Vissza az oldal tetejére