A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

43/2009. (III. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció Kormánya között a fegyverzet, haditechnikai eszközök és azok tartalék alkatrészeinek a Magyar Köztársaságban a volt Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége licencei alapján történő gyártásának rendjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció Kormánya között a fegyverzet, haditechnikai eszközök és azok tartalék alkatrészeinek a Magyar Köztársaságban a volt Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége licencei alapján történő gyártásának rendjéről szóló megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a fegyverzet, haditechnikai eszközök és azok tartalék alkatrészeinek a Magyar Köztársaságban a volt Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége (SzSzKSz) licencei alapján történő gyártásának rendjéről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya, a továbbiakban a Felek,

kifejezve kölcsönös törekvésüket a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció közötti baráti viszony és együttműködés erősítésére és fejlesztésére,

kiindulva a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság között a baráti kapcsolatokról és együttműködésről 1991. december 6-án megkötött Szerződés rendelkezéseiből,

figyelembe véve a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a haditechnikai együttműködésről szóló 2002. december 20-án megkötött Megállapodás elveit és rendelkezéseit,

megerősítve, hogy a Felek a volt Szovjetunió által átadott licencekkel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket illetően az Oroszországi Föderációt tekintik jogutódnak

az alábbiakban állapodtak meg:

1. CIKK

A Felek kijelentik, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő licencek kivételével megszűntnek tekintik azokat a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között, a fegyverzet és haditechnikai eszközök, valamint tartalék alkalrészeik gyártására a volt Szovjetunió által átadott licencek alapján fennálló kötelezettségeket, amelyek a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a kétoldalú szerződések számbavételéről szóló 1995. március 6-i Jegyzőkönyv hatálybalépése előtt voltak érvényben.

Az Orosz Fél tudomásul veszi a Magyar Fél azon nyilatkozatát, hogy 1991. után a volt Szovjetunió licencei alapján nem gyártott és jelenleg sem gyárt fegyverzetet, haditechnikai eszközöket és tartalék alkatrészeket (az 1. sz. mellékletben felsorolt licencek kivételével).

A Felek megállapodtak, hogy a fegyverzet, a haditechnikai eszközök és ezek tartalék alkatrészeinek a volt Szovjetunió licencei alapján a Magyar Köztársaságban történő gyártásával és felhasználásával kapcsolatos kérdéseket a haditechnikai együttműködésben résztvevők közötti magánjogi szerződések útján rendezik. A Felek megállapodtak, hogy támogatják ilyen magánjogi szerződések létrehozását.

2. CIKK

A Felek elismerik, hogy a volt Szovjetunió licencei alapján a Magyar Fél számára átadott szellemi alkotások (találmányok, programok, technológiák, dokumentációk és információk) eredményeire az Orosz Fél kizárólagos joggal rendelkezik, a Magyar Fél pedig jogosult ezen eredmények használatára a haditechnikai együttműködésben résztvevők közötti magánjogi szerződésekben/megállapodásokban meghatározott feltételek szerint.

A Felek biztosítják a szellemi alkotások védelmét nemzeti jogszabályaikkal és azon nemzetközi szerződésekkel összhangban, amelyeknek részesei.

3. CIKK

A Magyar Fél nem adja el és/vagy nem adja át harmadik Fél, többek között külföldi jogi és/vagy természetes személyek, vagy nemzetközi szervezetek részére a Magyar Fél által kapott és/vagy a volt Szovjetunió licencei alapján a Magyar Fél által gyártott fegyverzetet, haditechnikai eszközöket és azok alkatrészeit, licenceket, dokumentációkat és információkat - a továbbiakban katonai rendeltetésű termékeket - az Orosz Fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

Jelen Megállapodás aláírásának időpontjától, amennyiben a Magyar Fél a volt Szovjetunió által átadott licencek és/vagy műszaki dokumentációk alapján Magyarországon gyártott katonai rendeltetésű terméket ad el vagy ad át harmadik ország jogi és/vagy természetes személyeinek, vagy nemzetközi szervezeteknek, az Orosz Fél részére szabadon konvertálható valutában licencdíjat kell fizetni, amelynek mértékét a Felek haditechnikai együttműködésben résztvevő szervezetei által megkötött magánjogi szerződésekben határozzák meg.

Az Orosz Fél a kérés kézhezvételétől számított 90 napon belül elbírálja a Magyar Félnek a volt Szovjetunió licencei alapján Magyarországon gyártott fegyverzet, haditechnikai eszközök vagy alkatrészek harmadik Fél számára való átadása iránti igényét és értesíti a Magyar Felet az általa hozott döntésről.

4. CIKK

Az Orosz Fél kötelezettséget vállal arra, hogy megfelelő lehetőségek megléte esetében biztosítja a volt Szovjetunió és az Oroszországi Föderáció által a Magyar Fél számára átadott fegyverzet és haditechnikai eszközök üzemeltetéséhez és javításához szükséges egyes gépek, részegységek, komplettáló egységek és alkatrészek szállítását.

A feltüntetett eszközök szállítási nomenklatúrái és a szállítandó mennyiség, valamint a szállítás és az elszámolás rendje a haditechnikai együttműködésben résztvevők között megkötendő magánjogi szerződésekben kerülnek meghatározásra.

5. CIKK

A jelen Megállapodás rendelkezései végrehajtásának ellenőrzésére Meghatalmazott Szervek

a Magyar Fél részéről: a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma,

az Orosz Fél részéről: az Oroszországi Föderáció külföldi államokkal folytatott haditechnikai együttműködési Bizottsága.

6. CIKK

Amennyiben a Felek között a jelen Megállapodás végrehajtása vagy értelmezése során véleménykülönbség, vagy vitás kérdés merül fel, azt a Felek és/vagy a Meghatalmazott Szervek közötti tárgyalások és konzultációk útján rendezik.

7. CIKK

A Felek jelen Megállapodást öt évre kötik, és azon utolsó írásos értesítés kézhezvételének napján lép hatályba, amelyben a Felek írásban értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárás teljesítéséről. Jelen Megállapodást a Felek bármelyike felmondhatja, amennyiben írásos formában értesíti a másik Felet felmondásának szándékáról. Jelen Megállapodás az értesítés másik fél által történő kézhezvételének napjától számított 6 hónap leteltével veszti hatályát.

Jelen Megállapodás hatálya automatikusan meghosszabbodik minden következő öt éves periódusra, amennyiben a Felek egyike sem értesíti írásos formában a másik Felet felmondási szándékáról.

Jelen Megállapodás felmondása nem érinti a hatályban lévő szerződések további teljesítését, kivéve, ha a Felek másként állapodnak meg.

Jelen Megállapodás felmondása esetén a jelen Megállapodás 2. cikkében meghatározott kötelezettségek teljesítése nem szűnik meg, kivéve, ha a Felek másként állapodnak meg.

Jelen Megállapodást a Felek egyetértése esetén lehet módosítani, vagy kiegészíteni. Minden módosítást és kiegészítést jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyek jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik és a jelen Megállapodásban előírt rendben lépnek hatályba.

Készült Moszkvában 2005. február 16-án két eredeti példányban, magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg azonos érvényű.

(Aláírások)

1. sz. melléklet

Felsorolás a volt Szovjetunió által a Magyar Félnek átadott azon licencekről, amelyek hasznosításában érdekelt a Magyar Fél

Sorszám Licenc megnevezése és az aláírás dátuma Speciális eszköz megnevezése Index
1. 1962. 04. 19-i Levélváltás MiG-19 repülőgép javítása 03294
2. 1963. 04. 25-i Levélváltás MiG-21f repülőgép javítása 03345
03458
3. 1964. 01. 23-i Megállapodás MiG-21f-13 repülőgép javítása, beleértve
az R-11f-300 hajtóművet, a repülőgép fegyverzetét és rádiótechnikai berendezéseit
30220
4. 1965. 01. 14-i Levélváltás MiG-21f-13 és MiG-21pf repülőgépek javítása 300275
30245
5. 1970. 03. 06-i Jegyzőkönyv az 1964. 01. 23-i Megállapodáshoz MiG-21f-13, MiG-21pf, MiG-21pfm
és MiG-21u repülőgépek javítása
30245
6. 1972. 06. 05-i Jegyzőkönyv MiG-21usz, MiG-21pf repülőgépek javítása 30424
7. 1972. 06. 05-i Jegyzőkönyv Mi-8 helikopterek javítása 30432
8. 1977. 04. 20-i Jegyzőkönyv MiG-21u, MiG-21pf, MiG-21mf és MiG-21um repülőgépek javítása (a hajtóművek nélkül) 30472
9. 1979. 10. 30-i Jegyzőkönyv MiG-21BISz repülőgép javítása (a hajtómű nélkül) 30495
10. 1980. 09. 24-i Jegyzőkönyv Mi-24D és Mi-8tb helikopterek javítása (a hajtómű nélkül) 0301412,
3481430

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet végrehajtásáról a honvédelemért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére