A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

42/2009. (III. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaságnak Kormánya között az állategészségügy és a karanténozás területén való együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között Pekingben, 2003. január 23-án aláírt, az állategészségügy és a karanténozás területén való együttműködésről szóló egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Kínai Népköztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az állategészségügy és a karanténozás területén való együttműködésről

A Kínai Népköztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a „Szerződő Felek”)

tekintettel az állatok karanténozásának és egészségének területén az együttműködés erősítésére, a fertőző és/vagy ragályos és parazitás betegségek területükre/területükről történő be- és kihurcolásának megakadályozására, a mezőgazdaság, állattenyésztés, halászat biztonságának, illetve az emberek egészségének védelmére, baráti megbeszélések nyomán az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk

A Szerződő Felek együttműködnek országaik területének olyan fertőző állatbetegségektől való megóvása érdekében, melyeket élő állatok, állati eredetű genetikai anyagok, állati termékek, takarmányok, továbbá egyéb, esetlegesen ragályfogó áruk vagy termékek, szállítási eszközök, csomagolóanyagok és konténerek importja, exportja és tranzitja eredményez.

2. cikk

A Szerződő Felek az 5. cikkben megjelölt hatóságok útján az állatok karanténozására és az élő állatok, állati eredetű genetikai anyagok, állati termékek, takarmányok, illetve egyéb, esetlegesen ragályfogó áruk vagy termékek importjának, exportjának és tranzitjának egészségügyi követelményeire vonatkozóan megállapodásokat vitathatnak meg és írhatnak alá, és elismerhetik, valamint kicserélhetik egymás között az állatok karanténozásával kapcsolatos igazolásokat vagy állatorvosi bizonyítványokat.

Az aláírt megállapodások ezen Egyezmény mellékletei lesznek és ezen Egyezmény részének tekintendők.

3. cikk

Az egyik Szerződő Fél országából a másik Szerződő Fél országába exportált élő állatoknak, állati eredetű genetikai anyagoknak, állati termékeknek, takarmányoknak és egyéb, esetlegesen ragályfogó áruknak vagy termékeknek meg kell felelniük a Szerződő Felek által aláírt, az állatok karanténozásáról és egészségügyi követelményeiről szóló vonatkozó megállapodásoknak, és azokat az exportáló ország hatósági állatorvosa által kiállított eredeti karantén igazolásnak vagy állatorvosi bizonyítványnak kell kísérnie.

4. cikk

A Szerződő Felek elősegítik az állatok karanténozása és az állategészségügy területén az adminisztratív, tudományos és technológiai együttműködést, illetve az információcserét azáltal, hogy:

a) azonnal tájékoztatják egymást a saját országaikban előforduló, a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (a továbbiakban: „OIE”) által „A” listás betegségnek tekintett fertőző állatbetegségekkel kapcsolatos részletekről, beleértve a betegség nevét, a fertőzött állatok faját és számát, az érintett területek elhelyezkedését, a diagnózist és az ezeknek megfelelő szabályozó intézkedéseket;

b) kívánságra kicserélik a saját országaikban előforduló, az OIE által „B” listásnak tekintett fertőző és parazitás állatbetegségekről szóló jelentést;

c) tájékoztatják egymást arról, hogy milyen ellenőrző intézkedéseket tettek, hogy megelőzzék az OIE által „A” listásnak tekintett betegség behurcolását saját országukba, a szomszédos országban történt megállapításakor;

d) átadják egymásnak a járványvédelmi és állatok karanténozásával kapcsolatos technikákat és az állategészségügyben elért eredményeket szemináriumok és egyéb tevékenységek révén, és az állatok karanténozásával és állategészségüggyel kapcsolatos kiadványokat, kiadott törvényeket és más jogszabályokat.

5. cikk

Ezen Egyezmény végrehajtásáért az alábbi hatóságok felelnek:

- a Kínai Népköztársaság részéről a Kínai Népköztársaság Földművelésügyi Minisztériuma és a Kínai Népköztársaság Minőség-felügyelő, Ellenőrző és Karanténügyi Állami Főhatósága, amely az állatok és állati termékek ki- és belépéséért, valamint karanténozással kapcsolatos ügyekért felel, és

- a Magyar Köztársaság részéről a Magyar Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériuma.

6. cikk

Az Egyezmény teljesítése során felmerülő költségeket a következő források fedezik:

a) az állatok karanténozásával foglalkozó, vagy az állategészségügyi igazgatás olyan látogatásánál, amely vezetési tapasztalatok átvételére vagy cseréjére irányul, vagy abban az esetben, ha egy Szerződő Fél a másik Szerződő Fél szakértőit vagy kutatóit hívja meg, hogy szemináriumokon, illetve egyéb tudományos összejöveteleken vegyenek részt, a nemzetközi utazási költségeket a küldő fél fedezi, míg a szállást és a helyi közlekedést stb. a fogadó fél fedezi. Ezeket a kiadásokat a Szerződő Felek tárgyalásos úton is rendezhetik;

b) az információ és az állatorvosi folyóiratok és egyéb kiadványok cseréjének költségeit a küldő fél fedezi.

7. cikk

1. A jelen Egyezmény értelmezése és végrehajtása során felmerülő véleménykülönbséget a Szerződő Felek az 5. cikkben megjelölt végrehajtó hatóságai útján vitatják meg és oldják meg.

2. Bármely olyan nézeteltérést, amelyet nem oldottak meg ezen cikkely 1. pontja értelmében, a Szerződő Felek által felállított közös bizottságnak kell megoldania. A bizottság a Szerződő Felek három-három képviselőjéből áll. A bizottságnak harminc napon belül találkoznia kell, miután a Szerződő Felek egyike erre vonatkozó kérését előterjesztette. Az üléseket a két delegáció egy-egy tagja felváltva vezeti.

3. Azokat a problémákat, amelyeket a bizottság nem oldott meg, a Szerződő Felek diplomáciai úton tárgyalják meg és oldják meg.

8. cikk

Ezen Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek által aláírt nemzetközi egyezmények és szerződések által meghatározott jogokat és kötelezettségeket.

9. cikk

Ezen Egyezményt a Szerződő Felek belső jogszabályainak megfelelően jóvá kell hagyni és az a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás időpontjától számított hatvanadik napon lép hatályba. Jelen Egyezmény hatálybalépésének napjától számított öt évig marad hatályban. Amennyiben a jelen Egyezményt hatályának lejárta előtt hat hónappal az egyik Szerződő Fél sem mondja fel írásban, annak hatálya változatlan feltételek mellett további öt éves időszakokra meghosszabbodik.

Kelt Pekingben, 2003. január 23-án, két eredeti példányban, magyar, kínai és angol nyelven, melyek mindegyike egyaránt hitelesnek tekinthető. Értelmezési probléma esetén az angol nyelvű változat az irányadó.”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére