A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

34/2009. (XII. 29.) ÖM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. §-a (2) bekezdése b) pontjának alkalmazásáról, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. §-ának (6) bekezdésében, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének 7., 8., 11., 13. és 20. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának a), c), d) és f) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva - a 3. § tekintetében az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának d) pontjában foglalt feladatkörében eljáró oktatási és kulturális miniszterrel egyetértésben -, a következőket rendelem el:

Katasztrófavédelmi szakterület

1. § A katasztrófavédelmi szakterületen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a következő jogszabályi rendelkezések esetében van helye:

a) * 

b) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése.

Turisztikai szakterület

2. § A turisztikai szakterületen a Ket. 94. §-a (2) bekezdése b) pontja alkalmazásának az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b)-d) pontjai és 11/A. §-a tekintetében van helye.

3. § * 

4-6. § * 

7. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. és 2. §-a 2010. január 1-jén lép hatályba. E rendelkezéseket a felügyeleti eljárás során az e rendelet hatálybalépése előtt meghozott döntésekre is alkalmazni kell.

8. § * 


  Vissza az oldal tetejére