A jogszabály mai napon ( 2020.02.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

39/2009. (III. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend között a Rend Budapesti Képviselete számára nyújtandó kiváltságokról, mentességekről és kedvezményekről szóló megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend között a Rend Budapesti Képviselete számára nyújtandó kiváltságokról, mentességekről és kedvezményekről szóló, Budapesten, 1998. november 30-án aláírt megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend között a Rend budapesti képviselete számára nyújtandó kiváltságokról, mentességekről és kedvezményekről

A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend (a továbbiakban: Szent Sír Rend)

attól a céltól vezéreltetve, hogy a Szent Sír Rend évszázados magyarországi tevékenysége ismét helyreállítassék,

meggyőződve arról, hogy a Rend keresztény hit alapján folytatott karitatív és emberbaráti tevékenysége a betegek, szegények, az elesettek, az árvák, a fogyatékosok, öregek, rászorult személyek, menekültek javát szolgálja,

abból a célból, hogy elősegítsék a kórházak és szociális tevékenységet folytató egyesületek támogatását Magyarországon,

attól a szándéktól vezérelve, hogy ezen célok megvalósítása érdekében tevékenykedő szervek és személyek a feladataik mind teljesebb, akadálytalan ellátásához szükséges kiváltságokban, mentességekben és kedvezményekben részesüljenek,

a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

(1) A Szent Sír Rend képviseletet létesít Budapesten.

(2) A Magyar Kormány segítséget nyújt ahhoz, hogy a képviselet megfelelő helyiségeket szerezzen.

2. cikk

(1) A képviselet humanitárius küldetésének gyakorlása során az abból következő feladatait a Magyar Köztársaság területén szabadon láthatja el, alapszabályával és a nemzetközi joggal összhangban, tiszteletben tartva a magyar jogszabályokat.

(2) A képviselet jogosult arra, hogy tevékenységét más államok területére kiterjessze az érintett kormányok hozzájárulásával.

(3) A Magyar Kormány a lehető legnagyobb mértékben megkönnyíti a képviseletek karitatív és emberbaráti tevékenységét.

3. cikk

A képviselet az alábbi kiváltságokban, mentességekben és kedvezményekben részesül:

(1) a képviselet működéséhez szükséges berendezések, gépek és eszközök, valamint a gépjárművel behozatalakor, illetve ezeknek a későbbiekben történő kivitelekor vám-, adó és illetékmentesség;

(2) mentesség a képviselet tevékenységéhez használt ingatlan tulajdonjogának vagy az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak megszerzése esetén az illeték, az általános forgalmi adó alól. Mentesség a képviselet tevékenységéhez használt ingatlannal kapcsolatos adók és az ehhez kapcsolódó fizetési kötelezettségek alól;

(3) mentesség a képviselet tevékenységével kapcsolatos minden országos, regionális vagy községi adó és illeték fizetése alól, a szolgáltatások árában foglalt adókat vagy illetékeket ide nem értve.

4. cikk

A képviselet személyzetének azon tagjai és házastársaik, valamint nem felnőtt korú gyermekeik, akik nem magyar állampolgárok, vagy nem magyarországi állandó lakosok, az alábbi kiváltságokban, mentességekben és kedvezményekben részesülnek:

(1) A vízum és a megbízatás időtartalmára szóló tartózkodási engedély soron kívüli kiadása.

(2) Vám,- adó- és illetékmentesség személyes és háztartási tárgyaiknak, valamint családonként egy darab gépjárműnek a behozatala első berendezkedésük, illetve végleges távozásukkor azok kivitele alkalmával.

(3) Mentesség a jövedelemadó és az ahhoz kapcsolódó közterhek fizetése alól a képviselettől kapott jövedelmük tekintetében.

(4) Mentesség a nyugellátással és a társadalombiztosítással kapcsolatos kötelező járulékok fizetése alól.

(5) Mentesség a kötelező gépjárműadó fizetése alól.

5. cikk

E Megállapodás az aláírás napján lép hatályba és érvényben marad mindaddig, amíg a képviselet működését be nem szünteti.

Készült Budapesten, 1998. november hó 30. napján, két eredeti példányban, mindkettő magyar és francia nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

Aláírások”

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére