A jogszabály mai napon ( 2019.10.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b), c), h) és l) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) és c) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet módosítása

1. § * 

2. § * 

3. § * 

4. § * 

5. § * 

6. § * 

7. § (1) Az Ir. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az Ir. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

8. § * 

9. § (1) * 

(2) * 

10. § * 

11. § * 

12. § * 

13. § * 

14. § * 

15. § * 

16. § * 

17. § * 

18. § * 

19. § * 

20. § (1) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 3. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.

(3) Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(4) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(5) Az R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

A szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról szóló 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendelet módosítása

21. § (1) * 

(2) * 

22. § * 

Záró rendelkezések

23. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az R. 39/D. §-ának e rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2010. január 1-jét követően megkezdett vezetői, személyi segítői vagy gépjárművezetői munkakörben történő foglalkoztatás esetén kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az Ir.

aa) 21. § (1) bekezdésében „a fogyatékos személyek és” szövegrész,

ab) 22/A. § (2) bekezdésében az „étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a 9. számú melléklet, „ szövegrész,

ac) 22/A. § (3) bekezdése,

ad) 9. számú melléklete;

b) az R.

ba) 20. § (2) bekezdés c) pontja,

bb) 28. § (5) bekezdésének első mondata,

bc) 29. § (3) bekezdése,

bd) 49. § c) pontja,

be) 100. § (1) bekezdés c) pontjában az „ , alapszolgáltatási központ” szövegrész,

bf) 101/C. § (2) és (4) bekezdése,

bg) 101/D. § (1)-(2) és (4) bekezdése,

bh) 101/E. §-a,

bi) 104/A. § (2) bekezdés b) pontja;

c) a Rendelet

ca) 5. § (1) és (4) bekezdése,

cb) 5. § (3) bekezdés e) pontja,

cc) 1-2. számú melléklete.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az Ir.

aa) 4. § (1) bekezdésében „a szociális intézményi elhelyezést megelőzően” szövegrész helyébe „- a (4) bekezdés szerinti kivétellel -” szöveg,

ab) 12. § (2) bekezdésében a „Ha az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése, illetőleg az Szt. 94/D. §-ának (1) bekezdése szerinti megállapodás alapozza meg, az intézményvezető” szövegrész helyébe „Az intézményvezető” szöveg,

ac) 12. § (2) bekezdésében „a kérelem” szövegrész helyébe „az igény” szöveg,

ad) 12. § (3) bekezdésében a „jogosultat, és a beérkezés sorrendjében gondoskodik a jogosultak elhelyezéséről” szövegrész helyébe a „jogosultat” szöveg;

b) az R.

ba) 6. § (6) bekezdésének felvezető szövegében a „köteles” szövegrész helyébe a „köteles - az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet szerinti gazdasági vezető kivételével -” szöveg,

bb) 44. § (4) bekezdésében a „3. pontja” szövegrész helyébe a „2.10. pontja” szöveg,

bc) 50. § (2) bekezdés d) pontjában a „szakorvosi ellátásához” szövegrész helyébe „szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz” szöveg,

bd) 52. § (5) bekezdésében „A (2) bekezdés alapján összeállított alapgyógyszerkészlet” szövegrész helyébe „Az alapgyógyszerkészlet” szöveg,

be) 52. § (7) bekezdésében „a (2) bekezdés szerinti alapgyógyszerkészlet” szövegrész helyébe „az alapgyógyszerkészlet” szöveg,

bf) 77. § (1) bekezdés a) pontjában a „biztosítása” szövegrész helyébe a „biztosítása, kivéve időskorúak nappali ellátása esetén” szöveg,

bg) 94. § (1) bekezdés d) pontjában a „konyha” szövegrész helyébe a „főzésre alkalmas helyiség” szöveg,

bh) 94. § (1) bekezdés e) pontjában a „legalább húsz négyzetméter” szövegrész helyébe a „8-10 fő ellátott esetén ellátottanként legalább két négyzetméter, 10 fő ellátott felett legalább húsz négyzetméter” szöveg,

bi) 94. § (2) bekezdésének első és második mondatában a „konyhának” szövegrészek helyébe a „főzésre alkalmas helyiségnek” szöveg

lép.

1. számú melléklet a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez

1. * 

2. Az Ir. 1. számú melléklete C II. részének 3. pontja hatályát veszti, egyidejűleg a melléklet 4-5. pontjának számozása 3-4. pontra módosul.

3. Az Ir. 1. számú melléklete C II. részének e rendelettel módosított számozású 4. pontjában a „családtagokat a 4. pontban” szövegrész helyébe a „családtagokat a 3. pontban” szöveg lép.

4. Az Ir. 1. számú melléklete C II. részének e rendelettel módosított számozású 4. pontjában hatályát veszti a „Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.” szövegrész.

5. Az Ir. 1. számú melléklete C III. részének 1-5. pontjában a „hsz.,” szövegrész helyébe „hsz., ......... helyrajzi szám,” szöveg lép.

6. Az Ir. 1. számú melléklete „Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez” részének „I. Személyi adatok” bekezdésében a „házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér és az élettárs” szövegrész helyébe a „házastárs, az élettárs, a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (fogyatékos gyermek), továbbá a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa” szöveg lép.

7. Az Ir. 1. számú melléklete „Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez” részének „II. Jövedelmi adatok” bekezdésében a „tizenharmadik havi nyugdíjat” szövegrész helyébe a „szépkorúak jubileumi juttatását” szöveg lép.

2. számú melléklet a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez * 

3. számú melléklet a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez

1. * 

2. * 

3. * 

4. * 

5. * 

6. * 

7. * 

8. * 

9. * 

10. * 

11. * 

12. * 

4. számú melléklet a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez

1. * 

5. számú melléklet a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez * 

6. számú melléklet a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez * 

7. számú melléklet a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére